Naršymo kelias

Papildomos priemonės

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Visų aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų atveju būtina įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, rasite NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Prietaisų, kuriems taikoma Dujas deginančių prietaisų direktyva, atveju paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą įtraukti būtina.

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Pagal Dujas deginančių prietaisų direktyvą, paskelbtoji įstaiga visada įtraukiama ir į gaminių kontrolės fazę, o po CE ženklo turi būti nurodytas įstaigos identifikavimo numeris.

Jeigu paskelbtoji įstaiga įvertino gaminio tipo atitiktį ir tipas atitinka taikytinas nuostatas, įstaiga išduoda tai patvirtinantį EB tipo patikrinimo sertifikatą. Atlikus gamybos fazės atitikties įvertinimą gamintojas turi parengti atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už gaminio atitiktį taikomai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, žr. NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Atliekant keleivinių lynų kelio įrenginių atitikties įvertinimą paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą įtraukti būtina.

Paskelbtoji įstaiga patikrina posistemių ir saugos komponentų atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį.

Įsitikinusi, kad gaminys atitinka reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį atitikties sertifikatą. Tada gamintojas parengia atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamesnę informaciją žr. konkrečioje direktyvoje.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, rasite NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu išsiaiškinti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Ar reikia įtraukti paskelbtąją įstaigą nurodyta Ekologinio projektavimo direktyvos 2009/125/EB specialiosiose įgyvendinimo priemonėse.

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Įsitikinusi, kad gaminys atitinka reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį atitikties sertifikatą. Po to gamintojas turi parengti atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (montuotojas arba saugos įtaisų gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamesnę informaciją žr. konkrečioje direktyvoje.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta atlikti atitikties vertinimą, gamintojas turi ieškoti NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Čia paskelbtųjų įstaigų galima ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

EMS atitikties įvertinimo procedūrose numatyta, kad gamintojas privalo atlikti aparato EMS įvertinimą. EMS direktyva nereikalauja įtraukti paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos, tačiau gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas Bendrijoje gali pateikti techninius dokumentus paskelbtajai įstaigai, kuri juos peržiūrėjusi įvertins, ar techniniai dokumentai pakankamai pagrindžia direktyvos reikalavimų laikymąsi. Tokiu atveju paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį pažymėjimą. Šis pažymėjimas turi būti techninių dokumentų dalis.

Tada gamintojas parengia atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti šie duomenys:

  • nuoroda į šią direktyvą;
  • aparato identifikavimo duomenys;
  • gamintojo duomenys, pvz., pavadinimas ir adresas;
  • nuoroda į specifikacijas, kurioms yra pareiškiama atitiktis, su data;
  • deklaracijos data;
  • kompetentingo asmens, turinčio įgaliojimą atstovauti gamintoją arba jo įgaliotąjį atstovą, tapatybės duomenys ir parašas.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta atlikti atitikties vertinimą, gamintojas turi ieškoti NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galima ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant atitikties įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Ar reikia potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų atitiktį pavesti įvertinti paskelbtajai institucijai priklauso nuo konkretaus gaminio. Papildomą informaciją žr. Direktyvoje 94/9/EB.

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Įsitikinusi, kad gaminys atitinka reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį atitikties sertifikatą. Po to gamintojas turi parengti atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminės charakteristikos ir reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos darnieji standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamią informaciją žr. direktyvoje, ypač II priede.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, žr. tik NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų atveju paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą įtraukti būtina.

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Įsitikinusi, kad gaminys atitinka reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį atitikties sertifikatą. Po to gamintojas parengia atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamesnę informaciją žr. konkrečioje direktyvoje.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, rasite NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Ar atitikties įvertinimą būtinai turi atlikti paskelbtoji įstaiga, karšto vandens katilų atveju priklauso nuo konkretaus katilo. Išsamią apžvalgą žr. Direktyvoje 92/42/EEB .

Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga patikrina gaminio tipo atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Įsitikinusi, kad gaminio tipas atitinka reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį atitikties sertifikatą. Tada gamintojas parengia atitikties deklaraciją, kurioje paskelbia, kad į rinką pateikti prietaisai atitinka tipo reikalavimus, patvirtintus paskelbtosios įstaigos, ir todėl atitinka direktyvą. Už atitiktį atsako tik gamintojas. Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją (pavadinimas ir adresas); esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamesnę informaciją žr. konkrečioje direktyvoje.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, rasite NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jums (kaip gamintojui) reikia įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Paskelbtąją įstaigą įtraukti būtina vertinant Direktyvos 98/79/EB II priede išvardytus IVD prietaisus ir IVD prietaisus, skirtus savikontrolei. Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, rasite NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Lifto montuotojas arba lifto saugos įtaisų gamintojas į atitikties įvertinimo procedūrą visada turi įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Atliekant liftų atitikties įvertinimą paskelbtąją įstaigą įtraukti būtina.

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Įsitikinusi, kad gaminys atitinka reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį atitikties sertifikatą. Po to lifto montuotojas arba lifto saugos įtaisų gamintojas turi parengti atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (montuotojas arba saugos įtaisų gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie lifto montuotoją ir lifto saugos įtaisų gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamesnę informaciją žr. konkrečioje direktyvoje.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, žr. NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Gamintojas gali kreiptis nuomonės į paskelbtąją įstaigą (kodifikuotos direktyvos tekste lietuvių kalba tokios įstaigos vadinamos „įstaigomis, kurioms pranešta“), tačiau gamintojas visada atsako už atitikties taikytinoms teisės normoms užtikrinimą ir deklaravimą.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą reikia išsiaiškinti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Direktyvoje 2006/42/EB dėl mašinų numatyta, kad paskelbtąją įstaigą reikia įtraukti, jeigu vertinamasis gaminys priklauso vienai iš 23 kategorijų, išvardytų IV priede, ir neatitinka darniojo Europos standarto, į kurio taikymo sritį įeina visi atitinkami sveikatos ir saugos reikalavimai. Tokiu atveju gamintojas turi kreiptis į paskelbtąją įstaigą. Kitais atvejais gamintojas atlieka gamybos vidaus patikras savarankiškai.

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Įsitikinusi, kad gaminys atitinka reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį atitikties sertifikatą. Tada gamintojas parengia atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir (jeigu taikytina) organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamesnę informaciją žr. konkrečioje direktyvoje.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, žr. tik NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar turite įtraukti paskelbtąją įstaigą.

Matavimo priemonių atveju gamintojas gali rinktis vieną iš dviejų įvertinimo procedūrų, nurodytų direktyvos A priede, kai:

  • gamintojas įvertina atitiktį, atlikęs vidinę gamybos kontrolę, kaip išdėstyta A priede;
  • paskelbtoji įstaiga atlieka vidinę gamybos kontrolę kartu su gaminio išbandymu, kaip išdėstyta A1 priede.

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti pateikiamas jos identifikavimo numeris.

Įsitikinusi, kad gaminys atitinka reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį atitikties sertifikatą. Po to gamintojas parengia atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamesnę informaciją žr. konkrečioje direktyvoje.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, rasite NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Medicinos prietaisų direktyvoje medicinos prietaisai klasifikuojami pagal MDD IX priedo kriterijus: I klasė (mažas rizikos laipsnis), IIa arba IIb klasės (vidutinis rizikos laipsnis) ir III klasė (didelis rizikos laipsnis). I klasės prietaisų atvejų paskelbtosios įstaigos įtraukti nereikia, jeigu šie prietaisai turi matavimo funkciją arba yra pateikiami į rinką sterilūs.

Daugeliu atvejų paskelbtoji įstaiga tikrina tik gamintojo kokybės valdymo sistemą. Medicinos prietaisų, priklausančių III klasei, arba medicinos prietaisų, priklausančių IIa arba IIb klasėms, atveju, paskelbtoji įstaiga turi pagal tipinį pavyzdį ištirti medicinos prietaiso projektą bei jo atitiktį esminiams reikalavimams. Paskelbtoji įstaiga išduoda sertifikatą, kuriame nurodyta, kas buvo tikrinta pagal vieną iš MPD priedų nuo II iki VI.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, žr. NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą, valstybę arba paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos numerį (nurodomą šalia CE ženklo) NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Direktyvoje 2000/14/EB dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo numatytas paskelbtosios įstaigos įtraukimas (išskyrus atvejus, kai procedūra atliekama pagal V priedą).

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Įsitikinusi, kad gaminys atitinka reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį atitikties sertifikatą. Tada gamintojas parengia atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamesnę informaciją žr. konkrečioje direktyvoje.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta atlikti atitikties vertinimą, gamintojas turi ieškoti NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Čia paskelbtųjų įstaigų galima ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Neautomatinių svarstyklių atveju gamintojas gali pasirinkti vieną iš skirtingų įvertinimo procedūrų ir nuspręsti, įtraukti paskelbtąją įstaigą ar ne.

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Įsitikinusi, kad gaminys atitinka reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį atitikties sertifikatą. Tada gamintojas parengia atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamesnę informaciją žr. konkrečioje direktyvoje.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, žr. NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją tikrinimo) įstaigą.

Kalbant apie asmenines apsaugos priemones, paskelbtąją įstaigą reikia įtraukti II ir III kategorijos priemonių atveju.

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga (III kategorijos AAP atveju), po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

II kategorijos AAP atveju, patikrinusi gaminio atitiktį paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį EB tipo tyrimo sertifikatą. III kategorijos AAP atveju papildomai atliekama gamybos kontrolė. Tada gamintojas parengia atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už gaminio atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; EB tipo tyrimo sertifikato numeris (jeigu yra); Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamesnę informaciją žr. konkrečioje direktyvoje.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, rasite NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Slėginė įranga direktyvoje klasifikuojama pagal kategorijas (nuo I iki IV, pavojingumo lygio didėjimo tvarka), kaip nurodyta direktyvos II priede.

Jeigu įrenginys priklauso II arba aukštesnio lygio kategorijai, paskelbtąją įstaigą įtraukti būtina.

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Įsitikinusi, kad gaminys atitinka reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį sertifikatą. Tada gamintojas parengia atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamesnę informaciją žr. direktyvoje.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, žr. NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Pagal Pirotechnikos gaminių direktyvą 2007/23/EB, visada būtina įtraukti paskelbtąją įstaigą.

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Įsitikinusi, kad gaminys atitinka reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį atitikties sertifikatą. Tada gamintojas parengia atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamesnę informaciją žr. konkrečioje direktyvoje.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta atlikti atitikties vertinimą, gamintojas turi ieškoti NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Čia paskelbtųjų įstaigų galima ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Atsižvelgiant į aparato tipą ir tai, ar taikomi darnieji standartai, direktyvoje numatytos skirtingos įvertinimo procedūrų galimybės. Jeigu gamintojas darniųjų standartų netaikė, arba jeigu tokių standartų nėra, gamintojas paskelbtosios įstaigos peržiūrai turi pateikti techninių dokumentų rinkinį.

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Įsitikinusi, kad gaminys atitinka reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį atitikties sertifikatą. Tada gamintojas parengia atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už kiekvieno atskiro gaminio atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, žr. NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Jeigu tam tikras laivas yra skirtas kelionėms pakrančių ir uždaruosiuose vandenyse ir yra pagamintas laikantis Europos darniųjų standartų, apimančių visus atitinkamus saugos aspektus, jo gamintojas gali atlikti gaminio vidaus kontrolę ir po to sudaryti bei pasirašyti EB atitikties deklaraciją.
Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Įsitikinusi, kad gaminys atitinka reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį atitikties sertifikatą. Tada gamintojas parengia atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamesnę informaciją žr. konkrečioje direktyvoje.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, žr. NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Žr. http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar būtinai turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Į Europos rinką pateikiamų žaislų saugos atžvilgiu Direktyvoje 2009/48/EB dėl žaislų saugos reikalaujama įtraukti paskelbtąją įstaigą, jeigu susijęs žaislas ne visiškai atitinka (arba iš dalies atitinka) darniuosius standartus, kaip nurodyta 13 straipsnyje (ir todėl reikia tiesiogiai nustatyti atitiktį direktyvos reikalavimams), arba jeigu gamintojas mano, kad žaislą turėtų patikrinti paskelbtoji įstaiga.

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį.

Įsitikinusi, kad gaminys atitinka reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį atitikties sertifikatą. Tada gamintojas parengia atitikties deklaraciją, kurioje pareiškia, kad už atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamią apžvalgą žr. Direktyvos 2009/48/EB III priede.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, žr. NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Reikia paskelbtosios įstaigos?

Prieš atliekant įvertinimo procedūrą svarbu nustatyti, ar jūs (kaip gamintojas) galite įvertinti savo gaminį savarankiškai, ar turite įtraukti paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą.

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį direktyvai atlikdama atitikties įvertinimą. Kokias procedūras reikia taikyti atitikčiai įvertinti, direktyvoje nustatyta atsižvelgiant į tai, ar buvo taikyti darnieji Europos standartai, ir į galimą slėgio keliamą pavojų, priklausantį nuo bendrojo energijos potencialo (PS (slėgio) ir V (tūrio) sandaugos).

Paskelbtoji įstaiga patikrina gaminio atitiktį atlikdama atitikties įvertinimą. Ji taip pat užtikrina, kad techniniai dokumentai pakankamu mastu pagrįstų gaminio atitiktį. Jeigu į gamybos kontrolės fazę įtraukta paskelbtoji įstaiga, po CE ženklo turi būti nurodytas jos identifikavimo numeris.

Jeigu gaminys atitinka direktyvos reikalavimus, paskelbtoji įstaiga išduoda tai patvirtinantį sertifikatą. Tada gamintojas parengia atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad už kiekvieno gaminio atitiktį atitinkamai direktyvai atsako tik jis (gamintojas). Sudaryti atitikties deklaraciją būtina pagal įstatymus.

Atitikties deklaracijoje turi būti pateikiama išsami informacija apie gamintoją: pavadinimas ir adresas; esminiai reikalavimai, kuriuos atitinka gaminys; Europos standartai ir bandymų atlikimo duomenys bei paskelbtosios įstaigos numeris ir organizacijos įgalioto kompetentingo asmens parašas. Išsamesnę informaciją žr. konkrečioje direktyvoje.

Kokia paskelbtoji įstaiga valstybės narės paskirta įvertinti atitiktį, žr. NANDO. Tai naujojo požiūrio paskelbtųjų (notifikuotųjų) ir paskirtųjų organizacijų duomenų bazė. Paskelbtųjų įstaigų galite ieškoti pagal direktyvą arba pagal valstybę NANDO interneto svetainėje.

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą