Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Έλεγχος απαιτήσεων

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν, στο πλαίσιο του αντίστοιχου πεδίου εφαρμογής τους, όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Ωστόσο, ενδέχεται να εφαρμόζονται στο ίδιο προϊόν περισσότερες από μία οδηγίες Νέας Προσέγγισης. Επίσης, μπορεί να ισχύει και άλλη νομοθεσία (όπως οριζόντια νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα ή το περιβάλλον).

Η οδηγία 90/385/ΕΟΚ για τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα (AIMDD) καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE. Αυτές είναι οι επονομαζόμενες Βασικές Απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της οδηγίας AIMDD. Η συμμόρφωση με αυτές τις βασικές απαιτήσεις πρέπει να αποδεικνύεται με κλινική αξιολόγηση σύμφωνα με το παράρτημα 7 της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Συνεπώς, ένα προϊόν ενδέχεται να εμπίπτει σε περισσότερες από μία οδηγίες Νέας Προσέγγισης (καθώς και σε άλλη εναρμονισμένη νομοθεσία).

Η οδηγία GAD προσδιορίζει λεπτομερώς τις βασικές απαιτήσεις για τη χρήση του αερίου ως καύσιμο τις οποίες πρέπει να πληροί ένα προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE.

Η οδηγία 2009/142/EΚ καλύπτει συσκευές αέριων καυσίμων οι οποίες χρησιμοποιούνται στη μαγειρική, θέρμανση, θέρμανση νερού, ψύξη, φωτισμό και πλύσιμο. Καλύπτει επίσης εξοπλισμούς που ορίζονται ως συστήματα ασφαλείας, ελέγχου ή ρύθμισης και τα υποσυγκροτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συσκευή αερίου.

Οι βασικές απαιτήσεις για την τοποθέτηση στην ευρωπαϊκή αγορά των συσκευών που εμπίπτουν στην οδηγία GAD, όπως ορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας GAD, προβλέπουν ότι οι συσκευές θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με τρόπο που να λειτουργούν με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς κινδύνους, να συνοδεύονται από τεχνικές οδηγίες για τον εγκαταστάτη, οδηγίες χρήσης και συντήρησης για τον χρήστη, να φέρουν τις κατάλληλες προειδοποιήσεις, οι οποίες πρέπει επίσης να εμφανίζονται και στη συσκευασία. Οι οδηγίες και προειδοποιήσεις πρέπει να συντάσσονται στην ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου θα πωλείται το προϊόν.

Οι απαιτήσεις εφαρμόζονται επίσης στους εξοπλισμούς που εγκυμονούν σχετικούς κινδύνους. Οι εξοπλισμοί που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συσκευή πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να επιτελούν σωστά την προβλεπόμενη λειτουργία εφόσον συναρμολογηθούν σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο και τη δομή των οδηγιών καθώς και οι βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευής διατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας.

Αφού τηλεφορτώσετε την οδηγία 2009/142/ΕΚ, θα σας παρακαλούσαμε να την μελετήσετε προσεκτικά για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας κατά τη στιγμή της τοποθέτησής του στην αγορά. Επίσης, μην ξεχάσετε να εξακριβώσετε εάν το προϊόν σας εμπίπτει και στο πεδίο εφαρμογής άλλων οδηγιών.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία 2000/9/ΕΚ ορίζει τις «εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων» ως «εγκαταστάσεις που συντίθενται από διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, συναρμολογηθεί και τεθεί σε λειτουργία με σκοπό την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς ανθρώπων». Τέτοιες μπορεί να είναι, για παράδειγμα, σχοινοσιδηρόδρομοι, τηλεκαμπίνες και τηλεκαθίσματα ή τηλεσκί. Το άρθρο 1, σημείο 6 αναφέρει τις εγκαταστάσεις που δεν καλύπτονται από την οδηγία.

Οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας εκτίθενται στο παράρτημα II της οδηγίας.

Έλεγχος απαιτήσεων

Περισσότερα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_el.htm.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις στον τομέα εφαρμογής τους για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/EΚ) αποτελεί οδηγία πλαίσιο που καθορίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που πρέπει να πληρούν οι κατασκευαστές προκειμένου να φέρουν τα προϊόντα τους τη σήμανση CE.

Η οδηγία 2009/125/EΚ καλύπτει προϊόντα, τα οποία κατά τη χρήση τους έχουν επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που χρησιμοποιούν, παράγουν, μεταφέρουν ή καταμετρούν ενέργεια και προϊόντων που συνδέονται με την ενέργεια όπως παράθυρα, μονωτικά υλικά ή ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούν νερό, καθώς όλα αυτά συντελούν επίσης σε αξιόλογη εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση τους.

Στόχος της οδηγίας είναι η μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της κατανάλωσης πηγών και των εκπομπών ρύπων, με επικέντρωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.

Πρόσθετος στόχος της οδηγίας είναι να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των συγκεκριμένων προϊόντων εντός της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς. Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στα μέσα μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων.

Η μεθοδολογία και οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού καθορίζονται στην οδηγία (δηλαδή στα παραρτήματα 1 και 2 για απαιτήσεις ειδικού σχεδιασμού και κατασκευής προϊόντος).

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία 2004/108/EΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) προσδιορίζει λεπτομερώς τις βασικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE.

Η οδηγία 2004/108/EΚ έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός που μπορεί να προκαλέσει ή να επηρεαστεί από ηλεκτρομαγνητική διαταραχή δύναται να χρησιμοποιηθεί στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον για το οποίο έχει σχεδιαστεί χωρίς να προκαλέσει διαταραχές σε άλλο εξοπλισμό ή χωρίς να επηρεαστεί από αυτόν. Η οδηγία του 2004 ενημέρωσε και αντικατέστησε την οδηγία 89/336/ΕΟΚ, η οποία ρύθμιζε στο παρελθόν τον εν λόγω τομέα.

Οι βασικές απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα εξοπλισμού καθορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας.

Η οδηγία EMC καλύπτει συσκευές που πουλιούνται ως ενιαίες λειτουργικές μονάδες στους τελικούς χρήστες, οι οποίες ενδέχεται είτε να προκαλέσουν ηλεκτρομαγνητική διαταραχή είτε να επηρεαστεί η λειτουργία τους από τέτοιου είδους διαταραχή. Δεν καλύπτει εξοπλισμό με συγκεκριμένο σκοπό να ενσωματωθεί σε σταθερή εγκατάσταση και ο οποίος δεν είναι άλλως διαθέσιμος στην αγορά.

Η οδηγία EMC δεν εφαρμόζεται στον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, καθώς αυτοί καλύπτονται από την οδηγία 1999/5/ΕΚ. Τα αεροναυτικά προϊόντα και ο ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες αποκλείονται επίσης από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία ATEX 94/9/EΚ για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες προσδιορίζει λεπτομερώς τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ένα προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE.

Εκτός από συσκευές και συστήματα προστασίας, η οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε διατάξεις ασφαλείας, ελέγχου και ρύθμισης που προορίζονται για χρήση εκτός εκρήξιμων ατμοσφαιρών αλλά οι οποίες απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία των συσκευών και των συστημάτων προστασίας ATEX. Η οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ιατρικές διατάξεις, μεταφορικά μέσα, ποντοπόρα πλοία ή μέσα ατομικής προστασίας που καλύπτει η οδηγία 89/686/ΕΟΚ. Δεν εφαρμόζεται επίσης σε συσκευές και συστήματα προστασίας, στα οποία ο κίνδυνος προέρχεται από την παρουσία εκρηκτικών υλών ή χημικώς ασταθών ουσιών ή από τυχαία διαρροή καύσιμου αερίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτονται, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο I άρθρο 1 της οδηγίας ATEX 94/9/ΕΚ.

Οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, αναφερόμενες στο παράρτημα II της οδηγίας, προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι τα προϊόντα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με γνώμονα την ενσωματωμένη ασφάλεια έναντι των εκρήξεων. Επιτρέπεται να κατασκευάζονται λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων ελαττωματικών καταστάσεων λειτουργίας ώστε να αποκλείονται κατά το δυνατόν επικίνδυνες καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και να αναγράφουν κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο έναν κατάλογο ελάχιστων ενδείξεων όπως επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή, χαρακτηρισμός σειράς ή τύπου, ειδική σήμανση προστασίας από τις εκρήξεις ακολουθούμενη από το σύμβολο της ομάδας συσκευών και της κατηγορίας και άλλα.

Επιπλέον, εφόσον είναι αναγκαίο, πρέπει να φέρουν όλες τις απαραίτητες ενδείξεις για την ασφαλή χρήση τους.

Αναφορικά με την επιλογή των υλικών, η οδηγία απαιτεί την ειδική επιλογή υλικών που περιορίζουν τον κίνδυνο όπως προβλέπεται στο παράρτημα II, 1.1. Το παράρτημα II καλύπτει περαιτέρω απαιτήσεις σχετικά με σχεδιασμό και κατασκευή, πιθανές πηγές ανάφλεξης, κινδύνους προερχόμενους από στατικό ηλεκτρισμό, απαιτήσεις για τις συσκευές ασφαλείας και συνυπολογισμό των απαιτήσεων ασφαλείας του συστήματος. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το παράρτημα II για πλήρη επισκόπηση.

Επίσης, διαβάστε προσεκτικά την οδηγία 94/9/ΕΚ ώστε να διασφαλίσετε ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία 93/15/EΟΚ για τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης προσδιορίζει λεπτομερώς τις βασικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE.

Η οδηγία αφορά στις εκρηκτικές ύλες, τις οποίες ορίζει ως «ύλες και αντικείμενα που θεωρούνται ως τέτοια στις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και περιλαμβάνονται στην κλάση 1 των εν λόγω συστάσεων». Δεν εφαρμόζεται σε εκρηκτικές ύλες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις ένοπλες δυνάμεις ή την αστυνομία, σε είδη πυροτεχνουργίας ή πυρομαχικά, εκτός από διαδικασίες που αφορούν την ασφαλή μεταφορά αυτών εντός της Ένωσης.

Οι βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας περιλαμβάνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας και τους κανόνες μελέτης προϊόντος, κατασκευής και τέλος συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος. Μεταξύ άλλων, οι κανόνες προβλέπουν ότι έκαστη συσκευή εκρηκτικών υλών πρέπει να μπορεί να διατεθεί με τρόπο που ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το παράρτημα I και γενικά, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την οδηγία 93/15/ΕΟΚ για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι 23 οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία 92/42/ΕΟΚ σχετικά με τους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα προσδιορίζει λεπτομερώς τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ένα προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE.

Οι βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 της οδηγίας περιλαμβάνουν ωφέλιμες απαιτήσεις απόδοσης. Σύμφωνα με αυτές, οι διάφοροι τύποι λεβήτων πρέπει να τηρούν ωφέλιμες αποδόσεις ονομαστικής ισχύος και μέση θερμοκρασία νερού στον λέβητα 70°C καθώς και μερικό φορτίο 30% και μέση θερμοκρασία νερού στο λέβητα που ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του λέβητα.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την οδηγία 92/42/ΕΟΚ για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν, στο πλαίσιο του αντίστοιχου πεδίου εφαρμογής τους, όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Ωστόσο, ενδέχεται να εφαρμόζονται στο ίδιο προϊόν περισσότερες από μία οδηγίες Νέας Προσέγγισης. Επίσης, μπορεί να ισχύει και άλλη νομοθεσία (όπως οριζόντια νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα ή το περιβάλλον).

Η οδηγία 98/79/ΕΚ σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro (IVD) καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE. Αυτές οι απαιτήσεις, γνωστές ως βασικές απαιτήσεις, εκτίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας IVD.

Για λεπτομερή επισκόπηση συμβουλευτείτε την οδηγία 98/79/ΕΚ.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία 95/16/EΚ σχετικά με τους ανελκυστήρες προσδιορίζει λεπτομερώς τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρoί ένα προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα ή ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας για ανελκυστήρες τη σήμανση CE.

Η οδηγία καλύπτει ανελκυστήρες που εξυπηρετούν μονίμως κτίρια και κατασκευές. Εφαρμόζεται επίσης σε κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους ανελκυστήρες που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

Από το πεδίο εφαρμογής εξαιρούνται ανυψωτικά μηχανήματα, η ταχύτητα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 0,15 m/s, ανελκυστήρες εργοταξίου, εγκαταστάσεις που λειτουργούν με συρματόσχοινα συμπεριλαμβανομένων των σχοινοσιδηρόδρομων, ανελκυστήρες που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για στρατιωτικούς ή αστυνομικούς σκοπούς, ανυψωτικά μηχανήματα από τα οποία μπορούν να εκτελούνται εργασίες, ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων, ανυψωτικά μηχανήματα που προορίζονται για την ανύψωση των συμμετεχόντων κατά τις καλλιτεχνικές παραστάσεις, ανυψωτικά μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα στα μεταφορικά μέσα, ανυψωτικά μηχανήματα που είναι συνδεδεμένα με μηχανήματα και προορίζονται αποκλειστικά για την πρόσβαση σε θέση εργασίας συμπεριλαμβανομένων των σημείων συντήρησης και επιθεώρησης μηχανημάτων, οδοντωτοί σιδηρόδρομοι, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι διάδρομοι.

Οι ανελκυστήρες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που προβλέπονται στο παράρτημα I.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε προσεχτικά την οδηγία 95/16/ΕΚ για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία 2006/95/EΚ σχετικά με το ηλεκτρολογικό υλικό χαμηλής τάσης προσδιορίζει λεπτομερώς τις βασικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE.

Η οδηγία 2006/95/EΚ έχει ως στόχο να εξαλείψει όλα τα εμπόδια στην πώληση ηλεκτρολογικού υλικού χαμηλής τάσης εντός ΕΕ, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει ότι προσφέρουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Ως «ηλεκτρολογικό υλικό χαμηλής τάσης» ορίζεται «κάθε υλικό προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί σε ονομαστική τάση περιλαμβανόμενη μεταξύ 50 και 1.000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 και 1.500 V για συνεχές ρεύμα». Το παράρτημα II της οδηγίας περιλαμβάνει κατάλογο υλικών που εξαιρούνται, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρολογικών μερών για ανελκυστήρες, μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος, ρευματοληπτών (υποδοχές και βύσματα) για οικιακή χρήση.

Η οδηγία 2006/95/EΚ προβλέπει ότι το υλικό δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων, κατοικίδιων ζώων ή της ιδιοκτησίας «όταν εγκαθίσταται και συντηρείται ορθά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του». Το παράρτημα Ι παραθέτει τα κυριότερα στοιχεία των στόχων ασφαλείας του υλικού.

Θα πρέπει απαραιτήτως να συμβουλευτείτε την οδηγία για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία 2006/42/EΚ σχετικά με τα μηχανήματα προσδιορίζει τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που θα πρέπει να πληροί το προϊόν προκειμένου ο κατασκευαστής να τοποθετήσει τη σήμανση CE.

Η οδηγία 2006/42/ΕΚ καλύπτει μηχανήματα, εναλλάξιμο εξοπλισμό, δομικά στοιχεία ασφαλείας, ανυψωτικά εξαρτήματα, αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες ανύψωσης, καθώς και αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης. Περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις για ημιτελή μηχανήματα.

Ως πρώτο βήμα ώστε να διασφαλίσει ότι το μηχάνημα συμμορφώνεται με την οδηγία, ο κατασκευαστής θα πρέπει να προβεί σε διαδικασία αξιολόγησης σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει επίσης και έλεγχο των εφαρμοστέων ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων, ώστε να θεμελιωθεί τεκμήριο συμμόρφωσης. Ένας κατάλογος των εναρμονισμένων προτύπων για μηχανήματα παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία.

Το παράρτημα I της οδηγίας 2006/42/EΚ καθορίζει λεπτομερώς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτονται.

Το 2009 εγκρίθηκε τροποποίηση τη οδηγίας εισάγοντας νέες απαιτήσεις για μηχανήματα εφαρμογής φυτοφαρμάκων, τα οποία πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούν την ακούσια διασπορά φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον.

Η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ από την 15η Δεκεμβρίου 2011.

Διαβάστε προσεκτικά την οδηγία για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις. Μπορείτε επίσης να τηλεφορτώσετε τον αναλυτικό επεξηγηματικό οδηγόpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  σχετικά με την οδηγία που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2010.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία 2004/22/EΚ για τα όργανα μετρήσεων προσδιορίζει λεπτομερώς τις βασικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE.

Η οδηγία καλύπτει τις ακόλουθες διατάξεις και τα συστήματα μετρήσεων: τα υδρόμετρα, τους μετρητές αερίου και τις διατάξεις αναγωγής όγκου, τους μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας, τα θερμιδόμετρα, τα συστήματα μετρήσεων για τη συνεχή και δυναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός από νερό, τα αυτόματα όργανα ζύγισης, τα ταξίμετρα, τα υλικά μέτρα, τα όργανα μετρήσεων διαστάσεων και τους αναλυτές καυσαερίων.

Οι γενικές εναρμονισμένες νομικές απαιτήσεις μετρολογίας αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας, ενώ πρόσθετες απαιτήσεις για κάθε τύπο οργάνου μετρήσεων παρουσιάζονται στα 10 παραρτήματα ανά συγκεκριμένο τομέα (MI-001 έως MI-010).

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν, στο πλαίσιο του αντίστοιχου πεδίου εφαρμογής τους, όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Ωστόσο, ενδέχεται να εφαρμόζονται στο ίδιο προϊόν περισσότερες από μία οδηγίες Νέας Προσέγγισης. Επίσης, μπορεί να ισχύει και άλλη νομοθεσία (όπως οριζόντια νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα ή το περιβάλλον).

Η οδηγία 93/42/ΕΟΚ σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDD) καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ένα προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE. Αυτές είναι οι επονομαζόμενες βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της οδηγίας MDD. Η συμμόρφωση με αυτές τις βασικές απαιτήσεις πρέπει να αποδεικνύεται από κλινική αξιολόγηση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο παράρτημα X της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία 2000/14/ΕΚ για την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον προσδιορίζει τις βασικές απαιτήσεις σχετικά με την επιτρεπτή στάθμη ακουστικής ισχύος συγκεκριμένων ειδών εξοπλισμού που πρέπει να πληρεί ένα προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE.

Η οδηγία 2000/14/ΕΚ καλύπτει εξοπλισμό όπως μηχανήματα και εξοπλισμό για χρήση στον κατασκευαστικό, κηπευτικό και άλλους τομείς. Το άρθρο 12 αναφέρει τον εξοπλισμό που υπόκειται σε όρια θορύβου, το άρθρο 13 περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που εμπίπτει στη σήμανση θορύβου και το παράρτημα I αναφέρει όλα τα είδη εξοπλισμού που καλύπτει η οδηγία. Στο πλαίσιο αυτό, κάποιοι εξοπλισμοί υπόκεινται σε όρια θορύβου, ενώ άλλοι μόνο σε σήμανση θορύβου. Το επιτρεπτό όριο θορύβου του εκάστοτε εξοπλισμού αναφέρεται επίσης αναλυτικά στο άρθρο 12.

Ως πρώτο βήμα ώστε να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με την οδηγία, ο κατασκευαστής θα πρέπει να προβεί σε διαδικασία αξιολόγησης σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις. Η οδηγία περιγράφει διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης για το σκοπό αυτό: αξιολόγηση εσωτερικού ελέγχου παραγωγής με περιοδικές διαδικασίες ελέγχου, διαδικασίες επαλήθευσης ανά μονάδα ή διαδικασίες πλήρους διασφάλισης της ποιότητας. Οι διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά στα παραρτήματα V έως VIII της οδηγίας (βλ. άρθρο 14).

Θα πρέπει απαραιτήτως να συμβουλευτείτε την οδηγία για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία ορίζει ως όργανο ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας το «όργανο μέτρησης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της μάζας ενός σώματος, με τη βοήθεια της επενέργειας της βαρύτητας στο σώμα αυτό» και το οποίο «χρειάζεται την παρέμβαση χειριστή κατά την εκτέλεση της ζύγισης».

Σε ό,τι αφορά τη σήμανση CE, η οδηγία εφαρμόζεται σε όργανα που προορίζονται για τον προσδιορισμό της μάζας στις ακόλουθες περιπτώσεις: εμπορικές συναλλαγές, υπολογισμός διοδίων, φόρων, τελών, επιδοτήσεων, προστίμων, αμοιβών ή αποζημιώσεων, εφαρμογή νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, ιατρική πρακτική για τη ζύγιση ασθενών, φαρμακευτική πρακτική για την παρασκευή φαρμάκων κατόπιν συνταγής ή τον καθορισμό τιμής συναρτήσει της μάζας για την απευθείας πώληση στο κοινό.

Η οδηγία 2009/23/EΚ σχετικά με τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας προσδιορίζει τις βασικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE.

Οι βασικές εναρμονισμένες απαιτήσεις για τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας που προορίζονται για τις προαναφερθείσες χρήσεις καθορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι 23 οδηγίες της Νέας Προσέγγισης αφορούν την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε προϊόντα. Εάν τα προϊόντα υπάγονται σε πολλές οδηγίες, το σύνολο των οποίων προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης CE, η σήμανση υποδεικνύει ότι τα προϊόντα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις όλων αυτών των οδηγιών που καλύπτουν τους εκάστοτε τομείς τους.

Η οδηγία 89/686/EΚ για τα μέσα ατομικής προστασίας προσδιορίζει τις βασικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE.

Η οδηγία ορίζει τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) ως μοναδικά προϊόντα εφόσον ο αγοραστής χρήστης αγοράζει προστασία στο σπίτι, την εργασία ή τις δραστηριότητες ψυχαγωγίας. Με άλλα λόγια, τα προϊόντα που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία του χρήστη υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όπως αυτές καθορίζονται στο παράρτημα II.

Η οδηγία διαχωρίζει μεταξύ ΜΑΠ «απλών μοντέλων», «σύνθετων μοντέλων» και μοντέλων που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες και αποτελούν την τρίτη κατηγορία. Ενώ η οδηγία δεν καθορίζει ρητώς τις τρεις αυτές ομάδες ως κατηγορίες, η χρήση των όρων κατηγορία I, III και II αντίστοιχα αποτελεί κοινή πρακτική. Η κατηγορία I αναφέρεται στο άρθρο 8.3 και αποτελείται από προϊόντα που προορίζονται να προστατέψουν τον χρήστη από βαθμιαίους ή συνήθεις κινδύνους. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αντικείμενα όπως γυαλιά ηλίου, γάντια κηπουρικής και δαχτυλήθρες. Η κατηγορία III αναφέρεται στο άρθρο 8.4 και περιλαμβάνει για παράδειγμα μέσα επέμβασης για χρήση σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, διηθητικά μέσα για την προστασία των αναπνευστικών οδών και ΜΑΠ που προορίζονται να προστατεύουν κατά των πτώσεων από ύψος. Τα ΜΑΠ της κατηγορίας II περιλαμβάνουν ΜΑΠ που δεν έχουν προσδιοριστεί στα δύο προαναφερθέντα άρθρα.

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ΜΑΠ σχεδιασμένα για χρήση στις ένοπλες δυνάμεις ή τις δυνάμεις που είναι αρμόδιες για την τήρηση της τάξης, για αυτοάμυνα ή επιχειρήσεις διάσωσης ατόμων που επιβαίνουν σε πλοία ή αεροσκάφη. Δεν εφαρμόζεται επίσης σε κράνη, γυαλιά και προστατευτικά γείσα μοτοσικλετιστών που προορίζονται για χρήστες οχημάτων δύο ή τριών τροχών ή ΜΑΠ απλής ιδιωτικής χρήσης όπως ομπρέλες ή γάντια πλυσίματος των πιάτων.

Αυτό σημαίνει ότι η εναρμόνιση περιορίζεται σε βασικές απαιτήσεις, ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται στο πλαίσιο προαιρετικών εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων. Η οδηγία σχετικά με τα ΜΑΠ εντάσσεται στις οδηγίες Νέας Προσέγγισης.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία 97/23/EΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση προσδιορίζει τις βασικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE.

Η οδηγία ορίζει ως εξοπλισμό υπό πίεση τα δοχεία, τις σωληνώσεις, τα εξαρτήματα ασφαλείας και τα εξαρτήματα υπό πίεση και εφαρμόζεται στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στην εκτίμηση της συμμόρφωσης εξοπλισμού υπό πίεση και συγκροτημάτων με μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση PS άνω των 0,5 bar.

Ο εξοπλισμός υπό πίεση του καλύπτεται από την οδηγία υπόκειται στις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας. Οι απαιτήσεις επικεντρώνονται στη μείωση του κινδύνου, την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων προστασίας από τους αναπόφευκτους κινδύνους και την ενημέρωση για κινδύνους που δεν μπορούν να εξαλειφθούν.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία 2007/23/ΕΚ για τα είδη πυροτεχνίας προσδιορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας σχετικά με τα υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, την ασφάλεια του κοινού και του περιβάλλοντος, τις οποίες πρέπει να πληροί ένα προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE.

Η οδηγία 2007/23/EΚ καλύπτει εξοπλισμό όπως πυροτεχνήματα, είδη πυροτεχνίας για το θέατρο και είδη πυροτεχνίας για τεχνικούς σκοπούς, όπως οι αεριογόνες συσκευές που χρησιμοποιούνται στους αερόσακους ή στους προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας.

Από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εξαιρείται ο εξοπλισμός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/98/ΕΚ σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων, είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για χρήση στην αεροναυπηγική βιομηχανία και καψούλια που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για επικρουστικά παιχνίδια (σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται η οδηγία 88/378/ΕΟΚ της 3ης Μαΐου 1988). Επίσης, οι εκρηκτικές ύλες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης και τα πυρομαχικά δεν αποτελούν αντικείμενο της οδηγίας σχετικά με τα είδη πυροτεχνίας.

Θα πρέπει απαραιτήτως να συμβουλευτείτε το παράρτημα Ι της οδηγίας για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις.

Έλεγχος απαιτήσεων

Η οδηγία 1999/5/EΚ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό προσδιορίζει λεπτομερώς τις βασικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE.

Ο ραδιοεξοπλισμός και ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός περιλαμβάνουν όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες (όπως τα κινητά τηλέφωνα, συσκευές ανοίγματος πόρτας ή πομποί μετάδοσης σήματος) καθώς και τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό όπως οι διαποδιαμορφωτές ή τα τηλέφωνα.

Οι βασικές απαιτήσεις όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 1999/5/ΕΚ περιλαμβάνουν τη διασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών, καθώς και απαιτήσεις προστασίας σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την αποτελεσματική χρήση των ραδιοσυχνοτήτων προκειμένου να αποφεύγονται επιβλαβείς παρεμβολές. Άλλες βασικές απαιτήσεις όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, πρόσβαση σε υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και υπηρεσίες για χρήστες με ειδικές ανάγκες ενδέχεται επίσης να εφαρμόζονται εάν έχουν υιοθετηθεί συγκεκριμένες αποφάσεις από την Επιτροπή.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία 94/25/EΚ σχετικά με τα σκάφη αναψυχής προσδιορίζει λεπτομερώς τις βασικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE.

Η οδηγία ορίζει ως «σκάφη αναψυχής» κάθε σκάφος παντός τύπου, ανεξαρτήτως συστήματος προώσεως, με μήκος κύτους από 2,5 έως 24 μέτρα, μετρούμενο σύμφωνα με το κατάλληλο εναρμονισμένο πρότυπο, το οποίο προορίζεται για αθλητισμό και αναψυχή. Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται προς ναύλωση ή για εκπαίδευση σε πλόες αναψυχής εμπίπτουν επίσης στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εφόσον διατίθενται στην αγορά για σκοπούς αναψυχής. Η οδηγία εφαρμόζεται επίσης και σε σκάφη ενός ατόμου που ορίζονται ως σκάφη μήκους κάτω των 4 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούν κινητήρα εσωτερικής καύσης με βασικό σύστημα προώσεως αντλία εκτόξευσης νερού και σχεδιασμένα για χειρισμό από ένα άτομο ή άτομα που κάθονται, στέκονται ή γονατίζουν πάνω στο κύτος και όχι στο εσωτερικό αυτού.

Μεταξύ των εξαιρούμενων προϊόντων είναι σκάφη που προορίζονται αποκλειστικά για αγωνιστική χρήση, κανό και καγιάκ, γόνδολες και ποδήλατα σκάφη, ιστιοσανίδες, ιστιοσανίδες με κινητήρα και άλλα. Για τον πλήρη κατάλογο συμβουλευτείτε το κεφάλαιο I, άρθρο 1, παράγραφος 3 της οδηγίας.

Οι βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τα σκάφη αναψυχής αναφέρονται πλήρως στο παράρτημα I της οδηγίας.

Έλεγχος απαιτήσεων

Περισσότερα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία (2009/48/ΕΚ) για την ασφάλεια των παιχνιδιών προσδιορίζει λεπτομερώς τις βασικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροίτε εσείς ως κατασκευαστής, εισαγωγέας ή διανομέας προκειμένου να αποδείξετε ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της ΕΕ και τέλος να έχετε δικαίωμα τοποθέτησης της σήμανσης CE.

Η οδηγία (2009/48/ΕΚ) εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες ΕΟΧ από την 20ή Ιουλίου 2011. Η μοναδική εξαίρεση αφορά τις διατάξεις περί χημικών ουσιών, για τις οποίες ισχύει διετής μεταβατική περίοδος έως την 20ή Ιουλίου 2013.

Η οδηγία του 2009 αντικαθιστά εκείνη που υιοθετήθηκε το 1988 (88/378/EΟΚ). Τα παιχνίδια που συμμορφώνονται με την οδηγία του 1988 μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά έως την 19η Ιουλίου 2011 ή την 19η Ιουλίου 2013, στην περίπτωση των κανόνων που αφορούν τις χημικές ουσίες.

Η νέα οδηγία ορίζει τα παιχνίδια ως «οποιαδήποτε προϊόντα ή υλικά που έχουν σχεδιασθεί ή προορίζονται αποκλειστικά ή όχι για να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών» .

Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνει ο κατασκευαστής είναι να ελέγξει εάν το προϊόν του εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Στη συνέχεια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ένα παιχνίδι συμμορφώνεται με την οδηγία, ο κατασκευαστής πρέπει να ελέγξει ποια ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα εφαρμόζονται. Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής για τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία αναφέρονται τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα παιχνίδια.

Στο παράρτημα I της οδηγίας αναφέρονται οι τύποι προϊόντων που εξαιρούνται από την οδηγία και δεν θεωρούνται παιχνίδια. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται προϊόντα όπως παιχνίδια-γρίφοι συναρμολόγησης (puzzles) με περισσότερα από 500 κομμάτια ή πιπίλες για βρέφη, που δεν θεωρούνται παιχνίδια αλλά θα μπορούσαν εύκολα να εκληφθούν ως τέτοια. Ο κατάλογος είναι μόνο ενδεικτικός.

Το παράρτημα II της οδηγίας καθορίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται τα προϊόντα. Το παράρτημα V αναφέρει ότι, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τα παιχνίδια πρέπει να φέρουν προειδοποίηση σχετικά με το κατώτατο όριο ηλικίας των χρηστών των παιχνιδιών ή/και ενδεχομένως την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την οδηγία για τον πλήρη κατάλογο των απαιτήσεων.

Έλεγχος απαιτήσεων

Οι οδηγίες της Νέας Προσέγγισης για τη σήμανση CE έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις για τα προϊόντα καθενός από τους προαναφερθέντες τομείς.

Η οδηγία 2009/105/EΚ σχετικά με τα απλά δοχεία πίεσης προσδιορίζει τις βασικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το προϊόν προκειμένου να τοποθετήσει ο κατασκευαστής τη σήμανση CE.

Η οδηγία ορίζει ως απλά δοχεία πίεσης «κάθε συγκολλημένο δοχείο που υποβάλλεται σε σχετική εσωτερική πίεση ανώτερη από 0,5 bar, προορίζεται να περιέχει αέρα ή άζωτο, και δεν προορίζεται να εκτεθεί σε φλόγα». Ωστόσο, μόνο τα δοχεία των οποίων το γινόμενο της μέγιστης πίεσης χρήσης (PS) πολλαπλασιασμένο επί τον όγκο (V) είναι μεγαλύτερο από 50 bar πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE προκειμένου να διατεθούν στην αγορά της ΕΕ. Τα εν λόγω δοχεία πρέπει να συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας.

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο