Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Допълнителни инструменти

Проверете изискванията

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат, в рамките на съответната сфера, всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Възможно е обаче за един и същ продукт да се прилагат повече от една директиви от Нов подход. Освен това може да е приложимо и друго законодателство (например хоризонтално законодателство върху химикалите или околната среда).

Директивата 90/385/ЕИО относно активните имплантируеми медицински изделия (AIMDD) дава общи изисквания, на които този продукт трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE. Това са така наречените „съществени изисквания“, посочени в приложение 1 към AIMDD. Съответствието със съществените изисквания трябва да се докаже чрез клинична оценка съгласно приложение 7 към Директива 90/385/ЕИО.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Поради това даден продукт може да бъде предмет на повече от една от Директивите от Нов подход (а също и на друго хармонизирано законодателство).

Директивата относно газовите уреди определя в подробности съществените изисквания, свързани с използването на газообразни горива, на които трябва да отговаря продуктът, за да може производителят да нанесе маркировка СЕ.

Директива 2009/142/ЕО обхваща уредите, използващи газообразни горива, предназначени за готвене, отопление, производство на топла вода, замразяване, осветление или пране. Тя обхваща също приспособления, дефинирани като „устройства за безопасност, контрол или регулиране, и подсистеми, предназначени за вграждане в газов уред“.

В съществените изисквания за пускане на пазара на уреди, обхванати от Директивата относно газовите уреди на европейския пазар съгласно приложение I към нея, е заложено уредите да бъдат проектирани и конструирани така, че да функционират безопасно и да не носят риск, те трябва да бъдат придружени от технически инструкции за монтажника, инструкции за употреба и поддържане, предназначени за потребителя, да имат подходящи предупредителни надписи, които също трябва да бъдат поставени на опаковката. Инструкциите и предупредителните надписи трябва да бъдат на официалния език или съответно официалните езици на държавите-членки, в които се продава продуктът.

Изискванията се прилагат и за приспособления, за които съществува съответния риск. Приспособленията, чието предназначение е да бъдат част от уред, трябва да бъдат проектирани и конструирани по такъв начин, че да изпълняват правилно целта, за която са предназначени, когато са вградени в съответствие с инструкциите за монтаж.

Повече подробности за съдържанието и оформлението на инструкциите, както и съществените изисквания към проекта и конструкцията, можете да намерите в приложение I към директивата.

След като изтеглите Директива 2009/142/ЕО, моля, прегледайте съдържанието й внимателно, за да се уверите, че продуктът ви, когато се пуска на пазара, е в съответствие с всички съществени изисквания на директивата. Моля, не забравяйте също да проверите дали и други директиви се прилагат за продукта ви.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директива 2000/9/ЕО дава следата дефиниция за „въжените линии за превоз на хора“: „съоръжения, състоящи се от множество съставни части, проектирани, произведени, монтирани и пуснати в експлоатация с цел превоз на хора“. Това могат да бъдат например въжените железници, кабинковите и седалковите лифтове или ски-влековете. Член 1, параграф 6 посочва съоръженията, които не са обхванати от директивата.

Съществените изисквания за безопасност са изброени в приложение II към директивата.

Проверете изискванията

Моля, вижте нашата страница за строителството.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания, в сферата на тяхното приложение, за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО) е рамкова директива, която поставя изискванията за екодизайн, свързани с параметрите на околната среда, които трябва да бъдат спазвани от производителите, за да могат продуктите им да носят знака за маркировка CE.

Директива 2009/125/ЕО обхваща продукти, които имат въздействие върху енергопотреблението при употреба. Това включва продукти, които използват, генерират, пренасят или измерват енергия, както и други свързани с енергията продукти, като прозорци, изолационни материали или определени продукти, които консумират вода. Всички те биха могли да допринесат значително за енергоспестяването по време на употреба.

Целта на директивата е да намали цялостното въздействие на продуктите върху околната среда, включително потреблението на ресурси и емисиите замърсители, като се съсредоточава върху принципите за устойчиво развитие през целия жизнен цикъл на продукта.

Допълнителната цел на директивата е да гарантира свободното движение на засегнатите продукти в рамките на вътрешния европейски пазар. Директивата не се прилага за средства за превоз на хора и стоки.

Методите и процедурите за определяне на изисквания към екодизайна са посочени в директивата (Приложения 1 и 2 за изискванията за конструкцията и специфичния дизайн на продукта).

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директива 2004/108/ЕО относно електромагнитната съвместимост определя в подробности съществените изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE.

Директива 2004/108/ЕО има за цел да гарантира, че оборудването, което е възможно да генерира или да бъде засегнато от електромагнитни смущения, може да бъде използвано в електромагнитната среда, за която е проектирано, без да причинява смущения на друго оборудване или да бъде засегнато от него. Директивата от 2004 г. актуализира и заменя Директива 89/336/ЕИО, която преди е регулирала въпросите от тази област.

Съществените изисквания за електромагнитната съвместимост за оборудване са определени в приложение I към директивата.

Директивата относно електромагнитната съвместимост (EMC) обхваща апаратура, продавана като единен функционален артикул на крайните потребители, който е вероятно да генерира електромагнитни смущения или чиято работа е възможно да бъде засегната от тези смущения. Тя не обхваща оборудване, което е специално предназначено за вграждане в неподвижна инсталация и не се предлага за търговски цели.

Директивата относно електромагнитната съвместимост (EMC) не се прилага за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, тъй като те са обхванати от Директива 1999/5/ЕО. Авиационните продукти и радиосъоръженията, използвани от радиолюбители също са изключени от обхвата на директивата.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори. [връзка към списъка със сектори]

Директива 94/9/ЕО относно оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ATEX), определя в подробности съществените изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE.

Освен за оборудване и защитни системи директивата се прилага и за устройства за безопасност, контрол или регулиране, предназначени за използване извън потенциално експлозивна атмосфера, но необходими за безопасното функциониране на оборудването и защитните системи ATEX. Директивата не се прилага за медицински изделия, средства за транспорт, морски плавателни съдове или лични предпазни средства, които попадат в обхвата на Директива 89/686/ЕИО. Не се прилага също за оборудване и защитни системи, за които опасността от експлозия произтича изключително от наличието на експлозивни вещества или неизползвани химически вещества или инцидентно изтичане на запалим газ.

За повече подробности за продуктите, които са обхванати, моля, вижте глава I, член 1 от Директива 94/9/ЕО относно оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ATEX).

Съществените изисквания по отношение на здравето и безопасността, определени в приложение II към директивата, предвиждат, наред с други неща, продуктите да са проектирани с оглед принципите за интегрирана безопасност спрямо експлозия. Те могат да бъдат произведени след подробен анализ на възможните експлоатационни повреди с цел доколкото е възможно да се изключи появата на опасни ситуации. В този смисъл продуктите трябва да бъдат придружени от инструкции и да бъдат маркирани четливо и незаличимо със списък с минимално необходимите данни, като име и адрес на производителя, обозначаване на серията или типа, специфично маркиране на експлозивната защита, следвано от символа на групата на оборудването и категорията и други.

Нещо повече, когато е необходимо, те трябва да бъдат маркирани с цялата информация, необходима за тяхното безопасно използване.

По отношение на избора на материали директивата изисква специален подбор на материали за намаляване на риска, както е посочено в приложение II, 1.1. Приложение II обхваща допълнителни изисквания относно дизайна и конструкцията, потенциални източници на иницииране, опасности, произтичащи от външни ефекти, изисквания към имащи отношение към безопасността устройства и интегриране на изискванията по безопасност, отнасящи се за системата. За пълен преглед можете да направите подробна справка с приложение II.

Моля, също направете внимателно справка с директива 94/9/ЕО, за да се уверите, че продуктът ви отговаря на всички съществени изисквания по отношение на здравето и безопасността.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директива 93/15/ЕИО относно взривните вещества с гражданско предназначение определя в подробности съществените изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE.

Директивата дава следната дефиниция за „взривни вещества“: „материали и предмети, които спадат към клас 1 от препоръките на ООН за транспорт на опасни стоки и попадащи в клас I на тези препоръки“. Тя не се прилага за взривни вещества, предназначени за въоръжените сили или полицията, за пиротехнически средства или боеприпаси, освен що се отнася до процедурите за безопасното им пренасяне на територията на Съюза.

Съществените изисквания, определени в приложение I на Директивата, обхващат минималните изисквания и правила за безопасност, на които проектът и конструкцията на продукта и в крайна сметка и крайният продукт трябва да съответстват. В правилата се съдържа информация, наред с други неща, че всяко взривно устройство трябва да бъде изхвърлено по начин, който намалява въздействието му върху околната среда. За допълнителни подробности, моля направете справка с приложение I и като цяло, моля, направете внимателна справка с Директива 93/15/ЕИО, за да се убедите че продуктът ви съответства на всички съществени изисквания.

Проверете изискванията

23-те директиви от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директива 92/42/ЕО относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво определя в подробности съществените изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE.

Съществените изисквания, посочени в член 5 от директивата, обхващат изисквания за енергийна ефективност. Съгласно тях котлите трябва да съответстват на определени изисквания за енергийна ефективност при номинална мощност и средна температура на водата в котела 70°C и при 30 % частично натоварване и средна температура на водата в котела, която варира според вида котел.

Моля, направете внимателна справка с Директива 92/42/ЕИО, за да се уверите, че продуктът ви отговаря на всички съществени изисквания.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат, в рамките на съответната сфера, всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Възможно е обаче за един и същ продукт да се прилагат повече от една директиви от Новия подход. Освен това може да е приложимо и друго законодателство (например хоризонтално законодателство върху химикалите или околната среда).

Директива 98/79/ЕО относно диагностичните медицински изделия in vitro (IVD) определя общи изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE. Тези изисквания, познати като „съществени изисквания“, са изброени в приложение I към Директивата относно диагностичните медицински изделия in vitro.

За подробен преглед, моля, направете справка с Директива 98/79/ЕО.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директива 95/16/ЕО относно асансьорите посочва в подробности съществените изисквания, на които трябва да отговаря продуктът, за да може лицето, което монтира асансьора или производителят на предпазни устройства за асансьори да постави маркировка CE.

Директивата обхваща асансьори, които постоянно обслужват сгради и строителни съоръжения. Тя се прилага също така и за предпазни устройства, които се използват за асансьорите, описани в приложение IV.

Тя не обхваща подемни съоръжения, чиято скорост не е по-голяма от 0,15 м/сек; асансьори на строителни обекти; въжени линии, включително въжени железници; асансьори, които са специално проектирани и изработени за военни и полицейски цели; подемни съоръжения, от които могат да бъдат изпълнявани определени задачи; асансьорите, използвани като руднично оборудване; подемните съоръжения, предназначени за повдигане на актьори по време на художествени представления; подемните съоръжения, монтирани в транспортните средства; подемните съоръжения, свързани с машина и предназначени изключително за достъп до работното място, включително до местата за поддръжка и инспектиране, които се намират на машината; зъбчатите железници; ескалаторите и механичните тротоари.

Асансьорите, които са обхванати в настоящата директива, следва да удовлетворят съществените изисквания по отношение на здравето и безопасността, отбелязани в приложение I.

Моля, направете внимателно справка с Директива 95/16/ЕО, за да се уверите, че вашият продукт отговаря на всички съществени изисквания.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директивата 2006/95/ЕО относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението посочва в подробности съществените изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE.

Директива 2006/95/ЕО има за цел да премахне всички препятствия, свързани с продажбата на нисковолтово електрооборудване в рамките на ЕС, като в същото време гарантира, че то предлага възможно най-високо ниво на сигурност.

Като „нисковолтово съоръжение“ се определя всяко електрическо съоръжение, предназначено за използване при номинално променливо напрежение от 50 до 1000 V и постоянно напрежение от 75 до 1500 V. Приложение II към директивата съдържа списък на оборудването, което не е обхванато, включително електрическите части на асансьори, електромери, електрически контакти и щепсели за домашна употреба.

Директива 2006/95/ЕО определя, че електрическите съоръжения не трябва да застрашават безопасността на хората, животните, както и имуществото, „когато е правилно монтирано и поддържано и се използва за приложенията, за които е предназначено“. Основните цели на безопасност за оборудването, което е обхванато, са изброени в приложение I.

Необходимо е да направите справка с директивата, за да се уверите, че продуктът отговаря на всички съществени изисквания.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход за маркировката CE са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат напълно всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директива 2006/42/ЕО относно машините определя съществените изисквания по отношение на здравето и безопасността, на които продуктът трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE.

Директива 2006/42/ЕО обхваща машини, заменяемо оборудване, защитни елементи, товарозахващащи приспособления, вериги, въжета и ремъци за повдигане и демонтируеми устройства за механично предаване на движение. Тя включва също изисквания за частично окомплектовани машини.

Първата стъпка, която производителят трябва да предприеме, за да гарантира, че машината ще бъде в съответствие с директивата, е да извърши процедура по оценяване на съответствието по отношение на съществените изисквания. Това включва и проверка дали европейските хармонизирани стандарти са приложими, като начин за постигане на презумпция за съответствие. Списък на хармонизираните стандарти за машини може да бъде намерен на уебсайта на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия.

В приложение I към Директива 2006/42/ЕО са определени в подробности съществените изисквания по отношение на здравето и безопасността за включените продукти.

През 2009 г. беше прието изменение на Директивата, определящо нови изисквания за машините за прилагане на пестициди, които трябва да бъдат проектирани и произведени така, че да се сведе до минимум нежеланото разпръскване на пестициди в околната среда.

Това изменение влиза в сила от 15 декември 2011 г.

Моля, направете справка с директивата, за да се уверите, че продуктът Ви отговаря на всички съществени изисквания. Можете също да изтеглите подробно ръководство с разясненияpdf Избор на превод за предходната връзка  на директивата, публикувано през юни  2010 г.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директива 2004/22/ЕО относно измервателните уреди определя в подробности съществените изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE.

Директивата обхваща следните средства за измерване и системи: водомери, разходомери за газ и устройства за обемно преобразуване, електромери за активна енергия, топломери, измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количествата течности, без вода, везни с автоматично действие, таксиметрови апарати, материални мерки за дължина и за вместимост и анализатори за отработените газове.

Ицъеийлекрйе хармонизирани изисквания за законова метрология са посочени в приложение I към директивата, а допълнителните изисквания за всеки тип средство за измерване са изложени в 10-те приложения, специфични за сектора (от MI-001 до MI-010).

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат, в рамките на съответната сфера, всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Възможно е обаче за един и същ продукт да се прилагат повече от една директива от Нов подход. Освен това може да е приложимо и друго законодателство (например хоризонтално законодателство върху химикалите или околната среда).

Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия (MDD) определя общите изисквания, на които този продукт трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE. Това са така наречените „съществени изисквания“, посочени в приложение 1 към Директивата относно медицинските изделия. Съответствието със съществените изисквания трябва да се докаже чрез клинична оценка съгласно приложение X към Директива 93/42/ЕИО.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директива 2000/14/ЕО относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите, определя съществените изисквания относно разрешеното ниво на акустична мощност, на които трябва да отговаря продуктът, за да може производителят да нанесе маркировката СЕ.

Директива 2000/14/ЕО обхваща оборудване, като например машини и съоръжения, използвани за конструиране, градинарство и други. В член 12 е изброено оборудването, което подлежи на определяне на допустими нива на шума, в член 13 е посочено оборудване, което е предмет само на означаване на шума, а приложение I обхваща всички видове съоръжения, за които се отнася директивата. Във връзка с това определено съоръжение подлежи на определяне на допустими нива на шума, а друго е предмет само на поставяне на маркировка за шума. Подробно описание на нивото на шум, позволено за съответното съоръжение, също е посочено в член 12.

Първата стъпка, която производителят трябва да предприеме, за да гарантира, че съоръжението ще бъде в съответствие с директивата, е да извърши процедура по оценяване на съответствието по отношение на съществените изисквания. За тази цел директивата определя различни процедури по оценяване: оценяване с вътрешен производствен контрол чрез периодичен контрол, проверка на единичен продукт или процедурата за пълно осигуряване на качеството на продукта. Процедурите са описани подробно в приложения от V до VIII към директивата (вижте член 14).

Необходимо е да направите справка с директивата, за да се уверите, че продуктът отговаря на всички съществени изисквания.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директивата дава следната дефиниция за везна с неавтоматично действие: „средство за измерване за определяне на масата на едно тяло на основата на действащата върху това тяло сила на притегляне“ и „везна, която при измерването изисква намесата на обслужващо лице“.

Що се отнася до маркировката СЕ директивата се прилага за везни, които да бъдат използвани за определяне на масата в следните ситуации: за целите на търговските плащания; за изчисляване на такси, тарифи, данъци, премии, глоби, възнаграждения или обезщетения или подобен тип плащания; при прилагането на законови или подзаконови актове или за осъществяването на съдебни експертизи; в приложната медицина при измерване на теглото на пациенти за целите на лекарското наблюдение, диагностициране и лечение; при приготвяне на лекарствени средства в аптеките въз основа на лекарски предписания и при анализи в медицински и фармацевтични лаборатории; определяне на цената като функция на измерената маса при пряка продажба на клиенти и при произодството на предварително опаковани продукти.

Директива 2009/23/ЕО относно везните с неавтоматично действие определя в подробности съществените изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE.

Съществените хармонизирани изисквания за везните с неавтоматично действие, предназначени за горепосочените употреби, са определени в приложение I към директивата.

Проверете изискванията

23-те директиви от Нов подход предвиждат нанасяне на маркировка СЕ върху продуктите. Ако продуктите са предмет на няколко директиви, които предвиждат нанасяне на маркировка СЕ, тя обозначава, че продуктите се определят като съответстващи на разпоредбите на всички тези директиви, обхващащи съответните им сектори.

Директива 89/686/ЕИО относно ЛПС определя съществените изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE.

Директивата дава следната дефиниция за „лични предпазни средства (ЛПС)“: уникални продукти, чрез закупуването на които потребителят си осигурява защита срещу възможни рискове в дома, на работното място и на местата за отдих. С други думи: продукти, които гарантират безопасността и здравето на потребителя при определени обстоятелства. Продуктите трябва да отговарят на съществените изисквания по отношение на здравето и безопасността, посочени в приложение II.

Директивата прави разграничаване между ЛПС с „прост дизайн“, „сложен дизайн“, и нито един от тях, като последното спада към трета категория. Въпреки че директивата не определя изрично тези три групи като категории, общоприета практика е да се използват термините категория I, III и съответно II. Категория I е посочена в член 8, параграф 3 и включва продукти, чието предназначение е да предпазват потребителите от постепенен или неочакван риск. Наред с други неща те включват слънчеви очила, градинарски ръкавици и напръстници. Категория III е посочена в член 8, параграф 4 и включва например предпазни средства, които се използват при много висока или много ниска температура, дихателни апарати и ЛПС за защита от падане от височини. ЛПС от категория II включват такива средства, които не са дефинирани в горните два члена.

Директивата не се прилага за ЛПС, предназначени за употреба от въоръжените сили или полицията, за самозащита или за спасителни операции на хора на въздушни апарати или кораби. Не се прилага и за каски и предпазители за лице, предназначени за лицата, ползващи вду- и триколесни моторни превозни средства, или ЛПС за лично ползване, като чадъри или ръкавици за миене на чинии.

Това означава, че хармонизирането е ограничено до съществените изисквания, а техническите спецификации, които трябва да съответстват на тези изисквания, са определени в доброволните хармонизирани европейски стандарти. Директивата относно ЛПС е директива от Нов подход.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директива 97/23/ЕО относно съоръженията под налягане определя в подробности съществените изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE.

Директивата дава следната дефиниция на „съоръжения под налягане“: съдове, тръбопроводи, устройства за безопасност и устройства под налягане и се прилага към проекта, производството и оценяването на съответствието на съоръженията под налягане и функционални групи с максимално допустимо налягане по-голямо от 0,5 бара.

Съоръженията под налягане, обхванати от директивата, трябва да отговарят на съществени изисквания за безопасност, посочени в приложение I към директивата. Изискванията акцентират върху намаляване на риска, прилагане на подходяща защита от рискове, когато те не могат да бъдат избегнати, и предоставяне на информация за рисковете, които не могат да бъдат отстранени.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директива 2007/23/ЕО относно пиротехническите изделия определя съществените изисквания за безопасност с цел висока степен на защита на потребителите, безопасност на хората и опазване на околната среда, на които продуктът трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE.

Директива 2007/23/ЕО обхваща оборудване, като фойерверки, сценични пиротехнически изделия и пиротехнически изделия за технически цели, като например газови генератори, използвани във въздушни възглавници или в устройства за предварително опъване на предпазни колани.

Директивата изключва оборудване, което попада в обхвата на Директива 96/98/ЕО относно морското оборудване, пиротехническите изделия, предназначени за използване от въздухоплавателната индустрия, ударните капси, специално предназначени за играчки (Директива 88/378/ЕИО от 3 май 1988 г. се прилага в този случай). Освен това взривните вещества, попадащи в обхвата на Директива 93/15/ЕИО относно взривните вещества с гражданско предназначение, и боеприпасите не попадат в обхвата на Директивата относно пиротехническите изделия.

Необходимо е да направите справка с приложение I към директивата, за да се уверите, че продуктът отговаря на всички съществени изисквания.

Проверете изискванията

Директива 1999/5/ЕО относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване определя в подробности съществените изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE.

Радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства обхващат всички продукти, които използват радиочестотния спектър (като мобилни телефони, уреди за отваряне на врати, предаватели за радиоразпръскване), както и крайните далекосъобщителни устройства като модеми или телефони.

Съществените изисквания съгласно член 3 от Директива 1999/5/ЕО целят опазване на здравето и безопасността на потребителите, както и включват изискванията за защита по отношение на електромагнитната съвместимост и ефективното използване на спектъра, така че да се избегнат вредни смущения. Могат да се прилагат и други съществени изисквания, като лична неприкосновеност и защита на личните данни, достъп до службите за спешна помощ и службите за потребители с физически увреждания, ако са приети определени решения на Комисията.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директива 94/25/ЕО относно плавателните съдове с развлекателна цел определя в подробности съществените изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE.

Директивата дава следното определение за „плавателен съд за отдих“: „плавателен съд от всеки вид, независимо от начина на задвижване, предназначен за спортни и развлекателни цели, с дължина на корпуса от 2,5 до 24 метра, измерена в съответствие с хармонизирания стандарт“. Плавателните съдове, предоставяни под наем, или използвани за обучение по водни спортове също са включени в обхвата на настоящата директива, когато се предлагат на пазара със спортна или развлекателна цел. Директивата се прилага и за плавателен съд за индивидуално ползване, дефиниран като „плавателен съд с дължина по-малка от 4 метра, оборудван с двигател с вътрешно горене, притежаващ водометен движител в качеството на основно средство за задвижване, и проектиран да бъде управляван от лице или лица, което или които седят, стоят прави или на колене върху корпуса на съда, а не вътре в него.

Сред изключените продукти са плавателните съдове, предназначени единствено за състезания, канута и каяци, гондоли и водни колела, сърфове с платна, сърфове, задвижвани с двигател, наред с други такива. За пълен списък, моля, направете справка с директивата, глава I, член 1, параграф 3.

Приложение I към директивата съдържа пълен списък на съществените изисквания за безопасност, здраве, опазване на околната среда и защита на потребителите на плавателните съдове за отдих.

Проверете изискванията

Моля, вижте нашата страница за http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Проверете изискванията

Директивите за маркировката CE са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директивата (2009/48/ЕО) относно безопасността на детските играчки посочва в подробности съществените изисквания, на които Вие като производител, вносител или дистрибутор трябва да отговаряте, за да докажете, че вашият продукт съответства на нормативните актове на ЕС и в крайна сметка да можете да нанесете маркировката CE.

Директива (2009/48/ЕО) се прилага в рамките на всички държави от ЕИП към дата 20 юли 2011 г. Единственото изключение засяга разпоредбите за химичните съставки, за които важи допълнителен двугодишен преходен период до 20 юли 2013 г.

Директивата от 2009 г. заменя тази, която е приета през 1988 г. (88/378/ЕИО). Детските играчки, които са в съответствие с Директивата от 1988 г., могат да продължават да се пускат на пазара до 19 юли 2011 г. или до 19 юли 2013 г. съответно за правилата, които се отнасят до химичните съставки.

Новата директива дава следната дефиниция за играчка: „всеки продукт или материал, проектиран или предназначен, изключително или не, за игра при деца под 14 годишна възраст“.

Първата стъпка, която производителят трябва да предприеме, е да провери дали неговият продукт попада в обхвата на директивата. След това, за да гарантира, че дадена детска играчка ще съответства на директивата, производителят трябва да провери кои са приложимите Европейски хармонизирани стандарти. Уебсайтът на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ на Комисията предоставя списък с хармонизираните европейски стандарти за детски играчки.

Приложение I към директивата изрежда видовете продукти, които са изключени от нея и не се считат за детски играчки. Този списък включва продукти като пъзели с повече от 500 елемента или залъгалки за бебета, които не се считат за играчки, но могат лесно да бъдат сбъркани с такива. Този списък е само примерен.

Приложение II към директивата посочва изискванията за безопасност, на които продуктите трябва да отговарят. Приложение V пояснява, че когато е уместно, детските играчки трябва да съдържат предупреждение, което да посочва минималната възраст за потребителите на детските играчки и/или необходимостта да се гарантира, че ще бъдат използвани единствено под надзора на възрастен, когато това е уместно.

За целия каталог от изисквания можете да направите справка със самата директива.

Проверете изискванията

Директивите от Нов подход са създадени от Европейския съюз така, че да обхващат всички изисквания за продуктите от всеки от гореспоменатите сектори.

Директива 2009/105/ЕО относно обикновените съдове под налягане определя в подробности съществените изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да може производителят да нанесе маркировка CE.

Директивата дава следната дефиниция за „обикновен съд под налягане“: „всеки заварен съд, подложен на вътрешно относително налягане, по-голямо от 0,5 бара, предназначен да съхранява въздух или азот и който не е предназначен да бъде подлаган на нагряване с открит пламък“. Въпреки това само за тези съдове, по отношение на които максимално работно налягане (PS), умножено по обема, надвишава 50 бара, се изисква да имат маркировка СЕ, за да бъдат пуснати на пазара в ЕС. Тези съдове трябва да съответстват на съществените изисквания, определени в приложение I към директивата.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел