Tato stránka byla uložena do archívu dne 02/02/2015
02/02/2015

Cesta

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Další nástroje

Ověření požadavků

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Je však možné, že na jeden výrobek se vztahuje více než jedna směrnice nového přístupu. Mimoto se na výrobek může vztahovat i další legislativa (jako například horizontální legislativa o chemických látkách či o životním prostředí).

Směrnice 90/385/EHS o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích specifikuje obecné požadavky, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE. Tyto tzv. základní požadavky jsou uvedeny v příloze 1 směrnice o aktivních implantabilních zdravotnických prostředcích. Soulad se základními požadavky musí být prokázán klinickým hodnocením v souladu s přílohou 7 směrnice 90/385/EHS.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Na výrobek se tak může vztahovat více než jedna směrnice nového přístupu (a také další harmonizovaná legislativa).

Směrnice o spotřebičích plynných paliv podrobně specifikuje základní požadavky související s použitím plynu jako paliva, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

Směrnice 2009/142/ES se vztahuje na spotřebiče plynných paliv používané k vaření, topení, ohřevu vody, mražení, osvětlení či mytí. Rovněž se vztahuje na součásti definované jako bezpečnostní zařízení, ovládací zařízení či regulační zařízení a přístrojové podskupiny navržené za účelem zabudování do spotřebiče.

Základní požadavky týkající se uvedení spotřebičů v působnosti směrnice o spotřebičích plynných paliv na evropský trh stanovené v příloze I směrnice o spotřebičích plynných paliv vyžadují, aby byly tyto spotřebiče navrženy a zkonstruovány takovým způsobem, aby byl jejich provoz bezpečný a nepředstavoval žádné nebezpečí, aby byly k těmto spotřebičům přiloženy technické pokyny pro osobu, jež je bude instalovat, uživatelské a servisní pokyny pro uživatele a aby byly opatřeny příslušnými výstražnými upozorněními, jež musí být uvedena i na obalu daného spotřebiče. Pokyny a výstražná upozornění musí být uvedena v úředním jazyce či úředních jazycích členského státu, v němž je výrobek prodáván.

V případech, kdy odpovídající riziko existuje i pro součásti daného spotřebiče, se tyto požadavky vztahují i na tyto součásti. Součásti určené pro zabudování do spotřebiče musí být navrženy a zkonstruovány takovým způsobem, aby v rámci jejich zabudování do spotřebiče správně plnily jejich zamýšlený účel v souladu s pokyny pro instalaci.

Další podrobnosti o obsahu a dispozici pokynů a podrobnosti o základních požadavcích týkajících se návrhu a konstrukce spotřebiče lze nalézt v příloze I směrnice o spotřebičích plynných paliv.

Po stažení směrnice 2009/142/ES si dokument pečlivě prostudujte, aby váš výrobek v okamžiku jeho uvedení na trh splňoval veškeré základní požadavky stanovené touto směrnicí. Rovněž si nezapomeňte ověřit, zda se na váš výrobek nevztahují i jiné směrnice.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Směrnice 2000/9/ES definuje „lanové dráhy pro dopravu osob“ jako „zařízení skládající se z více částí, která jsou navrhována, vyráběna, uváděna do provozu a provozována za účelem dopravy osob“. Takovými zařízeními mohou být například pozemní lanové dráhy, kabinové a sedačkové lanové dráhy nebo lyžařské vleky. Čl. 1, bod 6 vyjmenovává zařízení, na která se tato směrnice nevztahuje.

Základní bezpečnostní požadavky jsou uvedeny v příloze II směrnice.

Ověření požadavků

Více informací najdete na http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_cs.htm.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Směrnice o ekodesignu (2009/125/ES) je rámcovou směrnicí, která stanovuje požadavky na ekodesign související s ekologickými parametry, které musí výrobci splňovat, aby mohli své výrobky opatřit označením CE.

Směrnice 2009/125/ES se vztahuje na výrobky, které mají během použití vliv na spotřebu energie, včetně výrobků, které využívají, generují, přenášejí či měří energii, a na další výrobky spojené s energií, jako např. okna, izolační materiály či některé výrobky, které spotřebovávají vodu a které by během použití mohly přispět k výrazným úsporám energie.

Cílem směrnice je snížit celkový dopad výrobků na životní prostředí včetně čerpání přírodních zdrojů a emise látek znečišťujících životní prostředí, a to zaměřením se na zásadu udržitelného rozvoje po celou dobu životnosti výrobku.

Dalším cílem směrnice je zajistit volný pohyb dotčených výrobků v rámci evropského vnitřního trhu. Směrnice se nevztahuje na dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží.

Metodika a postupy pro stanovení požadavků na ekodesign jsou stanoveny směrnicí (tj. přílohami 1 a 2, v nichž jsou určeny specifické požadavky na návrh a konstrukci výrobku.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví

Směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě podrobně specifikuje základní požadavky, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

Účelem směrnice 2004/108/ES je zajistit, aby zařízení vytvářející elektromagnetické rušení nebo zařízení tímto rušením ovlivňované mohlo být používáno v elektromagnetickém prostředí, pro které bylo navrženo, aniž by způsobovalo rušení ostatních zařízení nebo bylo rušením těchto ostatních zařízení ovlivňováno. Směrnice z roku 2004 aktualizovala a nahradila směrnici 89/336/EHS, která tuto oblast regulovala dříve.

Základní požadavky týkající se elektromagnetické kompatibility zařízení jsou stanoveny v příloze I směrnice.

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě se vztahuje na přístroje prodávané konečným uživatelům jako samostatné funkční celky, které způsobují elektromagnetické rušení nebo na jejichž provoz může mít elektromagnetické rušení vliv. Směrnice se nevztahuje na přístroje, které jsou specificky určené pro zabudování do pevných instalací a které tak nejsou jinak komerčně dostupné.

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě se nevztahuje na rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení, na která se vztahuje směrnice 1999/5/ES. Z působnosti směrnice o elektromagnetické kompatibilitě jsou rovněž vyňaty výrobky letecké techniky a rádiová zařízení používaná radioamatéry.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Směrnice 94/9/ES o zařízeních a ochranných systémech určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podrobně specifikuje základní požadavky , které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

Kromě zařízení a ochranných systémů se směrnice vztahuje rovněž na bezpečnostní, ovládací a regulační přístroje, , které jsou určeny k použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, avšak jsou nutné pro bezpečné fungování zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Směrnice se nevztahuje na zdravotnické prostředky, dopravní prostředky, námořní plavidla či na osobní ochranné prostředky, na něž se vztahuje směrnice 89/686/EHS. Směrnice se rovněž nevztahuje na zařízení a ochranné systémy, u nichž nebezpečí výbuchu vyplývá pouze z přítomnosti výbušnin, chemicky nestabilních látek nebo v důsledku náhodného úniku topného plynu.

Další informace o výrobcích, na něž se tato směrnice vztahuje, jsou uvedeny v kapitole I, čl. 1 směrnice 94/9/ES o zařízeních a ochranných systémech určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze II směrnice mimo jiné stanovují, že výrobky musí být navrhovány s ohledem na komplexní bezpečnost z hlediska výbuchu. Výrobky mohou být vyráběny pouze po náležité analýze možných provozních poruch tak, aby byly pokud možno vyloučeny nebezpečné situace. V tomto smyslu musí být k výrobkům přiloženy pokyny a čitelným a nesmazatelným způsobem musí být vyznačeny přinejmenším údaje jako název a adresa výrobce, označení série nebo typu, zvláštní označení ochrany proti výbuchu doplněné o značku skupiny a kategorie zařízení.

Kromě toho musí být v případě potřeby rovněž vyznačeny veškeré informace důležité pro jejich bezpečné používání.

Co se týče výběru materiálů, směrnice vyžaduje zvláštní výběr materiálů snižujících riziko výbuchu, jak je blíže uvedeno v bodu 1.1 přílohy II. Příloha II se dále týká požadavků na návrh a konstrukci, potenciálního zdroje vznícení, nebezpečí způsobených vnějšími vlivy, požadavků na bezpečnostní přístroje a integrace bezpečnostních požadavků vzhledem k systému. Pro úplný přehled si prosím podrobně prostudujte přílohu II.

Dále si pečlivě prostudujte směrnici 94/9/ES, abyste zajistili, že váš výrobek splňuje veškeré požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Směrnice 93/15/ES o výbušninách pro civilní použití podrobně specifikuje základní požadavky, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

Směrnice výbušniny definuje jako „materiály a předměty, které jsou považovány za výbušniny v doporučeních OSN pro přepravu nebezpečného zboží a jsou zařazeny do třídy 1 těchto doporučení“. Směrnice se nevztahuje na výbušniny, které jsou určeny pro ozbrojené síly nebo policii, pyrotechnické výrobky nebo na střelivo , s výjimkou postupu pro jejich bezpečný přesun v rámci Unie.

Základní požadavky uvedené v příloze I směrnice zahrnují minimální požadavky na bezpečnost a pravidla týkající se návrhu a konstrukce výrobku, kterým musí finální výrobek vyhovovat. Tato pravidla mimo jiné stanovují, že každou výbušninu musí být možné zneškodnit takovým způsobem, který minimalizuje vliv na životní prostředí. Pro další podrobnosti si přečtěte přílohu I a pečlivě si prostudujte směrnici 93/15/EHS, abyste zajistili, že váš výrobek splňuje veškeré požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

Ověření požadavků

23 směrnic nového přístupu o označení CE je Evropskou unií navrženo tak, aby v rámci své působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Směrnice 92/42/EHS o teplovodních kotlích na kapalná nebo plynná paliva podrobně specifikuje základní požadavky, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

Základní požadavky uvedené v čl. 5 směrnice zahrnují rovněž požadavky na tepelnou účinnost. Podle tohoto článku musí kotle splňovat určité požadavky na tepelnou účinnost při jmenovitém výkonu a průměrné teplotě kotlové vody 70 °C, při 30% částečném zatížení a při průměrné teplotě kotlové vody lišící se v závislosti na typu kotle.

Směrnici 92/42/EHS si pečlivě prostudujte, abyste zajistili, že váš výrobek splňuje veškeré základní požadavky.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Je však možné, že na jeden výrobek se vztahuje více než jedna směrnice nového přístupu. Mimoto se na výrobek může vztahovat i další legislativa (jako například horizontální legislativa o chemických látkách či o životním prostředí).

Směrnice 98/79/EHS o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro specifikuje obecné požadavky, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE. Tyto tzv. základní požadavky jsou uvedeny v příloze I směrnice o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Podrobný přehled je uveden ve směrnici 98/79/ES.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Směrnice 95/16/ES o výtazích podrobně specifikuje základní požadavky, které výrobek musí splňovat, aby jej dodavatel či výrobce bezpečnostních komponent mohl opatřit označením CE.

Směrnice se vztahuje na výtahy, které trvale obsluhují budovy a stavby. Dále se vztahuje na bezpečnostní komponenty uvedené v příloze IV, které jsou určeny pro použití u těchto výtahů.

Směrnice se nevztahuje na zvedací zařízení, jejichž rychlost je nižší než 0,15 m/s; stavební výtahy, zařízení pro dopravu po laně, včetně pozemních lanovek, výtahy zvlášť projektované a konstruované pro vojenské nebo policejní účely, výtahy pro provádění prací, vertikální těžní zařízení, jevištní výtahy pro zvedání účinkujících během představení, výtahy v dopravních prostředcích, výtahy spojené se strojním zařízením a určené výhradně k zajištění přístupu na pracoviště včetně míst údržby a inspekce strojního zařízení, hřebenové a šroubové výtahy, eskalátory a mechanické chodníkové pásy.

Výtahy, na něž se vztahuje tato směrnice, musí splňovat základní požadavky na zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I.

Směrnici 95/16/ES si pečlivě prostudujte, abyste zajistili, že váš výrobek splňuje veškeré základní požadavky.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví

Směrnice 2006/95/ES o elektrických zařízeních nízkého napětí podrobně specifikuje základní požadavky, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

„Elektrická zařízení" jsou definována jako „jakákoli zařízení určená pro použití v rozsahu jmenovitých napětí střídavých od 50 do 1 000 V a stejnosměrných od 75 do 1 500 V“. Příloha II směrnice obsahuje seznam zařízení, která nespadají do působnosti této směrnice, včetně elektrických součástí pro výtahy, elektroměrů a zásuvek a vidlic pro domácnost.

Směrnice 2006/95/ES uvádí, že zařízení, které je „správně instalováno, udržováno a používáno k účelu, pro které bylo vyrobeno“, nesmí ohrozit bezpečnost osob, zvířat a majetku. Klíčové bezpečnostní zásady pro zařízení, na něž se vztahuje tato směrnice, jsou uvedeny v příloze I.

Aby bylo možné zajistit, že výrobek splňuje veškeré základní požadavky, je nezbytné prostudovat tuto směrnici.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních specifikuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

Směrnice 2006/42/ES se vztahuje na strojní zařízení, vyměnitelná přídavná zařízení, bezpečnostní součásti, příslušenství pro zdvihání, řetězy, lana a popruhy a na snímatelná mechanická převodová zařízení. Rovněž obsahuje požadavky týkající se neúplných strojních zařízení.

První krok, který by měl výrobce pro zajištění shody stroje s požadavky směrnice učinit, je provést posouzení s ohledem na základní požadavky. Tento postup rovněž zahrnuje ověření, které evropské harmonizované normy se uplatní při posuzování shody. Seznam harmonizovaných norem vztahujících se na strojní zařízení lze nalézt na webových stránkách GŘ Podnikání a průmysl Evropské komise.

Příloha I směrnice 2006/42/ES podrobně stanovuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se na výrobky v působnosti této směrnice.

V roce 2009 byla schválena novela směrnice, která zavádí nové požadavky na strojní zařízení pro aplikaci pesticidů, která musí být navržena a vyrobena způsobem minimalizujícím nežádoucí rozptyl pesticidů do okolního prostředí.

Tato novela se stane účinnou počínaje 15. prosincem 2011.

Prostudujte si příslušnou směrnici, abyste se ujistili, že váš výrobek splňuje veškeré základní požadavky. Rovněž si můžete stáhnout obsáhlou Příručku pro uplatňování směrnice 2006/42/ESpdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu , která byla publikována v červen 2010.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích podrobně specifikuje základní požadavky, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

Směrnice se vztahuje na následující měřicí zařízení a systémy: vodoměry, plynoměry a přepočítávače množství plynu, elektroměry k měření činné energie, měřiče tepla, měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda, váhy s automatickou činností, taxametry, hmotné měrky, přístroje pro měření rozměrů a analyzátory výfukových plynů.

Obecné harmonizované metrologické požadavky jsou uvedeny v příloze I směrnice, přičemž zvláštní požadavky pro každý typ měřicího přístroje jsou uvedeny v deseti sektorově specifických přílohách (MI-001 až MI-010).

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví

Je však možné, že se na jeden výrobek vztahuje více než jedna směrnice nového přístupu. Mimoto se na výrobek může vztahovat i další legislativa (jako například horizontální legislativa o chemických látkách či o životním prostředí).

Směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích specifikuje obecné požadavky, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE. Tyto tzv. základní požadavky jsou uvedeny v příloze I směrnice o zdravotnických prostředcích. Soulad se základními požadavky musí být prokázán klinickým hodnocením v souladu s přílohou X směrnice 93/42/EHS.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku do okolního prostředí specifikuje základní požadavky ohledně přípustné hladiny akustického výkonu specifických zařízení, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

Směrnice 2000/14/ES se vztahuje na zařízení jako např. stroje a zařízení používaná ve stavebnictví, pro zahradnictví a jiné. Článek 12 uvádí zařízení, na která se vztahují nejvyšší přípustné hodnoty hluku, článek 13 pak uvádí zařízení, na která se vztahuje povinnost uvádět hodnoty hluku, a příloha I pak uvádí veškeré typy zařízení, na která se směrnice vztahuje. V tomto ohledu se na určitá zařízení vztahuje nejvyšší přípustná hodnota hluku, přičemž na ostatní zařízení se vztahuje pouze povinnost uvádět hodnoty hluku. Podrobnosti o hodnotách hluku přípustných pro příslušná zařízení jsou uvedeny v článku 12.

První krok, který by měl výrobce učinit k zajištění shody zařízení se směrnicí, je posoudit, zda je zařízení ve shodě se základními požadavky. Pro tento účel směrnice stanovuje různé postupy posuzování: interní řízení výroby spojené s pravidelnými kontrolami, ověřování každého jednotlivého výrobku nebo postup komplexního zabezpečování jakosti. Postupy jsou podrobně popsány v přílohách V až VIII směrnice (viz čl. 14).

Aby bylo možné zajistit, že výrobek splňuje veškeré základní požadavky, je nezbytné prostudovat tuto směrnici.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Váhy s neautomatickou činností směrnice definuje jako „měřicí přístroj, který slouží k určení hmotnosti tělesa využitím působení gravitace na toto těleso" a „který vyžaduje zásah obsluhy během vážícího procesu“.

Pokud jde o označení CE, směrnice se vztahuje na přístroje určené pro určování hmotnosti v následujících situacích: obchodní styky; výpočet poplatků, tarifů, daní, prémií, pokut, náhrad nebo odškodnění; při uplatňování zákonů nebo předpisů; ve zdravotnictví při vážení pacientů; v lékárnách při přípravě léků na lékařský předpis; určování ceny na základě hmotnosti pro účely přímého prodeje veřejnosti.

Směrnice 2009/23/ES o vahách s neautomatickou činností podrobně specifikuje základní požadavky, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

Základní harmonizované požadavky na váhy s neautomatickou činností určené pro výše zmiňované účely jsou uvedeny v příloze I směrnice.

Ověření požadavků

23 směrnic nového přístupu upravuje připojení označení CE k výrobkům. Vztahuje-li se na výrobky několik směrnic, které všechny upravují označení CE, označení uvádí, že výrobky jsou v souladu s ustanoveními veškerých těchto směrnic vztahujících se na příslušná odvětví

Směrnice 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích podrobně specifikuje základní požadavky, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

Směrnice osobní ochranné prostředky (OOP) definuje jako jedinečné výrobky, které kupujícímu zajišťují ochranu v domácnosti, v práci a ve volném čase. Jinými slovy: výrobky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví uživatele při specifických okolnostech. Výrobky musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost stanovené v příloze II.

Směrnice rozlišuje mezi OOP „jednoduché konstrukce“, „složité konstrukce“ a OOP třetí kategorie. Ačkoli směrnice tyto tři skupiny nedefinuje výslovně jako kategorie, je obvyklou praxí používat pojmy kategorie I, III a případně II. Kategorie I je uvedena v článku 8.3 a zahrnuje výrobky navržené na ochranu uživatele před pozvolnými a běžnými riziky. Tato kategorie zahrnuje mimo jiné sluneční brýle, zahradnické rukavice a náprstky. Kategorie III je uvedena v článku 8.4 a zahrnuje například zásahové prostředky pro použití za velmi vysokých či velmi nízkých teplot, dýchací prostředky a OOP chránící před pádem z výšky. Kategorie II zahrnuje OOP, které nejsou definovány ani v jednom z výše uvedených článků.

Směrnice se nevztahuje na OOP navržené pro použití ozbrojenými silami či policií, pro sebeobranu nebo pro záchranné operace na lodích či letadlech. Rovněž se nevztahuje na helmy a hledí určené pro uživatele dvoukolových či tříkolových motorových vozidel nebo na OOP pro běžné soukromé použití jako jsou deštníky nebo rukavice na mytí nádobí.

To znamená, že harmonizace je omezena pouze na základní požadavky, zatímco technické specifikace k daným požadavkům jsou uvedeny v dobrovolných harmonizovaných evropských normách. Směrnice o osobních ochranných prostředcích je směrnicí nového přístupu.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Směrnice 97/23/ES o tlakových zařízeních podrobně specifikuje základní požadavky, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

Směrnice definuje tlaková zařízení jako nádoby, potrubí, bezpečnostní výstroj a tlakovou výstroj a vztahuje se na návrh, výrobu a posuzování shody tlakových zařízení a sestav s nejvyšším pracovním tlakem větším než 0,5 bar.

Tlaková zařízení, na něž se směrnice vztahuje, podléhají základním požadavkům na bezpečnost uvedeným v příloze I směrnice. Požadavky se zaměřují na snížení rizika, na stanovení příslušné ochrany před rizikem v případech, kdy není možné se mu vyhnout, a na informování o jakémkoli riziku, které nelze eliminovat.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví

Směrnice 2007/23/ES o pyrotechnických výrobcích specifikuje základní požadavky týkající se vysoké úrovně ochrany spotřebitele, bezpečnosti veřejnosti a ochrany životního prostředí, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

Směrnice 2007/23/ES se vztahuje na výrobky jako zábavní pyrotechnika, divadelní pyrotechnické výrobky a pyrotechnické výrobky pro technické účely, jako např. generátory plynu používané u airbagů nebo napínačů bezpečnostních pásů.

Směrnice se nevztahuje na pyrotechnické výrobky spadající do působnosti směrnice 96/98/ES o námořním zařízení, pyrotechnické výrobky určené pro použití v leteckém průmyslu a bouchací kapsle určené výhradně pro hračky (v tomto případě se uplatňuje směrnice 2009/48/ES ze dne 18. června 2009). Směrnice o pyrotechnických výrobcích se dále nevztahuje na výbušniny spadající do působnosti směrnice 93/15/EHS o výbušninách pro civilní použití a na střelivo.

Aby bylo možné zajistit, že výrobek splňuje veškeré základní požadavky, je nezbytné prostudovat přílohu I směrnice.

Ověření požadavků

Směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízeních podrobně specifikuje základní požadavky, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

Rádiová zařízení a telekomunikační zařízení zahrnují veškeré výrobky používající rádiové frekvenční spektrum (např. mobilní telefony, otevírání vrat nebo vysílače) a telekomunikační koncová zařízení jako např. modemy či telefony.

Základní požadavky uvedené v článku 3 směrnice 1999/5/ES se týkají ochrany zdraví a bezpečnosti uživatelů a ochranných požadavků týkajících se elektromagnetické kompatibility a efektivního využití spektra tak, aby se zabránilo škodlivým interferencím . Pokud byla přijata specifická rozhodnutí Komise, mohou se na zařízení vztahovat i další základní požadavky jako například ochrana soukromí a osobních údajů, přístup k tísňovým službám a k službám pro uživatele s postižením.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Směrnice 94/25/ES o rekreačních plavidlech podrobně specifikuje základní požadavky, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

Směrnice definuje „rekreační plavidlo“ jako každé plavidlo jakéhokoliv typu určené pro sportovní účely a volný čas s délkou trupu od 2,5 m do 24 m, měřeno podle příslušných harmonizovaných norem. Tato směrnice se vztahuje i na plavidla používaná k pronájmu a k výcviku rekreační plavby, pokud jsou na trh uvedena pro rekreační účely.

Mezi výrobky, na něž se směrnice nevztahuje, patří pravidla určená výhradně pro závodění, kanoe a kajaky, gondoly a šlapadla, surfy s plachtou, surfy s pohonem a další. Úplný soupis je uveden v kapitole I, článku 1, bodu 3 směrnice. Veškeré základní požadavky na bezpečnost, zdraví, ochranu životního prostředí a ochranu spotřebitele týkající se rekreačních plavidel jsou uvedeny v příloze I směrnice.

Ověření požadavků

Více informací najdete na http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví

Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček podrobně specifikuje základní požadavky, které musíte jako výrobce, dovozce nebo distributor splnit, abyste prokázali, že váš výrobek je v souladu s předpisy EU, a vy tak mohli k výrobku připojit označení CE.

Směrnice 2009/48/ES platí pro všechny země EHP od 20. července 2011. Jedinou výjimku tvoří ustanovení o chemických požadavcích, pro něž platí dvouleté přechodné období – do 20. července 2013.

Tato směrnice z roku 2009 nahrazuje směrnici přijatou v roce 1988 (88/378/EHS). Hračky, které jsou v souladu se směrnicí z roku 1988, mohou být i nadále uváděny na trh až do 19. července 2011, respektive do 19. července 2013 v případě ustanovení týkajících se chemických požadavků.

Nová směrnice hračku definuje jako "jakýkoliv výrobek či materiál navržený či určený, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14 let".

Prvním krokem, který by měl výrobce podniknout, je ověřit, zda jeho výrobek spadá do působnosti směrnice. Pak musí výrobce za účelem zajištění toho, že hračka bude v souladu se směrnicí, zkontrolovat, které evropské harmonizované normy se uplatní. Evropské harmonizované normy pro hračky uvádí webová stránka GŘ pro podniky a průmysl.

Příloha I směrnice uvádí typy výrobků, které jsou vyňaty z působnosti směrnice a které nejsou považovány za hračky. Na seznamu jsou uvedeny výrobky jako skládačky (puzzle) sestávající z více než 500 částí nebo dětská šidítka, která nejsou považována za hračky, ale která lze za hračky snadno zaměnit. Seznam je pouze indikativní.

Příloha II směrnice specifikuje požadavky na bezpečnost, se kterými musí být výrobky v souladu. Příloha V specifikuje, že hračky musí být opatřeny upozorněním uvádějícím minimální věkovou hranici pro uživatele hraček a/nebo nutnost zajistit, aby hračka byla používána jen pod dohledem dospělé osoby.

Úplný soupis požadavků si prosím prostudujte ve směrnici.

Ověření požadavků

Směrnice nového přístupu o označení CE jsou Evropskou unií navrženy tak, aby v rámci své příslušné působnosti pokrývaly veškeré požadavky na výrobky z každého z výše uvedených odvětví.

Směrnice 2009/105/ES o jednoduchých tlakových nádobách podrobně specifikuje základní požadavky, které výrobek musí splňovat, aby jej výrobce mohl opatřit označením CE.

Směrnice jednoduchou tlakovou nádobu definuje jako „jakoukoli svařovanou nádobu vystavenou vnitřnímu přetlaku většímu než 0,5 bar, určenou k jímání vzduchu nebo dusíku, která není vystavována působení plamene“. Za účelem uvedení na trh v EU musí být označením CE opatřeny pouze ty nádoby, u nichž je součin maximálního pracovního tlaku (PS) a objemu (V) vyšší než 50 bar. Tyto nádoby musí být v souladu se základními požadavky na bezpečnost stanovenými v příloze I směrnice.

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům