Az oldal tartalmát archiváltuk (02/02/2015)
02/02/2015

Navigációs útvonal

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

További eszközök

Követelmények ellenőrzése

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a saját alkalmazási területükön, a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

Azonban előfordulhat, hogy ugyanarra a termékre egynél több új megközelítés szerinti irányelv is vonatkozik. Ezenkívül más jogszabályok (például a vegyi anyagokról vagy a környezetről szóló horizontális jogszabályok) is érvényesek lehetnek.

Az aktív beültethető orvostechnikai eszközökről szóló 90/385/EGK irányelv meghatározza azokat az általános követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni. Ezek az ún. alapvető követelmények, melyeket az aktív beültethető orvostechnikai eszközökről szóló irányelv I. melléklete tartalmaz. Az alapvető követelményeknek való megfelelőséget a 90/385/EGK irányelv 7. melléklete szerinti klinikai értékeléssel kell bizonyítani.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

Ennélfogva egy termék akár egynél több új megközelítés szerinti irányelvnek (és más harmonizált jogszabályoknak) a hatálya alá is tartozhat.

A gázüzemű berendezésekről szóló irányelv részletesen meghatározza a gáz üzemanyagként való használatára vonatkozó alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni.

A 2009/142/EK irányelv hatálya alá a főzésre, fűtésre, meleg víz előállítására, hűtésre, világításra vagy mosásra használatos gázüzemű berendezések tartoznak. Ezenkívül a hatálya alá tartoznak még a részegységek is, melyek alatt a meghatározás szerint a berendezésekbe történő beépítésre tervezett biztonsági, ellenőrző vagy szabályozó szerkezetek és szerelvények értendők.

A gázüzemű berendezésekről szóló irányelv hatálya alá tartozó berendezések európai piacon való forgalomba helyezésének az irányelv I. mellékletében meghatározott alapvető követelményei szerint, a berendezéseket úgy kell tervezni és gyártani, hogy biztonságosan működjenek, és ne jelentsenek veszélyt. A berendezéseket el kell látni az üzembe helyezőnek szóló műszaki utasításokkal, valamint a felhasználónak szóló használati és karbantartási utasításokkal, továbbá a berendezéseken szerepelniük kell a megfelelő figyelmeztető feliratoknak, és ezeknek a csomagoláson is meg kell jelenniük. Az utasításokat és a figyelmeztető feliratokat a forgalmazási hely tagállamának hivatalos nyelvén, illetve nyelvein kell elkészíteni.

Megfelelő kockázatok fennállása esetén a követelményeket a részegységekre is alkalmazni kell. Egy berendezés részének szánt részegységeket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a felszerelési előírásnak megfelelően történő beépítés esetén szándékolt céljukat pontosan betöltsék.

Az utasítások tartalmával és szerkezetével, valamint a tervezésre és gyártásra vonatkozó alapvető követelményekkel kapcsolatos további részletek az irányelv I. mellékletében találhatók.

A 2009/142/EK irányelv letöltését követően, kérjük, tanulmányozza át alaposan a dokumentumot, hogy terméke a forgalomba hozás pillanatában az irányelv összes alapvető követelményének megfeleljen. Ne feledje el ellenőrizni, hogy más irányelvek nem vonatkoznak-e az Ön termékére.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

A 2000/9/EK irányelv alkalmazásában a személyszállító kötélpályák és kötélvontatású vasutak „különböző alkatrészekből álló, személyszállítás céljára tervezett, gyártott és üzembe helyezett létesítmények”. Ezek lehetnek siklók, kiskabinos és függőszékes kötélpályák, illetve sí- és szánfelvonók. Az 1. cikk. 6. pontja az irányelv hatálya alá nem tartozó létesítményeket sorolja föl.

Az alapvető biztonsági követelmények az irányelv II. mellékletében vannak felsorolva.

Követelmények ellenőrzése

Kérjük, látogasson el a következő weboldalra: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_hu.htm.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy az alkalmazási területükön a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

Az környezetbarát tervezésről szóló 2009/125/EK irányelv egy keretirányelv, mely meghatározza azokat a környezetvédelmi paraméterekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeket, amelyeket a gyártóknak be kell tartaniuk ahhoz, hogy termékeiken feltüntethessék a CE-jelölést.

A 2009/125/EK irányelv hatálya alá olyan termékek tartoznak, melyek használatuk során hatással vannak az energiafogyasztásra – ideértve az energiát felhasználó, generáló, átadó vagy mérő termékeket, egyéb energiával kapcsolatos termékeket (például ablakokat és szigetelőanyagokat), vagy néhány vízfelhasználó terméket –, és melyek mindegyike jelentősen hozzá tudna járulni ahhoz, hogy használatuk során energiát takarítsunk meg.

Az irányelv célja a termékek összesített környezeti hatásának csökkentése – beleértve az erőforrások fogyasztását, a környezetszennyező anyagok kibocsátását – a fenntartható fejlődés elveinek a termék teljes életciklusa során való szem előtt tartásával.

Az irányelv további célja még az érintett termékek európai belső piacon való szabad mozgásának biztosítása. Az irányelv nem alkalmazható a személyszállító és árufuvarozási eszközökre.

A környezetbarát tervezési követelmények meghatározására szolgáló módszerek az irányelvben vannak leírva (azaz a termékspecifikus tervezésre és a gyártásra vonatkozó követelmények az 1. és 2. mellékletben).

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelv részletesen meghatározza azokat az alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni.

A 2004/108/EK irányelv célja annak biztosítása, hogy az elektromágneses zavar okozására képes vagy elektromágneses zavar elszenvedésének kitett berendezéseket úgy lehessen a tervezett elektromágneses környezetben használni, hogy a használat ne zavarjon más berendezéseket vagy más berendezésektől zavart ne szenvedjen. A 2004-es irányelv frissítette a korábban ezt a területet szabályozó 89/336/EGK irányelvet, és annak helyébe lépett.

Az elektromágneses összeférhetőség berendezésekre vonatkozó alapvető követelményei az irányelv I. mellékletben vannak meghatározva.

Az elektromágneses összeférhetőségi irányelv hatálya alá az egyetlen működési egységként forgalmazott, végfelhasználóknak szánt olyan készülékek tartoznak, amelyek elektromágneses zavart kelthetnek, vagy amelyek működését ilyen zavar befolyásolhatja. Nem tartoznak az irányelv hatálya alá az olyan készülékek, amelynek kifejezett rendeltetése, hogy egy adott helyhez kötött létesítménybe szereljék, és egyéb módon kereskedelmi forgalomban nem hozzáférhetők.

Nem tartoznak az elektromágneses összeférhetőségi irányelv hatálya alá a rádióberendezések és a távközlő végberendezések, mivel azokat az 1999/5/EK irányelv szabályozza. A repüléstechnikai termékek és a rádióamatőrök által használt rádióberendezések szintén kívül esnek az irányelv hatályán.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

A robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt felszerelésekről és védelmi rendszerekről szóló 94/9/EK irányelv részletesen meghatározza azokat az alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni.

A felszereléseken és védelmi rendszereken kívül az irányelv hatálya szintén kiterjed az olyan biztonsági, vezérlő eszközökre és szabályzó eszközökre is, amelyeket nem a robbanásveszélyes légkörben való használatra szántak, de amelyek szükségesek a robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt felszerelések és védelmi rendszerek biztonságos működéséhez. Az irányelv nem alkalmazható az orvostechnikai eszközökre, szállítóeszközökre, tengerjáró hajókra, illetve a 89/686/EGK irányelvben felsorolt egyéni védőfelszerelésekre. Ez az irányelv olyan felszerelésekre és védelmi rendszerekre sem vonatkozik, amelyek esetében a veszély a robbanóanyagok vagy nem stabil vegyi anyagok jelenléte következtében, vagy fűtőgázok véletlen szivárgása miatt alakul ki.

Az irányelv hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatos további részletekért tanulmányozza át a 94/9/EK irányelv I. fejezetének 1. cikkét.

Az irányelv II. mellékletében meghatározott alapvető egészségügyi és biztonsági követelmények többek között előírják, hogy a termékeket az integrált robbanás elleni védelem szempontjainak figyelembevételével kell megtervezni. Annak érdekében, hogy a veszélyes helyzetek kialakulását a lehető legnagyobb mértékben ki lehessen zárni, ezeket a termékeket az összes lehetséges üzemi meghibásodás felmérését követően és azok figyelembevételével kell legyártani. Ennek érdekében a termékekhez utasításokat kell mellékelni, és olvasható és letörölhetetlen jelöléssel kell ellátni, amely legalább a következőket tartalmazza: a gyártó nevét és címét, , a széria vagy típus megjelölését, a robbanás elleni védelem megkülönböztető jelét, amelyet a felszereléscsoport valamint a kategória jele és egyebek követnek.

Továbbá, ahol szükséges, fel kell tüntetni a biztonságos használathoz szükséges összes lényeges információt is.

Az anyagok kiválasztásának vonatkozásában az irányelv a II. melléklet 1.1. pontjában meghatározottak szerint különleges kockázatcsökkentő anyagok kiválasztását követeli meg. A II. melléklet ezenkívül további követelményeket is meghatároz a tervezés és gyártás, a potenciális gyújtóforrások, a külső környezet által előidézett kockázatok, a biztonsági eszközökkel szemben támasztott követelmények és a rendszerrel kapcsolatos biztonsági követelmények integrációja vonatkozásában. Kérjük, a teljes áttekintéshez tanulmányozza át a II. melléklet.

Annak érdekében, hogy a termék az összes alapvető egészségügyi és biztonsági követelménynek megfeleljen, kérjük, alaposan tanulmányozza át a 94/9/EK irányelvben foglaltakat.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

A polgári felhasználású robbanóanyagokról szóló 93/15/EGK irányelv részletesen meghatározza azokat az alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni.

Az irányelv alkalmazásában robbanóanyag „a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlások szerint ilyennek minősülő, és az ajánlások 1. osztályába tartozó minden anyag és áru”. Nem tartoznak az irányelv hatálya alá a fegyveres erők vagy a rendőrség által történő felhasználásra szánt robbanóanyagok, a pirotechnikai termékek és a lőszerek, kivéve az ezek Unióban való biztonságos szállítását célzó eljárások.

Az irányelv I. mellékletében meghatározott alapvető követelmények magukban foglalják azokat a minimális biztonsági követelményeket és szabályokat, melyeknek a termék tervezésének, gyártásának és végső soron a végtermékeknek meg kell felelniük. A szabályok többek között azt is magukba foglalják, hogy az egyes robbanóeszközöket a környezetre a lehető legkisebb hatást gyakorló módon kell tudni ártalmatlanítani. Annak érdekében, hogy a termék az összes alapvető követelménynek megfeleljen, további részletekért, kérjük, tanulmányozza át az I. mellékletet, és általában, alaposan tanulmányozza át a 93/15/EGK irányelvben foglaltakat.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti 23 irányelvet az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

A folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő melegvízkazánokról szóló 92/42/EK irányelv részletesen meghatározza azokat az alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni.

Az irányelv 5. cikkében meghatározott alapvető követelmények hatásfokkal kapcsolatos követelményeket is magukban foglalnak. Ezek értelmében a különböző kazántípusoknak bizonyos hatásfok-követelményeknek kell megfelelniük névleges teljesítményen és 70 °C-os közepes kazánvíz-hőmérséklet mellett; valamint 30%-os részterhelésen és a kazántípustól függő közepes kazánvíz-hőmérséklet mellett.

Annak érdekében, hogy a termék az összes alapvető követelménynek megfeleljen, kérjük, alaposan tanulmányozza át a 92/42/EGK irányelvben foglaltakat.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelvek az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

Azonban előfordulhat, hogy ugyanarra a termékre egynél több új megközelítés szerinti irányelv is vonatkozik. Ezenkívül más jogszabályok (például a vegyi anyagokról vagy a környezetről szóló horizontális jogszabályok) is érvényesek lehetnek.

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 98/79/EK irányelv meghatározza azokat az általános követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni. Ezeket az, alapvető követelményekként ismert, követelményeket az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló irányelv I. melléklete tartalmazza.

Részletes áttekintésért, kérjük, tanulmányozza át a 98/79/EK irányelvet.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

A felvonókról szóló 95/16/EK irányelv részletesen meghatározza azokat az alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a felvonószerelő vagy a biztonsági berendezések gyártója a CE-jelölést elhelyezhesse.

Az irányelvet hatálya alá az épületekben és építkezéseken állandó jelleggel üzemelő felvonók tartoznak. Ugyancsak az irányelv hatálya alá tartoznak a IV. mellékletben felsorolt felvonókban való használatra szánt biztonsági berendezések.

Nem tartoznak az irányelv hatálya alá a következők: olyan felvonók, amelyek sebessége nem nagyobb 0,15 m/s-nál; építési területeken használt felvonók, kötélpályák, beleértve a függővasutakat; kimondottan katonai vagy rendőrségi célokra tervezett vagy gyártott felvonók; olyan felvonók, amelyekről munkát lehet végezni; bányákban használt felvonók; művészi előadásokon az előadók emelésére szolgáló emelőberendezések; szállítóeszközökre szerelt emelők; gépekhez kapcsolt és kizárólag a munkahely megközelítésére szolgáló felvonók, beleértve a karbantartást és a gépek ellenőrzési pontjait; fogaskerekű vasutak, mozgólépcsők és mozgójárdák.

Az irányelv hatálya alá tartozó felvonóknak meg kell felelniük az I. mellékletben meghatározott alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek.

Annak érdekében, hogy az Ön terméke az összes alapvető követelménynek megfeleljen, kérjük, alaposan tanulmányozza át a 95/16/EK irányelvben foglaltakat.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

Az alacsonyfeszültségű készülékekről szóló 2006/95/EK irányelv részletesen meghatározza azokat az alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni.

A 2006/95/EK irányelv célja az alacsonyfeszültségű elektromos berendezések EU-n belüli kereskedelmének útjában álló összes akadály elhárítása, valamint ezzel egyidejűleg e termékek lehető legmagasabb biztonsági szintjének biztosítása.

Alacsonyfeszültségű készüléknek számít „minden, 50 és 1000 V tartományba eső váltakozó áramú, illetve 75 és 1500 V tartományba eső egyenáramú felhasználásra tervezett berendezés”. Az irányelv II. melléklete felsorolja az irányelv hatálya alá nem tartozó berendezéseket (pl.: felvonók elektromos alkatrészei, fogyasztásmérők, háztartási csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok).

A 2006/95/EK irányelv meghatározza, hogy a berendezések nem veszélyeztethetik a személyek, háziállatok biztonságát vagy a vagyonbiztonságot, amennyiben megfelelően telepítik, karbantartják és rendeltetésszerűen használják azokat. Az érintett berendezésekre vonatkozó alapvető biztonsági célkitűzéseket az irányelv I. melléklete tartalmazza.

Annak érdekében, hogy a termék az összes alapvető követelménynek megfeleljen, át kell tanulmányozni az irányelvben foglaltakat.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy azok teljes mértékben figyelembe vegyék a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos összes követelményt.

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv meghatározza azokat az alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeket, amelyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy a gyártó CE-jelölést helyezhessen el rajta.

A 2006/42/EK irányelv hatálya alá tartoznak a gépek, a cserélhető berendezések, a biztonsági alkatrészek, az emelőberendezések tartozékai, az emelésre használt láncok, kötelek és hevederek, valamint a leszerelhető mechanikus erőátviteli szerkezetek. Az irányelv a részben kész gépekre vonatkozóan is tartalmaz követelményeket.

Annak érdekében, hogy a gép irányelvnek való megfelelése biztosítva legyen, a gyártónak első lépésként értékelési eljárást kell végrehajtatnia, hogy meggyőződjön, a gép megfelel-e az alapvető követelményeknek. Ennek során a megfelelőség vélelmezése érdekében azt is ellenőrizni kell, hogy a termékre mely harmonizált európai szabványok vonatkoznak. A gépekre vonatkozó harmonizált szabványok listája az Európai Bizottság „Vállalkozáspolitika és ipar” című weboldaláról tölthető le.

A 2006/42/EK irányelv I. melléklete részletesen meghatározza a termékekre vonatkozó alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeket.

Az irányelv 2009-ben módosult, amelynek során új követelmények kerültek bevezetésre a peszticidek kijuttatására szolgáló gépekre, amelyeket úgy kell tervezni és gyártani, hogy a peszticidek környezetben való véletlenszerű szétszóródása minimális legyen.

Ez a módosítás 2011. december 15-én lép hatályba.

Kérjük, tanulmányozza át az irányelvben foglaltakat, hogy meggyőződjön róla, hogy a termék az összes alapvető követelménynek megfelel-e. Egyúttal letöltheti az irányelvhez 2010 júniusában kiadott, átfogó útmutatótpdf Az előző linken elérhető szöveg fordításai  is.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

A mérőműszerekről szóló 2004/22/EK irányelv részletesen meghatározza azokat az alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni.

Az irányelv hatálya alá a következő mérőműszerek és -rendszerek tartoznak: a vízmérők, a gázmérők és számítóegységek, a hatásos villamos energia mérők, a hőmennyiségmérők, a folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló mérőrendszerek (kivéve a vízmérők), az automatikus mérlegek, a viteldíjjelzők, az anyagi mértékek, a kiterjedést mérő műszerek és a kipufogógáz-elemző készülékek.

A jogszabályban előírt metrológiával szembeni általános harmonizált követelményeket az irányelv I. melléklete tartalmazza, míg az egyes mérőműszertípusokra vonatkozó további követelményeket a 10 műszerspecifikus melléklet (MI-001–MI-010) mutatja be.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

Azonban előfordulhat, hogy ugyanarra a termékre egynél több új megközelítés szerinti irányelv is vonatkozik. Ezenkívül más jogszabályok (például a vegyi anyagokról vagy a környezetről szóló horizontális jogszabályok) is érvényesek lehetnek.

Az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv meghatározza azokat az általános követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni. Ezek az ún. alapvető követelmények, melyeket az orvostechnikai eszközökről szóló irányelv I. melléklete tartalmaz. Az alapvető követelményeknek való megfelelőséget a 93/42/EGK irányelv X. melléklete szerinti klinikai értékeléssel kell bizonyítani.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

A környezeti zajkibocsátásról szóló 2000/14/EK irányelv meghatározza azokat a hangteljesítményekre vonatkozó alapvető követelményeket, amelyek az egyedi berendezések esetében megengedhetőek, és amelyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni.

A 2000/14/EK irányelv hatálya alá többek között az építési, kertészeti és egyéb munkagépek és felszerelések tartoznak. A 12. cikk a zajkibocsátási határértékkel rendelkező berendezéseket sorolja fel, a 13. cikk a zaj jelölésére kötelezett berendezéseket, az I. melléklet pedig az irányelv hatálya alá tartozó valamennyi berendezéstípust. Ebben a vonatkozásban bizonyos berendezésekre zajkibocsátási határérték vonatkozik, míg mások csak a zaj jelölésére kötelezettek. A vonatkozó berendezések számára engedélyezett részletes zajkibocsátási határértékeket a 12. cikk szintén felsorolja.

Annak érdekében, hogy a berendezés irányelvnek való megfelelése biztosítva legyen, a gyártónak első lépésként, az alapvető követelmények figyelembe vétele mellett, értékelési eljárást kell végrehajtatnia. Az irányelv e célra különböző értékelési eljárásokat határoz meg: az időszakos ellenőrzési eljárásokat tartalmazó belső gyártásellenőrzési értékelést, az egyedi vizsgálati eljárásokat vagy a teljes körű minőségbiztosítási eljárást. Az eljárások az irányelv V–VIII. mellékletében vannak részletesen meghatározva (lásd: 14. cikk).

Annak érdekében, hogy a termék az összes alapvető követelménynek megfeleljen, át kell tanulmányozni az irányelvben foglaltakat.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

Az irányelv alkalmazásában a nem automatikus működésű mérleg „olyan mérőeszköz, amely testek tömegének meghatározására szolgál az adott testre ható nehézségi erő felhasználásával”, és „amely a mérés során kezelő beavatkozását igényli”.

A CE-jelölés vonatkozásában az irányelv hatálya alá a következő helyzetekben használatos, tömeg megállapítására szolgáló mérlegek tartoznak: kereskedelmi ügyletekhez; díj, tarifa, adó, jutalom, bírság, díjazás vagy kártérítés megállapítására; jogszabályok alkalmazására vagy szakértői véleményhez; orvosi gyakorlatban betegek súlyának mérésére; gyógyszertárban gyógyszerek vény alapján történő elkészítéséhez; ár meghatározására a tömeg alapján, közvetlen értékesítés céljaira.

A nem automatikus működésű mérlegekről szóló 2009/23/EK irányelv meghatározza azokat az alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni.

A fenti említett használatokra szánt nem automatikus működésű mérlegekre vonatkozó alapvető harmonizált követelmények az irányelv I. mellékletében vannak meghatározva.

Követelmények ellenőrzése

23 új megközelítést alkalmazó irányelv rendelkezik a CE-jelölés termékeken való elhelyezéséről. Ha a termékre több irányelv is vonatkozik, amelyek mindegyikében a CE-jelölést előírják, a jelölés azt mutatja, hogy az ilyen termékek vélhetően ezen összes irányelv saját ágazatára vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

Az egyéni védőeszközökről szóló 89/686/EGK irányelv meghatározza azokat az alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni.

Az irányelv alkalmazásában az egyéni védőeszközök olyan egyedi termékeket jelentenek, amelyek megvásárlásával a felhasználó védelmet vásárol otthonába, munkahelyére vagy szabadidős tevékenységéhez. Más szóval: olyan termékek, amelyek meghatározott körülmények között biztosítják a felhasználó biztonságát és egészségét. A termékeknek meg kell felelniük a II. mellékletben szabályozott alapvető egészségügyi és biztonsági követelménynek.

Az irányelv különbséget tesz az „egyszerű tervezésű”, a „komplex tervezésű”, valamint az egyik kategóriába sem sorolható, harmadik kategóriás egyéni védőeszközök között. Bár az irányelv kifejezetten nem határozza meg ezt a három kategóriát, az I., III. és II. kategória fogalmak ezekre való használata bevett gyakorlat. Az I. kategória a 8.3. cikkben van leírva, és olyan termékeket tartalmaz, melyeket arra terveztek, hogy a felhasználót megvédjék a fokozatosan fellépő vagy nem rendkívüli veszélyektől. Többek között olyan dolgokat tartalmaz, mint például napszemüvegek, kertészkesztyűk és gyűszűk. Az III. kategória a 8.4. cikkben van leírva, és olyan termékeket tartalmaz, mint például a nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékleten való használatra tervezett védőeszközök, a légzésvédő eszközök, valamint a magasból történő lezuhanástól védő egyéni védőeszközök. A II. kategóriájú egyéni védőeszközök közé a fenti két cikkben nem meghatározott egyéni védőeszközök tartoznak.

Nem tartoznak az irányelv hatálya alá a fegyveres erők vagy rendőrség általi használatra kifejlesztett egyéni védőeszközök, az önvédelmi célra készült egyéni védőeszközök, illetve a légi járműveken vagy hajókon használatos védelmi vagy mentési célú egyéni védőeszközök. Szintén nem tartoznak a hatálya alá a két- vagy háromkerekű motoros járművek felhasználói számára készült sisakok és szemellenzők, illetve az egyszerű magánhasználatra tervezett egyéni védőeszközök (pl. esernyők, mosogatókesztyűk).

Ez azt jelenti, hogy a harmonizáció az alapvető követelményekre korlátozódik, míg az ilyen követelményeknek való megfelelőséget szolgáló műszaki előírások önkéntes harmonizált európai szabványokban vannak meghatározva. Az egyéni védőfelszerelésekről szóló irányelv egy új megközelítés szerinti irányelv.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

A nyomástartó berendezésekről szóló 97/23/EK irányelv meghatározza azokat az alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni.

Az irányelv alkalmazásában „nyomástartó berendezések” az edények, csővezetékek, biztonsági szerelvények és nyomással igénybe vett tartozékok, és az irányelv a 0,5 bar nyomást (PS) meghaladó legnagyobb megengedhető nyomásnak kitett nyomástartó berendezések és rendszerek tervezésére, gyártására és megfelelőségértékelésére vonatkozik.

Az irányelv hatálya alá tartozó nyomástartó berendezésekre az irányelv I. mellékletében felsorolt alapvető biztonsági követelmények vonatkoznak. A követelmények a veszélyek csökkentésére, az elkerülhetetlen veszélyektől való megfelelő védelem alkalmazására, és az esetleges kiküszöbölhetetlen veszélyekről való tájékoztatásra összpontosítanak.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelvek az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

A pirotechnikai termékekről szóló 2007/23/EK irányelv meghatározza azokat a fogyasztóvédelemre, a közbiztonságra és környezetvédelemre vonatkozó szigorú alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni.

A 2007/23/EK irányelv hatálya alá többek között a következő eszközök tartoznak: a tűzijátékok, a színpadi pirotechnikai termékek és a műszaki felhasználásra szánt pirotechnikai termékek, mint például a légzsákokban és a biztonsági övek előfeszítőiben használt gázfejlesztők.

Nem tartoznak az irányelv hatálya alá a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK irányelv hatálya alá tartozó berendezések, a repülésben és űrrepülésben való felhasználásra szánt pirotechnikai termékek, valamint a kifejezetten játékokhoz szánt gyújtókupakok (ezekre az 1988. május 3-i 88/378/EGK irányelv vonatkozik). Továbbá, a polgári felhasználású robbanóanyagokról szóló 93/15/EGK irányelv hatálya alá tartozó robbanóanyagok, valamint a lőszerek sem tartoznak a pirotechnikai termékekről szóló irányelv hatálya alá.

Annak érdekében, hogy a termék az összes alapvető követelménynek megfeleljen, át kell tanulmányozni az irányelv I. mellékletében foglaltakat.

Követelmények ellenőrzése

A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló 1999/5/EK irányelv részletesen meghatározza azokat az alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni.

A rádió és telekommunikáció minden olyan terméket magában foglal, mely a rádiófrekvenciás spektrumot használja (pl. mobiltelefonok, kapunyitók vagy műsorszóró adók), valamint magában foglalja még a távközlő végberendezéseket (pl. modemek és telefonok) is.

Az 1999/5/EK irányelv 3. cikkében meghatározott alapvető követelmények közé tartozik a felhasználók egészségének és biztonságának biztosítása, az elektromágneses összeférhetőséget figyelembe vevő védelmi követelmények, valamint a spektrum hatékony használata a káros zavarás elkerülése érdekében. Más alapvető követelmények – például a magánélet és személyes adatok védelme, a segélyhívó szolgálatokhoz való hozzáférés és a fogyatékkal élő felhasználók számára nyújtott szolgáltatások – is érvényesek lehetnek, amennyiben azokra a bizottság már hozott határozatot.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

A kedvtelési célú vízi járművekről szóló 94/25/EK irányelv részletesen meghatározza azokat az alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni.

Az irányelv alkalmazásában kedvtelési célú vízi jármű alatt értendő bármely olyan vízi jármű, függetlenül meghajtási módjától, amelynek a megfelelő harmonizált szabványok szerint mért hajótesthossza 2,5 m és 24 m között van, továbbá sport- és szabadidős célokat szolgál. A charter-, illetve oktatóhajóként felhasználható vízi járművek szintén az irányelv hatálya alá tartoznak, ha kedvtelési céllal kerültek forgalomba. Az irányelv szintén alkalmazható az olyan 4 méternél rövidebb, belsőégésű motort használó vízi sporteszközökre, melyek elsődleges meghajtásként vízsugárszivattyút használnak, és melyeket egy vagy több, a vízi sporteszközön (nem pedig a hajótest belsejében) ülő, álló vagy térdelő személy működtet.

Az irányelv hatálya alá nem tartozó termékek, többek között, a kizárólag versenyzésre szolgáló vízi járművek, a kenuk, kajakok, gondolák és vízibiciklik, a vitorlás szörfdeszkák és gépi hajtású szörfdeszkák. A teljes listáért, kérjük, tanulmányozza át az irányelv I. fejezetének 1. és 3. cikkét.

A kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó, I. mellékletben szereplő alapvető biztonsági, egészség-, környezet- és fogyasztóvédelmi követelmények teljes listáját az irányelv I. melléklete tartalmazza.

Követelmények ellenőrzése

Kérjük, látogasson el a következő weboldalra: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozóan létrehozott irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv részletesen meghatározza azokat az alapvető követelményeket, melyeket Önnek mint gyártónak, importőrnek vagy forgalmazónak teljesítenie kell annak igazolására, hogy az Ön terméke megfelel az uniós rendeleteknek, tehát azon a CE-jelölést el lehet helyezni.

A 2009/48/EK irányelv minden EGK-országban 2011. július 20-án lép hatályba. Ez alól az egyedüli kivételt a vegyi anyagokra vonatkozó rendelkezések képezik, melyekre további két éves átmeneti időszak érvényes – 2013. július 20-ig.

A 2009-es irányelv az 1988-ban elfogadott 88/378/EGK irányelv helyébe lép. Az 1988-as irányelvnek megfelelő játékok 2011. július 19-ig továbbra is forgalomba hozhatók, illetve 2013. július 19-ig, a vegyi anyagokra vonatkozó szabályok esetében.

Az új irányelv alkalmazásában játéknak minősül „a 14 év alatti gyermekek részére – kizárólag vagy nem kizárólag – játék céljára tervezett vagy szánt termék vagy anyag”.

A gyártó által megteendő első lépés annak ellenőrzése, hogy a terméke az irányelv hatálya alá tartozik-e. Ezt követően, a játék irányelvnek való megfelelősége érdekében, a gyártónak ellenőriznie kell, hogy arra mely európai harmonizált szabványok vonatkoznak. A játékokra vonatkozó harmonizált európai szabványok listáját a Bizottság „Vállalkozáspolitika és ipar” című weboldala tartalmazza.

Az irányelv I. melléklete felsorolja az irányelv hatálya alá nem tartozó, és játéknak nem minősülő termékeket. A lista többek között olyan termékeket tartalmaz, mint a több mint 500 darabból álló puzzle vagy a csecsemők részére készült cumi, melyek bár nem minősülnek játéknak, azonban könnyen annak lehet őket nézni. A lista csak tájékoztató jellegű.

Az irányelv I. melléklete a termékek által teljesítendő biztonsági követelményeket határozza meg. Az V. melléklet azt határozza meg, hogy szükség esetén a játékokon figyelmeztetést kell feltüntetni a játékot használók minimális korára vonatkozóan és/vagy arra vonatkozóan, hogy a játék csak felnőtt felügyelete mellett használható.

Kérjük, a követelmények teljes listájáért tanulmányozza át az irányelvet.

Követelmények ellenőrzése

A CE-jelölésre vonatkozó, új megközelítés szerinti irányelveket az Európai Unió úgy alakította ki, hogy a fent említett minden egyes ágazat valamennyi termékével kapcsolatos minden követelmény figyelembe legyen véve.

Az egyszerű nyomástartó edényekről szóló 2009/105/EK irányelv meghatározza azokat az alapvető követelményeket, melyeket a terméknek teljesítenie kell ahhoz, hogy rajta a CE-jelölést el lehessen helyezni.

Az irányelv az egyszerű nyomástartó edényt a következőképpen határozza meg: „minden olyan hegesztett, 0,5 bart meghaladó belső túlnyomásnak kitett edény, amelyet levegő vagy nitrogén tárolására szántak, és nem szántak arra, hogy tűz érje”. Azonban az EU-ban való forgalmazáshoz csak azon edényeknél feltétel a CE-jelölés megléte, melyek legnagyobb üzemi nyomásának (PS) és térfogatának (V) a szorzata meghaladja az 5 bart. Ezen edényeknek meg kell felelniük az irányelv I. mellékletében előírt alapvető biztonsági követelményeknek.

Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének