Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Flere værktøjer

Kontrol af krav

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de inden for deres pågældende anvendelsesområde behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Det er dog muligt, at mere end et nyt tilgangsdirektiv finder anvendelse på samme produkt. Endvidere kan anden lovgivning (såsom horisontal lovgivning om kemiske stoffer eller miljø) også finde anvendelse.

Direktiv 90/385/EØF om aktive, implantable medicinske anordninger (AIMAD) anfører en række almene krav, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen. Der er her tale om de såkaldte væsentlige krav, som er anført i bilag 1 til AIMAD. Overensstemmelsen med de væsentlige krav skal påvises ved en klinisk evaluering i henhold til bilag 7 til direktiv 90/385/EØF.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Et produkt kan således være underlagt mere end et nyt tilgangsdirektiv efter den nye metode (og ligeledes anden harmoniseret lovgivning).

GAD fastsætter på detaljeret vis de væsentlige krav i forbindelse med anvendelsen af gas som brændstof, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen.

Direktiv 2009/142/EF vedrører gasapparater, der anvendes til madlavning, opvarmning, produktion af varmt vand, køling, belysning eller vask. Det omhandler ligeledes udstyr defineret som sikkerheds-, kontrol- og justeringsanordninger og delmontager, som skal indbygges i et sådant apparat.

De grundlæggende krav til markedsføring af apparater som omhandlet af GAD i Europa, som fastsat i bilag I til GAD fastsætter, at apparaterne skal være konstrueret og fremstillet, således at de kan anvendes sikkert og ikke frembyder fare, at de skal ledsages af teknisk anvisning til installatøren, brugs- og vedligeholdelsesanvisning til brugeren, være mærket med relevante advarsler, som også skal være synlige på emballagen. Anvisningerne og advarslerne skal udfærdiges på det officielle sprog i medlemsstaten hvor produktet sælges.

Kravene finder ligeledes anvendelse på delmontager, når der foreligger en tilsvarende risiko. Delmontager bestemt til anvendelse i et apparat skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at de fungerer korrekt ved den tilsigtede brug, når det er monteret i overensstemmelse med den tekniske installationsanvisning.

Se bilag I til direktivet for yderligere oplysninger om indholdet i og layoutet af anvisningerne samt de væsentlige krav til udformning og konstruktion.

Efter download af direktiv 2009/142/EF gennemgås dokumentet nøje for at sikre, at dit produkt på tidspunktet for markedsføringen kan opfylde alle de væsentlige krav i direktivet. Husk også at tjekke, om andre direktiver finder anvendelse på dit produkt.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktiv 2000/9/EF definerer "Tovbaneanlæg til personbefordring" som "anlæg, der består af flere komponenter, og som konstrueres, opføres, monteres og tages i brug med henblik på personbefordring". Det kan være skinnebundne tovbaner, kabinelifter, stolelifter og slæbelifter. Artikel 1, stk. 6, anfører de anlæg, der ikke er omfattet af direktivet.

De væsentlige sikkerhedskrav er anført i bilag II til direktivet.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav på anvendelsesområdet for produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktivet om miljøvenligt design (2009/125/EF) er et rammedirektiv, som fastsætter kravene til miljøvenligt design i forbindelse med de miljøparametre, fabrikanterne skal opfylde, for at deres produkter kan bære CE-mærkningen.

Direktiv 2009/125/EF vedrører ethvert produkt, der har en indvirkning på energiforbruget under anvendelse, herunder produkter, der udnytter, frembringer, overfører eller måler energi samt andre energirelaterede produkter såsom vinduer, isoleringsmaterialer eller visse vandforbrugende produkter, som kan bidrage til betydelige energibesparelser i forbindelse med anvendelse.

Direktivet har til formål at reducere disse produkters generelle miljøpåvirkning, herunder ressourceforbruget og udslippet af forurenende stoffer ved at fokusere på principperne for bæredygtig udvikling i et produkts samlede livscyklus.

Direktivet har endvidere til formål at sikre fri bevægelighed for de pågældende produkter på det indre europæiske marked. Direktivet finder ikke anvendelse på transportmidler til personer eller varer.

Direktivet indeholder metoden og procedurerne for fastsættelse af krav til miljøvenligt design (dvs. bilag 1 og 2 for produktspecifikt design og konstruktionskrav).

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet anfører på detaljeret vis de væsentlige krav, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen.

Direktiv 2004/108/EF har til formål at sikre, at udstyr, som kan generere eller påvirkes af elektromagnetiske forstyrrelser, kan anvendes i det elektromagnetiske miljø, som det er beregnet til uden at forårsage forstyrrelser for andet udstyr eller blive påvirket af disse. 2004-direktivet reviderede og erstattede direktiv 89/336/EØF, som tidligere regulerede dette område.

De væsentlige krav i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet for udstyr er fastsat i bilag I til direktivet.

Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet vedrører apparater, der sælges som individuelle funktionsenheder til slutbrugerne, som enten kan generere elektromagnetiske forstyrrelser eller kan få deres ydeevne påvirket heraf. Direktivet vedrører ikke udstyr, der specifikt er beregnet til at blive indbygget i en fast installation og ikke markedsføres på anden vis.

Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet finder ikke anvendelse på radioudstyr og telekommunikationsudstyr, idet dette behandles i direktiv 1999/5/EF. Luftfartøjsmateriel og radioudstyr, der anvendes af radioamatører, er heller ikke omfattet af dette direktiv.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktiv 94/9/EF om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære anfører på detaljeret vis de væsentlige krav, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen.

Ud over materiel og sikringssystemer finder direktivet anvendelse på sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til brug uden for eksplosionsfarlige atmosfærer, men som er nødvendige, eller som bidrager til, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert. Direktivet finder ikke anvendelse på medicinske anordninger, transportmidler, søgående skibe eller personlige værnemidler som omhandlet i direktiv 89/686/EØF. Det finder heller ikke anvendelse på materiale og sikringssystemer, hvis faren udelukkende skyldes tilstedeværelsen af eksplosive eller ustabile kemiske stoffer eller tilfældigt udslip af gas.

Se kapitel I, artikel 1, i direktiv 94/9/EF om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære for yderligere oplysninger om de omhandlede produkter.

De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav – som fastsat i bilag II til direktivet – fastsætter blandt andet, at produkter skal være designet til integreret eksplosionssikring. De kan først fremstilles efter grundig analyse af mulige driftsfejl med henblik på så vidt muligt at undgå farlige situationer. I henhold hertil skal produkterne ledsages af anvisninger og skal mærkes på en måde, så de er letlæselige og ikke kan fjernes, med en liste over eksempelvis fabrikantens navn og adresse, serie- eller typebenævnelse, det særlige eksplosionssikringsmærke efterfulgt af symbolet for materielgruppen og kategorien samt andet.

Endvidere skal de i givet fald ligeledes mærkes med angivelser, der er påkrævet af hensyn til brugssikkerheden.

Hvad angår udvælgelsen af materiale, kræver direktivet en speciel udvælgelse af risikobegrænsende materialer som fastsat i bilag II, 1.1. Bilag II omfatter yderligere krav til design og konstruktion, potentielle tændkilder, farer som følge af påvirkninger udefra, krav til udstyr, der bidrager til sikkerheden og sikkerhedskrav til systemet. Se bilag II for en detaljeret oversigt.

Se ligeledes direktiv 97/9/EF for at sikre, at dit produkt er i overensstemmelse med alle de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktiv 93/15/EØF om eksplosivstoffer til civil brug anfører på detaljeret vis de væsentlige krav, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen.

Direktivet forstår ved eksplosive stoffer "materialer og genstande, der betragtes som sådanne i De Forenede Nationers henstillinger vedrørende transport af farligt gods (United Nations Recommendations on Transport of Dangerous Goods) og er opført i klasse 1 heri". Direktivet finder ikke anvendelse på eksplosive stoffer til militær eller politimæssig anvendelse, på pyrotekniske artikler eller på ammunition, bortset fra procedurer for sikker overførsel i Unionen.

De grundlæggende krav som fastsat i bilag I til direktivet omfatter minimumsikkerhedskrav og regulerer produktdesign, konstruktion og endelig, at slutproduktet skal opfylde disse krav. Bestemmelserne fastsætter blandt andet, at alle eksplosive anordninger skal kunne bortskaffes, således at indvirkningen på miljøet minimeres. Se bilag I for yderligere oplysninger og helt generelt direktiv 93/15/EØF for at sikre, at dit produkt opfylder alle de væsentlige krav.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet 23 nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktiv 92/42/EØF om varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel, fastsætter på detaljeret vis de væsentlige krav, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen.

De grundlæggende krav som fastsat i artikel 5 i direktivet omfatter nyttevirkningskrav. I henhold til disse skal kedler opfylde en række specifikke nyttevirkningskrav vedrørende nominel nytteeffekt og kedelvandets gennemsnitstemperatur på 70°C og 30 % partiel belastning og kedelvandets gennemsnitstemperatur, som afhænger af kedeltypen.

Se direktiv 92/42/EØF for at sikre, at dit produkt opfylder alle de væsentlige krav.

Kontrol af krav

TDen Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de inden for deres pågældende anvendelsesområde behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Det er dog muligt, at mere end et nyt tilgangsdirektiv finder anvendelse på samme produkt. Endvidere kan anden lovgivning (såsom horisontal lovgivning om kemiske stoffer eller miljø) også finde anvendelse.

Direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik anfører en række almene krav, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen. Disse krav, som er kendt som de væsentlige krav, er anført i bilag I til direktivet om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

Se direktiv 98/79/EF for yderligere oplysninger.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktiv 95/16/EF om elevatorer fastsætter på detaljeret vis de væsentlige krav, som produktet skal opfylde, for at elevatorinstallatøren eller fabrikanten af sikkerhedskomponenter til elevatorer kan anbringe CE-mærkningen.

Direktivet vedrører elevatorer, der permanent betjener bygninger og anlæg. Det finder ligeledes anvendelse på de sikkerhedskomponenter, der anvendes i de pågældende elevatorer, og som er opført på listen i bilag IV.

Direktivet vedrører ikke elevatorudstyr, hvis hastighed er under 0,15 m/s, byggepladselevatorer, tovinstallationer, herunder svævebaner, elevatorer, der er specielt konstrueret og bygget til militære eller politimæssige formål, elevatorudstyr til udførelse af arbejde, elevatorer i mineskakter, elevatorudstyr til løft af kunstnere under kunstneriske begivenheder, elevatorer installeret i transportmidler, elevatorer, der hører til en maskine, og som udelukkende er bestemt til adgang til arbejdsstedet, herunder vedligeholdelses- og inspektionssteder på en maskine, tandhjulsbaner, rulletrapper og mekaniske fortove.

De elevatorer, der er behandlet i direktivet, skal opfylde de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav som fastsat i bilag I.

Se direktiv 95/16/EF for at sikre, at dit produkt opfylder alle de væsentlige krav.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktiv 2006/95/EF om lavspændingsudstyr anfører på detaljeret vis de væsentlige krav, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen.

Direktiv 2006/95/EF har til formål at fjerne alle forhindringer i forbindelse med salg af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser inden for EU, idet det samtidig sikres, at materiellet giver det højest mulige sikkerhedsniveau.

"Lavspændingsudstyr" defineres som "alt elektrisk materiel, der er bestemt til brug ved en mærkespænding på mellem 50 og 1 000 V for så vidt angår vekselstrøm og på mellem 75 og 1 500 V for jævnstrøm". Bilag II til direktivet indeholder en liste over det udstyr, der ikke er omfattet, herunder elektriske dele i elevatorer og vareelevatorer, elektricitetsmålere, stikkontakter og stikpropper til brug i boliger.

Direktiv 2006/95/EF anfører, at udstyret "ved korrekt installation og vedligeholdelse samt anvendelse i overensstemmelse med dets formål ikke bringer sikkerheden for personer, husdyr og ejendom i fare". I bilag I findes en oversigt over de vigtigste sikkerhedskrav.

Se direktivet for at sikre, at produktet opfylder alle de væsentlige krav.

Kontrol af krav

CE-mærkning er nødvendig i direktiver udarbejdet efter den såkaldte ’ny metode’, som indeholder regler om CE-mærkning. Direktiver efter ny metode er udarbejdet således, at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer. (link til listen over sektorer) Ny metode er en reguleringsform, hvor der i lovgivningen for de enkelte produkter alene fastsættes de essentielle krav, som er nødvendige for beskyttelsen af sundhed og sikkerhed. De tekniske specifikationer til et produkt defineres efterfølgende i standarder.

Et produkt kan dog være underlagt mere end et ny-metode direktiv (og kan ligeledes være underlagt anden harmoniseret lovgivning).

Maskindirektiv 2006/42/EF fastsætter de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som produktet skal opfylde, for at producenten kan anbringe en CE-mærkning.

Direktiv 2006/42/EF omfatter maskiner, udskifteligt udstyr, sikkerhedskomponenter, hejse- og løftetilbehør, kæder, tove og stropper til løfte- og hejsefunktioner samt aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler. Det omfatter også krav vedrørende delmaskiner.

Producenten skal som første trin gennemføre en vurderingsprocedure i forhold til de væsentlige krav for at sikre, at maskinen er i overensstemmelse med direktivet. Herunder skal det også kontrolleres, hvilke europæiske harmoniserede standarder der finder anvendelse, for at få en overensstemmelsesformodning. En liste over harmoniserede standarder for maskiner findes på Europa-Kommissionens virksomheds- og branchehjemmeside.

Bilag I til direktiv 2006/42/EF giver en detaljeret beskrivelse af de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til de omfattede produkter.

I 2009 blev man enig om en ændring til direktivet, hvorved der blev indført nye krav til maskiner til udbringning af pesticider, som skal konstrueres og produceres på en sådan måde, så den utilsigtede spredning af pesticider i miljøet begrænses.

Denne ændring træder i kraft den 15. december 2011.

For at sikre, at dit produkt opfylder alle de væsentlige krav, kan du læse direktivet. Du kan også downloade en omfattende forklarende vejledningpdf Vælg oversættelse af det forrige link  til direktivet, som blev udgivet i juni 2010.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktiv 2004/22/EF om måleudstyr anfører på detaljeret vis de væsentlige krav, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen.

Direktivet vedrører følgende måleudstyr og -systemer: vandmålere, gasmålere og volumenkonverteringsenheder, elforbrugsmålere, varmeenergimålere, systemer til kontinuerlig og dynamisk kvantitativ måling af andre væsker end vand, automatiske vægte, taxametre, måleredskaber til materialer, instrumenter til dimensionsmåling og gasanalysatorer til udstødningsgas.

Bilag I til direktivet indeholder de almene harmoniserede lovmæssige metrologiske krav, imens de 10 sektorspecifikke bilag (MI-001 til MI-010) indeholder yderligere krav til hver type måleudstyr.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de inden for deres pågældende anvendelsesområde behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Det er dog muligt, at mere end et enkelt nyt tilgangsdirektiv finder anvendelse på samme produkt. Endvidere kan anden lovgivning (såsom horisontal lovgivning om kemiske stoffer eller miljø) også finde anvendelse.

Direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger (MAD) anfører en række almene krav, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen. Der er her tale om de såkaldte væsentlige krav, som er anført i bilag 1 til MAD. Overensstemmelsen med de væsentlige krav skal påvises ved en klinisk evaluering i henhold til bilag X til direktiv 93/42/EØF.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktiv 2000/14/EF om støjemission i miljøet fastsætter de væsentlige krav til tilladeligt lydeffektniveau af specifikt udstyr, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen.

Direktiv 2000/14/EF vedrører udstyr såsom maskiner og udstyr til konstruktions-, havebrug og andet. Artikel 12 anfører det udstyr, der er underlagt støjgrænser, artikel 13 anfører det udstyr, der er underlagt støjmærkning, og bilag I anfører de udstyrstyper, som direktivet henviser til. Noget udstyr er således underlagt støjgrænser, mens andet udstyr kun er genstand for støjmærkning. De detaljerede oplysninger om de tilladte støjniveauer for det pågældende udstyr er anført i artikel 12.

Det først trin, en fabrikant skal tage for at sikre, at udstyret er i overensstemmelse med direktivet, er at gennemføre en vurderingsprocedure i henhold til de væsentlige krav. Direktivet fastsætter forskellige vurderingsprocedurer til dette formål: vurderingen i form af intern fabrikationskontrol med jævnlige kontrolprocedurer, enhedsverifikationsprocedurerne eller proceduren for fuldstændig kvalitetssikring. Procedurerne er på detaljeret vis beskrevet i bilag V til VIII til direktivet (se artikel 14).

Se direktivet for at sikre, at produktet opfylder alle de væsentlige krav.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktivet definerer ikke-automatiske vægte som "et måleinstrument til bestemmelse af et legemes masse ved anvendelse af tyngdekraftens påvirkning af dette legeme", og "der kræver en operatørs medvirken under vejningen".

Hvad angår CE-mærkningen, finder direktivet anvendelse på instrumenter, der har til formål at bestemme masse i følgende situationer: kommercielle transaktioner, bestemmelse af massen ved beregning af afgift, told, skat, bonusser, bøde, vederlag, godtgørelse eller betaling af lignende art, med henblik på anvendelse af en lov eller en administrativ bestemmelse, i medicinsk praksis ved vejning af patienter, i farmaceutisk praksis til udstedelse af recepter eller til fastsættelse af prisen ud fra massen ved direkte salg til offentligheden.

Direktiv 2009/23/EF om ikke-automatiske vægte anfører de væsentlige krav, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen.

De væsentlige harmoniserede krav til ikke-automatiske vægte til ovennævnte formål er fastsat i bilag I til direktivet.

Kontrol af krav

23 nye tilgangsdirektiver vedrører anbringelsen af CE-mærkning på produkter. Hvis produkterne henhører under flere direktivers anvendelsesområde, og disse regulerer anbringelsen af CE-mærkning, angiver mærkningen, at produktet antages at være i overensstemmelse med bestemmelserne i de direktiver, der vedrører den pågældende sektor.

Direktiv 89/686/EØF om personlige værnemidler anfører de væsentlige krav, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen.

Direktivet definerer personlige værnemidler som unikke produkter, så vidt at brugeren køber beskyttelse til hjemmet, arbejdet eller fritiden. Med andre ord: produkter, der sikrer brugerens sikkerhed og sundhed under specifikke omstændigheder. Produkterne skal opfylde de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav som fastsat i bilag II.

Direktivet skelner mellem personlige værnemidler, der er "ukomplicerede", "komplicerede" og ingen af disse, idet sidstnævnte er en tredje kategori. Imens direktivet ikke eksplicit definerer disse tre grupper som kategorier, er det almindelig praksis at bruge begreberne kategori I, III og II. Kategori I er anført i artikel 8.3 og omfatter produkter til beskyttelse af brugeren mod risici, der indtræder gradvist eller uventet. Disse omfatter blandt andet solbriller, havehandsker og fingerbøl. Kategori III er anført i artikel 8.4 og omfatter eksempelvis nødudstyr til brug i varme eller kolde omgivelser, åndedrætsværn og personlige værnemidler til beskyttelse mod fald fra højder. Kategori II omfatter personlige værnemidler, som ikke er omfattet af ovenstående to artikler.

Direktivet finder ikke anvendelse på personlige værnemidler, der anvendes af væbnede styrker eller politiet, til selvforsvar eller redningsaktioner på fly eller skibe. Det finder heller ikke anvendelse på hjelme og visirer til brugere af to- eller trehjulede motorkøretøjer eller personlige værnemidler til ukompliceret privat brug såsom paraplyer eller opvaskehandsker.

Det betyder, at harmoniseringen er begrænset til de væsentlige krav, mens de tekniske specifikationer, som skal opfylde disse krav, er fastsat i frivillige harmoniserede europæiske standarder. Direktivet om personlige værnemidler er et nyt tilgangsdirektiv.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr anfører de væsentlige krav, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen.

Direktivet definerer trykbærende udstyr som beholdere, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør og vedrører konstruktion, fremstilling og overensstemmelsesvurdering af trykbærende udstyr og montager, som udsættes for et tilladt maksimaltryk PS på mere end 0,5 bar.

Det trykbærende udstyr, der er omfattet af direktivet, er genstand for de væsentlige sikkerhedskrav som anført i bilag I til direktivet. Kravene tager udgangspunkt i risikobegrænsning, anvendelsen af passende beskyttelse mod farer, hvis disse ikke kan undgås, og oplysning om farer, som ikke kan elimineres.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktiv 2007/23/EF om pyrotekniske artikler fastsætter de væsentlige sikkerhedskrav vedrørende høje niveauer af forbrugerbeskyttelse, sikkerhed for offentligheden og miljøbeskyttelse, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen..

Direktiv 2007/23/EF omfatter udstyr såsom fyrværkeri, teaterfyrværkeri og pyrotekniske artikler til tekniske formål såsom gaspatroner til anvendelse i airbags eller selestrammere.

Direktivet omfatter ikke udstyr i henhold til direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe, pyrotekniske artikler beregnet til anvendelse i luft- og rumfartsindustrien, knaldhætter specielt beregnet til legetøj (her finder direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 anvendelse). Endvidere er eksplosivstoffer i henhold til direktiv 93/15/EØF om eksplosivstoffer til civil brug og ammunition ikke genstand for direktivet om pyrotekniske artikler.

Se direktivets bilag I for at sikre, at produktet opfylder alle de væsentlige krav.

Kontrol af krav

Direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr anfører på detaljeret vis de væsentlige krav, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen.

Radio- og telekommunikation omfatter alle produkter, der benytter radiofrekvensbåndet (såsom telefoner, døråbnere eller sendere) samt teleterminaludstyr såsom modemmer eller telefoner.

De væsentlige krav som fastsat i artikel 3 i direktiv 1999/5/EF omfatter sikring af brugernes sundhed og sikkerhed samt beskyttelseskrav, hvad angår elektromagnetisk kompatibilitet, samt en effektiv anvendelse af frekvens med henblik på at undgå skadelig interferens. Andre væsentlige krav såsom beskyttelsen af privatlivets fred og data, adgang til nødhjælp og tjenester til brugere med handicap kan ligeledes finde anvendelse, hvis der er vedtaget specifikke Kommissionsbeslutninger.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktiv 94/25/EF om fritidsfartøjer anfører på detaljeret vis de væsentlige krav, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen.

Direktivet definerer fritidsfartøjer som alle typer fartøjer uanset fremdrivningsmidlet, med en skroglængde på mellem 2,5 m og 24 m målt efter den relevante harmoniserede standard, til sports- og fritidsformål. Det forhold, at samme fartøj kan anvendes til udlejning og til oplæring i lystsejlads, betyder ikke, at det udelukkes fra direktivets anvendelsesområde, hvis det markedsføres til rekreative formål. Direktivet finder ligeledes anvendelse på personlige fartøjer defineret som et fartøj med en længde på under 4 meter, som anvender en intern forbrændingsmotor, som har en vandstrålepumpe som primær fremdriftskilde, og som er beregnet til drift af en person eller personer, der sidder, står eller knæler frem for inden for skrogets begrænsninger.

De produkter, der ikke er omfattet, er blandt andet fartøjer, der udelukkende er konstrueret til kapsejlads, kanoer og kajakker, gondoler og vandcykler, windsurfingbræt, motordrevne surfbræt samt andet. Se direktivets kapitel I, artikel 1, stk. 3, for en fuldstændig liste.

Se direktivets bilag I for de væsentlige sikkerheds-, sundheds-, miljøbeskyttelses- og forbrugerbeskyttelseskrav til fritidsfartøjer.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet direktiverne om CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktivet (2009/48/EF) om sikkerhedskrav til legetøj anfører på detaljeret vis de væsentlige krav, som du som fabrikant, importør eller distributør skal opfylde for at bevise, at dit produkt er i overensstemmelse med EU's forordninger, og du således kan anbringe CE-mærkningen.

Direktivet (2009/48/EF) finder anvendelse i alle EØS-lande pr. 20. juli 2011. Eneste undtagelse gælder for bestemmelserne om kemikalier, for hvilke der gælder en yderligere overgangsperiode på to år – indtil den 20. juli 2013.

Direktivet af 2009 erstatter direktivet som vedtaget i 1988 (88/378/EØF). Legetøj, der er i overensstemmelse med direktivet af 1988, kan fortsat markedsføres indtil den 19. juli 2011 eller den 19. juli 2013 i tilfælde af bestemmelser vedrørende kemikalier.

Det nye direktiv definerer legetøj som “produkter, der udelukkende eller delvist er konstrueret eller beregnet til, at det skal bruges af børn under 14 år under leg” .

Det først trin, en fabrikant skal tage, er at kontrollere, om produktet henhører under direktivets anvendelsesområde. Derefter skal fabrikanten kontrollere, hvilke europæiske harmoniserede standarder der finder anvendelse, med henblik på at sikre, at et legetøj er i overensstemmelse med direktivet. Webstedet for Kommissionens GD for Erhvervspolitik anfører de harmoniserede europæiske standarder for legetøj.

Bilag I til direktivet anfører de produkter, der ikke er omfattet af direktivet og ikke anses som legetøj. Listen indeholder produkter såsom puslespil med over 500 brikker eller narresutter, som ikke anses som legetøj, men nemt kan forveksles med legetøj. Listen er kun vejledende.

Bilag II til direktivet anfører de sikkerhedskrav, produkterne skal opfylde. Bilag V fastsætter, at legetøj i givet fald skal bære en advarsel med angivelse af mindstealderen for brugerne af legetøjet, og/eller hvis de udelukkende må anvendes under opsyn af en voksen.

Se direktivet for alle kravene.

Kontrol af krav

Den Europæiske Union har udarbejdet nye tilgangsdirektiver til CE-mærkning, således at de behandler alle krav til produkter fra hver af de førnævnte sektorer.

Direktiv 2009/105/EF om simple trykbeholdere anfører de væsentlige krav, som produktet skal opfylde, for at fabrikanten kan anbringe CE-mærkningen.

Direktivet definerer simple trykbeholdere som "alle svejsede beholdere, som udsættes for et indre overtryk, der er højere end 0,5 bar, og som er bestemt til at indeholde luft eller kvælstof, og som ikke er bestemt til at udsættes for fyring." Det er dog kun beholdere, hvis produkt PS (højeste driftstryk) × V (volumen) er større end 50 bar, der skal bære CE-mærkningen for at kunne markedsføres i EU: Disse beholdere skal opfylde de væsentlige sikkerhedskrav som fastsat i bilag I til direktivet.

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven