Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ytterligare verktyg

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation

Du ska som tillverkare sammanställa teknisk dokumentation innan en ansökan lämnas in till det anmälda organet eller senast då den första produkten av respektive typ släpps ut på marknaden. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska Unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i minst 15 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

Enligt direktiv 2009/142/EG om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen ska ansökan om typkontroll bland annat innehålla dokumentation för tillverkning enligt beskrivningen i bilaga IV.

Dokumentationen för tillverkning ska innehålla följande information, om det anmälda organet kräver det för bedömningen:

 • En allmän beskrivning av anordningen.
 • Beräkningsunderlag och tillverkningsritningar samt diagram över komponenter, detaljsammansättningar, kretsar osv.
 • De beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ovanstående, bland annat hur anordningen fungerar och ska användas.
 • En förteckning över de standarder som avses i artikel 5 och som helt eller delvis har tillämpats. Där sådana standarder inte har tillämpats ska de lösningar som valts för att uppfylla de väsentliga kraven beskrivas.
 • Provningsrapporter och anvisningar för installation och användning.
 • Dokumentationen ska i tillämpliga fall innehålla följande:
  • Intyg för den utrustning som ingår i anordningen.
  • Intyg för metoder för tillverkning och/eller kontroll av anordningen.
  • Andra dokument som hjälper det anmälda organet att bedöma anordningen på ett bättre sätt.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

Kraven på teknisk dokumentation för olika förfaranden för bedömning av överensstämmelse anges i direktivets bilaga V.

Teknisk dokumentation

För att kunna genomföra proceduren för bedömning ska teknisk dokumentation sammanställas enligt bilaga V i ekodesigndirektivet 2009/125/EG. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet. Den tekniska dokumentationen ska omfatta följande:

 • En allmän beskrivning av produkten och hur den ska användas.
 • Resultaten av relevanta miljöbedömningsstudier som utförts av tillverkaren eller hänvisningar till litteratur om miljöbedömningar eller fallstudier som har använts av tillverkaren när olika lösningar för produktdesign har utvärderats, dokumenterats och fastställts.
 • Produktens ekologiska profil om det krävs enligt genomförandeåtgärden.
 • Dokument som beskriver resultaten av mätningen av kraven på ekodesign.
 • Tillverkaren ska fastställa specifikationer där det framgår vilka standarder som tillämpats och inte tillämpats och vilka metoder som använts för att garantera överensstämmelse.
 • En kopia av informationen om produktens miljömässiga designaspekter. Den ska lämnas i enlighet med kraven i bilaga I, del 2.
 • En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

Enligt EMC-direktivets bilaga II ska du som tillverkare sammanställa teknisk dokumentation. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet. Den tekniska dokumentationen ska omfatta följande:

 • En allmän beskrivning av apparaten.
 • Bevis på överensstämmelse med harmoniserade standarder som tillämpats helt eller delvis.
 • Om du inte har tillämpat harmoniserade standarder, eller endast delvis har tillämpat dem: en beskrivning och förklaring av de åtgärder som vidtagits för att uppfylla de väsentliga kraven i direktivet, inklusive en beskrivning av bedömningen av elektromagnetisk kompatibilitet i enlighet med punkt 1 i bilaga II, resultat av konstruktionsberäkningar, undersökningar som genomförts, provningsrapporter osv.
 • Ett intyg från det anmälda organet om man tillämpat det förfarande som beskrivs i bilaga III.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska Unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

För att kunna genomföra proceduren för bedömning av överensstämmelse ska en dokumentation enligt punkt 3 om EG-typprovning i bilaga 3 till direktiv 94/9/EG upprättas. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet. Den tekniska dokumentationen ska omfatta följande:

 • En allmän typbeskrivning.
 • Konstruktions- och tillverkningsritningar och skisser av komponenter, delaggregat, kretsar osv.
 • Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ritningarna och skisserna och hur produkten fungerar.
 • En förteckning över de harmoniserade standarder som tillämpats helt eller delvis.
 • En beskrivning av de lösningar som valts för att uppfylla de grundläggande kraven i direktivet då harmoniserade standarder inte har tillämpats.
 • Resultat av konstruktionsberäkningar, undersökningar osv.
 • Provningsrapporter.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska Unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

När överensstämmelsen har bedömts ska bedömningsförfarandet dokumenteras enligt punkt 3 i bilaga 2 till direktiv 93/15/EEG.

Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet. I den mån det är relevant för bedömningen ska dokumentationen omfatta produktens konstruktion, tillverkning och funktionssätt och innehålla följande:

 • En allmän typbeskrivning.
 • Översiktliga konstruktions- och tillverkningsritningar liksom scheman över komponenter, delmonteringar, kretsar osv.
 • Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ritningar och scheman och hur produkten fungerar.
 • En lista över de standarder som avses i artikel 4 och som helt eller delvis har tillämpats. Där sådana standarder inte har tillämpats ska de lösningar som valts för att uppfylla de väsentliga kraven i direktivet beskrivas.
 • Resultat av konstruktionsberäkningar, undersökningar osv.
 • Provningsrapporter.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska Unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

För att kunna genomföra proceduren för bedömningen om överensstämmelse ska teknisk dokumentation sammanställas enligt punkt 3 i bilaga III till direktiv 2009/142/EG. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet. Bedömningen ska omfatta anordningens konstruktion, tillverkning och funktionssätt, och innehålla följande:

 • En allmän typbeskrivning.
 • Översiktliga konstruktions- och tillverkningsritningar liksom scheman över komponenter, delmonteringar, kretsar osv.
 • Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ritningar och scheman och hur produkten fungerar.
 • En lista över de standarder som avses i artikel 5.2 och som helt eller delvis har tillämpats. Där sådana standarder inte har tillämpats ska de lösningar som valts för att uppfylla de väsentliga kraven i direktivet beskrivas.
 • Resultat av konstruktionsberäkningar, undersökningar osv.
 • Provningsrapporter.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska Unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

Du ska som tillverkare sammanställa teknisk dokumentation innan en ansökan lämnas in till det anmälda organet eller senast då den första produkten av respektive typ släpps ut på marknaden. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska Unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

För att kunna genomföra proceduren för bedömning av överensstämmelse förutsätter direktiv 95/16/EG sammanställning av teknisk dokumentation (t.ex. enligt bilaga 5) i enlighet med respektive förfarande för bedömning av överensstämmelse. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet. Bedömningen ska omfatta installationens konstruktion, tillverkning och funktionssätt, och innehålla följande:

 • En allmän beskrivning av säkerhetskomponenten och dess användningsområde (särskilt eventuella begränsningar av hastighet, belastning och kapacitet) och villkor (speciellt när det gäller explosionsfarlig atmosfär och vädervillkor).
 • Teknisk dokumentation för hissinstallationen.
 • Konstruktionsritningar eller -scheman och tillverkningsritningar eller -scheman.
 • Väsentliga säkerhetskrav som man tagit hänsyn till och metoder för att uppfylla dem (t.ex. en harmoniserad standard).
 • Resultat av prov eller beräkningar som tillverkaren utfört eller låtit utföra.
 • Ett exemplar av monteringsinstruktionerna för säkerhetskomponenterna.
 • Beskrivning av åtgärder som vidtagits under tillverkningen för att säkerställa att säkerhetskomponenterna i en serietillverkning överensstämmer med den säkerhetskomponent som provats.

Som hissinstallatör respektive tillverkare av säkerhetskomponenter för hissar eller, för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska Unionen, ska du behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista säkerhetskomponenten för hissar har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

När överensstämmelsen har bedömts ska bedömningsförfarandet dokumenteras enligt punkt 3 i bilaga IV till direktiv 2006/95/EG.

Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet. I den mån det är relevant för bedömningen ska den omfatta den elektroniska utrustningens konstruktion, tillverkning och funktionssätt. Den tekniska dokumentationen ska omfatta följande:

 • En allmän beskrivning av den elektriska utrustningen.
 • Översiktliga konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delmonteringar, kretsar osv.
 • Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ritningarna och skisserna och hur den elektriska utrustningen fungerar.
 • En lista över de standarder som helt eller delvis har tillämpats. Där inga standarder har tillämpats ska de lösningar som har valts för att uppfylla direktivets säkerhetskrav beskrivas.
 • Resultat av konstruktionsberäkningar, undersökningar som genomförts osv.
 • Provningsrapporter.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

För att kunna genomföra proceduren för bedömning av överensstämmelse ska en teknisk dokumentation sammanställas enligt bilaga II till maskindirektivet 2006/42/EG. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet.

Den tekniska dokumentationen ska omfatta följande:

 • Detaljerad dokumentation om maskinens konstruktion, inklusive ritningar över maskinen och dess komponenter.
 • Provningsresultat.
 • Beskrivning av skyddsåtgärder.
 • Andra delar som beskrivs i avsnitt A a i bilaga VII.

Dokumentationen ska även innehålla en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse.

Du ska som tillverkare även tillhandahålla dokumentation vid serietillverkning och uppge vilka interna åtgärder som kommer att vidtas för att se till att maskinerna även fortsättningsvis uppfyller kraven i direktivet (avsnitt A b i bilaga VII).

Som tillverkare ska du genomföra nödvändiga provningar av komponenter, tillbehör eller maskinen för att fastställa om den kan monteras och tas i drift utan risk. Relevanta rapporter och resultat ska ingå i den tekniska dokumentationen.

Du, eller för tillverkare utanför EU, ditt ombud ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

Enligt direktiv 2004/22/EG ska den tekniska dokumentationen för mätinstrument innehålla information om instrumentets konstruktion, tillverkning och funktionssätt. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet. I artikel 10.2 anges att dokumentation ska vara tillräckligt detaljerad för att säkerställa:

 • definitionen av metrologiska egenskaper,
 • att de tillverkade instrumentens metrologiska prestanda går att reproducera när de är korrekt inställda med hjälp av lämpliga hjälpmedel, och
 • instrumentets integritet.

Mer information för olika typer av instrument finns i artikel 10. Det finns en uttömmande förteckning i direktivet.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska Unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

Du ska som tillverkare sammanställa teknisk dokumentation innan en ansökan lämnas in till det anmälda organet eller senast då den första produkten av respektive typ släpps ut på marknaden. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet.

Du, eller för tillverkare utanför EU, ditt ombud i Europeiska gemenskapen ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i minst 5 år, eller minst 15 år då det gäller medicintekniska produkter för implantation, efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

För att kunna genomföra proceduren för bedömning av överensstämmelse ska teknisk dokumentation sammanställas enligt bilagorna V–VIII (se artikel 14.3) till direktiv 2000/14/EG om buller i miljön. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet. Den tekniska dokumentationen ska omfatta följande:

 • Namn och adress för dig som tillverkare eller för tillverkare utanför EU, ditt ombud i EU.
 • En beskrivning av utrustningen.
 • Varunamn.
 • Typ, serie och nummer.
 • De tekniska data som behövs för att identifiera utrustningen och bedöma bullret från den. Om det behövs ska även schematiska ritningar och sådana beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ingå.
 • En hänvisning till direktivet.
 • Den tekniska rapporten om bullermätningar som utförts enligt bestämmelserna i det här direktivet.
 • De tekniska instrument som använts och resultaten av utvärderingen av de osäkerhetsfaktorer som beror på variation i tillverkningen och deras samband med den garanterade ljudeffektnivån.

Dokumentationen ska även innehålla en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska Unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

Enligt bilaga III till direktivet om icke-automatiska vågar ska du som tillverkare sammanställa teknisk dokumentation. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet. Dokumentationen ska omfatta följande:

 • En allmän typbeskrivning.
 • Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delmontage, kretsar osv.
 • Beskrivningar och förklaringar som krävs för att förstå ovanstående, inklusive hur vågen fungerar och ska användas.
 • En lista över de harmoniserade standarder som avses i artikel 6.1 och som har tillämpats helt eller delvis. Där sådana harmoniserade standarder inte har tillämpats ska de lösningar som valts för att uppfylla de väsentliga kraven beskrivas.
 • Resultat av konstruktionsberäkningar, undersökningar osv.
 • Provningsrapporter.
 • Intyg om EG-typgodkännande och relevanta provningsresultat för vågar med komponenter som är identiska med sådana som ingår i den aktuella konstruktionen.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska Unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

Enligt direktiv 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning ska teknisk dokumentation sammanställas i enlighet med artikel 8.1. Med hjälp av dokumentationen ska man kunna bedöma om utrustningen uppfyller kraven i direktivet. Den ska innehålla alla relevanta uppgifter om dina metoder som tillverkare för att se till att den personliga skyddsutrustningen uppfyller alla grundläggande krav. När det gäller utrustning i kategori II och III ska den särskilt innehålla:

 • Dina tekniska konstruktionsunderlag som ska bestå av följande:
 • Fullständiga och detaljerade ritningar över skyddsutrustningen. Om det behövs ska de åtföljas av de beräkningar och resultat av prototypprovningarna som behövs för att kontrollera att utrustningen uppfyller grundkraven.
 • En komplett förteckning över de grundsäkerhetskrav och de harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer enligt artikel 3 och 5 som legat till grund vid utrustningens framtagande.
 • En beskrivning av de hjälpmedel för kontroll och provning som du använder. Syftet med detta är dels att förvissa sig om att tillverkningen av skyddsutrustningen överensstämmer med de harmoniserade standarderna eller andra tekniska specifikationer, dels att säkra kvaliteten på tillverkningen.
 • En kopia av den information som avses i bilaga 2, punkt 1.4.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

Enligt direktiv 97/23/EG om tryckbärande anordningar ska du som tillverkare sammanställa teknisk dokumentation. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet. Dokumentationen ska bland annat omfatta följande:

 • En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.
 • Konstruktions- och tillverkningsritningar.
 • Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ritningarna och den tryckbärande anordningens funktionssätt.
 • En förteckning över de tillämpade harmoniserade standarderna och en beskrivning av de lösningar som valts för att uppfylla de väsentliga kraven då harmoniserade standarder inte har tillämpats.
 • Resultat av konstruktionsberäkningar, kontroller osv.
 • Provningsrapporter.

Du, eller för tillverkare utanför EU, ditt ombud i Europeiska Unionen ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har tillverkats.

Teknisk dokumentation

För att kunna genomföra proceduren för bedömning av överensstämmelse ska teknisk dokumentation sammanställas. Enligt direktiv 2007/23/EG om pyrotekniska artiklar finns det olika varianter beroende på vilket bedömningsförfarande som valts enligt bilaga II. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet. Den tekniska dokumentationen ska i princip omfatta följande:

 • En allmän typbeskrivning.
 • Begreppsmässig formgivning och tillverkningsritningar samt system för komponenter, monteringsgrupper och kretsar.
 • Beskrivningar och förklaringar som krävs för att förstå den begreppsmässiga formgivningen, tillverkningsritningarna, system för komponenter, monteringsgrupper och kretsar och den pyrotekniska artikelns funktionssätt.
 • En förteckning över de harmoniserade standarder som avses i artikel 8 i direktivet och som tillämpats helt eller delvis. Där sådana harmoniserade standarder inte har tillämpats ska de lösningar som valts för att uppfylla de väsentliga kraven beskrivas.
 • Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar.
 • Provrapporter.

När bedömningen har slutförts, ska dokumentationen även kompletteras med en EG-försäkran om överensstämmelse.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska Unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

I i bilaga II, punkt 4, beskrivs den tekniska dokumentationen. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet. Dokumentationen ska omfatta följande:

 • En allmän beskrivning av produkten.
 • Begreppsmässig formgivning och tillverkningsritningar.
 • System över komponenter, monteringsgrupper, kretsar osv.
 • Beskrivningar och förklaringar som krävs för att förstå ritningarna och systemen liksom hur produkten fungerar.
 • En förteckning över de standarder som avses i artikel 5 och som helt eller delvis har tillämpats. Där sådana standarder inte har tillämpats eller inte finns ska de lösningar som har valts för att uppfylla de väsentliga kraven beskrivas och förklaras.
 • Resultat av konstruktionsberäkningar, undersökningar osv.
 • Provningsrapporter.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska Unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Vad beträffar information till användaren: Se artikel 6.3 i direktivet och dess språkregler som beror på nationella regler. Produkten ska märkas med uppgifter om eventuella begränsningar eller krav på tillstånd för att använda radioutrustningen i vissa medlemsstater.

Teknisk dokumentation

Enligt bilagorna V, VII, VIII, IX, XI och XVI till direktiv 94/25/EG om fritidsbåtar ska du som tillverkare sammanställa teknisk dokumentation. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet. Dokumentationen ska omfatta följande:

 • En allmän beskrivning av typen.
 • Konstruktions- och tillverkningsritningar och skisser av utrustning, delmontage, kretsar osv.
 • Beskrivningar och förklaringar som krävs för att förstå ritningarna och skisserna liksom hur produkten fungerar.
 • En förteckning över de standarder som avses i artikel 5 och som helt eller delvis har tillämpats. Där sådana standarder inte har tillämpats ska de lösningar som valts för att uppfylla de väsentliga kraven beskrivas.
 • Resultatet av konstruktionsberäkningar, undersökningar osv.
 • Provningsrapporter eller beräkningar av stabiliteten enligt punkt 3.2 i de väsentliga kraven och av reservdeplacement och flytmedel enligt punkt 3.3 i de väsentliga kraven.
 • Provningsrapporter eller beräkningar av stabiliteten enligt punkt 3.2 i de
  väsentliga kraven och av reservdeplacement enligt punkt 3.3 i dem (bilaga I.A).
 • Provningsrapporter om avgasutsläpp som visar på överensstämmelse med avsnitt 2 i de väsentliga kraven (bilaga I.B).

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska Unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

För att kunna genomföra proceduren för bedömning av överenssämmelse ska en teknisk dokumentation sammanställas enligt artikel 21 i direktiv 2009/48/EG. Med hjälp av den tekniska dokumentationen ska man kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i direktivet. Följande dokumentation är obligatorisk:

 • En beskrivning av hur du som tillverkare har sett till att tillverkningen överensstämmer med de standarder som avses i artikel 13 (till exempel provningsrapport eller teknisk dokumentation).
 • Vid behov: ett EG-typintyg som utarbetats av ett anmält organ, kopior av de dokument som du har lämnat till det anmälda organet och en beskrivning av hur du har sett till att den godkända konstruktionen överensstämmer med den godkända prototypen.
 • Tillverknings- och lagerlokalernas adresser samt detaljerad information om konstruktionen och tillverkningen av produkten.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska Unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Teknisk dokumentation

Enligt bilaga II till direktiv 2009/105/EG om enkla tryckkärl ska du som tillverkare sammanställa konstruktions- och tillverkningsunderlag (teknisk dokumentation) så att man kan bedöma om utrustningen uppfyller kraven i direktivet. Dokumentationen ska bland annat omfatta följande:

 • En utförlig konstruktionsritning för kärltypen.
 • Bruksanvisningarna.
 • Ett dokument där det framgår
  • vilka material som valts,
  • vilka svetsmetoder som valts,
  • vilka kontroller som valts.

Du, eller för tillverkare utanför EU ditt ombud i Europeiska Unionen, ska behålla kopior av den tekniska dokumentationen i 10 år efter det att den sista produkten har släppts ut på marknaden.

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän