This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigation path

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Additional tools

Sannreyna skilyrði

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir, innan viðkomandi gildissviðs, allar kröfur sem gerðar eru til vara á áðurnefndum sviðum.

Hugsanlegt er að fleiri en ein ný aðferðartilskipun eigi við sömu vöruna. Enn frekar, getur önnur löggjöf (t.d. lárétt löggjöf varðandi íðefni eða umhverfi) átt við.

Tilskipun 90/385/EBE varðandi virk, ígræðanleg lækningatæki (AIMDD) tilgreinir þær almennu kröfur sem vara þarf að uppfylla svo framleiðandi geti CE-merkt vöru sína. Þetta eru svo kallaðar grunnkröfur sem taldar eru upp í viðauka 1 við AIMDD. Sýna skal fram á fylgni við grunnkröfur með klínísku mati í samræmi við viðauka 7 við tilskipun 90/385/EBE.

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur sem gerðar eru til vara á áðurnefndum sviðum innan viðkomandi gildissviða.

Þar af leiðandi getur vara einnig fallið undir fleiri en eina nýja aðferðartilskipun (sem og aðra samhæfða löggjöf).

GAD tilgreinir nákvæmlega þær grunnkröfur er varða notkun lofttegundar sem eldsneytis sem afurð verður að uppfylla svo framleiðandi geti notað CE-merki.

Tilskipun 2009/142/EB tekur til tækja sem brenna loftkennt eldsneyti til matseldar, hitunar, heitavatnsframleiðslu, kælingar, lýsingar eða þvotta. Hún tekur einnig til tengihluta, skilgreindir sem öryggisbúnaður, eftirlitstæki eða stjórntæki sem og undireiningar sem hannaðar eru til samsetningar í búnaði.

Þær grunnkröfur sem gilda fyrir markaðssetningu tækja sem falla undir GAD á evrópskan markað, eins og sagt er fyrir um í viðauka I við GAD, krefjast þess að tæki séu þannig hönnuð og gerð að þau virki á öruggan hátt og séu hættulaus. Þeim verða að fylgja tæknigögn fyrir þann aðila sem annast uppsetningu, notkunarleiðbeiningar og þjónusta við notanda og hafa viðeigandi viðvörunartilkynningar, sem einnig skal birta á umbúðum. Leiðbeiningar og viðvörunartilkynningar verða að vera á opinberu tungumáli/tungumálum þess aðildarríkis þar sem varan er seld.

Kröfurnar eiga einnig við um tengihluti þar sem samsvarandi áhætta er til staðar. Tengihlutir sem ætlað er að vera hluti búnaðar, skulu vera hannaðir og gerðir á þann hátt að þeir uppfylli á réttan hátt ætlað hlutverk við sameiningu, í samræmi við uppsetningarleiðbeiningar.

Frekari upplýsingar um innihald og útlit leiðbeininga sem og grunnkröfur varðandi hönnun og byggingu er að finna í viðauka I við tilskipunina.

Vinsamlegast skoðið blaðið vandlega eftir niðurhal tilskipunar 2009/124/EB til að tryggja að vara þín geti uppfyllt, þegar hún verður sett á markað, allar grunnkröfur tilskipunarinnar. Vinsamlegast munið að kanna hvort aðrar tilskipanir eigi við um vöru þína.

Sannreyna skilyrði

Nýju nálgunartilskipanirnar fyrir CE-merkin hafa verið útsettar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur sem gerðar eru til vara á áðurnefndum sviðum.

Tilskipun 2000/9/EB skilgreinir “togbrautarbúnað hannaðan til fólksflutninga” sem “ búnaður sem samanstendur af ýmsum íhlutum sem hannaður er, framleiddur, settur saman og tekinn í notkun með fólksflutninga í huga”. Þetta geta til dæmis verið togbrautir á teinum, klefalyftur, stólalyftur eða dráttarlyftur. Grein 1, nr. 6 telur upp þann búnað sem ekki fellur undir tilskipunina.

Grunnöryggiskröfur eru taldar upp í viðauka II við tilskipunina.

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur, innan gildissviðs þeirra, sem gerðar eru til vara á sérhverju áðurnefndra sviða.

Tilskipun um vistvæna hönnun (2009/125/EB) er rammatilskipun sem ákveður skilyrði vistvænnar hönnunar með tilliti til umhverfisbreyta sem framleiðendur þurfa að uppfylla svo vörur þeirra geti borið CE-merkið.

Tilskipun 2009/125/EB nær yfir vörur sem hafa áhrif á orkuneyslu við notkun, þar með taldar vörur sem nota, mynda, flytja eða mæla orku og aðrar orkutengdar vörur eins og gluggar, einangrunarefni eða ákveðnar vörur sem neyta vatns og sem allar geta stuðlað að verulegum orkusparnaði við notkun.

Hlutverk tilskipunarinnar er að draga úr heildarumhverfisáhrifum vara, þ.á.m. nýtingu auðlinda og losun mengandi efna með því að einbeita sér að meginreglu sjálfbærrar þróunar á heildarlíftíma vöru.

Viðbótar-gildissvið tilskipunarinnar er að tryggja frjálsan flutning viðkomandi vara innan hins innri evrópska markaðar. Tilskipunin á hvorki við um fólks- né vöruflutninga.

Aðferðir og verklag við ákvörðun skilyrða vistvænnar hönnunar eru tilgreind í tilskipuninni (þ.e. í viðaukum 1 og 2 fyrir hönnun tiltekinnar vöru og byggingarkröfur).

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur sem gerðar eru til vara á áðurnefndum sviðum.

Tilskipun 2004/1008/EB um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) tilgreinir nákvæmlega þær grunnkröfur sem vara þarf að uppfylla svo framleiðandi geti notað CE-merkið.

Tilskipun 2004/108/EB er ætlað að tryggja að útbúnaður sem líklegur er til að mynda eða verða fyrir áhrifum af rafsegultruflunum sé nothæfur í því rafsegulumhverfi sem hann var hannaður fyrir án þess að valda truflunum í öðrum útbúnaði eða verða fyrir áhrifum frá þeim. Tilskipun 2004 uppfærði og kom í stað tilskipunar 89/336/EBE sem áður stjórnaði þessu sviði.

Grunnkröfur varðandi rafsegulsviðssamhæfi útbúnaðar eru taldar upp í viðauka I við tilskipunina.

EMC tilskipunin tekur til tækjabúnaðar sem seldur er sem stök, starfandi eining til neytanda, sem annað hvort getur hugsanlega valdið rafsegultruflunum eða afköst þeirra verða fyrir áhrifum af þeim. Hún tekur ekki til útbúnaðar sem er sérstaklega ætlað að koma fyrir í föstum búnaði en fæst annars ekki á almennum markaði.

EMC tilskipunin tekur hvorki til fjarskiptabúnaðar né endabúnaðar til fjarskipta þar sem slíkt fellur undir tilskipun 1999/5/EB. Framleiðsluvörur til flugs og fjarskiptabúnaðar notaðar af fjarskiptaáhugamönnum eru einnig útilokaðar frá umfangi tilskipunarinnar.

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir, innan viðkomandi gildissviðs, allar kröfur sem gerðar eru til vara á áðurnefndum sviðum.

ATEX tilskipun 94/9/EB um búnað og varnarkerfi ætluð til notkunar á sprengihættustöðum tilgreinir nákvæmlega þær grunnkröfur sem vara þarf að uppfylla svo framleiðandi geti notað CE-merki.

Auk búnaðar og varnarkerfa á tilskipunin einnig við um öryggisbúnað, eftirlitstæki og stjórntæki til notkunar utan sprengihættustaða en sem nauðsynleg eru fyrir örugga notkun ATEX búnaðar og varnarkerfa. Tilskipunin á ekki við um lækningatæki, flutningstæki, farskip eða persónuhlífar sem falla undir tilskipun 89/686/EBE. Hún á heldur ekki við um búnað og varnarkerfi þar sem áhætta er eingöngu afleiðing nærveru sprengiefna eða efnafræðilega óstöðugra efna eða sökum leka brennslugas af slysni.

Frekari upplýsingar um þær vörur sem tilskipunin nær til er að finna í kafla 1, 1. grein í ATEX tilskipun 94/9/EB.

Grunn heilsu- og öryggiskröfur, eins og tilgreindar eru í viðauka II við tilskipunina, mæla meðal annars fyrir því að vörur skuli hannaðar með innbyggða sprengivörn sprengivörn í huga. Þær er eingöngu hægt að framleiða eftir tilhlýðilega greiningu á hugsanlegum notkunararbilunum, til að fyrirbyggja hættulegar aðstæður eins og mögulegt er. Með þetta í huga verða vörur að hafa meðfylgjandi leiðbeiningar og læsilegar og varanlegar merkingar með lista yfir lágmarks upplýsingar eins og nafn og heimilisfang framleiðanda, tilgreina röð eða gerð, sértæka merkingu fyrir sprengivarnir ásamt tákni fyrir tækjahóp, flokk og annað.

Enn frekar, þegar slíkt er nauðsynlegt, skulu þær einnig merktar með öllum nauðsynlegum upplýsingum fyrir örugga notkun.

Hvað varðar val á efni, krefst tilskipunin sérstaks vals á efnum sem draga úr áhættu eins og tilgreint er í viðauka II,1.1. Viðauki II tekur til krafna varðandi hönnun og byggingu, hugsanlega íkveikjuvalda, hættu vegna utanaðkomandi áhrifa, kröfur varðandi öryggistengd tæki og aðlögun öryggiskrafna í tengslum við kerfið. Vinsamlegast skoðið viðauka II fyrir heildaryfirlit.

Vinsamlegast lesið tilskipun 94/9/EB vandlega til að tryggja að vara þín samræmist öllum grunn heilsu- og öryggiskröfum.

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur sem gerðar eru til vara á áðurnefndum sviðum.

Tilskipun 93/15/EBE um sprengiefni til almennrar notkunar tilgreinir nákvæmlega þær grunnkröfur sem vara þarf að uppfylla svo framleiðandi geti notað CE-merkið.

Tilskipunin vísar til sprengiefna sem skilgreind eru sem „efni og hlutir sem teljast slíkir í tilmælum Sameinuðu Þjóðanna varðandi flutning á hættulegum varning og falla undir 1. flokk þessara tilmæla". Hún á ekki við um sprengiefni sem ætluð eru til notkunar hers eða lögregluyfirvalda, flugeldavörur eða skotfæri, fyrir utan reglur varðandi öruggan flutning þeirra innan Evrópusambandsins.

Þær grunnreglur sem tilgreindar eru í viðauka I við tilskipunina ná yfir lágmarks-öryggisreglur og stjórna vöruhönnun, byggingu og að lokum því sem fullunnin vara verður að samræmast. Meðal annars, fela reglurnar í sér að hægt sé að farga sérhverri sprengju á þann hátt að áhrif á umhverfið séu í lágmarki. Frekari upplýsingar er að finna í viðauka I. Vinsamlegast lesið vandlega tilskipun 93/15/EBE til að tryggja að vara þín samræmist öllum grunnkröfum.

Sannreyna skilyrði

Hinar 23 nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær, nái yfir allar kröfur sem gerðar eru til vara á áðurnefndum sviðum

Tilskipun 92/42/EBE um heitavatnskatla sem knúðir eru af vökva eða loftkenndu eldsneyti, tilgreinir nákvæmlega þær grunnkröfur sem vara verður að uppfylla svo framleiðandi geti notað CE-merki.

Þær grunnkröfur sem tilgreindar eru í 5. grein tilskipunarinnar taka til krafna um gagnlega skilvirkni. Samkvæmt þeim verða katlar að samræmast ákveðnum gagnlegum afkastakröfum við flokkaða framleiðslu og meðal vatnshitastig ketils upp á 70°C og við 30% takmarkað álag og meðal vatnshitastig ketils sem er breytilegt eftir gerð ketils.

Vinsamlegast kynnið ykkur vel tilskipun 92/42/EBE til að tryggja að vara samræmist öllum grunnkröfum.

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir, innan viðkomandi gildissviðs, allar kröfur sem gerðar eru til vara á áðurnefndum sviðum.

Hugsanlegt er að fleiri en ein ný aðferðartilskipun eigi við sömu vöruna. Enn frekar, getur önnur löggjöf (t.d. lárétt löggjöf varðandi íðefni eða umhverfi) átt við.

Tilskipun 98/79/EB um lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi (IVD) tilgreinir þær almennu kröfur sem vara þarf að uppfylla svo framleiðandi geti CE merkt vöru sína. Þessar kröfur, sem kallaðar eru grunnkröfur, eru tilgreindar í viðauka I við IVD tilskipunina.

Nákvæmt yfirlit er að finna í tilskipun 98/79/EB.

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur sem gerðar eru til vara á áðurnefndum sviðum.

Tilskipun 95/16/EB varðandi lyftur tilgreinir nákvæmlega þær grunnkröfur sem vara verður að uppfylla svo sá sem setur lyftuna upp eða framleiðandi öryggisíhluta geti notað CE-merkið.

Tilskipunin nær yfir lyftur sem þjóna húsnæði og byggingum til frambúðar. Hún á einnig við um öryggisíhluti til nota við þær lyftur sem taldar eru upp í viðauka IV.

Hún nær ekki yfir lyftibúnað sem fer ekki yfir 0,15m/sek. hraða; lyftur á byggingarstað; strengjalyftubúnað, þar með taldar togbrautir á teinum; lyftur sem eru sérstaklega hannaðar og byggðar fyrir her- og lögreglunotkun; lyftibúnað þaðan sem hægt er að vinna; lyftur í námugöngum; lyftibúnað sem ætlaður er til að lyfta listamönnum á listasýningu; lyftibúnað sem innbyggður er í flutningatæki; lyftibúnað sem tengist vélbúnaði og er eingöngu ætlaður fyrir aðgang að vinnustöðvum, þ.m.t. viðhalds- og eftirlitsstað á vélbúnaði; halla- og tannhjólabrautir; rennistiga og –gangbrautir.

Þær lyftur sem fjallað er um í þessari tilskipun verða að uppfylla þær grundvallarkröfur um heilbrigði og öryggi sem tilgreindar eru í viðauka I.

Vinsamlegast kynnið ykkur vel tilskipun 95/16/EB til að tryggja að varan samræmist öllum grunnkröfum.

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur sem gerðar eru til vara á áðurnefndum sviðum.

Tilskipun 2006/95/EB varðandi lágspennubúnað lgreinir nákvæmlega þær grunnkröfur sem vara þarf að uppfylla svo framleiðandi geti notað CE-merkið.

Tilskipun 2006/95/EB er ætlað að fjarlægja allar fyrirstöður fyrir sölu lágspennurafmagnsbúnaðar innan Evrópusambandsins og á sama tíma að tryggja að öryggisstig sé það hæsta sem mögulegt er.

“Lágspennubúnaður” er skilgreindur sem “sérhver búnaður sem hannaður er til notkunar með vinnsluspennu á bilinu 50 og 1,000 volt fyrir riðstraum og milli 75 og 1,500 volt fyrir jafnstraum. Viðauki II við tilskipunina inniheldur lista yfir búnað sem ekki fellur undir tilskipunina, þ.m.t. rafmagnsíhlutir fyrir lyftur, rafmagnsmælar, klær og innstungur fyrir heimilisnot.

Tilskipun 2006/95/EB tilgreinir að búnaður megi ekki stofna öryggi fólks, dýra eða eigna hættu „þegar búnaður er rétt uppsettur, viðhaldið og nýttur til þeirra nota sem hann var hannaður”. Helstu öryggismarkmið þess búnaðar sem tilskipunin nær til eru talin upp í viðauka I.

Nauðsynlegt er að kynna sér tilskipunina til að tryggja að vara uppfylli allar grunnkröfur.

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur, innan gildissviðs þeirra, sem gerðar eru til vara á sérhverju áðurnefndra sviða.

Tilskipun 2006/42/EB um vélbúnað tiltekur nauðsynlegar heilsu- og öryggiskröfur sem varan þarf að uppfylla til þess að framleiðandi megi merkja hana CE merkinu.

Tilskipun 2006/42/EB nær yfir vélbúnað, jafngildan búnað, öryggisíhluti, lyftibúnað, keðjur, kaðla og belti til að lyfta með og færanlegan vélknúinn flutningsbúnað. Hún inniheldur einnig kröfur um vélbúnað sem er að hluta fullgerður.

Fyrsta skrefið sem framleiðandi ætti að stíga til að ganga úr skugga um að vélbúnaður hans uppfylli staðla tilskipunarinnar er að leggja í tiltekið matsferli með tilliti til hinna nauðsynlegu krafna. Þetta felur einnig í sér að athuga hvaða samræmdir evrópskir staðlar eigi við til þess að meta hvað samræmingu ganga skal út frá. Lista yfir samræmda staðla fyrir vélbúnað er að finna á vefsetri framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna fyrir fyrirtæki og iðnað.

Viðauki I við tilskipun 2006/42/EB tiltekur af mikilli nákvæmni mikilvægar heilsu- og öryggiskröfur fyrir þær vörur sem tilskipunin nær til.

Viðbót á tilskipuninni var samþykkt árið 2009 sem setti fram nýjar kröfur fyrir vélbúnað sem notaður er við dreifingu meindýraeiturs. Hann verður að hanna og framleiða á þann hátt að vélbúnaðurinn lágmarki óviljandi dreifingu meindýraeiturs í umhverfinu

Viðbótin tekur gildi þann 15. desember 2011.

Vinsamlega lesið tilskipunina til að ganga úr skugga um að vara þín uppfylli nauðsynlegar kröfur. Þú getur einnig halað niður yfirgripsmiklar upplýsingarpdf Choose translations of the previous link  um tilskipunina, sem gefnar voru út í júní 2010.

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur sem gerðar eru til vara á áðurnefndum sviðum.

Tilskipun 2004/22/EB varðandi mælitæki tilgreinir nákvæmlega þær grunnkröfur sem vara þarf að uppfylla svo framleiðandi geti notað CE-merkið.

Tilskipunin nær til eftirfarandi mælitækja og kerfa: Vatnsmæla, gasmæla og búnaðar til magnbreytinga, raforkumæla fyrir raunorku, hitamæla, mælikerfi fyrir samfellda og aflrænar mælingar á vökva öðrum en vatni, sjálfvirkan vigtunarbúnað, gjaldmæla, mælinga efnis, ummáls-mælitæki og greiningartæki fyrir útblástursloft.

Almennar samhæfðar kröfur um lögmælifræði eru taldar upp í viðauka I við tilskipunina, og viðbótarkröfur fyrir hverja gerð mælitækja eru tilgreindar í hinum 10 sviðsérhæfðu viðaukum (MI-001 til MI-010).

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir, innan viðkomandi gildissviðs, allar kröfur sem gerðar eru til vara á áðurnefndum sviðum.

Hugsanlegt er að fleiri en ein ný aðferðartilskipun eigi við sömu vöruna. Enn frekar, getur önnur löggjöf (t.d. lárétt löggjöf varðandi íðefni eða umhverfi) átt við.

Tilskipun 93/42/EBE varðandi lækningatæki (MDD) tilgreinir þær almennu kröfur sem vara þarf að uppfylla svo framleiðandi geti CE-merkt vöru sína. Þetta eru svokallaðar grunnkröfur sem taldar eru upp í Viðauka 1 við MDD. Sýna skal fram á fylgni við grunnkröfur með klínísku mati í samræmi við viðauka X við tilskipun 93/42/EBE.

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur sem gerðar eru til vara á áðurnefndum sviðum.

Tilskipun 2000/14/EB um hávaðamengun í umhverfinu tilgreinir grunnkröfur varðandi leyfilegt hljóðstig tiltekins búnaðar sem vara verður að uppfylla svo framleiðandi geti notað CE-merkið.

Tilskipun 2000/14/EB nær yfir búnað eins og vélar og tæki sem notuð eru við byggingavinnu, garðyrkju og annað. Grein 12 tilgreinir búnað sem háður er takmörkun á hávaða, grein 13 tilgreinir búnað sem háður er merkingum varðandi hávaða og viðauki I tilgreinir allar gerðir búnaðar sem tilskipunin nær til. Hvað þetta varðar, er ákveðinn búnaður háður hávaðatakmörkunum á meðan annar búnaður er eingöngu háður merkingum varðandi hávaða. Leyfilegt hávaðastig viðkomandi búnaðar er einnig tilgreint í grein 12.

Það fyrsta sem framleiðandi ætti að gera til að tryggja að búnaður verði samhæfur tilskipuninni er að fylgja matsaðferð með tilliti til grunnkrafna. Tilskipunin leggur til mismunandi matsferli fyrir: Innanhúss framleiðslueftirlit ásamt reglubundnu eftirlitsferli, einingarsannprófun eða nákvæmt gæðatryggingaferli. Ferlunum er lýst nákvæmlega í viðaukum V til VII við tilskipunina (sjá 14. grein).

Nauðsynlegt er að kynna sér tilskipunina til að tryggja að vara uppfylli allar grunnkröfur.

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur sem gerðar eru til vara á áðurnefndum sviðum.

Tilskipunin skilgreinir vigtunarbúnað sem ekki er sjálfvirkur sem „mælitæki sem notað er til að ákvarða massa heildar með því að nota efnisþyngd á þá heild” og „sem krefst íhlutunar stjórnanda við vigtun”.

Hvað CE-merki varðar, á tilskipunin við tæki sem ætluð eru til þess að ákvarða massa við eftirfarandi aðstæður: Viðskipti; til að reikna tolla, gjöld, skatta, bónusa, bætur, launagreiðslur eða skaðabætur; innan laga- eða reglugerðarramma, í læknisfræðilegu samhengi, til að vigta sjúklinga; í lyfjafræðilegu samhengi, til að setja saman lyfseðil; eða til að ákvarða verð á grunni þyngdar fyrir sölu beint til almennings.

Tilskipun 2009/23/EB um vigtunarbúnað sem ekki er sjálfvirkur, tilgreinir þær grunnkröfur sem vara verður að uppfylla svo framleiðandi geti notað CE-merki.

Samhæfðar grunnkröfur fyrir vigtunarbúnað sem ekki er sjálfvirkur og sem ætlaður er til fyrrnefndrar notkunar, eru tilgreindar í viðauka I við tilskipunina.

Sannreyna skilyrði

23 nýjar aðferðartilskipanir kveða á um CE-merkingu vara. Falli vörur undir mismunandi tilskipanir, sem allar kveða á um CE-merkingu, skulu merkingar gefa til kynna að gengið sé út frá samræmi við ákvæði allra þessara tilskipana, sem hver tekur til síns sviðs.

Tilskipun 89/686/EBE (PPE) um persónuhlífar tilgreinir nákvæmlega þær grunnkröfur sem vara þarf að uppfylla svo framleiðandi geti notað CE-merkið.

Tilskipunin skilgreinir persónuhlífar (PPE) sem einstakar vörur þar sem notandi sem kaupir slíkt, kaupir vernd gegn ýmiskonar hættu sem hægt er að mæta heima fyrir, í starfi eða frístundum. Með öðrum orðum: Vörur sem tryggja öryggi og heilsu notanda við ákveðnar kringumstæður. Vörurnar skulu uppfylla þær grunnkröfur um heilsu og öryggi sem mælt er fyrir um í viðauka II.

Tilskipunin gerir greinarmun á persónuhlífum sem flokka má sem eru „einföld hönnun”, „flókin hönnun” og hvorugt þessara sem væri þá þriðji flokkurinn. Þrátt fyrir að tilskipunin skilgreini ekki með berum orðum, þessa þrjá hópa sem flokka, eru hugtökin flokkur I, II og III notuð öllu jöfnu. Flokkur I er skráður í grein 8.3 og samanstendur af vörum sem hannaðar eru til að verja notanda gegn hægfarandi eða hversdagslegri áhættu. Þar á meðal eru sólgleraugu, garðhanskar og fingurbjargir. Flokkur III er skráður í grein 8.4 og felur í sér, meðal annars, neyðarbúnað til notkunar við mjög hátt eða mjög lágt hitastig, búnað til öndunarhjálpar og persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð. Persónuhlífar í flokki II eru persónuhlífar sem ekki eru skilgreindar í áðurnefndum tveimur greinum.

Tilskipunin á ekki við um persónuhlífar sem hannaðar eru til notkunar hers eða lögreglu, til sjálfsvarnar eða björgunarstarfa í flugvélum eða skipum. Hún á hvorki við um hjálma né hjálmgrímur fyrir notendur tví- eða þríhjóla vélknúinna ökutækja né persónuhlífar til einfaldrar einkanotkunar eins og regnhlífar eða uppþvottahanska.

Þetta þýðir að samhæfing er takmörkuð við grunnkröfur á meðan tækniforskriftir sem uppfylla skulu þær kröfur, eru settar fram á frjálsan hátt í samhæfðum evrópskum stöðlum. Tilskipun persónuhlífa (PPE) er ný aðferðartilskipun.

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðarskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur sem gerðar eru til vara í áðurnefndum geirum.

Tilskipun 97/23/EB um þrýstibúnað tilgreinir þær grunnkröfur sem vara verður að uppfylla svo framleiðandi geti notað CE-merki.

Tilskipunin skilgreinir þrýstibúnað sem hylki, lagnir, öryggisaukabúnað og þrýstifylgihluti og nær yfir hönnun, framleiðslu og samræmismat þrýstibúnaðar og samsetninga með leyfilegan hámarksþrýsting PS yfir 0,5 bar.

Þrýstibúnaðurinn sem tilskipunin tekur til er háður þeim grunnöryggiskröfum sem taldar eru upp í viðauka I við tilskipunina. Kröfurnar beinast að því að draga úr hættu, veita viðeigandi vörn við hættu þar sem ekki er hjá hættu komist og gera grein fyrir allri hættu sem ekki er hægt að útrýma.

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðartilskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur sem gerðar eru til vara á áðurnefndum sviðum.

Tilskipun 2007/23/EB varðandi flugeldavörur tilgreinir þær grunnöryggiskröfur er varða öfluga neytendavörn, öryggi almennings og umhverfisvernd sem vara verður að uppfylla svo framleiðandi geti notað CE-merkið.

Tilskipun 2007/23/EB fjallar um búnað líkt og skotelda, skrautelda- og flugeldavörur til tæknilegrar notkunar, svo sem eins og gas-uppblásturstæki sem notuð eru í öryggispúðum eða sætisbeltastrekkjurum.

Tilskipunin útilokar búnað sem fellur innan svæðis tilskipunar 98/98/EB um siglingabúnað, flugeldavörur ætlaðar til notkunar í geimtækni-iðnaði og slagverks hvellhettur sérstaklega ætlaðar fyrir leikföng (tilskipun 88/378/EBE frá 3. maí 1988 á við í því tilviki). Enn frekar eru sprengiefni sem falla innan sviðs tilskipunar 93/15/EBE um sprengiefni til almennra nota og skotfæri, ekki háð tilskipun um flugeldavörur.

Nauðsynlegt er að kynna sér viðauka I við tilskipunina til að tryggja að vara uppfylli allar grunnkröfur.

Sannreyna skilyrði

Tilskipun 1999/5/EB varðandi þráðlausan fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta tilgreinir nákvæmlega þær grunnkröfur sem vara þarf að uppfylla svo framleiðandi geti notað CE-merkið.

Þráðlaus fjarskiptabúnaður og fjarmiðlun ná yfir allar vörur sem nota hátíðnisvið (líkt og farsímar, hurðaopnarar eða útvarpssendar) sem og endabúnað til fjarskipta eins og mótöld eða síma.

Grunnkröfurnar eins og þær eru tilgreindar í 3. grein tilskipunar 1999/5/EB þýða að heilsa og öryggi notenda er tryggt sem og verndarkröfur hvað varðar rafsegulsviðssamhæfi og skilvirka notkun tíðnirófs til að forðast skaðlegar truflanir. Aðrar grunkröfur eins og vernd friðhelgi einkalífs og gagna, aðgangur að neyðarþjónustum og þjónustu fyrir fatlaða geta einnig átt við hafi tilteknum ákvörðunum framkvæmdastjórnar verið beitt.

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðarskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur sem gerðar eru til vara í áðurnefndum geirum.

Tilskipun 94/25/EB varðandi skemmtibáta tilgreinir nákvæmlega þær grunnkröfur sem vara verður að uppfylla svo framleiðandi geti notað CE-merkingu.

Tilskipunin skilgreinir „skemmtibáta” sem bát af hvaða gerð sem er, án tillits til knúningsbúnaðar, lengd byrðings frá 2,5 upp í 24 metra, mælt í samræmi við viðeigandi samhæfða staðla sem ætlaðir eru fyrir íþróttaiðkun og frístundir. Bátar sem notaðir eru í skipaleigu og til þjálfunar í skemmtibátasiglingum falla einnig undir þessa tilskipun þegar þeir eru settir á markað til afþreyingar. Tilvísunin á einnig við um einmenningsför á sjó sem skilgreind eru sem bátar sem eru innan við 4 metrar á lengd og nota brunahreyfil sem hefur vatnsgeisladælu sem frumorkugjafa knúningsafls og sem hannaður er til að vera stýrt af einum aðila eða aðilum sem sitja, standa eða krjúpa á kné frekar en að vera staðsettir innan byrðings.

Á meðal útilokaðra vara, eru bátar sem eingöngu eru ætlaðir til kappsiglinga, kanó og kajak, gondólar og hjólabátar, seglbretti, vélknúin brimbretti, ásamt fleirum. Vinsamlegast kynnið ykkur tilskipunina, kafla 1, grein 1.3 fyrir tæmandi skrá.

Grunnkröfur fyrir öryggi, heilsu, umhverfis- og neytendavernd skemmtibáta eru allar taldar upp í viðauka I við tilskipunina.

Sannreyna skilyrði

Tilskipanir sem gerðar hafa verið yfir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur sem gerðar eru til vöru í áðurnefndum geirum.

Tilskipun (2009/48/EB) varðandi öryggi leikfanga tilgreinir nákvæmlega þær grunnkröfur sem þú sem framleiðandi, innflytjandi eða dreifingaraðili, þarft að uppfylla til að sanna að varan þín fylgi reglugerðum Evrópusambandsins og að lokum, geta notað CE-merki.

Tilskipun (2009/48/EB) gildir innan allra landa EES frá og með 20. júlí 2011. Eina undantekningin varðar ákvæði er snerta efnablöndur, en þær njóta tveggja ára aðlögunartímabils til viðbótar – til 20. júlí 2013.

Tilskipun frá 2009 kemur í stað þeirrar sem samþykkt var 1988 (88/378/EBE). Halda má áfram að setja leikföng sem fylgja tilskipun frá 1988 á markað þar til 19. júlí 2011 eða 19. júlí 2013 ef reglur varðandi efnablöndur eiga við.

Nýja tilskipunin tilgreinir leikfang sem „sérhverja vöru eða efni sem hannað er eða ætlað til, hvort sem er eingöngu eða ekki, til notkunar sem leikfang fyrir börn undir 14 ára aldri”.

Fyrsta skrefið sem framleiðandi ætti að taka, er að kanna hvort vara falli innan ramma tilskipunar. Því næst, til að tryggja að leikfang samræmist tilskipun, skal framleiðandi kanna hvaða samhæfðu Evrópustaðlar eiga við. Vefsíða framkvæmdastjórnar fyrir fyrirtæki og iðnað tilgreinir samhæfða Evrópustaðla fyrir leikföng.

Viðauki I við tilskipunina tilgreinir vörutegundir sem falla utan tilskipunar og ekki teljast vera leikföng. Listinn tilgreinir vörur eins og púsluspil með meira en 500 stykki eða snuð fyrir ungabörn sem ekki teljast vera leikföng en geta auðveldlega verið misskilin sem slík. Listinn er eingöngu til viðmiðunar.

Viðauki II við tilskipunina tilgreinir þær öryggiskröfur sem vörur þurfa að uppfylla. Viðauki V tekur fram að þegar slíkt á við, skuli leikföng merkt aðvörun sem tilgreinir lágmarksaldur notenda leikfangs og/eða þörf til að tryggja að þau séu eingöngu notuð undir eftirliti fullorðinna eftir því sem við á.

Vinsamlegast kynnið ykkur tilskipunina vegna heildarskrár yfir kröfur.

Sannreyna skilyrði

Nýju aðferðarskipanirnar fyrir CE-merki hafa verið hannaðar af Evrópusambandinu á þann hátt að þær nái yfir allar kröfur sem gerðar eru til vara í áðurnefndum geirum.

Tilskipun 2009/105/EB varðandi einföld þrýstihylki, tilgreinir þær grunnkröfur sem vara verður að uppfylla svo framleiðandi geti notað CE-merki.

Tilskipunin skilgreinir einföld þrýstihylki sem „sérhvert soðið hylki sem þolir mældan innri þrýsting yfir 0,5 bar sem ætlað er að innihalda loft eða köfnunarefni og sem ekki er ætlað að brenna”. Samt sem áður þurfa eingöngu þau hylki þar sem hámarksvinnuþrýstingur (PS) margfaldaður með rúmmáli (V) fer yfir 50 bar, að vera CE-merkt til að vera markaðssett í EB. Þessum hylkjum ber að samræmast þeim grunnöryggiskröfum sem tilgreindar eru í viðauka I við tilskipunina.

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend