Ta spletna stran je bila arhivirana (02/02/2015)
02/02/2015

Navigacijska pot

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Dodatna orodja

Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija

Proizvajalec mora sestaviti tehnično dokumentacijo pred oddajo vloge priglašenemu organu oziroma najpozneje takrat, ko da prvi pripomoček zadevnega tipa v promet.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora hraniti kopije tehnične dokumentacije najmanj 15 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Direktiva 2009/142/ES o napravah na plinsko gorivo zahteva, da mora vloga za pregled tipa med drugim vključevati projektno dokumentacijo, opisano v Prilogi IV.

Če za namen presoje tako zahteva priglašeni organ, mora projektna dokumentacija vsebovati naslednje podatke:

 • splošen opis naprave,
 • projektne načrte, skice za proizvodnjo in sheme komponent, podsestavov, sestavov tokokrogov itd.
 • opise in razlage, ki so potrebni za njihovo razumevanje in za razumevanje delovanja naprav,
 • seznam standardov iz člena 5, ki se uporabljajo v celoti ali deloma, in opise rešitev, ki so bile sprejete za izpolnitev bistvenih zahtev, kadar se standardi iz člena 5 ne uporabljajo,
 • poročila o preskusih, — priročnike za montažo in uporabo,
 • kadar je primerno, mora projektna dokumentacija vsebovati še naslednje elemente:
  • ateste opreme, ki je vgrajena v napravo,
  • ateste in certifikate načinov izdelave in/ali pregleda in/ali nadzorovanja naprave,
  • kateri koli drugi dokument, ki priglašenemu organu omogoča lažjo presojo.

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Zahteve v zvezi s tehnično dokumentacijo za različne postopke ugotavljanja skladnosti so določene v Prilogi V k direktivi.

Tehnična dokumentacija

Po uspešno opravljenem ugotavljanju skladnosti je treba v skladu z Direktivo 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi sestaviti tehnično dokumentacijo, kot je določeno v Prilogi V. Tehnični dokumenti morajo omogočati ugotavljanje skladnosti proizvoda z zahtevami direktive. Tehnična dokumentacija vsebuje:

 • splošen opis proizvoda in njegovo namembnost;
 • rezultate ustreznih okoljskih ocen, ki jih je izvedel proizvajalec, ali sklicevanja na publikacije okoljskih ocen ali študijske primere, ki jih proizvajalec uporablja pri vrednotenju, dokumentiranju in določanju konstrukcijskih rešitev proizvoda;
 • ekološki profil, če ga zahteva izvedbeni ukrep;
 • dokumente, ki opisujejo rezultate meritev skladno z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo;
 • proizvajalec mora vzpostaviti specifikacije, ki navajajo zlasti, kateri standardi so bili uporabljeni in kateri ne, in katera sredstva so bila uporabljena za zagotovitev skladnosti;
 • izvod informacij o okoljskih vidikih zasnove proizvoda, ki se zagotovi skladno z zahtevami (določenimi v delu 2 Priloge I).

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Proizvajalec mora v skladu s Prilogo II k Direktivi o elektromagnetni združljivosti sestaviti tehnično dokumentacijo. Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti pripomočka z zahtevami direktive. Tehnična dokumentacija mora vsebovati:

 • splošen opis aparata;
 • dokazilo o skladnosti z morebitnimi harmoniziranimi standardi, ki se uporabljajo v celoti ali deloma;
 • če proizvajalec ni uporabil harmoniziranih standardov ali jih je uporabil samo deloma, opis in razlago izvedenih ukrepov za uskladitev z bistvenimi zahtevami direktive, vključno z opisom ugotavljanja elektromagnetne združljivosti iz točke 1 Priloge II, rezultati konstrukcijskih izračunov, opravljenimi pregledi, preskusnimi poročili itd.;
 • izjavo priglašenega organa, če je bil izveden postopek iz Priloge III.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Po opravljenem postopku ugotavljanja skladnosti je treba postopek dokumentirati, kot je za ES–pregled tipa določeno v točki 3 Priloge III k Direktivi 94/9/ES o opremi in zaščitnih sistemih, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti naprave z zahtevami direktive. Tehnična dokumentacija vsebuje:

 • splošen opis tipa,
 • načrte, skice za proizvodnjo in skice komponent, podsestavov, sestavov tokokrogov itd.,
 • opise in razlage, ki so potrebni za razumevanje navedenih skic in načrtov ter delovanje proizvoda,
 • seznam harmoniziranih standardov, ki se uporabljajo v celoti ali deloma,
 • opise rešitev, sprejetih za izpolnjevanje bistvenih zahtev direktive, kadar se harmonizirani standardi ne uporabljajo,
 • rezultate konstrukcijskih izračunov, opravljenih pregledov itd.,
 • poročila o preskusih.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Po opravljenem postopku ugotavljanja skladnosti je treba postopek dokumentirati, kot je določeno v točki 3 Priloge II k Direktivi 93/15/EGS.

Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti naprave z zahtevami direktive. Če je to pomembno za takšno oceno, mora vključevati načrt, izdelavo in delovanje naprave ter vsebovati:

 • splošen opis tipa;
 • projektne načrte, skice za proizvodnjo in sheme komponent, podsestav, sestavov tokokrogov itd.,
 • opise in razlage, ki so potrebni za razumevanje skic in shem ter delovanje proizvoda,
 • seznam standardov iz člena 4, ki se uporabljajo v celoti ali deloma, in opisov rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih zahtev direktive, kadar se standardi iz člena 5 ne uporabljajo,
 • rezultate konstrukcijskih izračunov, opravljenih pregledov itd.,
 • poročila o preskusih.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora hraniti kopije tehnične dokumentacije10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Po uspešno opravljenem postopku ugotavljanja skladnosti proizvoda je treba skladno z zahtevami Direktive 2009/142/ES predložiti tehnično dokumentacijo, kot je določeno v točki 3 Priloge III. Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti naprave z zahtevami direktive. Ocena mora zajemati konstrukcijo, izdelavo in delovanje naprave ter vsebovati:

 • splošen opis tipa,
 • projektne načrte, skice za proizvodnjo in sheme komponent, podsestavov, sestavov tokokrogov itd.,
 • opise in razlage, ki so potrebni za razumevanje skic in shem in delovanje proizvoda,
 • seznam standardov iz člena 5, ki se uporabljajo v celoti ali deloma, in opisov rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih zahtev direktive, kadar se standardi iz člena 5 ne uporabljajo,
 • rezultate konstrukcijskih izračunov, opravljenih pregledov itd.,
 • poročila o preskusih.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Proizvajalec mora pripraviti tehnično dokumentacijo pred oddajo vloge priglašenemu organu oziroma najpozneje takrat, ko da prvi pripomoček zadevnega tipa v promet. Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti naprave z zahtevami direktive.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Po uspešni oceni je treba skladno z Direktivo 95/16/ES o dvigalih pripraviti tehnično dokumentacijo (npr. kot je določeno v Prilogi 5) ob upoštevanju ustreznega postopka ugotavljanja skladnosti. Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti naprave z zahtevami direktive. Ocena mora zajemati načrt, izdelavo in delovanje naprave ter vsebovati:

 • splošen opis varnostnega sestavnega dela, vključno z njegovim področjem uporabe (zlasti možne omejitve hitrosti, obremenitve in moči) in okoliščinami (zlasti eksplozivna okolja in izpostavljenost elementom),
 • tehnično dokumentacijo o montaži dvigala,
 • projektne načrte in skice za proizvodnjo ali sheme,
 • upoštevano(-e) bistveno(-e) zahtevo(-e) in sprejeto rešitev za njeno (njihovo) izpolnitev (npr. harmoniziran standard),
 • rezultate vseh preskusov ali izračunov, ki jih je opravil ali dal v izvajanje proizvajalec,
 • izvod navodil za montažo varnostnih sestavnih delov,
 • sprejete ukrepe v fazi proizvodnje, s katerimi se zagotovi, da serijsko izdelani varnostni sestavni deli ustrezajo pregledanemu varnostnemu sestavnemu delu.

Proizvajalec varnostnih sestavnih delov oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji varnostni sestavni del dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Po postopku ugotavljanja skladnosti je treba postopek dokumentirati, kot je določeno v točki 3 Priloge IV k Direktivi 2006/95/ES.

Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti naprave z zahtevami direktive. V obsegu, pomembnem za tako ugotavljanje, mora zajemati načrte, izdelavo in delovanje električne opreme. Tehnična dokumentacija vsebuje:

 • splošen opis električne opreme,
 • projektne načrte, skice za proizvodnjo in sheme komponent, podsestavov, sestavov tokokrogov itd.,
 • opise in razlage, ki so potrebni za razumevanje navedenih skic in shem ter delovanje električne opreme,
 • seznam standardov, ki se uporabljajo v celoti ali deloma, in opise sprejetih rešitev, ki zadoščajo varnostnim vidikom te direktive, kadar se standardi ne uporabljajo,
 • rezultate konstrukcijskih izračunov, opravljenih pregledov itd.,
 • poročila o preskusih.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Direktiva 2006/42/ES o strojih zahteva, da se po uspešni oceni predloži tehnična dokumentacija skladno s Prilogo II. Tehnični dokumenti morajo omogočati ugotavljanje skladnosti stroja z zahtevami direktive.

Tehnična dokumentacija vsebuje:

 • podrobno dokumentacijo o izdelavi stroja, vključno z risbami stroja in njegovih delov,
 • rezultate preizkusa,
 • opis zaščitnih ukrepov,
 • druge elemente, ki so navedeni v pododstavku (a) točke (1) oddelka A Priloge VII.

Dokumentacija mora vsebovati tudi izvod ES-izjave o skladnosti.

Proizvajalec mora predložiti tudi dokumentacijo o serijski proizvodnji in notranjih ukrepih, ki se bodo izvajali, da bi stroj ostal skladen z določbami te direktive (pododstavek (b) točke (1) oddelka A).

Proizvajalec mora opraviti potrebne preskuse komponent, opreme ali dokončanih strojev, s katerimi ugotavlja, ali sta zagotovljeni varna montaža in dajanje v uporabo. Ustrezna poročila in rezultati so vključeni v tehnično dokumentacijo.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

V skladu z Direktivo 2004/22/ES mora tehnična dokumentacija za merilne instrumente predstavljati zasnovo, izdelavo in navodila za delovanje instrumenta. Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti naprave z zahtevami direktive. Dokumentacija mora skladno s točko 2 člena 10 podrobno navajati:

 • opredelitev meroslovnih lastnosti,
 • obnovljivost meroslovnih rezultatov proizvedenih instrumentov, kadar se primerno naravnajo ob uporabi predvidenih sredstev, in
 • neoporečnost instrumenta.

Več podrobnosti je navedenih v členu 10 odvisno od vrste instrumenta. Izčrpen seznam je na voljo v direktivi.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Proizvajalec mora sestaviti tehnično dokumentacijo pred oddajo vloge priglašenemu organu oziroma najpozneje takrat, ko da prvi pripomoček zadevnega tipa v promet. Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti naprave z zahtevami direktive.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora hraniti kopije tehnične dokumentacije najmanj 5 let, v primeru pripomočkov za vsaditev pa vsaj 15 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Po uspešno opravljeni oceni je treba skladno z Direktivo 2000/14/ES o emisiji hrupa v okolje pripraviti tehnično dokumentacijo, kot je določeno v Prilogah V – VIII (glej člen 14.3). Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti naprave z zahtevami direktive. Tehnična dokumentacija vsebuje:

 • ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Skupnosti,
 • opis opreme,
 • trgovsko ime,
 • tip, serijo in številke,
 • tehnične podatke, ki so potrebni za identifikacijo opreme in oceno njene emisije hrupa, če je potrebno, vključno s shematskimi risbami, opisi in pojasnili, potrebnimi za njihovo razumevanje,
 • sklicevanje na direktivo,
 • tehnično poročilo o meritvah hrupa, opravljenih skladno z določbami te direktive,
 • uporabljene tehnične instrumente in rezultate ocene negotovosti zaradi odstopanj v proizvodnji in njihovo razmerje do zajamčene ravni zvočne moči.

Dokumentacija mora vsebovati tudi izvod izjave ES o skladnosti.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

V skladu s Prilogo III k Direktivi o neavtomatskih tehtnicah mora proizvajalec sestaviti tehnično dokumentacijo. Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti naprave z zahtevami direktive. Dokumentacija mora vsebovati:

 • splošen opis tipa,
 • idejne projekte in proizvodne skice in načrte elementov, podsestavov, vezij itd.,
 • opise in razlage, potrebne za razumevanje zgoraj navedenega, kakor tudi za razumevanje delovanja tehtnice,
 • seznam harmoniziranih standardov iz člena 6(1), ki se uporabljajo v celoti ali deloma, in opisov rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih zahtev direktive, kadar se standardi iz člena 6(1) ne uporabljajo,
 • rezultate konstrukcijskih izračunov, opravljenih pregledov itd.,
 • poročila o preskusih,
 • certifikate o ES-pregledu tipa in rezultate ustreznih preskusov na tehtnicah, ki vsebujejo dele, ki so identični delom v načrtu.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Skladno z Direktivo 89/686/EGS o osebni zaščitni opremi je treba sestaviti tehnično dokumentacijo, kot je določeno v členu 8(1). Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti osebne zaščitne opreme z zahtevami direktive. Vsebovati mora vse ustrezne podatke, ki jih je uporabil proizvajalec za zagotovitev, da je osebna zaščitna oprema skladna z osnovnimi zahtevami, ki se nanašajo nanjo.
V primeru osebne zaščitne opreme kategorije II in III vsebovati še zlasti:

 • proizvajalčevo tehnično dokumentacijo, ki jo sestavljajo:
 • splošni in podrobni načrti osebne zaščitne opreme, ki jih, kjer je ustrezno, spremljajo računski podatki in rezultati preskusov prototipa, če so potrebni za overovitev skladnosti z osnovnimi zahtevami;
 • izčrpen seznam glavnih varnostnih zahtev in harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, navedenih v členih 3 in 5, ob upoštevanju zasnove tipa;
 • opis nadzornih in preskusnih zmogljivosti, ki jih je treba uporabljati v proizvajalčevi tovarni za preveritev skladnosti proizvodnje osebne zaščitne opreme s harmoniziranimi standardi ali drugimi tehničnimi specifikacijami in ohranjanje ravni kakovosti;
 • izvod navodila, navedenega v točki 1.4 Priloge II.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Direktiva 97/23/ES o tlačni opremi od proizvajalca zahteva, da sestavi tehnično dokumentacijo. Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti naprave z zahtevami direktive.
Dokumentacija mora vsebovati npr.:

 • splošen opis tlačne opreme;
 • projektne načrte in skice za proizvodnjo;
 • opise in razlage, potrebne za razumevanje navedenih skic in delovanja tlačne opreme;
 • seznam harmoniziranih standardov, ki se uporabljajo, ter opise rešitev za izpolnitev bistvenih varnostnih zahtev, če se harmonizirani standardi ne uporabljajo;
 • rezultate konstrukcijskih izračunov, opravljenih pregledov itd.;
 • poročila o preskusih.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let po izdelavi zadnjega proizvoda.

Tehnična dokumentacija

Po uspešno opravljenem ocenjevanju je skladno z Direktivo 2007/23/ES o pirotehničnih izdelkih mogoče sestaviti različno tehnično dokumentacijo, ki je odvisna od izbranega postopka ocenjevanja, kot je določeno v Prilogi II. Tehnična dokumentacija mora omogočati ugotavljanje skladnosti proizvoda z zahtevami direktive. Tehnična dokumentacija mora v osnovi vsebovati:

 • splošen opis tipa,
 • projektne načrte, skice za proizvodnjo in sheme komponent, podsestavov, sestavov tokokrogov itd.,
 • opise in razlage, potrebne za razumevanje projektnih načrtov in skic za proizvodnjo, shem komponent, podsestavov, sestavov tokokrogov in delovanja pirotehničnega proizvoda,
 • seznam harmoniziranih standardov iz člena 8 direktive, ki se uporabljajo v celoti ali deloma, in opisov rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih varnostnih zahtev direktive, kadar se harmonizirani standardi iz člena 8 te direktive ne uporabljajo,
 • rezultate konstrukcijskih izračunov in opravljenih pregledov;
 • poročila o preskusih.

Dokumentacija mora vsebovati tudi izvod izjave ES o skladnosti.

Proizvajalec mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija je opisana v točki 4 Priloge II. Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti proizvoda z zahtevami direktive. Dokumentacija mora vsebovati:

 • splošen opis proizvoda;
 • projektne načrte in skice za proizvodnjo;
 • sheme komponent, podsestavov, sestavov tokokrogov itd.;
 • opise in razlage, ki so potrebni za razumevanje navedenih skic in shem ter delovanja proizvoda;
 • seznam standardov iz člena 5, ki se uporabljajo v celoti ali deloma, ter opisov in pojasnil rešitev, sprejetih za izpolnjevanje bistvenih zahtev direktive, če se takšni standardi iz člena 5 ne uporabljajo ali ne obstajajo;
 • rezultate konstrukcijskih izračunov, opravljenih pregledov itd.;
 • poročila o preskusih.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Kaj pa informacije za uporabnika? Glej člen 6.3 direktive in dogovor glede jezika, ki je odvisen od nacionalnih dogovorov. Označiti je treba vse možne omejitve ali zahteve za odobritev uporabe radijske opreme v določenih državah članicah, da se nanje opozori uporabnika.

Tehnična dokumentacija

Priloge V, VII, VIII, IX, XI in XVI k Direktivi 94/25/ES o plovilih za rekreacijo od proizvajalca zahtevajo, da sestavi tehnično dokumentacijo. Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti proizvoda z zahtevami direktive. Dokumentacija mora vsebovati:

 • splošen opis tipa,
 • projektne načrte, skice za proizvodnjo in sheme komponent, podsestavov, sestavov tokokrogov itd.,
 • opise in razlage, ki so potrebni za razumevanje navedenih skic in shem ter delovanje proizvoda,
 • seznam standardov iz členov 5, ki se uporabljajo v celoti ali deloma, in opisov rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih zahtev direktive, kadar se standardi iz člena 5 ne uporabljajo,
 • rezultate konstrukcijskih izračunov, opravljenih pregledov itd.,
 • poročila o preskusih ali izračune glede stabilnosti, skladno z bistvenimi zahtevami iz oddelka 3.2, ter glede vzgona, skladno z bistvenimi zahtevami iz oddelka 3.3,
 • poročila o preskusih ali izračune glede stabilnosti, skladno z bistvenimi zahtevami iz oddelka 3.2,
  ter glede vzgona, skladno z bistvenimi zahtevami iz oddelka 3.3 (Priloga I.A),
 • poročila o preskusih emisij izpušnih plinov, ki prikazujejo skladnost z bistvenimi zahtevami iz oddelka 2 (Priloga I.B).

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Poglejte še: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Tehnična dokumentacija

Po uspešno opravljeni oceni je treba skladno z zahtevami Direktive 2009/48/ES pripraviti tehnično dokumentacijo, kot je določeno v členu 21. Tehnična dokumentacija mora omogočati ugotavljanje skladnosti igrače z zahtevami direktive. Zahtevajo se naslednji dokumenti:

 • opis načinov (kot je uporaba poročila o preskusih ali tehnične mape), s katerimi proizvajalec zagotovi skladnost proizvodnje s standardi iz člena 13,
 • kjer je primerno: certifikat o ES-pregledu tipa, ki ga sestavi priglašeni organ; izvode dokumentov, ki jih je proizvajalec predložil priglašenemu organu; opis načinov, s katerimi proizvajalec zagotovi skladnost z odobrenim modelom,
 • naslovi krajev proizvodnje in skladiščenja proizvoda, podrobni podatki o načrtovanju in proizvodnji proizvoda.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Tehnična dokumentacija

Skladno s Prilogo II k Direktivi 2009/105/ES o enostavnih tlačnih posodah mora proizvajalec sestaviti projektne in delovne načrte (tehnično dokumentacijo), ki omogočajo oceno skladnosti opreme z zahtevami direktive. Dokumentacija mora na primer zajemati:

 • natančno skico za proizvodnjo tipa posode;
 • navodila;
 • dokument, ki opisuje:
  • izbrane materiale,
  • izbran varilni postopek,
  • izbrana preverjanja.

Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora hraniti kopije tehnične dokumentacije 10 let od datuma, ko je bil zadnji proizvod dan v promet.

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju