Veebisait on arhiveeritud (02/02/2015)
02/02/2015

Navigatsioonitee

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Lisatööriistad

Kas vajate teavitatud asutust?

Kas vajate teavitatud asutust?

Teavitatud asutuse kaasamine on kõigi aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete puhul kohustuslik.

Kui soovite leida selliseid liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Küttegaasiseadmete direktiiviga reguleeritud seadmete korral on teavitatud asutuse kaasamine kohustuslik.

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust nõuetele vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. GAD raames on teavitatud asutus alati kaasatud ka toote EÜ järelevalve etapil ning CE-märgisele järgneb asutuse tunnusnumber.

Pärast seda, kui teavitatud asutus on tootetüübi vastavust hinnanud ja leidnud, et tootetüüp vastab kohalduvatele sätetele, väljastab teavitatud asutus seda tõendava EÜ tüübihindamistõendi. Pärast tootmisetapi vastavushindamist edukat läbimist koostab tootja vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oma ainuvastutust toote vastavuse eest asjakohase direktiivi nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nt nime ja aadressi, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka õiguslikult siduvat allkirja.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Reisijateveoks ette nähtud köisteede korral on teavitatud asutuse kaasamine kohustuslik.

Teavitatud asutus kontrollib alamsüsteemide ja ohutusseadiste vastavust nõuetele vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu.

Kui teavitatud asutus on veendunud, et toode vastab nõuetele, väljastatakse seda kinnitav vastavussertifikaat. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oma ainuvastutust asjakohase direktiivi nõuete järgimise eest. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nagu nimi ja aadress, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja. Lisateavet leiate vastavast direktiivist.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Palun tutvuge http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_et.htm.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Teavitatud asutuse kaasamise vajadus on määratletud ökodisaini direktiivi 2009/125/EÜ raames vastu võetud spetsiaalsetes rakendusmeetmetes.

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust nõuetele vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Kui toote EÜ järelevalve etapil on kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema teavitatud asutuse tunnusnumber.

Kui teavitatud asutus on veendunud, et toode vastab nõuetele, väljastatakse seda kinnitav vastavussertifikaat. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), millega kinnitab oma ainuvastutust asjakohase direktiivi nõuete järgimise eest. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nt nime ja aadressi, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja. Lisateavet leiate vastavast direktiivist.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Elektromagnetilise ühilduvuse vastavushindamise menetluste kohaselt on tootjal kohustus teostada aparatuuri elektromagnetilise ühilduvuse vastavushindamine. Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis ei nõuta teavitatud asutuse sekkumist. Sellest olenemata võib tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Ühenduses esitada tehnilise dokumentatsiooni teavitatud asutusele, mis selle läbi vaatab ning hindab, kas tehniline dokumentatsioon tõendab nõuetekohaselt vastavust direktiivi nõuetele. Kui vastavad nõuded on täidetud, väljastab teavitatud asutus sellekohase tõendi. See tõend on osa tehnilisest dokumentatsioonist.

Seejärel koostab tootja vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oma ainuvastutust asjakohase direktiivi nõuete järgimise eest. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama:

  • viidet käesolevale direktiivile;
  • aparatuuri identifitseerimisandmeid;
  • tootja andmeid, nt nime ja aadressi;
  • kuupäevalist viidet vastavust deklareerivatele spetsifikaatidele, mille alusel deklareeritakse aparatuuri vastavus;
  • deklaratsiooni kuupäeva;
  • selle isiku andmeid ja allkirja, kellel on õigus tootja või tema volitatud esindaja nimel alla kirjutada.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne vastavushindamise menetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks mõeldud seadmete korral sõltub konkreetsest tootest, kas teavitatud asutuse vastavushindamine on kohustuslik või mitte. Lisateavet leiate direktiivist 94/9/EÜ.

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Kui toote EÜ järelevalve faasi on kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema teavitatud asutuse tunnusnumber.

Kui teavitatud asutus on veendunud toote vastavuses nõuetele, väljastatakse seda kinnitav vastavussertifikaat. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oma ainuvastutust asjakohase direktiivi nõuete järgimise eest. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nt nime ja aadressi, põhiomadusi ja nõudeid, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa ühtlustatud standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja. Lisateavet leiate direktiivist, eriti selle II lisast.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Teavitatud asutuse kaasamine on tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide puhul kohustuslik.

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Kui toote EÜ järelevalve etapil on kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema teavitatud asutuse tunnusnumber.

Kui teavitatud asutus on veendunud, et toode vastab nõuetele, väljastatakse seda kinnitav vastavussertifikaat. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), millega kinnitab oma ainuvastutust toote vastavuse eest asjakohase direktiivi nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nt nime ja aadressi, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja. Lisateavet leiate vastavast direktiivist.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Teavitatud asutuse vastavushindamise kohustuslikkus kuumaveeboilerite korral sõltub konkreetsest tootest. Lisateavet leiate direktiivist 92/42/EMÜ.

Teavitatud asutus kontrollib tootetüübi vastavust vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Kui toote EÜ järelevalve etapil on kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema teavitatud asutuse tunnusnumber.

Kui teavitatud asutus on veendunud, et tootetüüp vastab nõuetele, väljastatakse seda kinnitav vastavussertifikaat. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oma ainuvastutust turule toodavate toodete vastavuse eest teavitatud asutuse poolt kinnitatud tüübile ja seega ka asjakohase direktiivi nõuetele. Tootja on direktiivi nõuete järgimise eest ainuvastutav ning vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nt nime ja aadressi, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja. Lisateavet leiate vastavast direktiivist.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja peate kaasama teavitatud asutuse.

Teavitatud asutuse kaasamine on vajalik IVDde korral, mis on välja toodud direktiivi 98/79/EÜ II lisas, ja enesetestimiseks ette nähtud IVDde puhul. Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Lifti paigaldaja või ohutusseadiste tootja peab teavitatud asutuse alati vastavushindamise menetlusse kaasama.

Liftide vastavushindamise korral on teavitatud asutuse kaasamine kohustuslik.

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust, kasutades selleks vastavushindamise menetlust. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Kui toote EÜ järelevalve etapil on kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema teavitatud asutuse tunnusnumber.

Kui teavitatud asutus on veendunud, et toode vastab nõuetele, väljastatakse seda kinnitav vastavussertifikaat. Seejärel peab lifti paigaldaja või ohutusseadiste tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oma ainuvastutust asjakohase direktiivi nõuete järgimise eest. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama lifti paigaldaja või ohutusseadiste tootja andmeid, nt nime ja aadressi, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja. Lisateavet leiate vastavast direktiivist.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Tootja võib küsida teavitatud asutuse arvamust, kuid tootjal on alati kohustus tagada ja kinnitada, et tooted vastavad kohalduvate õigusaktide nõuetele.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Masinaid käsitlevas direktiivis 2006/42/EÜ on ette nähtud teavitatud asutuse kaasamine, kui hinnatav toode kuulub ühte IV lisas loetletud 23 kategooriast ega vasta Euroopa ühtlustatud standardile, mis hõlmab kõiki asjaomaseid tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Sellisel juhul peab tootja kasutama teavitatud asutuse abi. Muudel juhtudel teeb tootja toote sisemise kontrolli ise.

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust nõuetele vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Kui toote EÜ järelevalve etapil on kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema teavitatud asutuse tunnusnumber.

Kui teavitatud asutus on veendunud, et toode vastab nõuetele, väljastatakse seda kinnitav vastavussertifikaat. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), millega kinnitab oma ainuvastutust asjakohase direktiivi nõuete järgimise eest. Vastavusdeklaratsioon on õiguslikult siduv.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nt nime ja aadressi, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja, kui see on kohane. Lisateavet leiate vastavast direktiivist.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saavad tootjad teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Mõõtevahendite korral on tootjal lubatud valida kahe hindamismenetluse vahel, mis on sätestatud direktiivi A lisas:

  • tootja kasutab vastavushindamiseks sisetootmiskontrolli, mis on sätestatud A lisas;
  • teavitatud asutus teostab lisaks sisetootmiskontrollile ka tootekatse, mida on täpsustatud A1 lisas.

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Kui toote EÜ järelevalve faasi on kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema teavitatud asutuse tunnusnumber.

Kui teavitatud asutus on veendunud, et toode vastab nõuetele, väljastatakse seda kinnitav vastavussertifikaat. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oma ainuvastutust selle eest, et tema toode vastab asjakohase direktiivi nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nt nime ja aadressi, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja. Lisateavet leiate vastavast direktiivist.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Meditsiiniseadmete direktiivis on meditsiiniseade MDD IX lisa sätetest lähtuvalt liigitatud kas I klassi (madala riskitasemega), IIa või IIb klassi (keskmise riskitasemega) või III klassi (kõrge riskitasemega) meditsiiniseadmeks. Teavitatud asutuse kaasamine on I klassi kuuluvate meditsiiniseadmete puhul nõutav vaid siis, kui neil on mõõtefunktsioon või kui need tuuakse turule steriilsena.

Enamikul juhtudel kontrollib teavitatud asutus ainult tootja kvaliteedijuhtimist. Teavitatud asutus peab kontrollima III klassi ning IIa ja IIb klassi kuuluvate meditsiiniseadmete esindusliku valimi hulka kuuluva meditsiiniseadme kavandit ja selle vastavust olulistele nõuetele. Teavitatud asutus väljastab sertifikaadi, milles on selgitatud, mida täpsemalt kontrolliti – selleks viidatakse ühele MDD II–VI lisast.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi, riigi või CE-märgise kõrval asuva teavitatud asutuse tunnusnumbri järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Välitingimustes kasutatavate seadmete müra direktiiviga 2000/14/EÜ on ette nähtud teavitatud asutuse kaasamine (välja arvatud V lisas sätestatud menetluse korral) .

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Kui toote EÜ järelevalve faasi on kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema teavitatud asutuse tunnusnumber.

Kui teavitatud asutus on veendunud, et toode vastab nõuetele, väljastatakse seda kinnitav vastavussertifikaat. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oma ainuvastutust asjakohase direktiivi nõuete järgimise eest. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nt nime ja aadressi, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja. Lisateavet leiate direktiivist.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Mitteautomaatkaalude korral saab tootja valida erinevate hindamismenetluste vahel ning ühtlasi otsustada, kas teavitatud asutus kaasata või mitte.

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Kui toote EÜ järelevalve on kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema teavitatud asutuse tunnusnumber.

Kui teavitatud asutus on veendunud, et toode vastab nõuetele, väljastatakse seda kinnitav vastavussertifikaat. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oma ainuvastutust asjakohase direktiivi nõuete järgimise eest. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nagu nimi ja aadress, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja. Lisateavet leiate direktiivist.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Isikukaitsevahendite korral on teavitatud asutuse kaasamine nõutav vaid II ja III kategooria IKVde puhul.

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Kui toote EÜ järelevalve etapil (III kategooria IKVde korral) on kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema teavitatud asutuse tunnusnumber.

Kui teavitatud asutus on veendunud, et II kategooria IKV vastab nõuetele, väljastatakse seda kinnitav EÜ tüübihindamistõend. III kategooria IKV läbib lisaks toote EÜ järelevalve etapi. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oma ainuvastutust toote vastavuse eest asjakohase direktiivi nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nt nime ja aadressi, EÜ tüübihindamistõendi numbrit (kui on kohaldatav), kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja. Lisateavet leiate direktiivist.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad surveseadmed liigitatakse vastavalt II lisale ohtlikkuse astme alusel suurenevas järjestuses kategooriatesse (I–IV).

II või kõrgema kategooria seadmete puhul on teavitatud asutuse kaasamine kohustuslik.

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Kui toote EÜ järelevalve etapil on kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema teavitatud asutuse tunnusnumber.

Kui teavitatud asutus on veendunud, et toode vastab nõuetele, väljastatakse seda kinnitav sertifikaat. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oam ainuvastutust asjakohase direktiivi nõuete järgimise eest. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nt nime ja aadressi, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja. Lisateavet leiate direktiivist.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Pürotehniliste toodete direktiivi 2007/23/EÜ kohaselt on teavitatud asutuse kaasamine alati kohustuslik.

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Kui toote EÜ järelevalve etapil on kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema teavitatud asutuse tunnusnumber.

Kui teavitatud asutus on veendunud, et toode vastab nõuetele, väljastatakse seda kinnitav vastavussertifikaat. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oma ainuvastust asjakohase direktiivi nõuete järgimise eest. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nt nime ja aadressi, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja. Lisateavet leiate direktiivist.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Sõltuvalt seadmete tüübist ja sellest, kas kasutatakse ühtlustatud standardeid, nähakse direktiivis ette erinevaid hindamismenetluste võimalusi. Kui tootja ühtlustatud standardeid ei kasutanud või kui neid ei ole, peab tootja tehnilise dokumentatsiooni esitama teavitatud asutusele, mis selle läbi vaatab.

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Kui toote EÜ järelevalve etapil on kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema teavitatud asutuse tunnusnumber.

Kui teavitatud asutus on veendunud, et toode vastab nõuetele, väljastatakse seda kinnitav vastavussertifikaat. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oma ainuvastutust kõikide tema toodete vastavuse eest asjakohase direktiivi nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nt nime ja aadressi, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Rannalähedasteks ja kaitstud merereisideks ehitatud spetsiaalsete väikelaevade puhul – mille tootmisel on järgitud Euroopa ühtlustatud standardeid, milles on reguleeritud kõik asjakohased ohutusnõuded – võib tootja teostada toote sisekontrolle ning seejärel koostada ja allkirjastada EÜ vastavusdeklaratsiooni.
Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Kui toote EÜ järelevalve etapil on kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema teavitatud asutuse tunnusnumber.

Kui teavitatud asutus on veendunud, et toode vastab nõuetele, väljastatakse seda kinnitav vastavussertifikaat. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oma ainuvastutust asjakohase direktiivi nõuete järgimise eest. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nt nime ja aadressi, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja. Lisateavet leiate direktiivist.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Palun tutvuge http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet hinnata ise või ainult koos teavitatud asutusega.

Pidades silmas mänguasjade ohutust Euroopa turul, nõutakse mänguasjade ohutuse direktiivis 2009/48/EÜ teavitatud asutuse kaasamist juhul, kui mänguasi ei vasta täielikult (või osaliselt) ühtlustatud standardite nõuetele, nagu on sätestatud direktiivi artiklis 13 (ja seetõttu tuleb nõuetele vastavus välja selgitada direktiivi nõuete põhjal), või kui tootja arvab, et mänguasi vajab teavitatud asutuse kontrolli.

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu.

Kui teavitatud asutus on veendunud, et toode vastab nõuetele, väljastatakse seda kinnitav vastavussertifikaat. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oma ainuvastutust asjakohase direktiivi nõuete järgimise eest. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nt nime ja aadressi, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja. Lisateavet leiate direktiivi 2009/48/EÜ III lisast.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Kas vajate teavitatud asutust?

Enne hindamismenetlusega jätkamist peate kindlasti välja selgitama, kas teie kui tootja võite oma toodet ise hinnata või on vajalik teavitatud asutuse kaasamine.

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust direktiivi nõuetele vastavushindamise teel. Olenevalt sellest, kas ühtlustatud Euroopa standardeid kohaldatakse või mitte, ja anumate energiasisaldusel põhinevast potentsiaalsest surveohust, mille määramiseks kasutatakse PSi (surve) ja V (mahu) korrutist, on direktiivis määratletud sobivad vastavushindamise menetlused.

Teavitatud asutus kontrollib toote vastavust vastavushindamise teel. Ühtlasi kontrollitakse toote vastavust piisavalt toetava tehnilise dokumentatsiooni olemasolu. Kui toote EÜ järelevalve etapil on kaasatud teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema teavitatud asutuse tunnusnumber.

Kui toode vastab direktiivi nõuetele, väljastab teavitatud asutus seda kinnitava sertifikaadi. Seejärel peab tootja koostama vastavusdeklaratsiooni (DoC), milles kinnitab oma ainuvastutust toote vastavuse eest asjakohaste direktiivide nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni koostamine on õiguslik kohustus.

Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama tootja andmeid, nt nime ja aadressi, põhiomadusi, millele toode vastab, kõiki kohalduvaid Euroopa standardeid, talitlusnäitajaid ja nii teavitatud asutuse tunnusnumbrit kui ka organisatsiooni esindaja õiguslikult siduvat allkirja. Lisateavet leiate direktiivist.

Kui soovite leida liikmesriikide poolt määratud teavitatud asutusi, mis tegelevad vastavushindamisega, kasutage palun NANDO (uue lähenemisviisi alusel teavitatud ja määratud organisatsioonide) andmebaasi. NANDO kodulehelt saate teavitatud asutusi otsida direktiivi või riigi järgi.

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale