Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

W przypadku wszystkich wyrobów medycznych aktywnego osadzania zaangażowanie jednostki notyfikowanej jest obowiązkowe.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane można wyszukiwać według dyrektyw lub państw na stronie głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

W przypadku urządzeń objętych dyrektywą w sprawie urządzeń gazowych udział jednostki notyfikowanej jest obowiązkowy.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność produktu, przeprowadzając stosowną ocenę. Upewnia się również, że dokumentacja techniczna w wystarczającym stopniu potwierdza taką zgodność. W ramach GAD jednostkę notyfikowaną zawsze angażuje się również na etapie kontroli produkcji, zaś jej numer identyfikacyjny umieszcza się za oznakowaniem CE.

Gdy jednostka notyfikowana oceni zgodność typu wyrobu i stwierdzi, że typ taki jest zgodny z obowiązującymi przepisami, wyda potwierdzający to certyfikat badania typu WE. Po zakończeniu oceny zgodności fazy produkcji producent sporządza deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zgodność wyrobu z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności powinna zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu, właściwe normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i prawnie wiążący podpis.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane można wyszukiwać według dyrektyw lub państw na stronie głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

W przypadku urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób skorzystanie z pomocy jednostki notyfikowanej jest obowiązkowe.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność podsystemów i elementów systemu bezpieczeństwa, przeprowadzając stosowną ocenę. Upewnia się również, że dokumentacja techniczna w wystarczającym stopniu potwierdza taką zgodność.

Gdy jednostka notyfikowana jest przekonana, że wyrób jest zgodny, wydaje potwierdzający to certyfikat zgodności. Producent musi następnie sporządzić deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zgodność z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu, właściwe normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis. Więcej informacji znaleźć można we właściwej dyrektywie.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki Notyfikowane według dyrektyw lub państw można wyszukiwać za pośrednictwem strony głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_pl.htm

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić swój wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

Potrzeba zaangażowania jednostki notyfikowanej została określona w konkretnych środkach wykonawczych wdrażanych na podstawie dyrektywy w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność produktu, przeprowadzając stosowną ocenę. Upewnia się również, że dokumentacja techniczna w wystarczającym stopniu potwierdza taką zgodność. Jeżeli jednostka notyfikowana zostanie zaangażowana na etapie kontroli produkcji, za oznakowaniem CE umieszczony zostanie jej numer identyfikacyjny.

Gdy jednostka notyfikowana jest przekonana, że wyrób jest zgodny z właściwymi przepisami, wydaje potwierdzający to certyfikat zgodności. Producent sporządza następnie deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu, właściwe normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis. Więcej informacji znaleźć można w odnośnej dyrektywie.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, producent powinien skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane można wyszukiwać według dyrektyw lub państw na stronie głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

W ramach procedur oceny zgodności EMC producent zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny kompatybilności elektromagnetycznej urządzenia. Dyrektywa EMC nie wymaga interwencji jednostki notyfikowanej. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel w Unii mogą jednak przedstawić dokumentację techniczną jednostce notyfikowanej, która podda ją przeglądowi i oceni, czy taka dokumentacja techniczna należycie dowodzi spełnienia wymagań dyrektywy. Jeśli tak będzie, jednostka notyfikowana wyda stosowne potwierdzenie. Potwierdzenie takie stanowić będzie część dokumentacji technicznej.

Producent sporządza następnie deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zgodność z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać następujące elementy:

  • odniesienie do dyrektywy,
  • oznaczenie urządzenia,
  • szczegółowe dane producenta, takie jak nazwa i adres,
  • datowane odniesienie do specyfikacji, na podstawie których deklarowana jest zgodność,
  • data deklaracji,
  • tożsamość i podpis osoby upoważnionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, producent powinien skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane można wyszukiwać według dyrektyw lub państw można wyszukiwać na stronie głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

W przypadku urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem obligatoryjność przeprowadzenia oceny zgodności przez jednostkę notyfikowaną zależeć będzie od rodzaju produktu. Więcej informacji znaleźć można w dyrektywie 94/9/WE.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność produktu poprzez przeprowadzenie stosownej oceny. Upewnia się ona również, że dokumentacja techniczna w wystarczającym stopniu potwierdza taką zgodność. Jeżeli jednostka notyfikowana zostanie zaangażowana na etapie kontroli produkcji, za oznakowaniem CE umieszczony zostanie jej numer identyfikacyjny.

Gdy jednostka notyfikowana jest przekonana, że wyrób jest zgodny z właściwymi przepisami, wydaje potwierdzający to certyfikat zgodności. Producent sporządza następnie deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu i wymagania, właściwe zharmonizowane normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis. Więcej informacji znaleźć można w dyrektywie, a w szczególności w załączniku II.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane można wyszukiwać według dyrektyw lub państw na stronie głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

W przypadku materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego zaangażowanie jednostki notyfikowanej jest obligatoryjne.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność produktu, przeprowadzając stosowną ocenę. Upewnia się również, że dokumentacja techniczna w wystarczającym stopniu potwierdza taką zgodność. Jeżeli jednostka notyfikowana zostanie zaangażowana na etapie kontroli produkcji, za oznakowaniem CE umieszczony zostanie jej numer identyfikacyjny.

Gdy jednostka notyfikowana jest przekonana, że wyrób jest zgodny z właściwymi przepisami, wydaje potwierdzający to certyfikat zgodności. Następnie producent sporządza deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zgodność wyrobu z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu, właściwe normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis. Więcej informacji znaleźć można w odnośnej dyrektywie.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane można wyszukiwać według dyrektyw lub państw na stronie głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

W przypadku kotłów grzewczych obligatoryjność zaangażowania jednostki notyfikowanej zależy od parametrów poszczególnych produktów. Więcej informacji znaleźć można w dyrektywie 92/42/EWG.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność produktu, przeprowadzając stosowną ocenę. Upewnia się również, że dokumentacja techniczna wystarczająco potwierdza taką zgodność. Jeżeli jednostka notyfikowana zostanie zaangażowana na etapie kontroli produkcji, za oznakowaniem CE umieszczony zostanie jej numer identyfikacyjny.

Gdy jednostka notyfikowana jest przekonana, że wyrób jest zgodny z właściwymi przepisami, wydaje potwierdzający to certyfikat zgodności. Następnie producent sporządza deklarację zgodności (DoC), aby potwierdzić, że wprowadzane na rynek urządzenia są zgodne z typem zatwierdzonym przez jednostkę notyfikowaną, a zatem zgodne z dyrektywą. Producent ponosi za to wyłączną odpowiedzialność, zaś sporządzenie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu, właściwe normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis. Więcej informacji znaleźć można w odnośnej dyrektywie.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane można wyszukiwać według dyrektyw lub państw na stronie głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent muszą angażować jednostkę notyfikowaną.

Zaangażowanie jednostki notyfikowanej jest obligatoryjne w przypadku IVD wymienionych w załączniku II do dyrektywy 98/79/WE, a także w przypadku IVD przeznaczonych do samokontroli. Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania ocen zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane można wyszukiwać według dyrektyw lub państw na stronie głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

W procedurę oceny zgodności instalator dźwigu lub producent części zabezpieczających do dźwigów zawsze musi angażować jednostkę notyfikowaną.

W przypadku oceny zgodności dźwigów zaangażowanie jednostki notyfikowanej jest obligatoryjne.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność produktu, przeprowadzając stosowną ocenę. Upewnia się również, że dokumentacja techniczna w wystarczającym stopniu potwierdza taką zgodność. Jeżeli jednostka notyfikowana zostanie zaangażowana na etapie kontroli produkcji, za oznakowaniem CE umieszczony zostanie jej numer identyfikacyjny.

Gdy jednostka notyfikowana jest przekonana, że wyrób jest zgodny z właściwymi przepisami, wydaje potwierdzający to certyfikat zgodności. Następnie instalator dźwigu lub producent części zabezpieczających do dźwigów sporządza deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane instalatora dźwigu lub producenta części zabezpieczających do dźwigów, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu, właściwe normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis. Więcej informacji znaleźć można w odnośnej dyrektywie.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane według dyrektyw lub państw można wyszukiwać za pośrednictwem strony głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Producent może zasięgnąć opinii jednostki notyfikowanej, jednak zawsze ponosi on odpowiedzialność za zapewnienie i zadeklarowanie zgodności produktów z właściwymi wymaganiami prawnymi.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

Dyrektywa w sprawie maszyn (2006/42/WE) przewiduje zaangażowanie jednostki notyfikowanej, jeśli objęty procedurą oceny zgodności produkt należy do jednej z 23 kategorii wymienionych w załączniku IV do wyżej wymienionej dyrektywy i nie jest zgodny z europejską normą zharmonizowaną obejmującą wszystkie stosowne wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. W takim przypadku producent korzysta z doświadczenia jednostki notyfikowanej. W innej sytuacji producent sam przeprowadza w trakcie produkcji kontrolę wewnętrzną wytwarzania maszyny.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność produktu w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodności. Upewnia się również, że dokumentacja techniczna w wystarczającym stopniu potwierdza taką zgodność. Jeśli jednostka notyfikowana zaangażowana jest również na etapie kontroli produkcji, jej numer identyfikacyjny umieszcza się za oznakowaniem CE.

Gdy jednostka notyfikowana stwierdzi zgodność produktu z obowiązującymi przepisami, wyda potwierdzający to certyfikat zgodności . Po zakończeniu procedury oceny zgodności producent sporządza deklarację zgodności (DoC) aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zgodność wyrobu z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności powinna zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, istotne cechy produktu będące przedmiotem oceny zgodności, właściwe normy europejskie i parametry działania, numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, a także w razie konieczności prawnie wiążący podpis złożony w imieniu organizacji. Szczegółowe informacje zostały zawarte w wyżej wymienionej dyrektywie.

Wykaz jednostek notyfikowanych, wyznaczonych przez państwa członkowskie do oceny zgodności maszyn, znajduje się w bazie danych NANDO (ang. New Approach Notified and Designated Organisations). Strona NANDO stwarza możliwość wyszukania jednostek notyfikowanych według dyrektywy lub według kraju.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

W przypadku przyrządów pomiarowych producent może wybrać jedną z dwóch procedur oceny przewidzianych w załączniku A do dyrektywy:

  • producent ocenia zgodność w drodze wewnętrznej kontroli produkcji, zgodnie z przepisami z załącznika A,
  • jednostka notyfikowana przeprowadza wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badanie produktów, zgodnie z przepisami z załącznika A1.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność produktu, przeprowadzając stosowną ocenę. Upewnia się ona również, że dokumentacja techniczna w wystarczającym stopniu potwierdza taką zgodność. Jeżeli jednostka notyfikowana zostanie zaangażowana na etapie kontroli produkcji, za oznakowaniem CE umieszczony zostanie jej numer identyfikacyjny.

Gdy jednostka notyfikowana jest przekonana, że wyrób jest zgodny z właściwymi przepisami, wydaje potwierdzający to certyfikat zgodności. Następnie producent sporządza deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zgodność wyrobu z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu, właściwe normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis. Więcej informacji znaleźć można w odnośnej dyrektywie.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane można wyszukiwać według dyrektyw lub państw na stronie głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić swój wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

W dyrektywie w sprawie wyrobów medycznych wyrób medyczny zalicza się, zgodnie z przepisami z załącznika IX do MDD, do klasy I (niskie ryzyko), klasy IIa lub IIb (średnie ryzyko) lub do klasy III (wysokie ryzyko). Angażowanie jednostki notyfikowanej nie jest konieczne w przypadku wyrobów medycznych klasy I, chyba że posiadają one funkcję pomiaru lub są wprowadzane do obrotu w stanie jałowym.

W większości przypadków jednostka notyfikowana weryfikuje jedynie stosowane przez producenta zarządzanie jakością. W odniesieniu do wszystkich wyrobów medycznych zaliczonych do klasy III, a także wyrobów medycznych zaliczonych do klas IIa i IIb projekt wyrobu medycznego i jego zgodność z zasadniczymi wymaganiami musi zbadać w sposób reprezentatywny jednostka notyfikowana. Jednostka notyfikowana wydaje certyfikat informujący o zakresie weryfikacji poprzez odniesienie do jednego z załączników II–VI MDD.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane można wyszukiwać według dyrektyw, państw lub numerów (podawanych przy oznakowaniu CE) na stronie głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

Dyrektywa 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do środowiska przewiduje angażowanie jednostki notyfikowanej (z wyjątkiem procedury opisanej w załączniku V).

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność produktu poprzez przeprowadzenie stosownej oceny. Upewnia się również, że dokumentacja techniczna w wystarczającym stopniu potwierdza taką zgodność. Jeżeli jednostka notyfikowana zostanie zaangażowana na etapie kontroli produkcji, za oznakowaniem CE umieszczony zostanie jej numer identyfikacyjny.

Gdy jednostka notyfikowana jest przekonana, że wyrób jest zgodny z właściwymi przepisami, wydaje potwierdzający to certyfikat zgodności. Następnie producent sporządza deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zgodność z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu, właściwe normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis. Więcej informacji znaleźć można w odnośnej dyrektywie.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, producent powinien skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane według dyrektyw lub państw można wyszukiwać za pośrednictwem strony głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

W przypadku wag nieautomatycznych producent może wybrać różne procedury oceny, a tym samym również podjąć decyzję o zaangażowaniu jednostki notyfikowanej.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność produktu, przeprowadzając stosowną ocenę. Upewnia się ona również, że dokumentacja techniczna wystarczająco potwierdza taką zgodność. Jeżeli jednostka notyfikowana zostanie zaangażowana na etapie kontroli produkcji, za oznakowaniem CE umieszczony zostanie jej numer identyfikacyjny.

Gdy jednostka notyfikowana jest przekonana, że wyrób jest zgodny z właściwymi przepisami, wydaje potwierdzający to certyfikat zgodności. Producent musi następnie sporządzić deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zgodność z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu, właściwe normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis. Więcej informacji znaleźć można w odnośnej dyrektywie.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane według dyrektyw lub państw można wyszukiwać za pośrednictwem strony głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo, jako producent, mogą ocenić wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

W przypadku środków ochrony indywidualnej tylko kategorie II i III wymagają zaangażowania jednostki notyfikowanej.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność produktu, przeprowadzając stosowną ocenę. Upewnia się ona również, że dokumentacja techniczna w wystarczający stopniu potwierdza taką zgodność. Jeżeli jednostka notyfikowana zostanie zaangażowana na etapie kontroli produkcji (w przypadku kategorii III), za oznakowaniem CE umieszczony zostanie jej numer identyfikacyjny.

W przypadku kategorii II, po stwierdzeniu zgodności produktu jednostka notyfikowana wydaje potwierdzający to certyfikat badania typu WE. W przypadku kategorii III dodatkowo przeprowadzana jest kontrola produkcji. Producent musi następnie sporządzić deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zgodność wyrobu z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, numer certyfikatu badania typu WE (jeżeli jest to właściwe), wszelkie normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis. Więcej informacji znaleźć można w odnośnej dyrektywie.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane można wyszukiwać według dyrektyw lub państw na stronie głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

Urządzenia ciśnieniowe objęte zakresem dyrektywy zalicza się do różnych kategorii (od I do IV) według rosnącego poziomu zagrożenia, zgodnie z załącznikiem II do dyrektywy.

Zaangażowanie jednostki notyfikowanej jest obligatoryjne w przypadku kategorii II i wyższych.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność produktu, przeprowadzając stosowną ocenę. Upewnia się również, że dokumentacja techniczna w wystarczającym stopniu potwierdza taką zgodność. Jeżeli jednostka notyfikowana zostanie zaangażowana na etapie kontroli produkcji, za oznakowaniem CE umieszczony zostanie jej numer identyfikacyjny.

Gdy jednostka notyfikowana jest przekonana, że wyrób jest zgodny z właściwymi przepisami, wydaje potwierdzający to certyfikat. Producent musi następnie sporządzić deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zgodność z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu, właściwe normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis. Więcej informacji znaleźć można w dyrektywie.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane można wyszukiwać według dyrektyw lub państw na stronie głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

Dyrektywa 2007/23/WE w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych zawsze przewiduje zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność produktu, przeprowadzając stosowną ocenę. Upewnia się również, że dokumentacja techniczna w wystarczającym stopniu potwierdza taką zgodność. Jeżeli jednostka notyfikowana zostanie zaangażowana na etapie kontroli produkcji, za oznakowaniem CE umieszczony zostanie jej numer identyfikacyjny.

Gdy jednostka notyfikowana jest przekonana, że wyrób jest zgodny z właściwymi przepisami, wydaje potwierdzający to certyfikat zgodności. Producent musi następnie sporządzić deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zgodność z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu, właściwe normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis. Więcej informacji znaleźć można w odnośnej dyrektywie.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, producent powinien skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane według dyrektyw lub państw można wyszukiwać za pośrednictwem strony głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

W zależności od typu urządzenia, a także od tego, czy stosowane są normy zharmonizowane, dyrektywa przewiduje różne możliwości procedur oceny. W przypadku gdy producent nie posłużył się normami zharmonizowanymi lub gdy takowe nie istnieją, musi przedstawić swoją dokumentację techniczną jednostce notyfikowanej, która przeprowadzi jej przegląd.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność produktu, przeprowadzając stosowną ocenę. Upewnia się również, że dokumentacja techniczna w wystarczającym stopniu potwierdza taką zgodność. Jeżeli jednostka notyfikowana zostanie zaangażowana na etapie kontroli produkcji, za oznakowaniem CE umieszczony zostanie jej numer identyfikacyjny.

Gdy jednostka notyfikowana jest przekonana, że wyrób jest zgodny z właściwymi przepisami, wydaje potwierdzający to certyfikat zgodności. Następnie producent sporządza deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zgodność każdego z wyrobów z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu, właściwe normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane można wyszukiwać według dyrektyw lub państw na stronie głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

W przypadku niektórych jednostek przeznaczonych do użytkowania na wodach śródlądowych i osłoniętych, a wytwarzanych zgodnie z europejskimi normami zharmonizowanymi obejmującymi wszystkie istotne aspekty bezpieczeństwa producent może przeprowadzić wewnętrzne kontrole wyrobu, a następnie sporządzić i podpisać deklarację zgodności WE. Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność wyrobu, przeprowadzając stosowną ocenę. Upewnia się również, że dokumentacja techniczna w wystarczającym stopniu potwierdza taką zgodność. Jeżeli jednostka notyfikowana zostanie zaangażowana na etapie kontroli produkcji, za oznakowaniem CE umieszczony zostanie jej numer identyfikacyjny.

Gdy jednostka notyfikowana jest przekonana, że wyrób jest zgodny z właściwymi przepisami, wydaje potwierdzający to certyfikat zgodności. Następnie producent sporządza deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zgodność wyrobu z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu, właściwe normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis. Więcej informacji znaleźć można w odnośnej dyrektywie.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane można wyszukiwać według dyrektyw lub państw na stronie głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić swój wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

W odniesieniu do bezpieczeństwa zabawek na rynku europejskim dyrektywa (2009/48/WE) w sprawie bezpieczeństwa zabawek wymaga wsparcia ze strony jednostki notyfikowanej w przypadku, gdy dana zabawka nie będzie całkowicie lub częściowo zgodna z normami zharmonizowanymi według postanowień art. 13 (i w rezultacie konieczne będzie określenie zgodności bezpośrednio z wymaganiami dyrektywy), lub w przypadku gdy producent stwierdzi, że zabawka wymaga weryfikacji przez jednostkę notyfikowaną.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność wyrobu, przeprowadzając stosowną ocenę. Upewnia się również, że dokumentacja techniczna w wystarczającym stopniu potwierdza taką zgodność.

Gdy jednostka notyfikowana jest przekonana, że wyrób jest zgodny z właściwymi przepisami, wydaje potwierdzający to certyfikat zgodności. Następnie producent sporządza deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zgodność z właściwą dyrektywą. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu, właściwe normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis. Więcej informacji znaleźć można w dyrektywie 2009/48/EWG.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane według dyrektyw lub państw można wyszukiwać za pośrednictwem strony głównej NANDO.

Potrzeba jednostki notyfikowanej?

Przed przystąpieniem do procedury oceny należy ustalić, czy Państwo jako producent mogą ocenić wyrób samodzielnie, czy też konieczne jest zaangażowanie jednostki notyfikowanej.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność wyrobu z dyrektywą poprzez przeprowadzenie stosownej oceny. W zależności od tego, czy zharmonizowane normy europejskie zostaną zastosowane, a także od potencjalnego zagrożenia związanego z ciśnieniem, określonego na podstawie ilości energii zgromadzonej w zbiornikach – wyznaczonej przez iloczyn PS (ciśnienia) i V (objętości) – w dyrektywie określono odpowiednie procedury oceny zgodności.

Jednostka notyfikowana sprawdza zgodność produktu, przeprowadzając stosowną ocenę. Upewnia się również, że dokumentacja techniczna w wystarczającym stopniu potwierdza taką zgodność. Jeżeli jednostka notyfikowana zostanie zaangażowana na etapie kontroli produkcji, za oznakowaniem CE umieszczony zostanie jej numer identyfikacyjny.

Gdy wyrób jest zgodny z właściwymi przepisami, jednostka notyfikowana wydaje potwierdzający to certyfikat. Następnie producent sporządza deklarację zgodności (DoC), aby zadeklarować swoją wyłączną odpowiedzialność za zgodność wyrobu z właściwymi dyrektywami. Przedstawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem prawnym.

Deklaracja zgodności musi zawierać dane producenta, takie jak nazwa i adres, wszelkie będące przedmiotem badania zgodności istotne cechy produktu, właściwe normy europejskie i parametry działania, a także numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej i złożony w imieniu organizacji prawnie wiążący podpis. Więcej informacji znaleźć można w odnośnej dyrektywie.

Aby znaleźć jednostki notyfikowane wyznaczone przez państwa członkowskie do przeprowadzania oceny zgodności, proszę skorzystać z NANDO — bazy danych Organizacji Notyfikowanych i Wyznaczonych w ramach Nowego Podejścia. Jednostki notyfikowane można wyszukiwać według dyrektyw lub państw na stronie głównej NANDO.

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego