Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Citi rīki

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Visām aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm pilnvarotās iestādes iesaistīšana ir obligāta.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, izmantojiet "jaunās pieejas" informēto un pilnvaroto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

Strādājot ar iekārtām, uz kurām attiecas gāzes iekārtu direktīva, pilnvarotās iestādes iesaistīšana ir obligāta.

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. GID sistēmā pilnvarotā iestāde vienmēr ir iesaistīta arī ražošanas kontroles fāzē, un tās identifikācijas numurs ir norādīts aiz CE marķējuma.

Kad pilnvarotā iestāde ir novērtējusi ražojuma tipa atbilstību un tips atbilst piemērojamiem noteikumiem, tā par apstiprinājumu izsniedz EK tipa pārbaudes sertifikātu. Pēc ražošanas fāzes atbilstības novērtēšanas beigām ražotājam ir jāizstrādā atbilstības deklarācija (AD), lai deklarētu savu atbildību par ražojuma atbilstību attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, skatiet "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

Cilvēku pārvadāšanai paredzēto trošu ceļu iekārtu gadījumā pilnvarotās iestādes iesaistīšana ir obligāta.

Pilnvarotā iestāde pārbauda apakšsistēmu un drošības elementu atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību.

Kad pilnvarotā iestāde ir pārliecināta, ka ražojums atbilst prasībām, tā par apstiprinājumu izsniedz atbilstības sertifikātu. Pēc tam ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai uz savu atbildību deklarētu atbilstību attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku. Papildu informāciju skatiet attiecīgajā direktīvā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, izmantojiet "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Lūdzam ieskatīties http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_lv.htm.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noskaidrot, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

Nepieciešamība pēc pilnvarotās iestādes iesaistīšanas ir noteikta konkrētajos ar ekodizaina direktīvu 2009/125/EK pieņemtajos īstenošanas pasākumos.

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. Ja pilnvarotā iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles fāzē, tās identifikācijas numurs ir norādīts aiz CE marķējuma.

Kad pilnvarotā iestāde ir pārliecināta par ražojuma atbilstību, tā par apstiprinājumu izsniedz atbilstības sertifikātu. Pēc tam ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai deklarētu savu atbildību par atbilstības nodrošināšanu attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku. Papildu informāciju skatiet attiecīgajā direktīvā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, ražotājam vajadzētu izmantot "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Ražotāji var meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

EMC atbilstības novērtēšanas procedūras nosaka, ka ražotāja pienākums ir veikt aparāta EMC novērtēšanu. EMC Direktīva neprasa pilnvarotās iestādes starpniecību. Tomēr ražotājs vai ražotāja pilnvarotais pārstāvis Kopienā var iesniegt tehnisko dokumentāciju pilnvarotajā iestādē, kas to pārskatīs un izvērtēs, vai tehniskā dokumentācija atbilstoši parāda, ka direktīvas prasības ir izpildītas. Šādā gadījumā pilnvarotā iestāde izsniegs apstiprinošu paziņojumu. Šis paziņojums ir jāiekļauj tehniskajā dokumentācijā.

Pēc tam ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai uz savu atbildību deklarētu atbilstību attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāiekļauj:

  • atsauce uz direktīvu;
  • aparāta identifikācija;
  • ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese;
  • datēta atsauce uz specifikācijām, pēc kurām tiek deklarēta atbilstība;
  • deklarācijas datums;
  • personas, kura ir tiesīga uzņemties saistības ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja vārdā, identitāte un paraksts.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, ražotājam vajadzētu izmantot "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Ražotāji var meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms atbilstības novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

Tas, vai ir obligāta pilnvarotās iestādes veikta atbilstības novērtēšana, iekārtu un drošības sistēmu, kas paredzētas lietošanas sprādzienbīstamā vidē, gadījumā ir atkarīgs no konkrētā ražojuma. Papildu informāciju, lūdzu, skatiet Direktīvā 94/9/EK.

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. Ja pilnvarotā iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles fāzē, tās identifikācijas numurs ir norādīts aiz CE marķējuma.

Kad pilnvarotā iestāde ir pārliecināta par ražojuma atbilstību, tā par apstiprinājumu izsniedz atbilstības sertifikātu. Pēc tam ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai deklarētu savu atbildību par atbilstības nodrošināšanu attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, ražotāja nosaukums un adrese, būtiskās īpašības un prasības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas saskaņotie standarti un snieguma dati, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku organizācijas vārdā. Papildu informāciju, lūdzu, skatiet Direktīvas II pielikumā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, jums ir nepieciešama tikai "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāze. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Strādājot ar civilām vajadzībām paredzētām sprāgstvielām, pilnvarotās iestādes iesaistīšana ir obligāta.

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. Ja pilnvarotā iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles fāzē, tās identifikācijas numurs ir norādīts aiz CE marķējuma.

Kad pilnvarotā iestāde ir pārliecināta par ražojuma atbilstību, par apstiprinājumu tiek izsniegts atbilstības sertifikāts. Pēc tam ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai deklarētu savu atbildību par ražojuma atbilstību attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku. Papildu informāciju skatiet attiecīgajā direktīvā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, izmantojiet "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

To, vai ir obligāta pilnvarotās iestādes veikta atbilstības novērtēšana, karstā ūdens apkures katlu gadījumā nosaka konkrētais ražojums. Papildu informāciju, lūdzu, skatiet Direktīvā 92/42/EEK.

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma tipa atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. Ja pilnvarotā iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles fāzē, tās identifikācijas numurs ir norādīts aiz CE marķējuma.

Kad pilnvarotā iestāde ir pārliecināta par ražojuma tipa atbilstību, tā par apstiprinājumu izsniedz atbilstības sertifikātu. Pēc tam ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai deklarētu, ka tirgū laistās iekārtas atbilst pilnvarotās iestādes apstiprinātajam tipam un līdz ar to atbilst direktīvai. Tā ir paša ražotāja atbildība, un AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku. Papildu informāciju skatiet attiecīgajā direktīvā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, izmantojiet "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jums kā ražotājam ir nepieciešams iesaistīt pilnvarotu iestādi.

Pilnvarotās iestādes iesaistīšana ir nepieciešama Direktīvas 98/79/EK II pielikumā uzskaitītajām IV ierīcēm un pašpārbaudei paredzētām IV ierīcēm. Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, izmantojiet "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Lifta uzstādītājam vai liftos izmantojamo aizsargierīču ražotājam atbilstības novērtēšanas procedūrā vienmēr ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

Pilnvarotās iestādes dalība liftu atbilstības novērtēšanā ir obligāta.

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. Ja pilnvarotā iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles fāzē, tās identifikācijas numurs ir norādīts aiz CE marķējuma.

Kad pilnvarotā iestāde ir pārliecināta par ražojuma atbilstību, tā par apstiprinājumu izsniedz atbilstības sertifikātu. Pēc tam lifta uzstādītājs vai liftos izmantojamo aizsargierīču ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai deklarētu savu atbildību par atbilstības nodrošināšanu attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver lifta uzstādītāja vai liftos izmantojamo aizsargierīču ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku organizācijas vārdā. Papildu informāciju skatiet attiecīgajā direktīvā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, izmantojiet "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Ražotājs var prasīt pilnvarotās iestādes viedokli, taču ražotājam vienmēr ir pienākums nodrošināt un deklarēt ražojumu atbilstību piemērojamām leģislatīvajām prasībām.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noskaidrot, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

Direktīva 2006/42/EK par mašīnām paredz pilnvarotās iestādes iesaistīšanu, ja novērtējamais ražojums ietilpst kādā no IV pielikumā minētajām 23 kategorijām un neatbilst Eiropas saskaņotajam standartam, kas aptver visas attiecīgās veselības aizsardzības un drošības pamatprasības. Šajā gadījumā ražotājam ir jāiesaista pilnvarotā iestāde. Pretējā gadījumā pats ražotājs veic ražojuma iekšējās pārbaudes.

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. Ja pilnvarotā iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles fāzē, tās identifikācijas numurs ir norādīts aiz CE marķējuma.

Kad pilnvarotā iestāde ir pārliecināta par ražojuma atbilstību, tā par apstiprinājumu izsniedz atbilstības sertifikātu. Pēc tam ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai uz savu atbildību deklarētu atbilstību attiecīgajai direktīvai. AD ir dokuments ar juridisku spēku.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku. Papildu informāciju skatiet attiecīgajā direktīvā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, jums ir nepieciešama tikai "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāze. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

Strādājot ar mērinstrumentiem, ražotājam ir ļauts izvēlēties vienu no divām novērtēšanas procedūrām, kas ir noteiktas direktīvas A pielikumā:

  • ražotājs novērtē atbilstību ar iekšējās ražošanas kontroli, kā norādīts A pielikumā
  • pilnvarotā iestāde veic iekšējas ražošanas kontroli un ražojuma pārbaudi, kā norādīts A1 pielikumā

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. Ja pilnvarotā iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles fāzē, tās identifikācijas numurs tiek norādīts pēc CE marķējuma.

Kad pilnvarotā iestāde ir pārliecināta par ražojuma atbilstību, tā par apstiprinājumu izsniedz atbilstības sertifikātu. Pēc tam ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai deklarētu savu atbildību par ražojuma atbilstību attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku. Papildu informāciju skatiet attiecīgajā direktīvā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, izmantojiet "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

Direktīvā par medicīnas ierīcēm medicīnas ierīce tiek klasificēta saskaņā ar MID IX pielikuma noteikumiem kā I klases (zema riska) , IIa vai IIb klases (vidēja riska) vai III klases (augsta riska) ierīce. Pilnvarotās iestādes iesaistīšana nav obligāta I klases medicīnas ierīcēm, izņemot mērierīcēm vai ierīcēm, kas tiek laistas tirgū sterilā stāvoklī.

Pilnvarotā iestāde parasti pārbauda tikai ražotāja kvalitātes pārvaldību. Pilnvarotai iestādei ir jāpārbauda visu III klases medicīnas ierīču un izlases veidā IIa un IIb klases medicīnas ierīču dizains un tā atbilstība pamatprasībām. Pilnvarotā iestāde izsniedz sertifikātu, kurā, atsaucoties uz kādu no MID pielikumiem II līdz VI, norādīts, kas ticis pārbaudīts.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, izmantojiet "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas, valsts vai pilnvarotās iestādes numura (kas norādīts blakus CE marķējumam), izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir nepieciešams iesaistīt pilnvarotu iestādi.

Direktīva 2000/14/EK par trokšņa emisiju vidē paredz pilnvarotas iestādes iesaistīšanu (izņemot V pielikumā noteiktās procedūras gadījumā).

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. Ja pilnvarotā iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles fāzē, tās identifikācijas numurs ir norādīts aiz CE marķējuma.

Kad pilnvarotā iestāde ir pārliecināta par ražojuma atbilstību, tā par apstiprinājumu izsniedz atbilstības sertifikātu. Ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai uz savu atbildību deklarētu atbilstību attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku. Papildu informāciju skatiet attiecīgajā direktīvā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, ražotājam vajadzētu izmantot "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Ražotāji var meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

Neautomātisku svēršanas iekārtu gadījumā ražotājs var izvēlēties dažādas novērtēšanas procedūras un tādējādi arī izlemt, vai iesaistīt pilnvarotu iestādi.

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. Ja pilnvarotā iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles fāzē, tās identifikācijas numurs ir norādīts aiz CE marķējuma.

Kad pilnvarotā iestāde ir pārliecināta par ražojuma atbilstību, tā par apstiprinājumu izsniedz atbilstības sertifikātu. Ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai uz savu atbildību deklarētu atbilstību attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku. Papildu informāciju skatiet attiecīgajā direktīvā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, izmantojiet "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

Strādājot ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, pilnvarotā iestāde ir jāiesaista tikai II un III kategorijas gadījumā.

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. Ja pilnvarotā iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles fāzē (III kategorijas IAL gadījumā), tās identifikācijas numurs ir norādīts aiz CE marķējuma.

II kategorijas IAL, kuriem ražojuma atbilstību pārbauda pilnvarotā iestāde, tā par apstiprinājumu izsniedz EK tipa pārbaudes sertifikātu. III kategorijas IAL gadījumā papildus tiek veikta ražošanas kontrole. Ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai uz savu atbildību deklarētu ražojuma atbilstību attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, EK tipa pārbaudes sertifikāta numurs (ja piemērojams), jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku organizācijas vārdā. Papildu informāciju skatiet attiecīgajā direktīvā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, izmantojiet "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

Direktīvas kompetencē esošās spiediena iekārtas klasificē dažādās kategorijās (no I līdz IV) saskaņā ar direktīvas II pielikumu, atbilstīgi pieaugošam apdraudējuma līmenim.

II vai augstākas kategorijas iekārtām pilnvarotas iestādes iesaistīšana ir obligāta.

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. Ja pilnvarotā iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles fāzē, tās identifikācijas numurs ir norādīts aiz CE marķējuma.

Kad pilnvarotā iestāde ir pārliecināta par ražojuma atbilstību, tā par apstiprinājumu izsniedz sertifikātu. Ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai uz savu atbildību deklarētu atbilstību attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku. Papildu informāciju skatiet direktīvā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, skatiet "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

Direktīva 2007/23/EK par pirotehniskiem izstrādājumiem vienmēr paredz pilnvarotas iestādes iesaistīšanu.

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. Ja pilnvarotā iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles fāzē, tās identifikācijas numurs ir norādīts aiz CE marķējuma.

Kad pilnvarotā iestāde ir pārliecināta par ražojuma atbilstību, tā par apstiprinājumu izsniedz atbilstības sertifikātu. Ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai uz savu atbildību deklarētu atbilstību attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku. Papildu informāciju skatiet attiecīgajā direktīvā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, ražotājam vajadzētu izmantot "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Ražotāji var meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

Atkarībā no ierīces tipa un no tā, vai tiek izmantoti saskaņoti standarti, direktīva paredz dažādas iespējamās novērtēšanas procedūras. Ja ražotājs neizmanto saskaņotos standartus vai tādi nepastāv, ražotājam ir jāiesniedz sava tehniskā dokumentācija pilnvarotā iestādē, kas to pārskatīs.

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. Ja pilnvarotā iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles fāzē, tās identifikācijas numurs ir jānorāda aiz CE marķējuma.

Kad pilnvarotā iestāde ir pārliecināta par ražojuma atbilstību, tā par apstiprinājumu izsniedz atbilstības sertifikātu. Ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai uz savu atbildību deklarētu katra atsevišķa ražojuma atbilstību attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, skatiet "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

Noteiktiem kuģiem, kas ir paredzēti piekrastes un piekrastes ūdeņu ceļojumiem un ir izstrādāti, ievērojot Eiropas saskaņotos standartus, kas ietver visus saistītos drošības aspektus, ražotājs var veikt iekšējās ražojuma pārbaudes un pēc tam izstrādāt un parakstīt EK atbilstības deklarāciju.
Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. Ja pilnvarotā iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles fāzē, tās identifikācijas numurs ir norādīts aiz CE marķējuma.

Kad pilnvarotā iestāde ir pārliecināta par ražojuma atbilstību, tā par apstiprinājumu izsniedz atbilstības sertifikātu. Ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai uz savu atbildību deklarētu atbilstību attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku. Papildu informāciju skatiet attiecīgajā direktīvā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, skatiet "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Lūdzam ieskatīties http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai tikai tad, ja ir iesaistīta pilnvarota iestāde.

Attiecībā uz rotaļlietu drošumu Eiropas tirgū, Direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu pieprasa pilnvarotas iestādes dalību gadījumā, kad konkrētā rotaļlieta pilnībā (vai daļēji) neatbilst minētajiem saskaņotajiem standartiem, kā minēts 13. pantā (un tādēļ atbilstība ir jānosaka tieši direktīvas prasībām), vai kad ražotājs uzskata, ka rotaļlietai ir nepieciešama pilnvarotās iestādes pārbaude.

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību.

Kad pilnvarotā iestāde ir pārliecināta par ražojuma atbilstību, tā par apstiprinājumu izsniedz atbilstības sertifikātu. Ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai uz savu atbildību apliecinātu atbilstību attiecīgajai direktīvai. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku. Papildu informāciju, lūdzu, skatiet Direktīvas 2009/48/EK III pielikumā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, izmantojiet "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Vai ir nepieciešama pilnvarotā iestāde?

Pirms novērtēšanas procedūras sākšanas ir svarīgi noteikt, vai jūs kā ražotājs varat novērtēt savu ražojumu pats vai arī ir jāiesaista pilnvarotā iestāde.

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību direktīvai, veicot atbilstības novērtēšanu. Atkarībā no tā, vai tiek izmantoti saskaņotie Eiropas standarti, un iespējamā spiediena apdraudējuma, ko nosaka tvertņu kopējais enerģētiskais saturs (ko, savukārt, nosaka PS (spiediena) un V (tilpuma) reizinājums), direktīvā ir definētas piemērotas atbilstības novērtēšanas procedūras.

Pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma atbilstību, veicot atbilstības novērtēšanu. Tā arī nodrošina, ka tehniskā dokumentācija pietiekami atbalsta ražojuma atbilstību. Ja pilnvarotā iestāde ir iesaistīta ražošanas kontroles fāzē, tās identifikācijas numurs ir norādīts aiz CE marķējuma.

Ja ražojums atbilst direktīvai, pilnvarotā iestāde par apstiprinājumu izsniedz sertifikātu. Ražotājs izstrādā atbilstības deklarāciju (AD), lai uz savu atbildību deklarētu ražojuma atbilstību attiecīgajām direktīvām. AD izveidošana ir juridisks pienākums.

Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, pamatīpašības, kurām ražojums atbilst, jebkādi Eiropas standarti un snieguma dati, un pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku. Papildu informāciju skatiet attiecīgajā direktīvā.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes atbilstības novērtēšanas veikšanai, lūdzu, skatiet "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Jūs varat meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO mājaslapu.

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam