Navigointipolku

Lisätyökalut

Tarkista vaatimukset

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat omalla sovellusalallaan jokaisen edellä mainitun toimialan tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

On kuitenkin mahdollista, että samaa tuote kuuluu useamman kuin yhden uuden lähestymistavan mukaisen direktiivin alaan. Lisäksi voidaan soveltaa muutakin lainsäädäntöä (kuten poikittaisia kemikaali- tai ympäristölakeja).

Direktiivi 90/385/ETY aktiivisista implantoivista lääkinnällisistä laitteista määrittelee yleiset vaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää. Nämä niin sanotut perusvaatimukset on luetteloitu direktiivin liitteessä 1. Yhdenmukaisuus perusvaatimusten kanssa on osoitettava kliinisellä arvioinnilla direktiivin 90/385/ETY liitteen 7 mukaisesti.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat kaikki edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Tuote voi siksi kuulua useammankin kuin vain yhden uuden lähestymistavan mukaisen direktiivin (ja myös yhdenmukaistetun lainsäädännön) sovellusalaan.

Direktiivi määrittelee tarkasti kaasua polttoaineena käyttäviä tuotteita koskevat perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja voisi käyttää CE-merkintää.

Direktiivi 2009/142/EY käsittää kaasumaisia polttoaineita ruoanlaittoon, lämmitykseen, kuuman veden tuotantoon, jäähdytykseen, valaistukseen tai pesemiseen hyödyntävät laitteet. Se koskee myös varusteita, kuten turva-, säätö- tai ohjauslaitteita ja osakokoonpanoja, jotka on suunniteltu laitteen osiksi.

Perusvaatimukset, jotka koskevat direktiivin tarkoittamien laitteiden tuomista EU:n markkinoille ja on mainittu direktiivin liitteessä I, edellyttävät, että laitteet on suunniteltu ja rakennettu siten, että ne toimivat turvallisesti eivätkä aiheuta mitään vaaroja, niiden mukana on tultava tekniset ohjeet asennusta varten sekä käyttö- ja huolto-ohjeet käyttäjää varten, niissä ja niiden pakkauksissa on oltava esillä asianmukaiset varoitukset. Ohjeet ja varoitukset on annettava tuotteen myyntimaan virallisilla kielillä.

Määräykset koskevat myös varusteita, joihin liittyy vastaava riski. Laitteen osiksi tarkoitetut varusteet on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne vastaavat hyvin käyttötarkoitustaan, kun ne kiinnitetään laitteeseen asennusohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot ohjeiden sisällöstä ja kaavioista sekä suunnittelua ja rakennetta koskevat perusvaatimukset ovat direktiivin liitteessä I.

Kun olet ladannut direktiivin 2009/142/EY, tutustu asiakirjaan huolellisesti varmistaaksesi, että tuotteesi vastaa lanseeraushetkellä kaikkia direktiivin perusvaatimuksia. Muista myös tarkistaa, koskeeko tuotetta jokin muukin direktiivi.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat kaikki edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Köysiratadirektiivi 2000/9/EY määrittelee köysiratalaitteistot "useista komponenteista valmistetuiksi laitteiksi, joita suunnitellaan, rakennetaan, kootaan ja käytetään henkilökuljetuksia varten". Ne voivat olla esimerkiksi raiteilla kulkevat köysiradat, köysiriippuradat, tuolihissit ja vetohissit. 1 artiklan kohdassa 6 on luettelo laitteistoista, jotka eivät kuulu direktiivin alaan.

Turvallisuutta koskevat perusvaatimukset ovat direktiivin liitteessä II.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat kaikki edellä mainittujen toimialojen tuotteiden käyttöön liittyvät vaatimukset .

Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi 2009/125/EY on puitedirektiivi, joka asettaa ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset niille ympäristöparametreille, jotka valmistajan on täytettävä voidakseen kiinnittää CE-merkinnän tuotteisiinsa.

Direktiivi 2009/125/EY käsittää tuotteet, jotka vaikuttavat energiankulutukseen käytön aikana, esimerkiksi tuotteet, jotka käyttävät, tuottavat, siirtävät tai mittaavat energiaa, sekä muut energiaan liittyvät tuotteet, kuten ikkunat, eristysmateriaalit tai tietyt vettä kuluttavat tuotteet. Nämä kaikki voivat tuottaa merkittäviä energiasäästöjä käytön aikana.

Direktiivin tarkoituksena on vähentää tuotteiden yleistä ympäristövaikutusta, esimerkiksi vähentää luonnonvarojen kulutusta ja epäpuhtauksien päästöjä keskittymällä kestävän kehityksen periaatteisiin tuotteen koko elinkaaren aikana.

Direktiivin lisätarkoitus on varmistaa kyseisten tuotteiden vapaa liikkuvuus EU:n sisämarkkinoilla. Direktiivi ei koske henkilö- tai tavaraliikenteen kulkuneuvoja.

Ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisen menetelmät ja menettelytavat on määritelty direktiivissä (tuotekohtaisesta suunnittelusta ja rakennemääräyksistä liitteissä 1 ja 2).

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat kaikki edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Direktiivi 2004/108/EY sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta määrittelee yksityiskohtaisesti perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja voisi käyttää CE-merkintää.

Direktiivin 2004/108/EY tarkoituksena varmistaa, että laitteita, jotka voivat tuottaa sähkömagneettista häiriötä tai olla sille alttiita, voidaan käyttää aiheuttamatta häiriöitä muille laitteille tai asettamatta niitä alttiiksi muiden laitteiden vaikutukselle. Vuoden 2004 direktiivillä päivitettiin ja korvattiin direktiivi 89/336/ETY, jolla oli aiemmin säädelty tätä alaa.

Direktiivin liitteessä I on määritelty laitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat perusvaatimukset.

Direktiivi käsittää laitteet, jotka myydään loppukäyttäjille yhtenä toiminnallisena yksikkönä, jotka voivat joko tuottaa sähkömagneettisia häiriöitä tai joiden toimintaa se voi haitata. Se ei koske laitteita, jotka on tarkoitettu erityisesti sijoitettaviksi kiinteään asennukseen eivätkä ole muutoin saatavilla kaupallisesti.

Direktiivi ei koske radio- ja telepäätelaitteita, jotka kuuluvat direktiivin 1999/5/EY sovellusalaan. Direktiiviä ei myöskään sovelleta ilmailualan tuotteisiin ja radioamatöörien käyttämiin radiolaitteisiin.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat kaikki edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Direktiivi 94/9/EY määrittelee yksityiskohtaisesti perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää.

Laitteiden ja suojajärjestelmien lisäksi direktiivi koskee myös turva-, valvonta- ja säätelylaitteita, joita käytetään myös mahdollisesti räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolella mutta joita tarvitaan kyseisten laitteiden ja suojajärjestelmien turvalliseen käyttöön. Direktiivi ei koske lääkinnällisiä laitteita, kuljetusvälineitä, merellä kulkevia aluksia tai henkilökohtaisia suojavarusteita, jotka kuuluvat direktiivin 89/686/ETY sovellusalaan. Se ei myöskään koske varusteita ja turvajärjestelmiä, joissa riski johtuu vain räjähtävien aineiden tai epävakaiden kemiallisten aineiden läsnäolosta tai polttoainekaasun tahattomasta vuotamisesta.

Lisätietoja direktiivin kohteina olevista tuotteista on direktiivin 94/9/EY 1 artiklan I kappaleessa.

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät perusvaatimukset, jotka on määritelty direktiivin liitteessä II, edellyttävät muun muassa, että tuotteet suunnitellaan ottaen huomioon yhtenäisen turvallisuuden näkökulma. Ne voidaan suunnitella vasta, kun on tehty asianmukainen analyysi mahdollisista toimintavioista vaarallisten tilanteiden estämiseksi niin pitkälle kuin mahdollista. Siksi tuotteiden ohessa on tultava ohjeet, ne on merkittävä luettavasti ja pysyvästi ja niissä on mainittava perustiedot, kuten valmistajan nimi ja osoite, sarja- tai tyyppimerkintä, räjähdyssuojelun erityismerkintä, jonka perässä laitteiden ryhmän ja luokan tunnus ynnä muuta.

Lisäksi niihin on merkittävä kaikki niiden turvalliseen käyttöön liittyvät tiedot.

Direktiivi edellyttää, että valmistajan on valittava erityisesti riskejä vähentäviä materiaaleja, jotka on määritelty liitteen II kohdassa 1.1. Liitteessä II on lisävaatimuksia, jotka koskevat turvallisuuteen liittyvien laitteiden suunnittelua ja rakennetta, mahdollista syttymislähdettä, ulkopuolisista syistä aiheutuvia riskejä sekä järjestelmään liittyvien turvallisuusvaatimusten lisäämistä. Täydellinen yhteenveto on liitteessä II.

Lue direktiivi 94/9/EY huolellisesti varmistaaksesi, että tuotteenne vastaa kaikkia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä perusvaatimuksia.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat kaikki edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähdystarvikkeita koskeva direktiivi 93/15/ETY määrittelee yksityiskohtaisesti perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää.

Direktiivi koskee räjähdystarvikkeita, jotka määritellään "aineisiin ja esineisiin, joita pidetään räjähdystarvikkeina Yhdistyneiden Kansakuntien vaarallisten aineiden kuljetusta koskevissa suosituksissa ja jotka mainitaan näiden suositusten 1 luokassa". Se ei koske räjähdystarvikkeita, jotka on tarkoitettu sotilas- tai poliisikäyttöön, pyroteknisiä tuotteita eikä ampumatarvikkeita paitsi, kun kyseessä on niiden turvallinen kuljetus EU:n sisällä.

Direktiivin liitteessä I määriteltyihin perusvaatimuksiin kuuluvat turvallisuuteen liittyvät vähimmäisvaatimukset ja tuotteen suunnitteluun, rakenteeseen ja lopulta lopputuotteeseen liittyvät määräykset. Määräyksissä ilmoitetaan muun muassa, että kunkin räjähdystarvikkeen tulee olla hävitettävissä tavalla, joka vaikuttaa mahdollisimman vähän ympäristöön. Lisätietoja on liitteessä I, ja yleensä kannattaa lukea huolellisesti direktiivi 93/15/ETY, jotta tuote vastaisi kaikkia perusvaatimuksia.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat 23 "uuden lähestymistavan mukaista direktiiviä" siten, että ne kattavat kaikki edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Direktiivi 92/42/ETY nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävistä kuumavesikattiloista määrittelee yksityiskohtaisesti perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää.

Direktiivin 5 artiklassa määritellyt perusvaatimukset sisältävät hyötytehovaatimuksia. Niiden mukaan kattiloiden on täytettävä tietyt hyötytehovaatimukset toimiessaan nimellisteholla, kattilaveden 70 °C:n keskilämpötilalla, 30 prosentin osakuormalla ja keskimääräisellä lämpötilalla, joka vaihtelee kattilatyypin mukaan.

Lue direktiivi 92/42/ETY huolellisesti varmistaaksesi, että tuotteenne vastaa kaikkia perusvaatimuksia.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat omalla sovellusalallaan jokaisen edellä mainitun toimialan tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

On kuitenkin mahdollista, että samaa tuotetta käsitellään useammassakin kuin yhdessä uuden lähestymistavan mukaisessa direktiivissä. Lisäksi voidaan soveltaa muutakin lainsäädäntöä (kuten poikittaisia kemikaali- tai ympäristölakeja).

Direktiivi 98/79/EY in vitro -diagnostiikan lääkinnällisistä laitteista määrittelee yleiset vaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää. Nämä vaatimukset, jotka tunnetaan "perusvaatimuksina", on luetteloitu direktiivin liitteessä I.

Yksityiskohtaiset tiedot ovat direktiivissä 98/79/EY.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat kaikki edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Hissidirektiivissä 95/16/EY eritellään perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta hissin asentaja tai hissin turvaosien valmistaja voisi käyttää CE-merkintää.

Direktiivi koskee rakennuksissa ja rakennustyömailla pysyvästi käytettäviä hissejä. Se koskee myös näissä hisseissä käytettyjä turvaosia, jotka on luetteloitu liitteessä IV.

Se ei koske nostolaitteita, joiden nopeus on alle 0,15 m/s, rakennustyömaiden nostureita, kaapelinostureita, kuten köysiratoja, sotilas- tai poliisikäyttöön erityisesti suunniteltuja ja rakennettuja hissejä, työntekoon tarkoitettuja nostolaitteita, kaivosten vintturikoneistoja, esiintyjien nostamiseen esityksen aikana tarkoitettuja nostolaitteita, kulkuneuvoihin asennettuja nostolaitteita, koneisiin asennettuja nostolaitteita, jotka on tarkoitettu ainoastaan työpisteisiin (esimerkiksi koneiden ylläpito- ja tarkastuspisteet) pääsyyn, hammastankojunia, liukuportaita ja kävelyhihnoja.

Tämän direktiivin tarkoittamien hissien on täytettävä liitteessä I määritellyt keskeiset terveys- ja turvavaatimukset.

Lue direktiivi 95/16/EY huolellisesti varmistaaksesi, että tuotteenne vastaa kaikkia perusvaatimuksia.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat kaikki edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Direktiivi 2006/95/EY tietyllä jännitealueella toimivista sähkölaitteista määrittelee yksityiskohtaisesti perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää.

Direktiivin 2006/95/EY tarkoituksena on poistaa kaikki esteet matalajännitteisten sähkölaitteiden tieltä EU:ssa ja samalla varmistaa, että ne ovat mahdollisimman turvallisia.

"Matalajännitteiset sähkölaitteet" määritellään "sähkölaitteiksi, jotka on suunniteltu käytettäviksi vaihtovirralla nimellisjännitealueella 50–1 000 V ja tasavirralla nimellisjännitealueella 75–1 500". Direktiivin liitteessä II on luettelo laitteista, jotka eivät kuulu sovellusalaan, esimerkiksi hissien sähkökomponentit, sähkömittarit sekä kotikäyttöön tarkoitetut pistokkeet ja pistorasiat.

Direktiivissä 2006/95/EY määritellään, että sähkölaite ei saa asettaa ihmisiä, kotieläimiä tai omaisuutta vaaraan "oikein asennettuna, huollettuna ja käyttötarkoituksensa mukaan käytettynä". Liitteessä I on luettelo direktiivin sovellusalaan kuuluvien laitteiden keskeisistä turvatavoitteista.

Sinun kannattaa lukea direktiivi huolellisesti varmistaaksesi, että tuotteenne vastaa kaikkia perusvaatimuksia.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat täysin kaikki edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Konedirektiivi 2006/42/EY määrittelee terveyttä ja turvallisuutta koskevat perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja voisi käyttää CE-merkintää.

Direktiivi 2006/42/EY koskee koneita, vaihdettavia laitteita, turvakomponentteja, nostoapuvälineitä, nostamisessa käytettäviä ketjuja, köysiä ja vöitä sekä siirrettäviä mekaanisia voimansiirtolaitteita. Siinä on myös puolivalmiita koneita koskevia vaatimuksia.

Varmistaakseen koneen vastaavan direktiiviä valmistajan on ensimmäiseksi huolehdittava arviointimenettelystä, joka koskee perusvaatimuksia. Tämän vuoksi on myös tarkistettava, mitä EU:n yhdenmukaistettuja standardeja on noudatettava, jotta tuotteen voidaan olettaa vastaavan vaatimuksia. Luettelo koneita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista on Euroopan komission yritystoiminnan ja teollisuuden pääosaston verkkosivuilla.

Direktiivin 2006/42/EY liitteessä määritellään yksityiskohtaisesti kohteena olevien tuotteiden olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Direktiivin muuttamisesta sovittiin vuonna 2009, jolloin siihen sisällytettiin tuholaistorjunnassa käytettävät koneet, jotka on suunniteltava ja valmistettava siten, että torjunta-aineita leviää tahattomasti mahdollisimman vähän ympäristöön.

Tämä muutos tulee voimaan 15. joulukuuta 2011.

Lue direktiivi huolellisesti varmistaaksesi, että tuotteenne vastaa kaikkia perusvaatimuksia. Voit myös ladata direktiiviä koskevan laajan hakuohjeenpdf Näytä edellisen linkin kieliversiot , joka on julkaistu kesäkuu 2010.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat kaikki edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Mittauslaitteita koskeva direktiivi 2004/22/EY määrittelee yksityiskohtaisesti perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää.

Direktiivi käsittelee seuraavia mittauslaitteita ja -järjestelmiä: vesimittarit, kaasumittarit ja tilavuuden muunnoslaitteet, sähköenergiamittarit, lämpöenergiamittarit, muiden nesteiden kuin veden määrän jatkuvaan ja dynaamiseen mittaamiseen tarkoitetut mittausjärjestelmät, automaattiset vaa'at, taksimittarit, kiintomitat, dimensiomittauslaitteet ja pakokaasuanalysaattorit.

Yhdenmukaiset lakisääteiset mittaustekniset yleisvaatimukset on luetteloitu direktiivin liitteessä I, kun taas kutakin mittauslaitetta koskevat lisävaatimukset on ilmoitettu kymmenessä toimialakohtaisessa liitteessä (MI-001–MI-010).

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat omalla sovellusalallaan jokaisen edellä mainitun toimialan tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

On kuitenkin mahdollista, että samaa tuotetta käsitellään useammassakin kuin yhdessä uuden lähestymistavan mukaisessa direktiivissä. Lisäksi voidaan soveltaa muutakin lainsäädäntöä (kuten poikittaisia kemikaali- tai ympäristölakeja).

Direktiivi 93/42/EY lääkinnällisistä laitteista määrittelee yleiset vaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää. Nämä niin sanotut perusvaatimukset on luetteloitu direktiivin liitteessä I. Se, että tuote vastaa perusvaatimuksia, on osoitettava kliinisellä arvioinnilla direktiivin 93/42/ETY liitteen X mukaisesti.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat kaikki edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Direktiivi 2000/14/EY ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä määrittelee perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää.

Direktiivi 2000/14/EY kattaa rakennustyömailla, puutarhatöissä ja muualla käytettävät koneet ja laitteet. Sen 12 artiklassa luetteloidaan melurajojen kohteena olevat laitteet, 13 artiklassa melumerkintää edellyttävät laitteet ja liitteessä I kaikki direktiivissä tarkoitetut laitetyypit. Tietyille laitteille on asetettu melurajoituksia, kun taas toisiin on vain lisättävä melumerkintä. Myös tiedot kunkin laitteen sallitusta äänitehotasosta on annettu 12 artiklassa.

Varmistaakseen laitteen vastaavan direktiiviä valmistajan on ensimmäiseksi huolehdittava arviointimenettelystä, joka koskee perusvaatimuksia. Direktiivissä määritellään tähän tarkoitukseen erilaisia arviointimenettelyjä: tuotannon sisäinen tarkastus, johon kuuluvat säännölliset tarkastukset, yksikkökohtaiset tarkastusmenettelyt tai täydellinen laadunvarmistusmenettely. Menettelyt kuvaillaan yksityiskohtaisesti direktiivin liitteissä V–VIII (ks. 14 artikla).

Sinun kannattaa lukea direktiivi huolellisesti varmistaaksesi, että tuotteenne vastaa kaikkia perusvaatimuksia.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat kaikki edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Direktiivi määrittelee muut kuin itsetoimivat välineet mittauslaitteiksi, joilla voidaan määrittää kappaleen massa siihen vaikuttavaa painovoimaa hyväksikäyttäen ja joilla punnittaessa tarvitaan käyttäjän toimenpiteitä.

CE-merkinnän osalta direktiivi koskee välineitä, jotka on tarkoitettu massan määrittämiseen seuraavissa tilanteissa: kaupankäynti, massan määritys tullin, tariffin, veron, hyvityksen, sakon, palkkion, korvauksen tai muun vastaavanlaisen maksun määrittämiseksi, massan määritys lakien ja asetusten soveltamista varten, massan määritys sairaanhoidossa potilaiden punnitsemiseksi, massan määritys apteekeissa lääkkeiden valmistamiseksi reseptin mukaisesti sekä massan perusteella tapahtuva hinnan määritys myytäessä suoraan kuluttajille.

Direktiivi 2009/23/EY muista kuin itsetoimivista vaaoista määrittelee perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää.

Yhdenmukaiset perusvaatimukset, jotka koskevat edellä mainittuihin kohteisiin tarkoitettuja muita kuin itsetoimivia vaakoja, annetaan direktiivin liitteessä I.

Tarkista vaatimukset

Uuden lähestymistavan mukaiset 23 direktiiviä käsittelevät CE-merkintöjen kiinnittämistä tuotteisiin. Jos tuotteet ovat usean eri direktiivin alaisia, jotka kaikki koskevat CE-merkintöjä, merkintä osoittaa, että tuotteiden oletetaan vastaavan kaikkien näiden eri alojen direktiivien ehtoja.

Henkilönsuojaindirektiivi 89/686/ETY määrittelee perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja voisi käyttää CE-merkintää.

Direktiivi määrittelee henkilönsuojaimet yksittäisiksi tuotteiksi, jotka käyttäjä ostaa ostaakseen suojaa kotiin, työpaikalle ja vapaa-ajalle. Toisin sanoen: tuotteita, jotka takaavat käyttäjän terveyden ja turvallisuuden erityisoloissa. Tuotteiden on täytettävä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät perusvaatimukset, jotka on ilmoitettu liitteessä II.

Direktiivissä erotellaan toisistaan henkilöturvalaite, jonka suunnittelu on "yksinkertainen", "monimutkainen" ja kolmas luokka eli ei kumpaakaan näistä. Vaikka direktiivissä ei erikseen määritellä näitä kolmea ryhmää luokiksi, käytetään yleensä termejä I, II ja III luokka. Luokkaan I kuuluvat tuotteet luetteloidaan 8.3 artiklassa, ja se muodostuu tuotteista, jotka on tarkoitettu käyttäjän suojaamiseen vähittäisiltä tai poikkeuksellisilta riskeiltä. Näihin kuuluvat muun muassa aurinkolasit, puutarhakäsineet ja sormustimet. Luokkaan III kuuluvat tuotteet luetteloidaan 8.4 artiklassa, ja siihen kuuluvat esimerkiksi hätätilanteissa hyvin kuumissa tai kylmissä lämpötiloissa käytettävät varusteet, hengityssuojaimet ja putoamisen korkeista paikoista estävät suojaimet. Luokkaan II kuuluvat suojaimet, joita ei ole määritelty edellä mainituissa kahdessa artiklassa.

Direktiivi ei koske suojaimia, jotka on tarkoitettu puolustusvoimien tai poliisin käyttöön, itsepuolustukseen tai lentokoneiden tai laivojen pelastustoimintaan. Se ei myöskään koske kypäriä ja lippoja, jotka on tarkoitettu kaksi- tai kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen käyttäjille, eikä yksinkertaiseen yksityiskäyttöön tarkoitettuja esineitä, kuten sateenvarjot tai astiainpesukäsineet.

Tämä tarkoittaa, että yhdenmukaistaminen rajoittuu perusvaatimuksiin, kun taas näitä vaatimuksia vastaavat tekniset tiedot määritellään vapaaehtoisissa yhdenmukaistetuissa EU-standardeissa. Henkilönsuojaindirektiivi on uuden lähestymistavan mukainen direktiivi.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat kaikkien edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Painelaitedirektiivi 97/23/EY määrittelee perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää.

Direktiivin mukaan painelaitteella tarkoitetaan säiliöitä, putkistoja, varolaitteita ja paineenalaisia lisälaitteita, ja sitä sovelletaan sellaisten painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnitteluun, valmistukseen ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin, joiden suurin sallittu käyttöpaine (PS) on yli 0,5 bar.

Direktiivin tarkoittamien painelaitteiden turvallisuutta koskevat perusvaatimukset on annettu direktiivin liitteessä I olevassa luettelossa. Vaatimusten painopisteinä ovat vaarojen vähentäminen, asianmukaisen suojan tarjoaminen vaaroilta silloin, kun ne eivät ole vältettävissä, sekä tiedottaminen vaaroista, joita ei voida välttää.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat kaikki edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Direktiivi 2007/23/EY pyroteknisistä tuotteista määrittelee perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää.

Direktiivi 2007/23/EY koskee ilotulitusvälineitä, teattereissa käytettäviä pyroteknisiä tuotteita ja tekniseen käyttöön tarkoitettuja pyroteknisiä tuotteita, kuten ilmatyynyissä tai turvavöiden esikiristimissä käytettäviä kaasunkehittimiä.

Direktiiviä ei sovelleta laitteisiin, jotka kuuluvat laivavarusteita, ilmailuteollisuuden käyttämiä pyroteknisiä tuotteita ja erityisesti leluissa käytettäviä nalleja koskevan direktiivin 96/98/EY alaan (viimeksi mainitussa tapauksessa noudatetaan 3. toukokuuta 1988 annettua direktiiviä 88/378/EY). Siviilikäyttöön tarkoitetuista räjähdystarvikkeista annetun direktiivin 93/15/EY sovellusalaan kuuluvat räjähdystarvikkeet ja ammukset eivät kuulu pyroteknisiä tuotteita koskevan direktiivin alaan.

Sinun kannattaa lukea direktiivin liite I huolellisesti varmistaaksesi, että tuotteenne vastaa kaikkia perusvaatimuksia.

Tarkista vaatimukset

Direktiivi 1999/5/EY radio- ja telepäätelaitteista määrittelee yksityiskohtaisesti perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää.

Radio- ja telepäätelaitteisiin luetaan kaikki laitteet, jotka käyttävät radiotaajuusspektriä (kuten matkapuhelimet, porttien kaukosäätimet ja radiolähettimet) sekä telepäätelaitteet (kuten modeemit ja puhelimet).

Direktiivin 1999/5/EY 3 artiklassa määritellyt vaatimukset koskevat käyttäjien terveyttä ja turvallisuutta, samoin suojavaatimuksia, jotka liittyvät elektromagneettiseen yhteensopivuuteen, sekä spektrin tehokasta käyttöä ikävien häiriöiden välttämiseksi. Muitakin perusvaatimuksia, kuten yksityisyydensuoja ja tietosuoja, hätäpalveluiden käyttö ja vammaisten henkilöiden palvelut, voidaan soveltaa, mikäli komission tietyt päätökset on hyväksytty.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat kaikkien edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Huvivenedirektiivi 94/25/EY määrittelee yksityiskohtaisesti perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää.

Direktiivissä "huvivene" määritellään urheiluun tai vapaa-ajanviettoon tarkoitetuksi veneeksi, jonka rungon pituus on yhdenmukaistetun standardin mukaisesti mitattuna 2,5 metristä 24 metriin tyypistä tai kuljetuskoneesta riippumatta. Direktiivi käsittää myös veneet, joita käytetään vuokraukseen tai vapaa-ajan veneilykoulutukseen, kun ne tuodaan markkinoille virkistystarkoituksiin. Direktiivi käsittää myös aluksiksi määritellyt henkilökohtaiset vesikulkuneuvot, joiden pituus on alle 4 metriä ja jotka käyttävät sisäistä polttomoottoria, jonka pääasiallinen työntövoiman lähde on vesisuihkupumppu ja jotka on suunniteltu siten, että venettä käyttävä henkilö tai henkilöt istuvat, seisovat tai ovat polvillaan rungon päällä pikemminkin kuin sisällä.

Sovellusalaan eivät kuulu muiden muassa pelkkään kilpailutarkoitukseen tehdyt veneet, kanootit ja kajakit, gondolit ja polkuveneet, purjelaudat ja moottorikäyttöiset lainelaudat. Täydellinen luettelo on direktiivin I kappaleessa 1.3 artiklassa.

Vaatimukset, jotka koskevat huviveneiden turvallisuutta, terveyttä, ympäristönsuojelua ja kuluttajansuojaa, on luetteloitu direktiivin liitteessä I.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat direktiivit siten, että ne kattavat kaikki edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Leludirektiivi 2009/48/EY määrittelee yksityiskohtaisesti perusvaatimukset, jotka valmistajan, maahantuojan tai jakelijan on täytettävä todistaakseen, että tuote vastaa EU:n määräyksiä, ja saadakseen kiinnittää siihen CE-merkinnän.

Direktiivi 2009/48/EY tuli voimaan kaikissa ETA-maissa 20. heinäkuuta 2011. Ainoa poikkeus koskee kemikaalimääräyksiä, joihin sovelletaan ylimääräistä kahden vuoden siirtymäaikaa – 20. heinäkuuta 2013 asti.

Direktiivi korvaa vuonna 1988 hyväksytyn (88/378/EY). Vuoden 1988 direktiivin mukaisia leluja saa tuoda markkinoille 19. heinäkuuta 2011 asti tai tapauksissa, joihin liittyy kemikaalimääräyksiä, aina 19. heinäkuuta 2013 asti.

Uudessa direktiivissä lelun määritelmä on "tuotteet, jotka on suunniteltu tai tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan tai muuten kuin yksinomaan alle 14-vuotiaiden lasten leikeissä".

Valmistajan on aluksi tarkistettava, kuuluuko tuote direktiivin sovellusalaan. Varmistaakseen, vastaako tuote direktiiviä, valmistajan on tarkistettava, mitä EU:n yhdenmukaistettuja standardeja on noudatettava. Yritystoiminnasta ja teollisuudesta vastaavan komission pääosaston verkkosivulla on luettelo leluja koskevista EU:n yhdenmukaistetuista standardeista.

Direktiivin liitteessä I luetteloidaan kaikenlaiset direktiivin sovellusalaan kuulumattomat tuotteet, joita ei pidetä leluina. Luettelossa on tuotteita, kuten 500 palan palapelit ja tutit, joita ei pidetä leluina mutta jotka voidaan helposti sekoittaa leluihin. Luettelo on vain viitteellinen.

Direktiivin liitteessä II määritellään turvamääräykset, joita tuotteiden on vastattava. Liitteessä V määritellään, että tarvittaessa leluissa on oltava varoitus, josta käy ilmi niiden käyttäjän vähimmäisikä ja/tai että niitä saa käyttää vain aikuisen valvonnassa.

Direktiivistä löydät täydellisen luettelon vaatimuksista.

Tarkista vaatimukset

Euroopan unioni on suunnitellut CE-merkintää koskevat "uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit" siten, että ne kattavat kaikkien edellä mainittujen toimialojen tuotteisiin liittyvät vaatimukset.

Paineastiadirektiivi 2009/105/EY määrittelee perusvaatimukset, jotka tuotteen on täytettävä, jotta valmistaja saisi käyttää CE-merkintää.

Direktiivissä yksinkertainen paineastia määritellään "ilmaa tai typpeä sisältäväksi hitsaamalla valmistetuksi painesäiliöksi, jonka suurin sallittu käyttöpaine on yli 0,5 baaria ja jota ei lämmitetä liekillä". Vain niiltä astioilta, joiden enimmäiskäyttöpaine (PS) kerrottuna tilavuudella (V) antaa tulokseksi yli 50 baaria, vaaditaan CE-merkintä, jotta ne voitaisiin tuoda EU:n markkinoille. Näiden astioiden on täytettävä direktiivin liitteessä I annetut olennaiset turvamääräykset.

Jaa: FacebookGoogle+LinkedInLähetä sivu