Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ďalšie nástroje

Technická dokumentácia

Technická dokumentácia

Výrobca musí vypracovať technickú dokumentáciu pred predložením prihlášky notifikovanému orgánu, alebo najneskôr vtedy, keď je prvý výrobok príslušného typu pripravený na uvedenie na trh. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskom spoločenstve je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie najmenej po dobu 15 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Smernica 2009/142/ES o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá vyžaduje, aby žiadosť o typové schválenie obsahovala okrem iného konštrukčnú dokumentáciu, ako je popísané v prílohe IV.

Konštrukčná dokumentácia, pokiaľ je požadovaná notifikovaným orgánom, musí obsahovať nasledujúce informácie:

 • všeobecný opis spotrebiča,
 • koncepčné nákresy a výrobné výkresy, diagramy komponentov, podzostavy, obvody atď.,
 • popisy a vysvetlenia nevyhnutné pre pochopenie horeuvedeného vrátane popisu funkcie spotrebiča,
 • zoznam noriem, ktoré boli úplne alebo čiastočne použité podľa článku 5 a popis riešení, ktoré sa použili na to, aby spotrebič spĺňal základné požiadavky, keď sa normy uvádzané v článku 5 nepoužili,
 • skúšobné protokoly, návody na inštaláciu a použitie,
 • ak je to potrebné, konštrukčná dokumentácia musí obsahovať nasledujúce časti:
  • atestácie príslušenstva, ktoré bolo zabudované do spotrebiča,
  • atestácie a osvedčenia vzťahujúce sa na výrobné metódy a/alebo kontroly a/alebo sledovanie spotrebiča,
  • všetky ďalšie dokumenty, ktoré umožnia notifikovanému orgánu lepšie rozhodnúť.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskej únii je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie pre rôzne postupy hodnotenia zhody sú stanovené v prílohe V smernice.

Technická dokumentácia

Viac informácií nájdete na http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_sk.htm.

Technická dokumentácia

Po úspešnom procese posudzovania vyžaduje smernica 209/125/ES o ekodizajne technickú dokumentáciu, ktorá je vymedzená v prílohe V. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice. Technická dokumentácia by mala obsahovať:

 • všeobecný opis výrobku a jeho určeného použitia,
 • výsledky relevantných štúdií environmentálneho posudzovania vykonané výrobcom, prípadne odkazy na literatúru o environmentálnom posudzovaní alebo prípadové štúdie, ktoré výrobca používa pri hodnotení, dokumentovaní a určovaní konštrukčných riešení výrobku,
 • ekologický profil, ak ho vyžaduje vykonávacie opatrenie,
 • dokumenty opisujúce výsledky vykonaných meraní súladu s požiadavkami na ekodizajn,
 • výrobcom vyhotovené špecifikácie, ktoré uvádzajú najmä použité, resp. nepoužité normy, a napokon prostriedky použité na zabezpečenie zhody,
 • kópiu informácií týkajúcich sa environmentálnych aspektov projektovania výrobku, ktoré sa poskytujú v súlade s požiadavkami (špecifikovanými v časti 2 prílohy I),
 • kópiu vyhlásenia ES o zhode.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Príloha II smernice EMC nariaďuje výrobcovi vypracovať technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice. Technická dokumentácia by mala obsahovať:

 • všeobecný opis prístroja,
 • osvedčenie o súlade s harmonizovanými normami, ktoré sa uplatňujú úplne alebo sčasti, pokiaľ nejaké sú,
 • ak výrobca neuplatnil harmonizované normy alebo ich uplatnil iba čiastočne, opis a vysvetlenie krokov na splnenie základných požiadaviek smernice vrátane opisu posudzovania elektromagnetickej kompatibility stanoveného v prílohe II bode 1, výsledky projektových výpočtov, vykonané skúšky, protokoly o skúškach, atď.,
 • vyhlásenie notifikovaného orgánu, ak bol použitý postup uvedený v prílohe III.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskom spoločenstve je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Po ukončení procesu posudzovania, musí byť tento proces zdokumentovaný podľa požiadaviek pre typovú skúšku ES, ktoré stanovuje smernica ATEX 94/9/ES, príloha III, bod 3. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice. Technická dokumentácia by mala obsahovať:

 • všeobecný opis typu,
 • projektové a výrobné výkresy a schémy komponentov, podzostáv, obvodov a pod.,
 • opisy a vysvetlenia potrebné na porozumenie daných výkresov a schém a činnosti výrobku,
 • zoznam harmonizovaných noriem použitých úplne alebo čiastočne,
 • opisy riešení prijatých kvôli splneniu základných požiadaviek smernice, kde neboli použité harmonizované normy,
 • zostavené výsledky výpočtov, vykonané skúšky a pod.,
 • správy o skúškach.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskej únii je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Po ukončení posudzovania musí byť tento proces zdokumentovaný tak, ako to stanovuje smernica 93/15/EHS, príloha II, bod 3.

Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice. Dokumentácia musí, v miere nevyhnutnej pre toto posúdenie, zahŕňať potrebné údaje o množstve zložiek, spôsobe zhotovenia a funkčnosti výrobku, a ak je to v miere nevyhnutnej pre hodnotenie potrebné, aj nasledovné údaje:

 • všeobecný popis vzorky,
 • projektové a výrobné výkresy a schémy konštrukčných prvkov, montážne skupiny alebo podskupiny, zapojenie okruhov a pod.,
 • popisy a vysvetlenie nevyhnutné na pochopenie zmienených výkresov a plány, ako aj funkčnosť výrobku,
 • zoznam noriem uvedených v článku 4 používaných úplne alebo čiastočne a popis riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek smernice, pokiaľ neboli použité normy uvedené v článku 5,
 • výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, vykonaných kontrol a pod.,
 • správy o skúškach.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskom spoločenstve je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Po úspešnom posúdení výrobku vyžaduje smernica 2009/142/ES vypracovanie technickej dokumentácie, ako je uvedené v prílohe III, bod 3. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice. Posúdenie musí zahŕňať návrh, výrobu a činnosť výrobku a obsahovať:

 • všeobecný opis typu,
 • návrhy, výrobné výkresy a plány konštrukčných dielov, montážne podskupiny, spínacie obvody a pod.,
 • opisy a vysvetlivky potrebné na pochopenie uvedených výkresov a plánov, ako aj spôsobu funkcie výrobku,
 • zoznam celkom alebo čiastočne použitých noriem uvedených v článku 5 ods. 2, ako aj opis zvolených riešení na splnenie základných požiadaviek, pokiaľ nie sú použité normy uvedené v článku 5,
 • výsledky konštrukčných výpočtov, skúšok a pod.,
 • správy o skúškach.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskom spoločenstve je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Výrobca musí vypracovať technickú dokumentáciu pred predložením prihlášky notifikovanému orgánu, alebo najneskôr vtedy, keď je prvý výrobok príslušného typu pripravený na uvedenie na trh. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskom spoločenstve je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Po úspešnom ukončení procesu posudzovania vyžaduje smernica 95/16/ES o výťahoch vypracovanie technickej dokumentácie (napr. ako to stanovuje príloha 5) podľa príslušného postupu posudzovania zhody. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice. Posudzovanie musí pokrývať návrh, výrobu a prevádzku inštalácie a obsahovať:

 • všeobecný opis bezpečnostného komponentu vrátane oblasti jeho použitia (obzvlášť možné obmedzenia nadmernej rýchlosti, zaťaženia a výkonu) a podmienok, za ktorých sa bude používať (obzvlášť výbušné prostredia a vystavenie vplyvu prvkov),
 • technický spis inštalácie výťahu,
 • návrhové a výrobné výkresy alebo schémy,
 • základnú(-é) požiadavku(-y), ktorá(-é) sa berie (berú) do úvahy a použité prostriedky pre jej (ich) splnenie (napr. harmonizovaná norma),
 • výsledky všetkých skúšok alebo výpočtov vykonaných výrobcom alebo ním objednaných u subdodávateľa,
 • kópiu pokynov pre montáž bezpečnostných prvkov,
 • opatrenia prijaté vo výrobnej fáze pre zabezpečenie toho, aby sériovo vyrábané bezpečnostné komponenty boli v zhode so skontrolovaným bezpečnostným komponentom.

Výrobca bezpečnostných komponentov pre výťahy alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskej únii je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný bezpečnostný komponent pre výťahy uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Po ukončení procesu posudzovania, musí byť tento proces zdokumentovaný tak, ako to stanovuje smernica 2006/95/ES, príloha IV, bod 3.

Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice. Musí v relevantnom rozsahu pre takéto posudzovanie pokrývať projekt, výrobu a prevádzku elektrického zariadenia. Technická dokumentácia by mala obsahovať:

 • všeobecný opis elektrického zariadenia,
 • koncepčný projekt, výrobné výkresy a výrobné plány súčiastok, montážnych podskupín, obvodov a pod.,
 • opisy a vysvetlivky potrebné na pochopenie uvedených výkresov, plánov a prevádzky elektrického zariadenia,
 • zoznam uplatnených noriem ako celku alebo čiastočne a opisy prijatých riešení na účely dodržania bezpečnostného hľadiska tejto smernice tam, kde sa normy neuplatňovali,
 • výsledky uskutočnených projektových kalkulácií, skúšok a pod.,
 • správy o testoch.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskej únii je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Po úspešnom procese posudzovania vyžaduje smernica 2006/42/ES o strojových zariadeniach zostavenie technickej dokumentácie, ktorá je vymedzená v prílohe II. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice.

Technická dokumentácia by mala obsahovať:

 • podrobnú konštrukčnú dokumentáciu strojového zariadenia vrátane výkresov zariadenia a jeho častí,
 • výsledky testov,
 • opis ochranných opatrení,
 • iné prvky popísané v prílohe VII, A (a).

Spis musí tiež obsahovať kópiu ES vyhlásenia o zhode.

Výrobca musí tiež poskytnúť dokumentáciu pre sériovú výrobu a implementované vnútorné opatrenia, ktoré zabezpečujú udržanie zhody zariadenia s ustanoveniami smernice (príloha VII, A (b)).

Výrobca musí vykonať potrebné skúšky komponentov, výbavy alebo skompletizovaného strojového zariadenia na účely určenia, či je strojové zariadenie schopné bezpečnej montáže a uvedenia do prevádzky. Príslušné správy a výsledky budú súčasťou technickej dokumentácie.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

V súlade so smernicou 2004/22/ES musí technická dokumentácia pre meradlá popisovať konštrukciu, výrobu a funkciu meradla. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice. Článok 10, bod 2 uvádza nasledujúce podrobnosti, ktoré musí dokumentácia obsahovať:

 • definovanie metrologických charakteristík,
 • reprodukovateľnosť metrologických parametrov vyrobeného meradla, ak je toto správne nastavené pomocou vhodných a na to určených prostriedkov, a
 • integritu meradla.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v článku 10 v závislosti od typu prístroja. Rozsiahly zoznam nájdete v príslušnej smernici.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Výrobca musí vypracovať technickú dokumentáciu pred predložením prihlášky notifikovanému orgánu, alebo najneskôr vtedy, keď je prvý výrobok príslušného typu pripravený na uvedenie na trh. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice.

Výrobca alebo splnomocnený zástupca etablovaný v Európskom spoločenstve je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie najmenej po dobu 5 rokov, v prípade implantovateľných pomôcok najmenej 15 rokov, odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Po úspešnom zhodnotení vyžaduje smernica 2000/14/ES o emisii hluku v prostredí technickú dokumentáciu, ktorá je vymedzená v prílohách V – VIII (pozri čl. 14.3). Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice. Technická dokumentácia by mala obsahovať:

 • meno a adresu výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu ustanoveného v Spoločenstve,
 • opis zariadenia,
 • obchodný názov,
 • typ, série a čísla,
 • technické údaje príslušné pre identifikáciu zariadenia a posúdenie jeho emisie hluku vrátane, ak je to vhodné, schematických výkresov a akéhokoľvek opisu a vysvetlenia potrebného na ich pochopenie,
 • odkaz na túto smernicu,
 • technickú správu o meraniach hluku vykonaných v súlade s ustanoveniami tejto smernice,
 • použité technické nástroje a výsledky hodnotenia neistôt na základe odchýlky výroby a ich vzťah k zaručenej hladine akustického výkonu.

Spis musí tiež obsahovať kópiu vyhlásenia ES o zhode.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Príloha III smernice o váhach s neautomatickou činnosťou nariaďuje výrobcovi vypracovať technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice. Dokumentácia musí obsahovať:

 • všeobecný opis typu váh,
 • konštrukčné návrhy a výrobné výkresy, ako aj schémy jednotlivých častí, montážnych podskupín, obvodov a pod.,
 • opisy a vysvetlivky potrebné pre porozumenie vyššie uvedenej dokumentácii vrátane činnosti váh,
 • zoznam harmonizovaných noriem uvedených v článku 6 ods. 1, ak boli úplne alebo čiastočne použité, a opisy riešení, ktoré boli prijaté na splnenie základných požiadaviek tam, kde neboli použité tieto harmonizované normy uvedené v článku 6 ods. 1,
 • výsledky realizovaných projektových výpočtov, skúšok a pod.,
 • správy o skúškach,
 • ES certifikáty o schválení typu a výsledky skúšok iných váh, ktoré obsahujú súčasti zhodné so súčasťami použitými v návrhu.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskom spoločenstve je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Smernica o OOP 89/686/EHS vyžaduje technickú dokumentáciu podľa článku 8 ods. 1. Musí umožňovať posúdenie zhody OOP s požiadavkami smernice. Dokumentácia musí zahŕňať všetky príslušné údaje o prostriedkoch, ktoré výrobca použil na zaistenie súladu OOP so základnými požiadavkami, ktoré sa na OOP vzťahujú. Pre OOP kategórie II a III by mala obsahovať najmä:

 • technický súbor výrobcu pozostávajúci z:
 • celkových a podrobných plánov OOP, ktoré sú v prípade potreby doplnené výpočtami a výsledkami modelových testov, pokiaľ ide o overenie súladu so základnými požiadavkami,
 • úplného zoznamu základných bezpečnostných požiadaviek a jednotných noriem alebo iných technických špecifikácií uvedených v článku 3 a 5, berúc do úvahy dizajn modelu,
 • opis testovacieho kontrolného postupu použitého v podniku výrobcu pri kontrole súladu výroby OOP s jednotnými normami alebo inými technickými špecifikáciami a na udržanie úrovne kvality,
 • kópiu informačných pokynov uvedených v prílohe II, 1.4.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskej únii je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Smernica 97/23/ES o tlakových zariadeniach nariaďuje výrobcovi vypracovať technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice. Dokumentácia musí obsahovať napr.:

 • všeobecný opis tlakového zariadenia,
 • koncepčné projektové a výrobné výkresy,
 • opisy a vysvetlivky nevyhnutné pre pochopenie daných výkresov a prevádzkovania tlakového zariadenia,
 • zoznam použitých harmonizovaných noriem a opis riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek tam, kde neboli použité harmonizované normy,
 • výsledky uskutočnených projektových výpočtov, vykonaných skúšok a pod.,
 • správy o skúškach.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskom spoločenstve je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol vyrobený posledný výrobok.

Technická dokumentácia

Po úspešnom procese posudzovania stanovuje smernica 2007/23/ES o pyrotechnických výrobkoch rôzne možnosti pre vypracovanie technickej dokumentácie v závislosti od zvoleného procesu posudzovania, ako je uvedené v prílohe II. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody zariadenia s požiadavkami smernice. Technická dokumentácia by mala v zásade obsahovať:

 • všeobecný opis typu,
 • koncepčný návrh a výrobné výkresy a schémy zložiek, montážnych podskupín a obvodov,
 • opisy a vysvetlenia, ktoré sú potrebné na porozumenie koncepčného návrhu a výrobných výkresov, schém zložiek, montážnych podskupín a obvodov a prevádzkovania výrobku,
 • zoznam harmonizovaných noriem uvedených v článku 8 tejto smernice, ktoré sa uplatňujú v celom rozsahu alebo čiastočne, a opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek tejto smernice v prípade, že sa harmonizované normy uvedené v článku 8 tejto smernice neuplatnili,
 • výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov a vykonaných skúšok,
 • protokoly o skúškach.

Spis musí tiež obsahovať kópiu vyhlásenia ES o zhode.

Výrobca je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Bod 4 prílohy II opisuje technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody výrobku s požiadavkami smernice. Dokumentácia musí obsahovať:

 • všeobecný popis výrobku,
 • koncepčný zámer a výrobné výkresy,
 • schémy súčiastok, podzostáv, obvodov, atď.,
 • charakteristiky a vysvetlenia potrebné na pochopenie spomenutých výkresov, schém a prevádzky výrobku,
 • zoznam noriem uvedených v článku 5, použitých úplne alebo čiastočne, a charakteristiky a vysvetlenia riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek tejto smernice v prípadoch, keď takéto normy uvedené v článku 5 neboli použité úplne alebo neexistujú,
 • výsledky konštrukčných prepočtov, vykonaných skúšok a pod.,
 • protokoly o testoch.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskom spoločenstve je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

A čo informácie pre používateľa? Pozrite si článok 6.3 smernice a príslušný jazykový režim, ktorý závisí od konkrétneho štátu. Všetky možné obmedzenia alebo požiadavky na autorizáciu použitia rádiového zariadenia v určitom členskom štáte musia byť značené tak, aby bol na ne používateľ upozornený.

Technická dokumentácia

Prílohy V, VII, VIII, IX, XI a XVI smernice 94/25/ES o rekreačných plavidlách vyžadujú od výrobcu vypracovanie technickej dokumentácie. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody výrobku s požiadavkami smernice. Dokumentácia musí obsahovať:

 • všeobecný popis typu,
 • koncepčné projektové a výrobné výkresy a schémy komponentov, montážnych podskupín, obvodov a pod.,
 • opisy a vysvetlenia potrebné pre pochopenie uvedených výkresov a schém a funkcie výrobku,
 • zoznam noriem uvedených v článku 5 použitých úplne alebo čiastočne, a popis riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek, keď neboli použité normy uvedené v článku 5,
 • výsledky vykonaných projektových výpočtov, uskutočnených skúšok a pod.,
 • protokoly o skúškach alebo výpočty, ktoré sa týkajú stability podľa odseku 3.2 základných požiadaviek a schopnosti udržať sa na hladine podľa odseku 3.3 základných požiadaviek,
 • protokoly o skúškach alebo výpočty, ktoré sa týkajú stability podľa odseku 3.2 základných požiadaviek a schopnosti udržať sa na hladine podľa odseku 3.3 (príloha I.A),
 • správy o skúškach merania výfukových emisií, ktoré preukazujú zhodu s oddielom 2 základných požiadaviek (príloha I.B).

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskom spoločenstve je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Viac informácií nájdete na http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Technická dokumentácia

Po úspešnom procese posudzovania vyžaduje smernica 2009/48/ES technickú dokumentáciu, ktorá je vymedzená v článku 21. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody hračky s požiadavkami smernice. Vyžaduje sa nasledujúca dokumentácia:

 • opis prostriedkov (ako sú správy z vykonaných testov alebo technický spis), ktorými výrobca zabezpečuje zhodu výrobku s normami uvedenými v článku 13,
 • v prípade potreby – osvedčenie o typovej skúške ES vypracované notifikovaným orgánom, kópie dokumentov, ktoré výrobca predložil notifikovanému orgánu, opis prostriedkov, ktorými výrobca zabezpečuje zhodu so schváleným modelom,
 • adresy miest, ktoré sa používajú na výrobu a uskladnenie výrobku, podrobné informácie týkajúce sa návrhu a výroby.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskom spoločenstve je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Technická dokumentácia

Príloha II smernice 2009/105/ES o jednoduchých tlakových nádobách vyžaduje od výrobcu vypracovanie projektovej a výrobnej dokumentácie (technickej dokumentácie), na základe ktorých bude posudzovaná zhoda zariadenia s požiadavkami smernice. Dokumentácia musí obsahovať napr.:

 • detailný výrobný výkres typu nádoby,
 • návod na používanie,
 • doklad opisujúci:
  • zvolené materiály,
  • zvolené postupy zvárania,
  • zvolené kontroly.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca etablovaný v Európskom spoločenstve je povinný uchovávať kópie technickej dokumentácie po dobu 10 rokov odo dňa, kedy bol posledný výrobok uvedený na trh.

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi