Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Допълнителни инструменти

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Участието на нотифициран орган е задължително за всички активни имплантируеми медицински изделия.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване на съответствието, е важно да установите дали Вие, като производител, можете сам да оцените съответствието на продукта си или ще трябва да използвате нотифициран орган.

Когато става въпрос за уреди, които попадат в обхвата на Директивата относно газовите уреди, участието на нотифициран орган е задължително.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. В рамките на Директивата относно газовите уреди, нотифицираният орган участва и на етапа на производствен контрол и неговият идентификационен номер трябва да бъде нанесен след маркировката CE.

След като нотифицираният орган оцени съответствието на типа продукти и установи неговото съответствие с приложимите разпоредби, той издава сертификат за ЕО изследване на типа в потвърждение на това. След оценяване на съответствието на етапа на производството, производителят съставя ЕО декларация за съответствие, за да заяви, изцяло на своя отговорност, че продуктът съответства на приложимата директива. Съставянето на ЕО декларацията за съответствие е правно задължение.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основни характеристики, на които отговаря продуктът, европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, моля, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване на съответствието, е важно да установите дали Вие, като производител, можете сам да оцените съответствието на продукта си или ще трябва да използвате нотифициран орган.

При въжените линии за превоз на хора, използването на нотифициран орган е задължително.

Нотифицираният орган проверява съответствието на подсистемите и предпазните устройства чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта.

Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието на продукта, той издава сертификат за съответствие в потвърждение на това. След това производителят е задължен да състави ЕО декларация за съответствие, за да заяви, изцяло на своя отговорност, съответствието с приложимата директива. Съставянето на ЕО декларацията за съответствие е правно задължение.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основни характеристики, на които отговаря продуктът, европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя. По-подробна информация можете да намерите в директивата, която ви касае.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Моля, вижте нашата страница за строителството.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване на съответствието, е важно да сте наясно дали Вие, като производител, можете сам да оцените съответствието на продукта си или ще трябва да използвате нотифициран орган.

Необходимостта от участие на нотифициран орган се определя от специфичните мерки за прилагане, приети от Директива 2009/125/ЕО за еко дизайна.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. Ако нотифицираният орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва да бъде нанесен след маркировката CE.

Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието на продукта, той издава сертификат за съответствие в потвърждение на това. След това производителят съставя ЕО декларация за съответствие, с която заявява, че единствено той е отговорен за гарантиране на съответствието с приложимата директива. Съставянето на ЕО декларация за съответствие е правно задължение.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основни характеристики, на които отговаря продуктът, европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя. По-подробна информация можете да намерите в директивата, която ви касае.

За да открият посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, производителите могат да използват базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход NANDO. Те може да търсят нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Съгласно процедурите по оценяване на съответствието на електромагнитната съвместимост производителят трябва да извърши оценяване на електромагнитната съвместимост на апаратурата. Директивата относно електромагнитната съвместимост (EMC) не изисква участието на нотифициран орган. Въпреки това производителят или негов упълномощен представител в Общността може да представи техническа документация на нотифициран орган, който ще я прегледа и ще прецени дали тя доказва, че са спазени изискванията на директивата. Ако това е така, нотифициран орган ще издаде сертификат в потвърждение на това. Този сертификат е част от техническата документация.

След това производителят съставя ЕО декларация за съответствие, за да заяви, изцяло на своя отговорност, съответствие с приложимата директива. Съставянето на декларацията за съответствие е правно задължение.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва:

  • позоваване на директивата;
  • идентификация на апаратурата;
  • данни за производителя като име и адрес;
  • позоваване на спецификациите, съгласно които е декларирано съответствието;
  • дата на декларирането;
  • самоличността и подписа на лицето, оправомощено от производителя или неговия упълномощен представител.

За да открият посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, производителите могат да използват базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход NANDO. Те могат да търсят нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване на съответствието, е важно да установите дали Вие, като производител, можете сам да оцените продукта си или ще трябва да използвате нотифициран орган.

В случай на оборудване и защитни системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, от специфичния продукт зависи дали оценяването на съответствието от нотифициран орган е задължително или не. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Директива 94/9/ЕО.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. Ако нотифицираният орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва да бъде нанесен след маркировката CE.

Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието на продукта, той издава сертификат за съответствие в потвърждение на това. Производителят съставя ЕО декларация за съответствие, с която заявява, че единствено той е отговорен за гарантиране на съответствието с приложимата директива. Съставянето на ЕО декларацията за съответствие е правно задължение.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основни характеристики и изисквания, на които отговаря продуктът, европейски хармонизирани стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя. За допълнителни подробности, моля, направете справка с директивата и по-специално с приложение II.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Когато става въпрос за взривни вещества с гражданско предназначение, участието на нотифициран орган е задължително.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. Ако нотифицираният орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва да бъде нанесен след маркировката CE.

Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието на продукта, ще бъде издаден сертификат за съответствие в потвърждение на това. След това производителят съставя ЕО декларация за съответствие, за да заяви, че единствено той е отговорен за съответствието на продукта с приложимата директива. Съставянето на ЕО декларацията за съответствие е правно задължение.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основните характеристики, на които отговаря продуктът, европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя. По-подробна информация можете да намерите в директивата, която ви касае.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване на съответствието, е важно да установите дали Вие, като производител, можете сам да оцените съответствието на продукта си или ще трябва да използвате нотифициран орган.

Когато става въпрос за котли за гореща вода, от специфичния продукт зависи дали оценяването на съответствието от нотифициран орган е задължително или не. За допълнителни подробности, моля, направете справка с Директива 92/42/ЕИО.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. Ако нотифицираният орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва да бъде нанесен след маркировката CE.

Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието на типа продукт, той издава сертификат за съответствие в потвърждение на това. След това производителят съставя ЕО декларация за съответствие, за да заяви, че уредите, пуснати на пазара, са в съответствие с типа, одобрен от нотифицирания орган и следователно са в съответствие с директивата. Единствено производителят е отговорен за това, а съставянето на ЕО декларация за съответствие е правно задължение.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основните характеристики, на които отговаря продуктът, европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя. За повече подробности, моля, направете справка със съответната директива.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване на съответствието, е важно да определите дали Вие, като производител, трябва да използвате нотифициран орган.

Участието на нотифициран орган е необходимо за медицински изделия за диагностика in vitro, изброени в приложение II към Директива 98/79/ЕО, и за тези, проектирани за самотестуване. За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Лицето, което монтира асансьора или производителят на предпазните устройства за асансьори трябва винаги да включва в процедурата по оценяване на съответствието и нотифициран орган.

В случай на оценяване на съответствието на асансьори, включването на такъв нотифициран орган е задължително.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. Ако нотифицираният орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва да бъде нанесен след маркировката CE.

Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието на продукта, той издава сертификат за съответствие в потвърждение на това. След това лицето, което монтира асансьора или производителят на предпазните устройства за асансьори съставя ЕО декларация за съответствие, с която заявява, че единствено той е отговорен за гарантиране на съответствието с приложимата директива. Съставянето на ЕО декларацията за съответствие е правно задължение.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за лицето, което монтира асансьора или производителя на предпазните устройства за асансьори, като име и адрес, основни характеристики на продукта, европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя. По-подробна информация можете да намерите в директивата, която ви касае.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Производителят може да потърси мнението на нотифициран орган, но винаги носи отговорността да гарантира и да декларира, че продуктите са в съответствие с приложимите нормативни изисквания.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване на съответствието, е необходимо да установите дали Вие, като производител, можете самостоятелно да оцените съответствието на продукта си или трябва да използвате нотифициран орган.

Директива 2006/42/ЕО предвижда участието на нотифициран орган, ако продуктът, който трябва да бъде оценен, попада в една от 23-те категории, посочени в приложение IV и не съответства на европейския хармонизиран стандарт, който обхваща всички приложими изисквания по отношение на здравето и безопасността. В този случай производителят трябва да потърси съдействие от нотифициран орган. В противен случай самият производител извършва вътрешни проверки на продукта.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. Ако нотифицираният орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва да бъде нанесен след маркировката CE.

Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието на продукта, той издава сертификат за съответствие в потвърждение на това. След това производителят съставя ЕО декларация за съответствие, за да заяви, изцяло на своя отговорност, съответствие с приложимата директива. ЕО декларацията за съответствие е правно обвързваща.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основни характеристики, на които отговаря продуктът, европейски стандарти и данни за неговото действие, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на производителя, ако е приложимо. За повече подробности, моля, направете справка със съответната директива.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, използвайте единствено базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени организации в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване на съответствието, е важно да установите дали Вие, като производител, можете сам да оцените съответствието на продукта си или ще трябва да използвате нотифициран орган.

Когато става въпрос за средства за измерване, производителят има право да избира между двете процедури по оценяване на съответствието, определени в приложение А към директивата:

  • производителят оценява съответствието чрез вътрешен производствен контрол, както е посочено в приложение А;
  • нотифициран орган извършва вътрешен производствен контрол и изпитване на продукта, както е посочено в приложение А1.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. Ако нотифицираният орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва да бъде нанесен след маркировката CE.

Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието на продукта, той издава сертификат за съответствие в потвърждение на това. След това производителят съставя ЕО декларация за съответствие, за да заяви, че единствено той е отговорен за съответствието на продукта с приложимата директива. Съставянето на ЕО декларацията за съответствие е законово задължение.

Декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основните характеристики, на които отговаря продуктът, европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя. По-подробна информация можете да намерите в съответната директива.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване, е важно да установите дали Вие, като производител, можете сам да оцените продукта си или ще трябва да използвате нотифициран орган.

В Директивата относно медицинските изделия тези изделия се класифицират в съответствие с разпоредбите на приложение IX към директивата като клас I (нисък риск), клас II а или II б (среден риск) или клас III (висок риск). Участието на нотифициран орган не е необходимо за медицински изделия от клас I, освен ако имат функция за измерване или са пуснати на пазара в стерилно състояние.

В повечето случаи нотифициран орган проверява единствено системата за управление на качеството на производителя. За всички медицински изделия, принадлежащи към клас III, и за тези от клас II a и II б респективно, проектът на медицинското изделие и неговото съответствие с основните изисквания трябва да бъдат изследвани от нотифициран орган. Той издава сертификат, в който се посочва, чрез позоваване на едно от приложенията от II до VI към директивата, какво е проверено.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива, по държава или по номера на органа (посочен до маркировката СЕ) в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване, е важно да установите дали Вие, като производител, можете сам да оцените продукта си или ще трябва да използвате нотифициран орган.

Директива 2000/14/ЕО относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите, предвижда участието на нотифициран орган (освен при процедурата съгласно приложение V).

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. Ако нотифицираният орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва да бъде поставен след маркировката CE.

Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието на продукта, той издава сертификат за съответствие в потвърждение на това. След това производителят е задължен да състави ЕО декларация за съответствие, за да заяви, изцяло на своя отговорност, съответствието с приложимата директива. Съставянето на ЕО декларацията за съответствие е законово задължение.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основни характеристики, на които отговаря продуктът, европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя. По-подробна информация можете да намерите в директивата, която ви касае.

За да открият посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, производителите трябва да използват базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход NANDO. Те могат да търсят нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване, е важно да установите дали Вие, като производител, можете сам да оцените продукта си или ще трябва да използвате нотифициран орган.

В случай на везни с неавтоматично действие производителят може да избира между различните процедури по оценяване и така да реши също дали да използва нотифициран орган.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. Ако нотифицираният орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва да бъде нанесен след маркировката CE.

Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието на продукта, той издава сертификат за съответствие в потвърждение на това. След това производителят е задължен да състави ЕО декларация за съответствие, за да заяви, изцяло на своя отговорност, съответствието с приложимата директива. Съставянето на ЕО декларацията за съответствие е закконово задължение.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основни характеристики, на които отговаря продуктът, европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя. По-подробна информация можете да намерите в директивата, която ви касае.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване, е важно да установите дали Вие, като производител, можете сам да оцените продукта си или ще трябва да използвате нотифициран орган.

Когато става въпрос за лични предпазни средства само категории II и III изискват участие на нотифициран орган.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. Ако нотифицираният орган участва на етапа на производствен контрол (в случай на ЛПС от категория III), неговият идентификационен номер трябва да бъде нанесен след маркировката CE.

За ЛПС от категория II, когато нотифицираният орган проверява съответствието на продукта, той издава сертификат за ЕО изследване на типа в потвърждение на това. В случай на ЛПС от категория III се извършва производствен контрол. След това производителят е задължен да състави ЕО декларация за съответствие, за да заяви, изцяло на своя отговорност, съответствие на продукта с приложимата директива. Съставянето на ЕО декларацията за съответствие е законово задължение.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, номер на сертификата за ЕО изследване на типа (ако се прилага), европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя. За повече подробности, моля, направете справка със съответната директива.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органив областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване, е важно да установите дали Вие, като производител, можете сам да оцените продукта си или ще трябва да използвате нотифициран орган.

Съоръженията под налягане в обхвата на директивата са класифицирани в различни категории (от I до IV), съобразно възходаща степен на опасност в съответствие с приложение II към директивата.

Участието на нотифициран орган е задължително за съоръжения от категория II или по-висока.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той гарантира, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. Ако нотифицираният орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва да бъде нанесен след маркировката CE.

Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието на продукта, той издава сертификат в потвърждение на това. След това производителят е задължен да състави декларация за съответствие, за да заяви, изцяло на своя отговорност, съответствието с приложимата директива. Съставянето на декларацията за съответствие е правно задължение.

Декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основни характеристики, на които отговаря продуктът, европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя. За повече подробности, моля, направете справка с директивата.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, моля, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване, е важно да установите дали Вие, като производител, можете сам да оцените продукта си или ще трябва да използвате нотифициран орган.

Директива 2007/23/ЕО относно пиротехническите изделия винаги предвижда участието на нотифициран орган.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. Ако нотифицираният орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва да бъде нанесен след маркировката CE.

Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието на продукта, той издава сертификат за съответствие в потвърждение на това. След това производителят съставя ЕО декларация за съответствие, за да заяви, изцяло на своя отговорност, съответствието с приложимата директива. Съставянето на ЕО декларацията за съответствие е законово задължение.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основни характеристики, на които отговаря продуктът, европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя. По-подробна информация можете да намерите в директивата, която ви касае.

За да открият посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, производителите трябва да използват базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход NANDO. Те могат да търсят нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване, е важно да установите дали Вие, като производител, можете сам да оцените продукта си или ще трябва да използвате нотифициран орган.

В зависимост от типа апарати и дали са използвани хармонизирани стандарти или не, директивата предвижда различни възможности или процедури за оценка. Когато производителят не е използвал хармонизирани стандарти или когато те не съществуват, той трябва да предостави техническото си досие на нотифициран орган, който да го прегледа.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. Ако нотифицираният орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва да бъде нанесен след маркировката CE.

Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието на продукта, той издава сертификат за съответствие в потвърждение на това. След това производителят трябва да състави декларация за съответствие, за да заяви, изцяло на своя отговорност, съответствието на всеки отделен продукт с приложимата директива. Съставянето на декларацията за съответствие е правно задължение.

Декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основни характеристики, на които отговаря продуктът, европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, моля, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване, е важно да установите дали Вие, като производител, можете сам да оцените продукта си или ще трябва да използвате нотифициран орган.

За определени плавателни съдове, предназначени за плавания в плитководни крайбрежни води, произведени в съответствие с европейските хармонизирани стандарти, които обхващат всички уместни аспекти на безопасност, производителят може да извърши вътрешен производствен контрол и тогава да състави и подпише ЕО декларацията за съответствие с изискванията.
Нотифицираният орган проверява съответствието на продукта чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. Ако нотифицираният орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва да бъде нанесен след маркировката CE.

Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието на продукта, той издава сертификат за съответствие в потвърждение на това. След това производителят е задължен да състави ЕО декларация за съответствие, за да заяви, изцяло на своя отговорност, съответствието с приложимата директива. Съставянето на ЕО декларацията за съответствие е законово задължение.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основни характеристики, на които отговаря продуктът, европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя. По-подробна информация можете да намерите в директивата, която ви касае.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, моля, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Моля, вижте нашата страница за http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване, е важно да сте наясно дали Вие, като производител, можете сам да оцените продукта си или това може да стане единствено с участието на нотифициран орган.

По отношение на безопасността на детските играчки на европейския пазар Директива (2009/48/ЕО) относно безопасността на детските играчки изисква съдействието на нотифициран орган в случай, че въпросната играчка не съответства изцяло (или частично) на хармонизираните стандарти съгласно член 13 (и следователно съответствието трябва да бъде определено директно спрямо изискванията на директивата) или в случай, че производителят счита, че детската играчка се нуждае от проверката на нотифициран орган.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта.

Когато нотифицираният орган се убеди в съответствието на продукта, той издава сертификат за съответствие в потвърждение на това. След това производителят е задължен да състави ЕО декларация за съответствие, за да удостовери, изцяло на своя отговорност, съответствието с приложимата директива. Съставянето на ЕО декларацията за съответствие е законово задължение.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основните характеристики, на които отговаря продуктът, европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя. За повече подробности може да направите справка с приложение III към Директива 2009/48/ЕО.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Нуждаете ли се от нотифициран орган?

Преди да пристъпите към процедурата по оценяване, е важно да установите дали Вие, като производител, можете сам да оцените продукта си или ще трябва да използвате нотифициран орган.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт с директивата чрез оценяване на съответствието. В зависимост от това дали се прилагат хармонизираните европейски стандарти и потенциалната опасност, дължаща се на налягането,, определена от произведението на максимално допустимото налягане PS и обема V, в директивата се определят подходящите процедури по оценяване на съответствието.

Нотифицираният орган проверява съответствието на даден продукт чрез оценяване на съответствието. Той също трябва да се увери, че техническата документация подкрепя в достатъчна степен съответствието на продукта. Ако нотифицираният орган участва на етапа на производствен контрол, неговият идентификационен номер трябва да бъде нанесен след маркировката CE.

Ако продуктът е в съответствие с директивата, нотифицираният орган издава сертификат в потвърждение на това. След това производителят трябва да състави ЕО декларация за съответствие, за да заяви, изцяло на своя отговорност, съответствието на продукта с приложимата директива. Съставянето на ЕО декларацията за съответствие е законово задължение.

ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя като име и адрес, основни характеристики, на които отговаря продуктът, европейски стандарти, идентификационния номер на нотифицирания орган, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя. За повече подробности, моля, направете справка със съответната директива.

За да откриете посочените от държавите-членки нотифицирани органи, оправомощени да извършват оценяване на съответствието, моля, използвайте базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход (NANDO). Можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел