Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ďalšie nástroje

Potrebujete notifikovaný orgán?

Potrebujete notifikovaný orgán?

Účasť notifikovaného orgánu je povinná pre všetky aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo je potrebné do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

Pri spotrebičoch, na ktoré sa vzťahuje smernica o plynových spotrebičoch, je účasť notifikovaného orgánu povinná.

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. V rámci smernice GAD je notifikovaný orgán vždy zapojený aj do fázy kontroly výroby a jeho identifikačné číslo je uvedené za označením CE.

Keď notifikovaný orgán posúdi zhodu typu výrobku a typ vyhovuje príslušným ustanoveniam, potvrdí zhodu vydaním osvedčenia o typovom schválení ES. Po ukončení posudzovania zhody výrobnej fázy výrobca vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu výrobku s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode by malo obsahovať údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo musíte do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

V prípade lanovkových zariadení na prepravu osôb je účasť notifikovaného orgánu povinná.

Notifikovaný orgán overuje zhodu podsystémov a bezpečnostných komponentov na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku.

Keď je notifikovaný orgán presvedčený o zhode výrobku, potvrdí to vydaním osvedčenia o zhode. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie. Bližšie informácie nájdete v konkrétnej smernici.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Viac informácií nájdete na http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_sk.htm.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo musíte do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

Potreba účasti notifikovaného orgánu je stanovená v špecifických vykonávacích opatreniach prijatých smernicou 2009/125/ES o ekodizajne.

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. Ak je notifikovaný orgán zapojený aj do fázy kontroly výroby, jeho identifikačné číslo je uvedené za označením CE.

Keď je notifikovaný orgán presvedčený o zhode výrobku, potvrdí to vydaním osvedčenia o zhode. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie. Bližšie informácie nájdete v konkrétnej smernici.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájde výrobca v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môže vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Podľa postupov posudzovania zhody z hľadiska elektromagnetickej kompatibility je výrobca povinný vykonať vyhodnotenie elektromagnetickej kompatibility prístroja. Smernica EMC nevyžaduje účasť notifikovaného orgánu. Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca v Spoločenstve však môže predložiť technickú dokumentáciu notifikovanému orgánu, ktorý ju preskúma a zhodnotí, či technická dokumentácia patrične preukazuje splnenie požiadaviek smernice. V takom prípade notifikovaný orgán vydá potvrdzujúce osvedčenie, ktoré sa stane súčasťou technickej dokumentácie.

Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať:

  • odkaz na smernicu,
  • identifikáciu prístroja,
  • údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa,
  • odkaz na špecifikácie, na základe ktorých bola vyhlásená zhoda, s uvedením dátumu,
  • dátum vyhlásenia,
  • totožnosť a podpis osoby splnomocnenej zaväzovať výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájde výrobca v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môže vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania zhody, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo musíte do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

V prípade zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére závisí od konkrétneho produktu, či je účasť notifikovaného orgánu povinná alebo nie. Bližšie informácie sa dozviete v smernici 94/9/ES.

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. Ak je notifikovaný orgán zapojený aj do fázy kontroly výroby, jeho identifikačné číslo je uvedené za označením CE.

Keď je notifikovaný orgán presvedčený o zhode výrobku, potvrdí to vydaním osvedčenia o zhode. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zabezpečenie zhody s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti a požiadavky, ktoré produkt spĺňa, európske harmonizované normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie. Bližšie informácie nájdete v smernici, predovšetkým v prílohe II.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Pri výbušninách na civilné použitie je účasť notifikovaného orgánu povinná.

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. Ak je notifikovaný orgán zapojený aj do fázy kontroly výroby, jeho identifikačné číslo je uvedené za označením CE.

Keď je notifikovaný orgán presvedčený o zhode výrobku, potvrdí to vydaním osvedčenia o zhode. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu produktu s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie. Bližšie informácie nájdete v konkrétnej smernici.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo musíte do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

V prípade teplovodných kotlov závisí od konkrétneho produktu, či je účasť notifikovaného orgánu na posudzovaní zhody povinná alebo nie. Bližšie informácie sa dozviete v smernici 92/42/EHS.

Notifikovaný orgán overuje zhodu typu výrobku na základne posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. Ak je notifikovaný orgán zapojený aj do fázy kontroly výroby, jeho identifikačné číslo je uvedené za označením CE.

Keď je notifikovaný orgán presvedčený o zhode typu výrobku, potvrdí to vydaním osvedčenia o zhode. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým vyhlasuje, že spotrebič uvedený na trh je v súlade s typom schváleným notifikovaným orgánom, a teda aj v súlade so smernicou. Toto je výhradnou zodpovednosťou výrobcu a vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie. Bližšie informácie nájdete v konkrétnej smernici.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité určiť, či vy ako výrobca musíte do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

Účasť notifikovaného orgánu je nevyhnutná pre IVD uvedené v prílohe II k smernici 98/79/ES a pre IVD navrhnuté na samovyšetrovanie. Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Inštalatér výťahu alebo výrobca bezpečnostných komponentov pre výťahy musí do procesu posudzovania zhody vždy zapojiť notifikovaný orgán.

V prípade posudzovania zhody pre výťahy je účasť notifikovaného orgánu povinná.

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. Ak je notifikovaný orgán zapojený aj do fázy kontroly výroby, jeho identifikačné číslo je uvedené za označením CE.

Keď je notifikovaný orgán presvedčený o zhode výrobku, potvrdí to vydaním osvedčenia o zhode. Potom inštalatér výťahu alebo výrobca bezpečnostných komponentov pre výťahy vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zaručenie zhody s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o inštalatérovi výťahu alebo výrobcovi bezpečnostných komponentov pre výťahy, ako je meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie. Bližšie informácie nájdete v konkrétnej smernici.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Výrobca môže využiť stanovisko notifikovaného orgánu, ale jeho zodpovednosťou je vždy zabezpečiť a deklarovať, že produkty sú v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo musíte do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

Smernica 2006/42/ES o strojových zariadeniach predpokladá účasť notifikovaného orgánu, ak posudzovaný produkt spadá do jednej z 23 kategórií uvedených v prílohe IV a nezhoduje sa s európskou harmonizovanou normou, ktorá stanovuje všetky relevantné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia. V takom prípade musí výrobca vyhľadať pomoc notifikovaného orgánu. V opačnom prípade vykonáva vnútorné kontroly výrobku výrobca.

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. Ak je notifikovaný orgán zapojený aj do fázy kontroly výroby, jeho identifikačné číslo je uvedené za označením CE.

Keď je notifikovaný orgán presvedčený o zhode výrobku, potvrdí to vydaním osvedčenia o zhode. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu s príslušnou smernicou. Vyhlásenie o zhode je právne záväzné.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie, ak je to dôležité. Bližšie informácie nájdete v konkrétnej smernici.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo musíte do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

V oblasti meradiel si môže výrobca vybrať z dvoch postupov posudzovania stanovených v prílohe A smernice:

  • výrobca posudzuje zhodu pomocou vnútornej kontroly výroby špecifikovanej v prílohe A,
  • notifikovaný orgán vykonáva vnútornú kontrolu výroby spolu so skúšaním výrobku tak, ako to určuje príloha A1.

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. Ak je notifikovaný orgán zapojený do fázy kontroly výroby, jeho identifikačné číslo bude uvedené za označením CE.

Keď je notifikovaný orgán presvedčený o zhode výrobku, potvrdí to vydaním osvedčenia o zhode. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu produktu s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie. Bližšie informácie nájdete v konkrétnej smernici.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo musíte do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

V smernici o zdravotníckych pomôckach je zdravotnícka pomôcka klasifikovaná v súlade s ustanoveniami prílohy IX ako pomôcka triedy I (nízke riziko), triedy IIa alebo IIb (stredné riziko) alebo triedy III (vysoké riziko). Účasť notifikovaného orgánu nie je potrebná pre zdravotnícke pomôcky triedy I, pokiaľ nemajú meraciu funkciu alebo nie sú uvádzané na trh v sterilnom stave.

Vo väčšine prípadov notifikovaný orgán overuje iba manažment kvality výrobcu. Notifikovaný orgán musí preskúmať návrh zdravotníckej pomôcky a zhodu so základnými požiadavkami u všetkých zdravotníckych pomôcok, ktoré patria do triedy III a do triedy IIa a IIb na základe reprezentatívnej vzorky. Notifikovaný orgán vydá potvrdenie, ktoré uvádza, čo bolo overované s ohľadom na jednu z príloh II až VI smernice MDD.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice, krajiny alebo čísla notifikovaného orgánu (uvedené vedľa označenia CE) na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo je potrebné do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

Smernica 2000/14/ES o emisii hluku v prostredí predpokladá účasť notifikovaného orgánu (okrem postupu popísaného v prílohe V).

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. Ak je notifikovaný orgán zapojený aj do fázy kontroly výroby, jeho identifikačné číslo je uvedené za označením CE.

Keď je notifikovaný orgán presvedčený o zhode výrobku, potvrdí to vydaním osvedčenia o zhode. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie. Bližšie informácie nájdete v konkrétnej smernici.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájde výrobca v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môže vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo musíte do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

V prípade váh s neautomatickou činnosťou si výrobca môže vybrať rôzne postupy posudzovania a tiež rozhodnúť, či do procesu zapojí notifikovaný orgán alebo nie.

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. Ak je notifikovaný orgán zapojený aj do fázy kontroly výroby, jeho identifikačné číslo je uvedené za označením CE.

Keď je notifikovaný orgán presvedčený o zhode výrobku, potvrdí to vydaním osvedčenia o zhode. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie. Bližšie informácie nájdete v konkrétnej smernici.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo musíte do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

Pri osobných ochranných prostriedkoch vyžaduje účasť notifikovaného orgánu iba kategória II a III.

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. Ak je notifikovaný orgán zapojený aj do fázy kontroly výroby (v prípade OOP kategórie III), jeho identifikačné číslo je uvedené za označením CE.

Ak notifikovaný orgán skonštatuje u OOP kategórie II zhodu výrobku, vydá osvedčenie o typovej skúške ES, ktoré to potvrdzuje. V prípade OOP kategórie III je vykonaná dodatočná kontrola výroby. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu výrobku s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, číslo osvedčenia o typovej skúške ES (ak sa uplatňuje), európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie. Bližšie informácie nájdete v konkrétnej smernici.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo musíte do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

Tlakové zariadenie je v rozsahu smernice zatriedené do rôznych kategórií (od I po IV) podľa stúpajúcej úrovne rizika v súlade s prílohou II smernice.

Účasť notifikovaného orgánu je povinná pre zariadenie kategórie II a vyššej.

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. Ak je notifikovaný orgán zapojený aj do fázy kontroly výroby, jeho identifikačné číslo je uvedené za označením CE.

Keď je notifikovaný orgán presvedčený o zhode výrobku, potvrdí to vydaním osvedčenia. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie. Bližšie informácie nájdete v smernici.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo musíte do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

Smernica 2007/23/ES o pyrotechnike vždy predpokladá účasť notifikovaného orgánu.

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. Ak je notifikovaný orgán zapojený aj do fázy kontroly výroby, jeho identifikačné číslo je uvedené za označením CE.

Keď je notifikovaný orgán presvedčený o zhode výrobku, potvrdí to vydaním osvedčenia o zhode. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie. Bližšie informácie nájdete v konkrétnej smernici.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájde výrobca v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môže vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo musíte do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

V závislosti od typu prístroja a od použitia harmonizovaných noriem určuje smernica rôzne možné postupy posudzovania. Ak výrobca nepoužil harmonizované normy, alebo ak takéto normy neexistujú, musí predložiť notifikovanému orgánu na posúdenie technický spis.

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. Ak je notifikovaný orgán zapojený aj do fázy kontroly výroby, jeho identifikačné číslo je uvedené za označením CE.

Keď je notifikovaný orgán presvedčený o zhode výrobku, potvrdí to vydaním osvedčenia o zhode. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu každého samostatného výrobku s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo musíte do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

U špecifických plavidiel projektovaných pre plavbu v pobrežných a chránených vodách, ktoré boli vyrobené v súlade s európskymi harmonizovanými normami pokrývajúcimi všetky relevantné bezpečnostné aspekty, môže výrobca vykonať vnútorné kontroly výrobku a následne vypracovať a podpísať vyhlásenie ES o zhode.
Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. Ak je notifikovaný orgán zapojený aj do fázy kontroly výroby, jeho identifikačné číslo je uvedené za označením CE.

Keď je notifikovaný orgán presvedčený o zhode výrobku, potvrdí to vydaním osvedčenia o zhode. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie. Bližšie informácie nájdete v konkrétnej smernici.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Viac informácií nájdete na http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo iba s účasťou notifikovaného orgánu.

S ohľadom na bezpečnosť hračiek na európskom trhu vyžaduje smernica 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek účasť notifikovaného orgánu v prípade, že predmetná hračka nie je plne (resp. je len čiastočne) v súlade s harmonizovanými normami, ako je uvedené v článku 13 (a preto musí byť zhoda určená priamo podľa požiadaviek smernice), alebo v prípade, keď sa výrobca domnieva, že si hračka vyžaduje overenie notifikovaným orgánom.

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku.

Keď je notifikovaný orgán presvedčený o zhode výrobku, potvrdí to vydaním osvedčenia o zhode. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu s príslušnou smernicou. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie. Bližšie informácie nájdete v prílohe III k smernici 2009/48/ES.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Potrebujete notifikovaný orgán?

Predtým, ako budete pokračovať v procese posudzovania, je dôležité zhodnotiť, či vy ako výrobca môžete posudzovať váš produkt samostatne, alebo musíte do procesu zapojiť notifikovaný orgán.

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku so smernicou na základe posudzovania zhody. Vhodné postupy posudzovania zhody sú definované v smernici v závislosti od použitia, resp. nepoužitia európskych harmonizovaných noriem a potenciálneho rizika podmieneného tlakom, ktoré je určené celkovým energetickým obsahom nádoby – čiže súčinom tlaku (PS) a kapacity nádoby (V).

Notifikovaný orgán overuje zhodu výrobku na základe posudzovania zhody. Okrem toho zabezpečuje, aby technická dokumentácia dostatočne potvrdzovala zhodu výrobku. Ak je notifikovaný orgán zapojený aj do fázy kontroly výroby, jeho identifikačné číslo je uvedené za označením CE.

Ak je výrobok v zhode so smernicou, notifikovaný orgán to potvrdí vydaním osvedčenia. Výrobca potom vypracuje vyhlásenie o zhode (DoC), ktorým potvrdzuje výhradnú zodpovednosť za zhodu výrobku s príslušnými smernicami. Vypracovanie vyhlásenia o zhode je zákonnou povinnosťou.

Vyhlásenie o zhode musí obsahovať detailné údaje o výrobcovi, ako je jeho meno a adresa, základné vlastnosti, ktoré produkt spĺňa, európske normy a výkonnostné údaje a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ako aj právne záväzný podpis v mene organizácie. Bližšie informácie nájdete v konkrétnej smernici.

Notifikované orgány určené členskými štátmi na výkon posudzovania zhody nájdete v databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Notifikované orgány môžete vyhľadávať podľa smernice alebo krajiny na domovskej stránke NANDO.

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi