Cesta

Další nástroje

Je třeba autorizovaná osoba?

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Pro veškeré aktivní implantabilní zdravotnické prostředky je povinná účast autorizované osoby.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem provádění posuzování shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze oznámené osoby vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité určit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby

Pro posuzování spotřebičů, na něž se vztahuje směrnice o spotřebičích plynných paliv, je účast autorizované osoby povinná.

Autorizovaná osoba ověřuje dodržení požadavků týkajících se výrobku prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku. V rámci směrnice o spotřebičích plynných paliv je autorizovaná osoba vždy zapojena do fáze řízení výroby a její identifikační číslo je uváděno za označením CE.

Když autorizovaná osoba posoudí shodu typu výrobku a daný typ splňuje příslušná ustanovení, vydá na potvrzení této skutečnosti certifikát ES přezkoušení typu. Po dokončení posouzení shody výrobní fáze výrobce vystaví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad výrobku s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinností výrobce.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze notifikované subjekty vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité určit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby.

V případě lanových drah pro dopravu osob je asistence autorizované osoby povinná.

Autorizovaná osoba ověřuje dodržení požadavků týkajících se podsestav a bezpečnostních prvků prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku.

Je-li autorizovaná osoba přesvědčena, že je výrobek v souladu s požadavky, vydá za účelem potvrzení tohoto souladu osvědčení o shodě. Výrobce poté vystaví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinností výrobce.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Další podrobnosti naleznete v příslušné směrnici.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze autorizované osoby vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Více informací najdete na http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_cs.htm.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité si ujasnit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby.

Nutnost účasti autorizované osoby je určena v prováděcích opatřeních přijatých podle směrnice 2009/125/ES o ekodesignu.

Autorizovaná osoba ověřuje dodržení požadavků týkajících se výrobku prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku. Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno její identifikační číslo.

Je-li autorizovaná osoba přesvědčena, že je výrobek v souladu s požadavky, vydá za účelem potvrzení tohoto souladu osvědčení o shodě. Výrobce poté vystaví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad s příslušnou směrnicí. Vystavení prohlášení o shodě je právní povinností výrobce.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Další podrobnosti naleznete v příslušné směrnici.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody by měl výrobce použít databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze autorizované osoby vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Výrobce je povinen provést posouzení elektromagnetické kompatibility přístroje, a to prostřednictvím postupů posouzení shody elektromagnetické kompatibility. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě účast autorizované osoby nevyžaduje. Výrobce či jeho zplnomocněný zástupce v rámci Společenství nicméně může autorizované osobě předložit technickou dokumentaci, autorizovaná osoba tuto technickou dokumentaci přezkoumá a posoudí, zda dokumentace řádně prokazuje, že požadavky dané směrnicí byly splněny. V takovém případě autorizovaná osoba vydá vyjádření potvrzující splnění požadavků. Toto vyjádření bude tvořit součást technické dokumentace.

Výrobce vystaví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad výrobku s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinností výrobce.

Prohlášení o shodě musí obsahovat:

  • odkaz na směrnici,
  • identifikaci přístroje,
  • podrobné informace o výrobci jako např. název a sídlo,
  • datovaný odkaz na specifikace, podle nichž je prohlášena shoda,
  • datum prohlášení,
  • totožnost osoby oprávněné jednat jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce a její podpis.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posouzení shody by měl výrobce použít databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze notifikované subjekty vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité určit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby.

V případě zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu závisí nutnost zapojení autorizované osoby do posuzování shody na specifičnosti daného výrobku. Pro bližší podrobnosti si prosím prostudujte směrnici 94/9/ES.

Autorizovaná osoba ověřuje dodržení požadavků týkajících se výrobku prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku. Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno její identifikační číslo.

Je-li autorizovaná osoba přesvědčena, že je výrobek v souladu s požadavky, vydá za účelem potvrzení tohoto souladu osvědčení o shodě. Výrobce poté vystaví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinností výrobce.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Další podrobnosti naleznete v příslušné směrnici, zejména v příloze II.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze autorizované osoby vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Při posuzování shody výbušnin pro civilní použití je účast autorizované osoby povinná.

Autorizovaná osoba ověřuje dodržení požadavků týkajících se výrobku prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku. Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno její identifikační číslo.

Je-li autorizovaná osoba přesvědčena, že je výrobek v souladu s požadavky, vydá za účelem potvrzení tohoto souladu osvědčení o shodě. Výrobce poté vystaví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad výrobku s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinností výrobce.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Další podrobnosti naleznete v příslušné směrnici.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze autorizované osoby vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité určit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby.

V případě teplovodních kotlů závisí nutnost zapojení autorizované osoby do procesu posuzování shody na specifičnosti daného výrobku. Pro bližší podrobnosti si prosím prostudujte směrnici 92/42/EHS.

Autorizovaná osoba dodržení požadavků týkajících se typu výrobku ověřuje prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku. Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno její identifikační číslo.

Je-li autorizovaná osoba přesvědčena, že je typ výrobku v souladu s požadavky, vydá za účelem potvrzení tohoto souladu certifikát ES přezkoušení typu. Výrobce poté vystaví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje, že spotřebiče uvedené na trh jsou ve shodě s typem schváleným autorizovanou osobou a tudíž v souladu s příslušnou směrnicí. Shoda výrobku je výhradní odpovědností výrobce a vystavení prohlášení o shodě je právní povinností výrobce.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Další podrobnosti naleznete v příslušné směrnici.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posouzení shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze autorizované osoby vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité určit, zda si jakožto výrobce potřebujete vyžádat účast autorizované osoby.

Účast autorizované osoby je nezbytná pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro uvedené v příloze II směrnice 98/79/ES a pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro určené pro sebetestování. K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze autorizované osoby vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Dodavatel výtahu či výrobce bezpečnostních komponent pro výtahy musí vždy požádat o účast autorizované osoby v rámci postupu posuzování shody.

V případě posuzování shody u výtahů je účast autorizované osoby povinná.

Autorizovaná osoba ověřuje dodržení požadavků týkajících se výrobku prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku. Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno její identifikační číslo.

Je-li autorizovaná osoba přesvědčena, že je výrobek v souladu s požadavky, vydá za účelem potvrzení tohoto souladu osvědčení o shodě. Dodavatel výtahu či výrobce bezpečnostních komponent pro výtahy poté vyhotoví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinnost.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o dodavateli výtahu či výrobci bezpečnostních komponent pro výtahy jako např. jméno a adresu, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Další podrobnosti naleznete v příslušné směrnici.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posouzení shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze autorizované osoby vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Výrobce si může vyžádat stanovisko autorizované osoby, nicméně odpovědnost za zajištění a prohlášení souladu výrobků s požadavky platné legislativy nese vždy výrobce.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité si ujasnit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby.

Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních vyžaduje účast autorizované osoby, pokud výrobek, který je předmětem posouzení, spadá do jedné z 23 kategorií uvedených v příloze IV a není v souladu s evropskou harmonizovanou normou, která se vztahuje na příslušný požadavek na ochranu zdraví a bezpečnost. V takovém případě je výrobce povinen vyžádat si účast autorizované osoby. V opačném případě provede postup interní řízení výroby sám výrobce.

Autorizovaná osoba ověřuje dodržení požadavků týkajících se výrobku prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se shody výrobku. Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno její identifikační číslo.

Je-li autorizovaná osoba přesvědčena, že je výrobek v souladu s požadavky, vydá za účelem potvrzení tohoto souladu osvědčení o shodě. Výrobce poté vystaví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad s příslušnou směrnicí. Prohlášení o shodě je právně závazné.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Další podrobnosti naleznete v příslušné směrnici.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody stačí použít databázi NANDO (databáze veškerých autorizovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze autorizované osoby vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité určit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby.

V případě měřicích přístrojů má výrobce možnost zvolit si mezi dvěma postupy posuzování uvedených v příloze A směrnice:

  • výrobce posoudí shodu prostřednictvím interního řízení výroby specifikovaného v příloze A,
  • oznámený subjekt provede interní řízení výroby a zkoušku výrobku v souladu s přílohou A1

Autorizovaná osoba ověřuje dodržení požadavků týkajících se výrobku prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku. Je-li do fáze řízení výroby zapojena autorizovaná osoba, musí být za označením CE uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Je-li autorizovaná osoba přesvědčena, že je výrobek v souladu s požadavky, vydá za účelem potvrzení tohoto souladu osvědčení o shodě. Výrobce poté vyhotoví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad výrobku s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinnost.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Další podrobnosti naleznete v příslušné směrnici.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze autorizované osoby vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité stanovit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby.

Ve směrnici o zdravotnických prostředcích jsou zdravotnické prostředky v souladu s ustanoveními přílohy IX směrnice o zdravotnických prostředcích klasifikovány jako třída I (nízké riziko), třída IIa či IIb (střední riziko) či třída III (vysoké riziko). Pro zdravotnické prostředky třídy I není účast autorizované osoby nezbytná, ledaže by měly zdravotnické prostředky měřicí funkci nebo byly uváděny na trh ve sterilním stavu.

Autorizovaná osoba ve většině případů ověřuje pouze systém řízení jakosti výrobce. U veškerých zdravotnických prostředků patřících do třídy III a u reprezentativních vzorků zdravotnických prostředků patřících do tříd IIa a IIb musí být autprizovanou osobou přezkoušena konstrukce zdravotnického prostředku a jeho soulad se základními požadavky. Autorizovaná osoba vydá certifikát, který na základě odkazu na jednu z příloh II až VI směrnice o zdravotnických prostředcích uvádí, co bylo předmětem ověření.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze autorizované osoby vyhledávat podle směrnice, podle země nebo podle čísla autorizované osoby uvedeného za označením CE.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité určit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby.

Směrnice 2000/14/ES o emisích hluku do okolního prostředí stanoví účast autorizované osoby (kromě případu použití postupu stanoveného v příloze V).

Autorizovaná osoba ověřuje dodržení požadavků týkajících se výrobku prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku. Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno její identifikační číslo.

Je-li autorizovaná osoba přesvědčena, že je výrobek v souladu s požadavky, vydá za účelem potvrzení tohoto souladu osvědčení o shodě. Výrobce poté vyhotoví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinností.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Další podrobnosti naleznete v příslušné směrnici.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody by měl výrobce použít databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze notifikované osoby vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité určit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby.

V případě vah s neautomatickou činností si výrobce může zvolit z odlišných postupů posouzení, a tudíž rozhodnout, zda do procesu posuzování autorizovanou osobu zapojit či nikoliv.

Autorizovaná osoba ověřuje dodržení požadavků týkajících se výrobku prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku. Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno její identifikační číslo.

Je-li autorizovaná osoba přesvědčena, že je výrobek v souladu s požadavky, vydá za účelem potvrzení tohoto souladu osvědčení o shodě. Výrobce poté vyhotoví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinností.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Další podrobnosti naleznete v příslušné směrnici.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze autorizované osoby vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité určit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby.

Účast autorizované osoby je povinná pouze v případě posuzování osobních ochranných prostředků kategorie II a III.

Autorizovaná osoba dodržení požadavků týkajících se výrobku ověřuje prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku. Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby (v případě OOP kategorie III), musí být za označením CE uvedeno rovněž její identifikační číslo.

Při ověřování souladu OOP kategorie II vydá autorizovaná osoba za účelem potvrzení tohoto souladu certifikát ES přezkoušení typu. V případě OOP kategorie III je dodatečně prováděna kontrola výroby. Výrobce poté vyhotoví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za shodu výrobku s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinností.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu, číslo certifikátu ES přezkoušení typu (byl-li vystaven), veškeré evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Další podrobnosti naleznete v příslušné směrnici.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze notifikované subjekty vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité určit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby.

Tlaková zařízení v působnosti směrnice jsou podle stupňující se úrovně rizika podle přílohy II směrnice klasifikována do odlišných kategorií (kategorie I až IV).

Účast autorizované osoby je povinná pro zařízení z kategorie II a výše.

Autorizovaná osoba dodržení požadavků týkajících se výrobku ověřuje prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku. Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno její identifikační číslo.

Je-li autorizovaná osoba přesvědčena, že je výrobek v souladu s požadavky, vydá za účelem potvrzení tohoto souladu osvědčení o shodě. Výrobce poté vyhotoví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinností.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Pro bližší podrobnosti si prosím prostudujte směrnici.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze notifikované subjekty vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité určit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast oznámeného subjektu.

Směrnice 2007/23/ES o pyrotechnických výrobcích ve všech případech předvídá účast oznámeného subjektu.

Oznámený subjekt dodržení požadavků týkajících se výrobku ověřuje prostřednictvím posouzení shody. Oznámený subjekt rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku. Je-li oznámený subjekt zapojen do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno jeho identifikační číslo.

Je-li oznámený subjekt přesvědčen, že je výrobek v souladu s požadavky, vydá za účelem potvrzení tohoto souladu osvědčení o shodě. Výrobce poté vyhotoví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinností.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo oznámeného subjektu a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Další podrobnosti naleznete v příslušné směrnici.

To find the Notified Bodies appointed by the Member States to carry out conformity assessment, the manufacturer should consult the NANDO database – the New Approach Notified and Designated Organisations. They can search for Notified Bodies by Directive or by country via the NANDO.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité určit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby.

V závislosti na typu přístroje a skutečnosti, zda byly či nebyly použity harmonizované normy, směrnice předvídá možnost použití různých postupů posuzování. Pokud výrobce nepoužil harmonizované normy nebo takové normy neexistují, musí technickou složku předložit autorizované osobě, která ji zreviduje.

Autorizovaná osoba dodržení požadavků týkajících se výrobku ověřuje prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku. Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno její identifikační číslo.

Je-li autorizovaná osoba přesvědčena, že je výrobek v souladu s požadavky, vydá za účelem potvrzení tohoto souladu osvědčení o shodě. Výrobce poté vyhotoví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad každého jednotlivého výrobku s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinností.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze notifikované subjekty vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité určit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby.

V případě specifických plavidel konstruovaných pro příbřežní a vnitrozemské plavby, která jsou vyrobena v souladu s evropskými harmonizovanými normami pokrývajícími veškeré příslušné bezpečnostní aspekty, může výrobce provést interní kontrolu výrobku a poté vyhotovit a podepsat ES prohlášení o shodě.
Autorizovaná osoba ověřuje dodržení požadavků týkajících se výrobku prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku. Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno její identifikační číslo.

Je-li autorizovaná osoba přesvědčena, že je výrobek v souladu s požadavky, vydá za účelem potvrzení tohoto souladu osvědčení o shodě. Výrobce poté vyhotoví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad výrobku s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinností.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Další podrobnosti naleznete v příslušné směrnici.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze notifikované subjekty vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Více informací najdete na http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité stanovit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby.

S ohledem na bezpečnost hraček na evropském trhu směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček vyžaduje asistenci autorizované osoby v případě, že předmětná hračka zcela (či částečně) neodpovídá harmonizovaným normám uvedeným v článku 13 (a je tudíž nutno určit shodu přímo s požadavky směrnice), nebo v případě, že se výrobce domnívá, že je třeba, aby hračku ověřila autorizovaná osoba.

Autorizovaná osoba ověřuje dodržení požadavků týkajících se výrobku prostřednictvím posouzení shody. Autorizovaná osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku.

Je-li autorizovaná osoba přesvědčena, že je výrobek v souladu s požadavky, vydá za účelem potvrzení tohoto souladu osvědčení o shodě. Výrobce poté vyhotoví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za shodu s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinností.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Pro bližší podrobnosti si prosím prostudujte přílohu III směrnice 2009/48/ES.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze notifikované subjekty vyhledávat podle směrnice či podle země.

Je třeba autorizovaná osoba?

Tyto subjekty byly k provádění uvedené činností autorizovány příslušnými vnitrostátními orgány a oznámeny (notifikovány) Evropské komisi a ostatním členským státům EU – odtud jejich označení též jako „oznámené subjekty“ nebo „notifikované osoby“.

Před přistoupením k procesu posouzení je důležité určit, zda můžete výrobek jakožto výrobce posoudit sami či zda je pro posouzení zapotřebí účast autorizované osoby.

Autorizovaná osoba ověřuje dodržení požadavků týkajících se výrobku prostřednictvím posouzení shody. Příslušné postupy posouzení shody jsou směrnicí definovány v závislosti na použití či nepoužití evropských harmonizovaných norem a na základě potenciálního rizika z důvodu tlaku určeného celkovým energetickým obsahem nádob – určeného součinem PS (tlak) a V (objem).

Autorizovaná osoba dodržení požadavků týkajících se výrobku ověřuje prostřednictvím posouzení shody. Oznámení osoba rovněž zajišťuje, aby technická dokumentace dostatečně dokládala splnění požadavků týkajících se výrobku. Je-li autorizovaná osoba zapojena do fáze řízení výroby, musí být za označením CE uvedeno její identifikační číslo.

Je-li výrobek v souladu se směrnicí, vydá autorizovaná osoba za účelem potvrzení tohoto souladu osvědčení. Výrobce poté vyhotoví prohlášení o shodě, v němž prohlašuje svou výhradní odpovědnost za soulad výrobku s příslušnou směrnicí. Vyhotovení prohlášení o shodě je právní povinností.

Prohlášení o shodě musí obsahovat podrobné informace o výrobci jako např. jméno a adresu výrobce, základní charakteristiku výrobku, evropské normy, jimž výrobek vyhovuje, technické údaje o výrobku a identifikační číslo autorizované osoby a právně závazný podpis učiněný jménem dané organizace. Další podrobnosti naleznete v příslušné směrnici.

K vyhledávání autorizovaných osob notifikovaných členskými státy za účelem posuzování shody použijte databázi NANDO (databáze veškerých notifikovaných a určených organizací a subjektů). Na domovské stránce NANDO lze notifikované subjekty vyhledávat podle směrnice či podle země.

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům