Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Πρόσθετα εργαλεία

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Για όλα τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα, η συμμετοχή ενός κοινοποιημένου οργανισμού είναι υποχρεωτική.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολογήσεων της συμμόρφωσης, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να αναζητήσετε τους κοινοποιημένους οργανισμούς είτε ανά οδηγία είτε ανά χώρα μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να ορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Στην περίπτωση των συσκευών που εμπίπτουν στην οδηγία για τις συσκευές αερίου, η συμμετοχή ενός κοινοποιημένου φορέα είναι υποχρεωτική.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Στο πλαίσιο της οδηγίας GAD, ένας κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει επίσης και στη φάση ελέγχου παραγωγής, ενώ ο αριθμός αναγνώρισής του έπεται της σήμανσης CE.

Αφού ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογήσει τη συμμόρφωση του τύπου προϊόντος και ο τύπος πληροί τις ισχύουσες διατάξεις, θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ που θα επιβεβαιώνει το γεγονός. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πιστότητας στη φάση της παραγωγής, ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού, καθώς και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγιση. Μπορείτε να αναζητήσετε τους κοινοποιημένους οργανισμούς είτε ανά οδηγία είτε ανά χώρα μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να ορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Στην περίπτωση εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων η συμβολή ενός κοινοποιημένου οργανισμού είναι υποχρεωτική.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση των υποσυστημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι το προϊόν συμμορφώνεται, εκδίδει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση. Ο κατασκευαστής πρέπει στη συνέχεια να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συγκεκριμένη οδηγία.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να αναζητήσετε τους κοινοποιημένους οργανισμούς είτε ανά οδηγία είτε ανά χώρα μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Περισσότερα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_el.htm.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να διευκρινίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Η ανάγκη συμμετοχής ενός κοινοποιημένου οργανισμού καθορίζεται στα ειδικά μέτρα εφαρμογής που προβλέπονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 2009/125/EΚ.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, ο αριθμός αναγνώρισής του θα έπεται της σήμανσης CE.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι το προϊόν συμμορφώνεται, εκδίδει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση. Στη συνέχεια, ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση συμμόρφωσης με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συγκεκριμένη οδηγία.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Εκείνοι μπορούν να κάνουν αναζήτηση κοινοποιημένων οργανισμών βάσει οδηγίας ή χώρας μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας της οδηγίας EMC, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να διεξάγει αξιολόγηση EMC της συσκευής. Η οδηγία EMC δεν απαιτεί την παρέμβαση ενός κοινοποιημένου οργανισμού. Ωστόσο, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα δύναται να υποβάλει τον τεχνικό φάκελο σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος θα τον αναθεωρήσει και θα αξιολογήσει εάν ο τεχνικός φάκελος αποδεικνύει κατάλληλα την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπει η οδηγία. Σε αυτή την περίπτωση, ο κοινοποιημένος οργανισμός θα εκδώσει μια δήλωση όπου θα επιβεβαιώνει το γεγονός. Αυτή η δήλωση πρέπει να αποτελεί μέρος του τεχνικού φακέλου.

Στη συνέχεια, ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει:

  • αναφορά στην οδηγία,
  • αναγνώριση της συσκευής,
  • τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση,
  • αναφορά με ημερομηνία στις προδιαγραφές βάσει τον οποίων δηλώθηκε η πιστότητα
  • την ημερομηνία δήλωσης,
  • ταυτότητα και υπογραφή του προσώπου αρμόδιου για τη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτού.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Εκείνοι μπορούν να κάνουν αναζήτηση κοινοποιημένων οργανισμών βάσει οδηγίας ή χώρας μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, είναι σημαντικό να ορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Στην περίπτωση συσκευών και συστημάτων προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, εξαρτάται από το συγκεκριμένο προϊόν εάν η αξιολόγηση της συμμόρφωσης από κοινοποιημένο οργανισμό είναι υποχρεωτική ή όχι. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την οδηγία 94/9/ΕΚ.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει την συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, ο αριθμός αναγνώρισής του θα έπεται της σήμανσης CE.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι το προϊόν συμμορφώνεται, εκδίδει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση. Ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση συμμόρφωσης με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την οδηγία, ιδίως το παράρτημα II.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε κάντε αναζήτηση στη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να αναζητήσετε τους κοινοποιημένους οργανισμούς είτε ανά οδηγία είτε ανά χώρα μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Στην περίπτωση των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης, η συμμετοχή ενός κοινοποιημένου οργανισμού είναι υποχρεωτική.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, ο αριθμός αναγνώρισής του θα έπεται της σήμανσης CE.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι το προϊόν συμμορφώνεται, θα εκδίδει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση. Ο κατασκευαστής στη συνέχεια πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συγκεκριμένη οδηγία σας.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να αναζητήσετε τους κοινοποιημένους οργανισμούς είτε ανά οδηγία είτε ανά χώρα μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να ορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Στην περίπτωση των λεβήτων ζεστού νερού, το συγκεκριμένο προϊόν καθορίζει εάν η αξιολόγηση πιστότητας από έναν κοινοποιημένο οργανισμό είναι υποχρεωτική ή όχι. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την οδηγία 92/42/ΕΟΚ.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός τύπου προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, ο αριθμός αναγνώρισής του θα έπεται της σήμανσης CE.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι ο τύπος προϊόντος συμμορφώνεται, εκδίδει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση. Στη συνέχεια, ο κατασκευαστής θα πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση πιστότητας όπου θα δηλώνει ότι οι συσκευές που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τον τύπο που προσυπογράφει ο κοινοποιημένος οργανισμός και, κατά συνέπεια, συμμορφώνονται και με την οδηγία. Αυτή είναι η μοναδική ευθύνη του κατασκευαστή, ενώ η κατάρτιση της δήλωσης πιστότητας αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συγκεκριμένη οδηγία σας.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κοινοποιημένων οργανισμών βάσει οδηγίας ή χώρας μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας, είναι σημαντικό να ορίσετε εάν εσείς, ως κατασκευαστής, χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Η συμμετοχή ενός κοινοποιημένου οργανισμού είναι απαραίτητη για τα IVD τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 98/79/ΕΚ και για τα αντίστοιχα αυτοδιαγνωστικά IVD. Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κοινοποιημένων οργανισμών βάσει οδηγίας ή χώρας μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα ή ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας για ανελκυστήρες πρέπει πάντα να εμπλέκει έναν κοινοποιημένο οργανισμό στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας.

Στην περίπτωση αξιολόγησης της πιστότητας για ανελκυστήρες, η συμμετοχή ενός κοινοποιημένου οργανισμού είναι υποχρεωτική.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, ο αριθμός αναγνώρισής του θα έπεται της σήμανσης CE.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι το προϊόν συμμορφώνεται, εκδίδει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση. Στη συνέχεια ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα ή ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ή του κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας για ανελκυστήρες όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συγκεκριμένη οδηγία σας.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κοινοποιημένων οργανισμών βάσει οδηγίας ή χώρας μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Ο κατασκευαστής δύναται να ζητήσει τη γνωμοδότηση ενός κοινοποιημένου οργανισμού, ωστόσο ο κατασκευαστής είναι πάντα υπεύθυνος να διασφαλίσει και να δηλώσει ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις εφαρμοζόμενες νομοθετικές απαιτήσεις.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να ορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Η οδηγία 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα απαιτεί τη συμμετοχή ενός κοινοποιημένου οργανισμού εάν το προϊόν που πρόκειται να αξιολογηθεί εμπίπτει σε μία από τις 23 κατηγορίες του παραρτήματος IV και δεν συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια. Σε αυτή την περίπτωση, ο κατασκευαστής πρέπει να ζητήσει τη συμβολή ενός κοινοποιημένου οργανισμού. Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ο ίδιος ο κατασκευαστής διεξάγει εσωτερικούς ελέγχους στο προϊόν..

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, ο αριθμός αναγνώρισής του θα έπεται της σήμανσης CE.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι το προϊόν συμμορφώνεται, εκδίδει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση. Στη συνέχεια, ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη σχετική οδηγία. Η δήλωση συμμόρφωσης αποτελεί νομίμως δεσμεύουσα υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού, εφόσον ισχύει. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συγκεκριμένη οδηγία σας.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης συμμόρφωσης, παρακαλούμε κάντε αναζήτηση στο NANDO, το σύστημα πληροφοριών – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κοινοποιημένων οργανισμών βάσει οδηγίας ή χώρας μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να ορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Στην περίπτωση των οργάνων μετρήσεων, ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ δύο διαδικασιών αξιολόγησης που παρουσιάζονται στο παράρτημα A της οδηγίας:

  • ο κατασκευαστής αξιολογεί την πιστότητα με εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής όπως καθορίζεται στο παράρτημα A,
  • ένας κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής καθώς και δοκιμή προϊόντος όπως καθορίζεται στο παράρτημα A1.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, ο αριθμός αναγνώρισής του θα έπεται της σήμανσης CE.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι το προϊόν συμμορφώνεται, εκδίδει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση. Ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συγκεκριμένη οδηγία σας.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κοινοποιημένων οργανισμών βάσει οδηγίας ή χώρας μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να ορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Στο πλαίσιο της οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν κατατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος IX της οδηγίας MDD σε κατηγορία Ι (χαμηλού κινδύνου), κατηγορία IIα ή IIβ (μέσου κινδύνου) ή κατηγορία III (υψηλού κινδύνου). Στην περίπτωση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η συμμετοχή ενός κοινοποιημένου οργανισμού δεν είναι υποχρεωτική για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της κατηγορίας I, εκτός εάν προορίζονται για μέτρηση ή εάν διατίθενται στην αγορά αποστειρωμένα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει μόνο τη διαχείριση ποιότητας του κατασκευαστή. Για όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στην κατηγορία III, καθώς και για τα αντιπροσωπευτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα των κατηγοριών IIα και IIβ, ο σχεδιασμός του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και η τήρηση των βασικών απαιτήσεων υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο από κοινοποιημένο οργανισμό. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εκδίδει ένα πιστοποιητικό που αναφέρει ότι έχει ελεγχθεί με παραπομπή σε ένα από τα παραρτήματα II έως VI της οδηγίας MDD.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να αναζητήσετε κοινοποιημένους οργανισμούς ανά οδηγία, ανά χώρα ή ανά κωδικό κοινοποιημένου οργανισμού (που αναφέρεται δίπλα στη σήμανση CE) μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να ορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Η οδηγία 2000/14/EΚ για την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον προβλέπει τη συμμετοχή ενός κοινοποιημένου οργανισμού (με εξαίρεση τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα V).

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, ο αριθμός αναγνώρισής του θα έπεται της σήμανσης CE.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι το προϊόν συμμορφώνεται, εκδίδει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση. Ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συγκεκριμένη οδηγία.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Εκείνοι μπορούν να κάνουν αναζήτηση κοινοποιημένων οργανισμών βάσει οδηγίας ή χώρας μέσω του δικτυακού τόπου του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να ορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Στην περίπτωση των οργάνων μη αυτόματης ζύγισης, ο κατασκευαστής δύναται να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών αξιολόγησης και, κατ’ επέκταση, να αποφασίσει σχετικά με τη συμμετοχή ενός κοινοποιημένου οργανισμού..

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, ο αριθμός αναγνώρισής του θα έπεται της σήμανσης CE.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι το προϊόν συμμορφώνεται, εκδίδει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση. Ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση πιστότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συγκεκριμένη οδηγία σας.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Oργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να αναζητήσετε τους κοινοποιημένους οργανισμούς είτε ανά οδηγία είτε ανά χώρα μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να ορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Στην περίπτωση των μέσων ατομικής προστασίας, η συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού είναι απαραίτητη μόνο για τα προϊόντα των κατηγοριών II και III.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής (στην περίπτωση ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ), ο αριθμός αναγνώρισής του θα έπεται της σήμανσης CE.

Για τα ΜΑΠ της κατηγορίας II, όταν ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση του προϊόντος, θα πρέπει να εκδώσει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ που θα το βεβαιώνει. Στην περίπτωση των ΜΑΠ της κατηγορίας III, διεξάγεται συμπληρωματικά έλεγχος παραγωγής. Ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ (εφόσον ισχύει), οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συγκεκριμένη οδηγία σας.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να αναζητήσετε τους κοινοποιημένους οργανισμούς είτε ανά οδηγίας είτε ανά χώρα μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να καθορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Στο πλαίσιο της οδηγίας, ο εξοπλισμός υπό πίεση ταξινομείται σε διαφορετικές κατηγορίες (που κυμαίνονται από I έως IV), ανάλογα με το επίπεδο αυξανόμενου κινδύνου βάσει του παραρτήματος II της οδηγίας.

Η συμμετοχή ενός κοινοποιημένου οργανισμού είναι υποχρεωτική για τον εξοπλισμό από την κατηγορία II και πάνω.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, ο αριθμός αναγνώρισής του θα έπεται της σήμανσης CE.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι το προϊόν συμμορφώνεται, εκδίδει ένα πιστοποιητικό που θα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση. Ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε την οδηγία.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να αναζητήσετε τους κοινοποιημένους οργανισμούς είτε ανά οδηγία είτε ανά χώρα μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να καθορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Η οδηγία 2007/23/EΚ σχετικά με τα είδη πυροτεχνίας προβλέπει πάντα τη συμμετοχή ενός κοινοποιημένου οργανισμού..

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, ο αριθμός αναγνώρισής του θα έπεται της σήμανσης CE.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι το προϊόν συμμορφώνεται, εκδίδει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση. Ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συγκεκριμένη οδηγία σας.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Εκείνοι μπορούν να κάνουν αναζήτηση κοινοποιημένων οργανισμών βάσει οδηγίας ή χώρας μέσω του δικτυακού τόπου του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να ορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής και εάν εφαρμόζονται ή όχι εναρμονισμένα πρότυπα, η οδηγία προβλέπει διαφορετικές δυνατότητες διαδικασιών αξιολόγησης. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έκανε χρήση εναρμονισμένων προτύπων ή εάν αυτά δεν υπάρχουν, τότε ο κατασκευαστής θα πρέπει να υποβάλει τον τεχνικό φάκελο σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό προς έλεγχο.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, ο αριθμός αναγνώρισής του θα έπεται της σήμανσης CE.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι το προϊόν συμμορφώνεται, εκδίδει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση. Ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση κάθε μεμονωμένου προϊόντος με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να αναζητήσετε τους κοινοποιημένους οργανισμούς είτε ανά οδηγία είτε ανά χώρα μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να καθορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Για ορισμένα σκάφη που έχουν σχεδιαστεί για ακτοπλοϊκά και ταξίδια προφυλαγμένων υδάτων και έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα που καλύπτουν όλες τις σχετικές πτυχές ασφαλείας, ο κατασκευαστής μπορεί να διεξάγει εσωτερικούς ελέγχους στο προϊόν και στη συνέχεια να καταρτίσει και να υπογράψει τη δήλωση πιστότητας ΕΚ.
Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, ο αριθμός αναγνώρισής του θα έπεται της σήμανσης CE.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι το προϊόν συμμορφώνεται, εκδίδει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση. Ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συγκεκριμένη οδηγία σας.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Oργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να αναζητήσετε τους κοινοποιημένους οργανισμούς είτε ανά οδηγία είτε ανά χώρα μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Περισσότερα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να καθορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή αποκλειστικά με τη συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των παιχνιδιών εντός της ευρωπαϊκής αγοράς, η οδηγία (2009/48/ΕΚ) για την ασφάλεια των παιχνιδιών απαιτεί τη συμβολή ενός κοινοποιημένου οργανισμού σε περίπτωση που το συγκεκριμένο παιχνίδι δε συμμορφώνεται πλήρως (ή συμμορφώνεται εν μέρει) με τα εναρμονισμένα πρότυπα που καθορίζονται στο άρθρο 13 (και, κατά συνέπεια, η πιστότητα πρέπει να καθοριστεί απευθείας βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας) ή στην περίπτωση που ο κατασκευαστής κρίνει ότι το παιχνίδι χρήζει πιστοποίησης από κοινοποιημένο οργανισμό.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος.

Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι πεπεισμένος ότι το προϊόν συμμορφώνεται, εκδίδει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης που θα επιβεβαιώνει τη διαπίστωση. Ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το παράρτημα III της οδηγίας 2009/48/ΕΚ.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κοινοποιημένων οργανισμών βάσει οδηγίας ή χώρας μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Χρειάζεστε κοινοποιημένο οργανισμό

Προτού προβείτε στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι σημαντικό να ορίσετε εάν εσείς, ο κατασκευαστής, μπορείτε να αξιολογήσετε το προϊόν σας μόνος σας ή εάν χρειάζεται να εμπλέξετε έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος με την οδηγία διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Αναλόγως εάν έχουν χρησιμοποιηθεί ή όχι εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και αναλόγως με τους ενδεχόμενους κινδύνους πίεσης που καθορίζονται από το συνολικό ενεργητικό περιεχόμενο των δοχείων – καθοριζόμενο από το γινόμενο PS (πίεσης) και V (όγκου) – οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας καθορίζονται στην οδηγία.

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος διενεργώντας αξιολόγηση της πιστότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος υποστηρίζει επαρκώς τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής, ο αριθμός αναγνώρισής του θα έπεται της σήμανσης CE.

Εάν το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία, ένας κοινοποιημένος οργανισμός θα εκδώσει πιστοποιητικό που θα επιβεβαιώνει το γεγονός. Ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει μια δήλωση συμμόρφωσης όπου θα αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τη σχετική οδηγία. Η κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης αποτελεί νομική υποχρέωση.

Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατασκευαστή όπως επωνυμία και διεύθυνση, τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία συμμορφώνεται το προϊόν, οποιαδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα επίδοσης καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού και μια νομίμως δεσμεύουσα υπογραφή του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συγκεκριμένη οδηγία.

Για να βρείτε τους κοινοποιημένους οργανισμούς που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη διενέργεια αξιολόγησης πιστότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων NANDO – Κοινοποιημένοι και Ορισμένοι Οργανισμοί Νέας Προσέγγισης. Μπορείτε να αναζητήσετε τους κοινοποιημένους οργανισμούς είτε ανά οδηγία είτε ανά χώρα μέσω της αρχικής σελίδας του NANDO.

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο