Veebisait on arhiveeritud (02/02/2015)
02/02/2015

Navigatsioonitee

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Lisatööriistad

Tehke kindlaks nõuded

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad vastavas reguleerimisalas kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Võib ka juhtuda, et ühele tootele kohaldub mitu uue lähenemisviisi direktiivi. Lisaks võivad kohalduda ka muud õigusaktid (nt kemikaale või keskkonda käsitlevad horisontaalsed õigusaktid).

Aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete direktiivis (AIMDD) 90/385/EMÜ on sätestatud üldnõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele CE-märgise kinnitada. Need on nn põhinõuded, mis on loetletud AIMDD 1. lisas. Põhinõuetele vastavuse tõendamiseks tuleb tootele anda direktiivi 90/385/EMÜ 7. lisas täpsustatud kriteeriumidele vastav kliiniline hinnang.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Seetõttu võib tootele kohalduda mitu uue lähenemisviisi direktiivi (ja muid ühtlustatud õigusakte).

GADis on üksikasjalikult sätestatud kõik gaasi kütusena kasutamisel kohalduvad olulised nõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele CE-märgise kinnitada.

Direktiiv 2009/142/EÜ kohaldub toidu valmistamiseks, kütmiseks, kuuma vee tootmiseks, jahutamiseks, valgustamiseks või pesemiseks kasutatavat küttegaasi põletavatele seadmetele. See kohaldub ka ohutus-, juhtimis- või reguleerseadmetele (koondnimetusega „abiseadmed”) ja seadmega ühendamiseks ette nähtud alakoostudele.

GAD I lisas sätestatud põhinõuete kohaselt, mis GADiga reguleeritud toodete Euroopa turule toomisel kohalduvad, peavad seadmed olema konstrueeritud ja valmistatud nii, et need töötaksid ohutult ega põhjustaks ohtu, ning olema varustatud paigaldajale mõeldud tehniliste juhistega, kasutajale mõeldud kasutus- ja hooldusjuhendite ning asjakohaste hoiatusmärgistega, mis peavad olema ka pakendil. Juhendid ja hoiatused peavad olema müügikohaks oleva liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes.

Samad nõuded kehtivad ohu korral ka abiseadmetele. Seadme osadeks olevad abiseadmed peavad olema konstrueeritud ja valmistatud selliselt, et need vastaksid ettenähtud otstarbele, kui need ühendatakse vastavalt paigaldusjuhendile.

Lisateavet nii juhendite sisu ja kujunduse kui ka konstrueerimisel ja valmistamisel kohalduvate oluliste nõuete kohta leiate direktiivi I lisast.

Pärast direktiivi 2009/142/EÜ allalaadimist lugege see hoolikalt läbi ja veenduge, et teie toode vastab turule toomise hetkel kõigile direktiivi olulistele nõuetele. Ärge unustage kontrollida, kas teie tootele kohaldub ka teisi direktiive.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Direktiivis 2000/9/EÜ on reisijateveoks ettenähtud köisteed määratletud kui „eri komponentidest koosnevad seadmed, mis on projekteeritud, toodetud, koostatud ja kasutusele võetud inimeste teise kohta toimetamiseks”. Need võivad olla näiteks köisraudteed, gondlid ja isteliftid või vedamisliftid. Artikli 1 lõikes 6 on loetletud seadmestikud, mida direktiiv ei reguleeri.

Olulised ohutusnõuded on loetletud direktiivi II lisas.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad vastavas reguleerimisalas kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Ökodisaini direktiiv (2009/125/EÜ) on raamdirektiiv, milles on sätestatud keskkonnaparameetritega seonduvad ökodisaini nõuded, mida tootjad peavad oma toodetele CE-märgise kinnitamiseks täitma.

Direktiiv 2009/125/EÜ kohaldub toodetele, mis kasutavad, toodavad, kannavad üle või mõõdavad energiat, ning teatavatele energiamõjuga toodetele, sealhulgas ehituses kasutatavatele toodetele nagu aknad, isolatsioonimaterjalid või mõned veekasutusseadmed, mis võiksid samuti aidata kaasa energia märkimisväärsele säästmisele toodete kasutamise ajal.

Direktiiviga soovitakse vähendada toodete üldist keskkonnamõju, sh ressursside tarbimist ja saasteainete heitkoguseid, keskendudes säästva arengu põhimõtetele kogu toote olelusringi vältel.

Direktiivi täiendava reguleerimisala eesmärk on tagada kõnealuste kaupade vaba liikumine Euroopa siseturul. Direktiivi ei kohaldata inimeste või kaupade veoks ette nähtud transpordile.

Ökodisaini nõuete sätestamise metoodika ja menetlused on sätestatud direktiivis (spetsiifilisele disainile ja valmistamisnõuetele kohaldatavad nõuded leiate I ja II lisast).

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis 2004/108/EÜ on üksikasjalikult sätestatud olulised nõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele CE-märgise kinnitada.

Direktiivi 2004/108/EÜ eesmärk on tagada, et seadmeid, mis võivad tekitada elektromagnetilisi häireid või mille tööd elektromagnetilised häired võivad mõjutada, oleks võimalik vastavatele seadmetele mõeldud elektromagnetilises keskkonnas kasutada, ilma et need seejuures teisi seadmeid häiriksid või end nendest mõjutada laseksid. 2004. aasta direktiiv ajakohastas ja asendas direktiivi 89/336/EMÜ, mis seda valdkonda varem reguleeris.

Seadmete elektromagnetilist ühilduvust käsitlevad olulised nõuded on sätestatud direktiivi I lisas.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv kohaldub aparatuurile, mida müüakse lõpptarbijale mõeldud ühtse funktsionaalse üksusena ja mis võib tekitada elektromagnetilisi häireid või mille toimimist võivad sellised häired mõjutada. Direktiiv ei reguleeri seadmeid, mis on ette nähtud ühendamiseks konkreetse paigaldisega ega ole eraldi kaubanduslikult kättesaadavad.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 1999/5/EÜ ei kohaldu raadioseadmetele ja sidevõrgu lõppseadmetele, kuna nende kasutamist reguleeritakse direktiiviga 1999/5/EÜ. Direktiivi reguleerimisalast on välja jäetud ka lennundustooted ja raadioamatööride kasutavad raadioseadmestikud.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete ja kaitsesüsteemide (ATEX) direktiivis 94/9/EÜ on üksikasjalikult sätestatud olulised nõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele CE-märgise kinnitada.

Lisaks seadmetele ja kaitsesüsteemidele kohaldub direktiiv ka ohutus-, kontroll- ja reguleerimisseadistele, mis on mõeldud kasutamiseks väljaspool plahvatusohtlikke keskkondi, aga on ATEXi seadmete ja kaitsesüsteemide ohutut toimimist silmas pidades vajalikud. Direktiivi ei kohaldata meditsiiniseadmetele, transpordivahenditele, meresõidukitele ega isikukaitsevahenditele, mida reguleerib direktiiv 89/686/EMÜ. Samuti ei kohaldata direktiivi seadmetele ja kaitsesüsteemidele, kus plahvatusohu põhjustab ainult lõhkematerjali või ebastabiilsete keemiliste ainete lähedalolek või küttegaasi juhuslik leke.

Lisateavet direktiiviga reguleeritavate toodete kohta leiate ATEXi direktiivi 94/9/EÜ I peatüki artiklist 1.

Direktiivi II lisas sätestatud olulistes tervisekaitse- ja ohutusnõuetes on muu hulgas ette nähtud, et toodete konstrueerimisel tuleb lähtuda plahvatusohutuse kompleksse tagamise põhimõtetest. Tooteid võib valmistada ainult pärast võimalike talitlushäirete nõuetekohast analüüsi, et nii palju kui võimalik välistada ohtlikke olukordi. Kõigil toodetel peab olema kaasas kasutusjuhend ning neile peavad olema loetavalt ja kustutamatult märgitud vähemalt sellised andmed nagu tootja nimi ja aadress, seeria- või tüübimärgistus, plahvatuskaitse erimärge, millele järgneb seadmerühma ja kategooria tähis jms.

Kui vaja, tuleb märgistuses esitada ka seadmete ja kaitsesüsteemide ohutu kasutamise seisukohalt olulised andmed.

Materjalivaliku osas nõutakse direktiivis spetsiaalsete riski vähendavate materjalide kasutamist, mis on sätestatud II lisa lõikes 1.1. II lisas kehtestatakse täiendavad nõuded, mis puudutavad konstrueerimist ja valmistamist, potentsiaalseid süüteallikaid, välismõjudega seotud ohutegureid, nõudeid ohutusseadiste suhtes ja süsteemiga seotud ohutusnõuete integreerimist. Täieliku ülevaate saamiseks lugege tähelepanelikult direktiivi II lisa.

Kindlasti tasub hoolikalt uurida direktiivi 94/9/EÜ ja veenduda, et teie toode vastab kõigile olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide direktiivis 93/15/EMÜ on üksikasjalikult sätestatud olulised nõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele kinnitada CE-märgise.

Direktiivi kohaselt tähendavad lõhkematerjalid „materjale ja esemeid, mida käsitletakse lõhkematerjalidena ÜRO soovitustes ohtlike kaupade veo suhtes ja mis kuuluvad nimetatud soovituste 1. klassi”. Direktiivi ei kohaldata pürotehniliste ainete, laskemoona ning relvajõududes või politseis kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide suhtes, välja arvatud juhul, kui see puudutab nende ohutut transportimist liidu piires.

Direktiivi I lisas kehtestatud põhinõuded hõlmavad minimaalseid ohutusnõudeid ja eeskirju, millele toote konstrueerimine ja valmistamine ning lõppkokkuvõttes ka lõpptoode ise peab vastama. Muu hulgas viidatakse eeskirjades sellele, et iga lõhkeseadeldis peab olema lõppkäideldav viisil, mis võimalikult vähendab selle keskkonnamõju. Kui soovite lisateavet, lugege I lisa, ning üldiselt ka direktiivi 93/15/EMÜ, et veenduda, et teie toode vastab kõigile olulistele nõuetele.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu 23 uue lähenemisviisi direktiivi reguleerivad kõiki nõuded, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Vedel- ja gaaskütusega köetavate kuumaveekatelde direktiivis 92/42/EMÜ on üksikasjalikult sätestatud olulised nõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele kinnitada CE-märgise.

Direktiivi artiklis 5 sätestatud põhinõuded hõlmavad kasutegurite nõudeid. Katlad peavad vastama järgmistele kasutegurite nõuetele: nimivõimsuse juures, s.t katel töötab nimivõimsusega ja keskmisel katlavee temperatuuril 70 °C, ja 30% osalise võimsusega keskmisel katlavee temperatuuril, mis sõltub katla tüübist.

Palun lugege direktiivi 92/42/EMÜ ja veenduge, et teie toode vastab kõigile olulistele nõuetele.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad vastavas reguleerimisalas kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Võib juhtuda, et ühele tootele kohaldub mitu uue lähenemisviisi direktiivi. Lisaks võivad kohalduda ka muud õigusaktid (nt kemikaale või keskkonda käsitlevad horisontaalsed õigusaktid).

In vitro diagnostiliste meditsiiniseadmete (IVD) direktiivis 98/79/EÜ on sätestatud üldnõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele kinnitada CE-märgise. Need nõuded, mida nimetatakse põhinõueteks, on välja toodud IVD direktiivi I lisas.

Üksikasjaliku ülevaate saamiseks lugege direktiivi 98/79/EÜ.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Liftide direktiivis 95/16/EÜ on üksikasjalikult sätestatud olulised nõuded, millele toode peab vastama, et lifti paigaldaja või ohutusseadiste tootja võiks sellele kinnitada CE-märgise.

Direktiiviga reguleeritakse ehitisi ja rajatisi alaliselt teenindavaid lifte. Direktiiv kohaldub ka IV lisas loetletud liftidega kasutatavatele ohutusseadistele.

Direktiiviga ei reguleerita järgmisi seadmeid: tõstevahendid, mille kiirus ei ole suurem kui 0,15 m/s; ehitustõstukid; köisteed, kaasa arvatud köisraudteed; sõjalisel otstarbel kasutamiseks või politsei ülesannete täitmiseks spetsiaalselt kavandatud ja valmistatud liftid; tõstevahendid, millelt saab teostada töötoiminguid; kaevanduste tõstemasinad; tõstevahendid, mis on mõeldud esinejate tõstmiseks etenduste ajal; transpordivahendite külge kinnitatud tõstevahendid; seadmetega ühendatud tõstevahendid, mis on ette nähtud ainult töötamiskohtadele, sealhulgas ka masinate hooldus- ja kontrollipunktidele juurdepääsu tagamiseks; hammaslattrongid; eskalaatorid ja liikuvad kõnniteed.

Direktiiviga reguleeritavad liftid peavad vastama I lisas sätestatud olulistele tervishoiu- ja ohutusnõuetele.

Palun lugege direktiivi 95/16/EÜ ja veenduge, et teie toode vastab kõigile olulistele nõuetele.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Madalpingeseadmete direktiivis 2006/95/EÜ on üksikasjalikult sätestatud olulised nõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele CE-märgise kinnitada.

Direktiiviga 2006/95/EÜ soovitakse eemaldada kõik ELi piires madalpingeseadmete müügiga kaasnevad takistused, tagades samal ajal madalpingeseadmete vastavuse kõrgeima ohutustaseme nõuetele.

Madalpingeseadmed tähendavad mis tahes seadmeid, mis on mõeldud kasutamiseks pingevahemikus 50–1000 volti vahelduvvoolu puhul ja 75–1500 volti alalisvoolu puhul. Direktiivi II lisas on välja toodud nimekiri seadmetest, millele direktiivi ei kohaldata, sh liftide elektrilised osad, elektriarvestid ning kodumajapidamistes kasutatavad pistikud ja pistikupesad.

Direktiivis 2006/95/EÜ sätestatakse, et seadmed ei tohi „ohustada nõuetekohase paigaldamise ja hooldamise ja ettenähtud otstarbeks kasutamise korral” inimeste, koduloomade ega vara turvalisust. Direktiiviga reguleeritavate seadmete põhilised ohutuseesmärgid on välja toodud I lisas.

Palun lugege kindlasti direktiivi ja veenduge, et toode vastab kõigile olulistele nõuetele.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad vastavas reguleerimisalas kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Masinaid käsitlevas direktiivis 2006/42/EÜ sätestatakse olulised tervisekaitse- ja ohutusnõuded, mida tootjad peavad oma toodetele CE-märgise kinnitamiseks täitma.

Direktiiv 2006/42/EÜ käsitleb masinaid; vahetatavaid seadmeid; ohutusseadiseid; tõstmise abiseadiseid; tõstmiseks kasutatavaid kette, trosse ja linte ning eemaldatavaid jõuülekandemehhanisme. See sisaldab ka nõudeid osaliselt komplekteeritud masinatele.

Esimese sammuna masina direktiivile vastavuse tagamiseks peab tootja hindama toodet oluliste nõuete suhtes. Sealhulgas tuleb kontrollida, millised Euroopa ühtlustatud standardid on selle suhtes kohaldatavad, et saada esmane ülevaade selle vastavusest. Masinate harmoneeritud standardite loend on avaldatud Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi veebilehel.

Direktiivi 2006/42/EÜ I lisas on esitatud üksikasjalikult olulised tervisekaitse- ja ohutusnõuded sellega hõlmatud toodetele.

2009. aastal lepiti kokku direktiivi muudatuse osas, millega kehtestati uued nõuded pestitsiididega töötlemise masinatele, mis peavad olema selliselt projekteeritud ja valmistatud, et pestitsiide satuks tahtmatult keskkonda võimalikult vähe.

See muudatus jõustub 15. detsembril 2011.

Tutvuge direktiiviga, et veenduda oma toote vastavuses kõikidele olulistele nõuetele. Võite alla laadida ka põhjaliku direktiivi selgitava juhendipdf Valige lingiga seotud tõlked , mis on avaldatud 2010. aasta juunis.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Mõõtevahendite direktiivis 2004/22/EÜ on üksikasjalikult sätestatud olulised nõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele kinnitada CE-märgise.

Direktiiviga reguleeritakse järgmisi mõõteseadmeid ja -süsteeme: veearvestid, gaasiarvestid ja gaasi leppekoguse mõõturid, aktiivelektrienergiaarvestid, soojusarvestid, vedelikukoguste, mis ei ole vesi, pideva ja dünaamilise mõõtmise mõõtesüsteemid, automaatkaalud, taksomeetrid, mõõdud, dimensioonimõõtevahendid ja heitgaasianalüsaatorid.

Üldised ühtlustatud õiguslikud metroloogilised nõuded on loetletud direktiivi I lisas, samas kui igale mõõtevahendi tüübile kohalduvad täiendavad nõuded on esitatud 10 sektoripõhises lisas (MI-001 kuni MI-010).

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad vastavas reguleerimisalas kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Võib ka juhtuda, et ühele tootele kohaldub mitu uue lähenemisviisi direktiivi. Lisaks võivad kohalduda ka muud õigusaktid (nt kemikaale või keskkonda käsitlevad horisontaalsed õigusaktid).

Meditsiiniseadmete direktiivis (MDD) 93/42/EMÜ on sätestatud üldnõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele kinnitada CE-märgise. Need on olulised nõuded, mis on loetletud MDD I lisas. Olulistele nõuetele vastavuse tõendamiseks tuleb tootele anda direktiivi 93/42/EMÜ X lisas sätestatud kriteeriumidele vastav kliiniline hinnang.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Välitingimustes kasutatavate seadmete müra direktiivis 2000/14/EÜ on sätestatud eriseadmete lubatud helivõimsuse tasemele kohaldatavad olulised nõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele kinnitada CE-märgise.

Direktiiviga 2000/14/EÜ reguleeritakse ehitus- ja aiandusvaldkonnas ning mujal kasutatavaid masinaid ja seadmeid. Artiklis 12 on loetletud seadmed, mille kohta kehtivad müranormid, artiklis 13 on loetletud seadmed, millele kantakse müratähis, ning I lisas on loetletud kõik seadmetüübid, millele direktiivis osutatakse. Seda arvestades kehtivad teatud seadmetele müranormid, samas kui teistele seadmetele kantakse vaid müratähis. Eri seadmete täpsed lubatud müratasemed on samuti loetletud artiklis 12.

Esiteks tuleb tootjal teostada hindamismenetlus, et tagada seadme vastavus direktiivi olulistele nõuetele. Selleks on direktiivis sätestatud erinevad hindamismenetlused: toodangu sisekontroll koos perioodilise kontrollmenetlusega, seadme vastavustõendamise menetlus või täieliku kvaliteeditagamise menetlus. Menetlusi kirjeldatakse üksikasjalikult direktiivi V–VIII lisas (vt artiklit 14).

Palun lugege kindlasti direktiivi ja veenduge, et toode vastab kõigile olulistele nõuetele.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Direktiivis on mitteautomaatkaal määratletud kui „mõõteriist, mida kasutatakse keha massi määramiseks sellele kehale toimiva raskusjõu kaudu” ja „kaal, mille töö nõuab inimese sekkumist”.

CE-märgise osas kohaldub direktiiv kaaludele, mis on ette nähtud massi määramiseks järgmistes olukordades: äritehingud; tollimaksude, tariifide, maksude, soodustuste, trahvide, hüvitiste või kahjutasude arvutamine; õigusnormide kohaldamine; meditsiinis patsientide kaalumine; farmaatsias ravimite valmistamine; või hinna määramine massi abil jaemüügis.

Mitteautomaatkaalude direktiivis 2009/23/EÜ on üksikasjalikult sätestatud olulised nõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele kinnitada CE-märgise.

Eespool mainitud kasutusotstarveteks ette nähtud mitteautomaatkaaludele kohalduvad olulised ühtlustatud nõuded, mis on sätestatud direktiivi I lisas.

Tehke kindlaks nõuded

23 uue lähenemisviisi direktiivis nähakse ette toodetele CE-märgise kinnitamine. Kui toodetele kohaldub mitu direktiivi, milles nähakse ette CE-märgise kinnitamine, viitab märgis sellele, et tooted vastavad eeldatavalt kõikide neid sektoreid reguleerivate direktiivide sätetele.

Isikukaitsevahendite direktiivis 89/686/EMÜ on üksikasjalikult sätestatud olulised nõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele kinnitada CE-märgise.

Direktiivis sätestatud määratluse kohaselt on isikukaitsevahendid (IKVd) unikaalsed tooted, sest neid ostev kasutaja ostab kodus, tööl ja vabal ajal kasutatavat kaitset. Teisisõnu: tooted, mis tagavad kasutaja ohutuse ja tervise konkreetsetes olukordades. Tooted peavad vastama II lisas sätestatud tervisekaitse ja ohutuse põhinõuetele.

Direktiivis eristatakse lihtsa konstruktsiooniga, keerulise konstruktsiooniga ja kolmandat tüüpi IKVsid, mis ei kuulu eelmise kahe liigituse alla ning mis moodustavad kolmanda kategooria. Kuigi direktiivis ei määratleta neid kolme rühma otseselt kategooriatena, nimetatakse neid rühmi üldise tava kohaselt siiski vastavalt I, III ja II kategooriaks. I kategooria tooted on loetletud artiklis 8.3 ja nende eesmärk on kaitsta kasutajat järkjärguliste või tavaliste ohtude eest. Muu hulgas kuuluvad sellesse kategooriasse päikeseprillid, aiatöökindad ja sõrmkübarad. III kategooria on loetletud artiklis 8.4 ning sisaldab kaitsevahendeid, mida kasutada väga kõrge või madala temperatuuri korral, hingamiselundite kaitsevahendeid ja IKVsid, mis kaitsevad kõrgelt kukkumise ohu korral. II kategooriasse kuuluvad IKVd, mida pole eespool mainitud kahes kategoorias määratletud.

Direktiiv ei kohaldu IKVdele, mis on konstrueeritud kasutamiseks kaitseväes või politseis, enesekaitsevahenditena või inimeste päästmiseks laevadel või lennukitel. Lisaks ei kohaldu direktiiv kiivritele ja visiiridele, mis on ette nähtud kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kasutajatele, ega individuaalseks kasutamiseks mõeldud ja lihtsa konstruktsiooniga IKVdele, nagu vihmavarjud ja nõudepesukindad.

See tähendab, et ühtlustamine piirneb oluliste nõuetega, samas kui vastavate nõuetega järgimisega seonduvad tehnilised nõuded on sätestatud vabatahtlikkuse alusel ühtlustatud Euroopa standardites. Isikukaitsevahendite direktiiv on uue lähenemisviisi direktiiv.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Surveseadmete direktiivis 97/23/EÜ on üksikasjalikult sätestatud olulised nõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele kinnitada CE-märgise.

Direktiivis sätestatud määratluse kohaselt on surveseade „surveanum, torustik, ohutus- ja rõhu all olev lisaseadis” ning käesolevat direktiivi kohaldatakse surveseadmete ja seadmestike projekteerimise, valmistamise ja vastavushindamise suhtes, mille maksimaalne lubatud rõhk PS ületab 0,5 baari.

Direktiiviga reguleeritavatele ohutusseadmetele kohalduvad direktiivi I lisas loetletud olulised ohutusnõuded. Nõuetes keskendutakse ohtude vähendamisele, asjakohaste kaitsemeetmete rakendamisele vältimatute ohtude korral ja kasutajate teavitamisele ohtudest, mida pole võimalik kõrvaldada.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Pürotehniliste toodete direktiivis 2007/23/EÜ on sätestatud kõrgele tarbijakaitse tasemele, üldsuse ohutusele ja keskkonnakaitsele kohaldatavad olulised ohutusnõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele kinnitada CE-märgise.

Direktiiviga 2007/23/EÜ reguleeritakse seadmeid nagu ilutulestikud, teatri pürotehnilised tooted ja tehniliseks otstarbeks mõeldud pürotehnilised tooted, näiteks turvapatjade või turvavööde eelkinnitite gaasigeneraatorid.

Direktiivi kohaldamisalast jäetakse välja seadmed, mis kuuluvad laevavarustuse direktiivi 96/98/EÜ kohaldamisalasse, lennundustööstuses kasutamiseks ettenähtud pürotehnilised tooted ja mänguasjade jaoks ettenähtud löökkapslid (sel juhul kohaldub 3. mai 1988. aasta direktiiv 88/378/EMÜ). Lisaks sellele ei reguleerita pürotehniliste toodete direktiiviga lõhkematerjale, mis kuuluvad tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide direktiivi 93/15/EMÜ kohaldamisalasse, ja laskemoona.

Palun lugege kindlasti direktiivi I lisa ja veenduge, et toode vastab kõigile olulistele nõuetele.

Tehke kindlaks nõuded

Raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivis 1999/5/EÜ on üksikasjalikult sätestatud olulised nõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele kinnitada CE-märgise.

Raadio- ja telekommunikatsioon hõlmab nii kõiki raadiosagedusspektrit kasutavaid tooteid (nagu mobiiltelefonid, väravaavajad või ringhäälingusaatjad) kui ka telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmeid, nagu modemid ja telefonid.

Direktiivi 1999/5/EÜ artiklis 3 sätestatud oluliste nõuete kohaselt tuleb tagada nii kasutajate tervis ja ohutus kui ka elektromagnetilise ühilduvusega seotud kaitsenõuded ja spektri tõhus kasutamine, et vältida kahjulikke häireid. Kui sellekohased komisjoni otsused vastu võetakse, võivad kohalduda ka teised olulised nõuded nagu isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse, juurdepääs hädaabiteenustele ning puuetega inimestele ette nähtud teenused.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Väikelaevade direktiivis 94/25/EÜ on üksikasjalikult sätestatud olulised nõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele CE-märgise kinnitada.

Direktiivi kohaselt on väikelaev ükskõik millist tüüpi paat olenemata selle peajõuseadmest, mille kere pikkus on vastavalt asjakohastele ühtlustatud standarditele mõõdetuna 2,5 kuni 24 m ja mis on mõeldud kasutamiseks sportimisel või vaba aja veetmisel. Kui prahilepingu alusel või meelelahutuslikuks paadisõiduks kasutatavad paadid tuuakse turule meelelahutuslikel otstarvetel, kohaldub käesolev direktiiv ka neile. Direktiiviga reguleeritakse ka jetisid, mis on määratletud kui alla 4 m pikkused veesõidukid, mis kasutavad sisepõlemismootorit, mille peamiseks liikumapaneva jõu allikaks on turbiin ning mis on kavandatud juhitavaks kas ühe või mitme selle kerel ja mitte kere sees istuva, seisva või põlvitava isiku poolt.

Direktiivi kohaldamisalast jäetakse muu hulgas välja ainult võidusõiduks mõeldud väikelaevad ning süstad ja kajakid, gondlid ja väiksed vesijalgrattad, purjetamislainelauad ning surfjetid. Täieliku loendi leiate direktiivi I peatüki artikli 1 lõikest 3.

Väikelaevadele kohalduvad olulised ohutusalased, tervishoiualased, keskkonnakaitsealased ja tarbijakaitsealased nõuded on täies mahus loetletud direktiivi I lisas.

Tehke kindlaks nõuded

Palun tutvuge http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu direktiivid reguleerivad kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Mänguasjade ohutuse direktiivis 2009/48/EÜ on üksikasjalikult sätestatud olulised nõuded, mida teil kui tootjal, importijal või hulgimüüjal tuleb järgida, tõendades sel moel, et teie toode vastab ELi õigusnormidele ning et võite tootele kinnitada CE-märgise.

Alates 20. juulist 2011 kohaldub direktiiv 2009/48/EÜ kõigile EMP riikidele. Ainus erand puudutab kemikaale käsitlevaid sätteid, millele kohaldub täiendav kaheaastane üleminekuperiood – see kestab kuni 20. juulini 2013.

2009. aasta direktiiviga asendatakse 1988. aastal vastu võetud direktiiv 88/378/EMÜ. 1988. aasta direktiivi nõuetele vastavaid mänguasju võib turule tuua kuni 19. juulini 2011 või 19. juulini 2013, kui tegu on kemikaale käsitlevate eeskirjadega.

Uue direktiivi määratluse kohaselt on mänguasi ükskõik milline toode või materjal, mis on projekteeritud või ette nähtud mängimiseks üksnes või muu hulgas alla 14-aastastele lastele.

Esiteks peaks tootja kontrollima, kas tema toode kuulub direktiivi kohaldamisalasse. Veendumaks, et mänguasi on käesoleva direktiivi nõuetele vastav, tuleb tootjal seejärel kontrollida, millised Euroopa ühtlustatud standardid tootele kohalduvad. Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi veebisaidil on loetletud mänguasjadele kohalduvad ühtlustatud Euroopa standardid.

Direktiivi I lisas on loetletud tootetüübid, mis jäetakse direktiivi kohaldamisalast välja ning mida ei käsitleta mänguasjadena. Loetelus on ära märgitud tooted, nagu rohkem kui 500 osast koosnevad kokkupandavad piltmõistatused või imikulutid, mida mänguasjadena ei käsitleta, kuid mida võib mänguasjaga kergesti segamini ajada. Loendil on ainult viitav eesmärk.

Direktiivi II lisas on täpsustatud ohutusnõudeid, millele tooted peavad vastama. V lisas on täpsustatud, et vajaduse korral peavad mänguasjad kandma hoiatust, milles on esitatud mänguasja kasutaja minimaalne vanusepiir ja/või nõue, et mänguasja võib kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.

Kõigi nõuetega tutvumiseks lugege palun direktiivi.

Tehke kindlaks nõuded

CE-märgist käsitlevad Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiivid reguleerivad kõiki nõudeid, mis iga eespool mainitud sektori toodetele kohalduvad.

Lihtsate surveanumate direktiivis 2009/105/EÜ on üksikasjalikult sätestatud olulised nõuded, millele toode peab vastama, et tootja võiks sellele kinnitada CE-märgise.

Direktiivi määratluse kohaselt on lihtne surveanum „igasugune keevisliitega anum, milles on ette nähtud suurema kui 0,5-baarise siserõhu tekkimine ning mis sisaldab õhku või lämmastikku ega ole ette nähtud leegiga kuumutamiseks”. ELi turule toomiseks peavad CE-märgist kandma ainult anumad, mille maksimaalse töörõhu (PS) ja mahu (V) korrutis ületab 50 baari. Nimetatud anumad peavad vastama direktiivi I lisas sätestatud anumate olulistele ohutusnõuetele.

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale