Acest site a fost arhivat la data de 02/02/2015
02/02/2015

Cale de navigare

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Alte instrumente

Documentaţie tehnică

Documentaţie tehnică

Înainte de trimiterea unei produs către organismul notificat, producătorul are obligaţia de a întocmi documentaţia tehnică. Documentele tehnice trebuie să permită evaluarea conformităţii dispozitivului în baza cerinţelor directivei.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitatea Europeană are datoria de a păstra copiile documentaţiei tehnice pentru cel puţin 15 ani de la data fabricării ultimului produs.

Documentaţie tehnică

Directiva 2009/142/CE privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi prevede ca cerinţele de examinare de tip să includă, printre altele, şi dosarul tehnic de fabricaţie descris în anexa IV.

Dosarul tehnic de fabricaţie trebuie să cuprindă următoarele informaţii în măsura în care organismul notificat le solicită pentru efectuarea evaluării:

 • o descriere generală a aparatului;
 • proiecte de execuţie, desene de fabricaţie şi diagrame ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc. ;
 • descrierile şi notele explicative necesare pentru înţelegerea documentelor menţionate anterior, însoţite de instrucţiunile de utilizare a aparatelor;
 • o listă cu standardele prevăzute la articolul 5, aplicate total sau parţial, şi descrieri ale soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale, atunci când nu au fost aplicate standardele prevăzute la articolul 5;
 • rapoarte de încercare, — manuale de instalare şi utilizare;
 • după caz, documentaţia tehnică trebuie să conţină următoarele elemente:
  • o atestate referitoare la echipamentul montat în aparat;
  • o atestate şi certificate referitoare la metodele de fabricaţie şi/sau de inspecţie şi/sau de control al aparatului;
  • o orice alt document care ar putea să faciliteze evaluarea efectuată de organismul notificat.

Producătorul sau reprezentantul autorizat stabilit în Uniunea Europeană are datoria de a păstra copiile documentaţiei tehnice pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul produs a fost lansat pe piaţă.

Documentaţie tehnică

Cerinţele referitoare la documentaţia tehnică pentru diferitele proceduri de evaluare a conformităţii sunt stabilite în anexa V la directivă.

Documentaţie tehnică

Consultaţi site-ul http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_ro.htm.

Documentaţie tehnică

Directiva 2009/125/CE prevede întocmirea documentaţiei tehnice a produsului conform anexei V după îndeplinirea condiţiilor de evaluare. Documentaţia tehnică trebuie să faciliteze evaluarea conformităţii aparatului conform cerinţelor directivei. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă:

 • o descriere generală a produsului şi scopul intenţionat de folosire;
 • rezultatele studiilor pertinente şi relevante asupra mediului organizate de către producător sau, alternativ, referinţe către bibliografia de evaluare a mediului sau studii de caz de care producătorul s-a folosit în evaluarea, documentarea şi stabilirea soluţiilor de proiectare a produsului;
 • profilul ecologic, atunci când este cerut de măsura de punere în practică;
 • documentele care descriu rezultatele măsurătorilor efectuate asupra cerinţelor proiectării ecologice;
 • producătorul trebuie să stabilească specificaţiile ce indică în special ce standarde au fost sau nu au fost aplicate şi, în cele din urmă, ce metode au fost folosite pentru a asigura conformitatea produsului;
 • o copie a informaţiei privind aspectele proiectării ecologice a produsului în acord cu cerinţele specificate în anexa I în partea 2;
 • o copie a Declaraţiei de conformitate CE.

Producătorul sau reprezentantul autorizat are datoria de a păstra copiile documentaţiei tehnice pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul produs a fost lansat pe piaţă.

Documentaţie tehnică

Anexa II la Directiva privind compatibilitatea electromagnetică stipulează faptul că producătorul întocmeşte documentaţia tehnică. Anexa IV punctul 1 stabileşte că documentaţia tehnică trebuie să permită să fie evaluată conformitatea aparatului cu cerinţele esenţiale. Aceasta trebuie să conţină date despre proiectarea şi fabricarea aparatului, în special:

 • descrierea generală a aparatului;
 • dovada conformităţii cu standardele armonizate, aplicate în totalitate sau parţial, dacă este cazul;
 • în cazul în care producătorul nu a aplicat standarde armonizate sau le-a aplicat doar parţial, o descriere şi o explicaţie a măsurilor luate pentru a îndeplini cerinţele esenţiale ale directivei, incluzând o descriere a evaluării compatibilităţii electromagnetice prevăzute în Anexa II, punctul 1, rezultatele calculelor de proiectare făcute, verificările realizate, rapoartele de încercări etc;
 • declaraţie din partea organismului notificat, atunci când a fost urmată procedura din Anexa III la directivă.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană trebuie să păstreze documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor competente pentru cel puţin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul astfel de aparat.

Documentaţie tehnică

După încheierea evaluării de conformitate, procedura de examinare CE de tip trebuie să prezinte documentele menţionate la numărul 3 din anexa III la directivă. Documentaţia tehnică trebuie să faciliteze evaluarea conformităţii produsului conform cerinţelor prevăzute în directiva aferentă. Dosarul tehnic al produsului trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • o descriere generală a tipului;
 • desenele de proiectare şi fabricare şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;
 • descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor menţionate şi a funcţionării produsului;
 • o listă a standardelor armonizate, aplicate în totalitate sau parţial;
 • descrieri ale soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele fundamentale ale directivei, dacă standardele armonizate nu au fost aplicate;
 • rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor etc.;
 • rapoartele de încercare.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană păstrează, împreună cu documentaţia tehnică, copii ale certificatelor de examinare CE de tip pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care echipamentul sau sistemul de protecţie a fost lansat pe piaţă.

Documentaţie tehnică

După încheierea evaluării, procedura de evaluare trebuie să fie documentată conform Directivei 93/15/CEE anexa II, punctul 3.

Documentele tehnice trebuie să faciliteze evaluarea conformităţii explozivului conform cerinţelor prevăzute în directivă. Aceste documente trebuie să cuprindă, pe cât este relevant evaluării, date despre proiectare, fabricare şi operarea explozivului;

 • o descriere generală a tipului;
 • desenele de proiectare şi fabricare şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;
 • descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor menţionate şi a funcţionării produsului;
 • o listă a standardelor prevăzute la articolul 4, aplicate în totalitate sau parţial, şi descrierile soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele fundamentale ale directivei, dacă standardele prevăzute la articolul 5 nu au fost aplicate;
 • rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor etc.;
 • rapoartele de testare.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană păstrează, împreună cu documentaţia tehnică, copii ale certificatelor de examinare CE de tip pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul produs a fost lansat pe piaţă.

Documentaţie tehnică

După evaluarea pozitivă a produsului, Directiva 2009/142/CE prevede întocmirea documentaţiei tehnice a acestuia, conform prevederilor de la anexa III punctul 3. Documentaţia tehnică trebuie să faciliteze evaluarea conformităţii dispozitivului în baza cerinţelor directivei. Aceste documente trebuie să cuprindă, pe cât este relevant evaluării, date despre proiectarea, fabricarea şi operarea dispozitivului şi să conţină următoarele documente:

 • o descriere generală a tipului;
 • desenele de proiectare şi fabricare şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;
 • descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor menţionate şi a funcţionării produsului;
 • o listă a standardelor prevăzute la articolul 5 (2), aplicate în totalitate sau parţial, şi descrierile soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele fundamentale ale directivei, dacă standardele prevăzute la articolul 5 nu au fost aplicate;
 • rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor etc.;
 • rapoartele de testare.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană păstrează, împreună cu documentaţia tehnică, copii ale certificatelor de examinare CE de tip pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul produs a fost lansat pe piaţă.

Documentaţie tehnică

Înainte de trimiterea unei candidaturi către un organism notificat, sau înainte de introducerea primului produs pe piaţă, producătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii produsului în baza cerinţelor directivei.

Producătorul sau reprezentantul autorizat stabilit în Uniunea Europeană are datoria de a păstra copiile documentaţiei tehnice pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data fabricării ultimului produs.

Documentaţie tehnică

După evaluarea pozitivă a produsului, Directiva 95/16/CE privind ascensoarele prevede întocmirea documentaţiei tehnice (conform cerinţelor prezentate în anexa 5) în baza procedurilor respective de evaluare a conformităţii. Documentaţia tehnică trebuie să faciliteze evaluarea conformităţii ascensorului conform cerinţelor directivei. Această documentaţie trebuie să cuprindă, pe cât este relevant evaluării, date despre proiectare, fabricare şi operarea instalaţiei şi trebuie să conţină următoarele:

 • o descriere generală a componentei de siguranţă, inclusiv domeniul de utilizare (în special posibilele limite de viteză, sarcina şi puterea) şi condiţiile (în special mediile explozive şi expunerea la intemperii);
 • dosarul tehnic al instalării ascensorului;
 • desene de execuţie şi planuri de fabricaţie sau diagrame;
 • cerinţa (cerinţele) esenţială(e) luată (luate) în considerare şi soluţiile adoptate pentru a o (le) satisface (de exemplu, un standard armonizat);
 • rezultatele oricăror încercări sau calcule realizate sau subcontractate de către producător;
 • un exemplar al instrucţiunilor de asamblare pentru componentele de siguranţă;
 • măsurile întreprinse în faza de fabricaţie, pentru a asigura conformitatea producţiei de serie a componentelor de siguranţă cu componenta de siguranţă examinată.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană păstrează, împreună cu documentaţia tehnică, copii ale certificatelor de examinare CE de tip pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul produs a fost lansat pe piaţă.

Documentaţie tehnică

După încheierea evaluării, procedura de evaluare trebuie să prezinte documentele precizate în Directiva 2006/95/CE în Anexa IV la numărul 3.

Documentele tehnice trebuie să faciliteze evaluarea conformităţii dispozitivului cu cerinţele directivei. Acestea trebuie, în măsura în care acest fapt este concludent evaluării, să acopere proiectarea, fabricarea şi operarea echipamentului electric. Dosarul tehnic trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • o descriere generală a echipamentului electric;
 • desenele de proiectare şi fabricare şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;
 • descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor menţionate şi a funcţionării produsului;
 • o listă a standardelor armonizate, aplicate în totalitate sau parţial şi descrieri ale soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele fundamentale ale directivei, dacă standardele armonizate nu au fost aplicate;
 • rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor etc.;
 • rapoartele de încercare.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană păstrează, împreună cu documentaţia tehnică, copii ale certificatelor de examinare CE de tip pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul produs a fost lansat pe piaţă.

Documentaţie tehnică

Odată îndeplinirea cu succes a evaluării produsului, Directiva 2006/42/CE privind echipamentul tehnic prevede întocmirea documentaţiei tehnice a produsului conform anexei II a acesteia. Documentaţia tehnică trebuie să faciliteze evaluarea conformităţii aparatului conform cerinţelor directivei. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă:

Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă:

 • planurile detaliate a construcţiei echipamentului însoţite de schiţele echipamentului şi a părţilor sale componente;
 • rezultatele testelor;
 • descrierea procedurilor de protecţie;
 • Dosarul tehnic trebuie să includă o copie a declaraţiei de conformitate CE.

Pentru producţia în serie producătorului îi revine obligaţia de a întocmi documentele şi măsurile interne care vor fi aplicate pentru asigurarea continuităţii conformităţii echipamentului tehnic cu prevederile Directivei (Anexa VII, la punctul A (b)).

Producătorul trebuie să efectueze cercetarea şi încercările necesare asupra componentelor, asupra accesoriilor sau asupra ansamblului echipamentului tehnic pentru a stabili dacă proiectarea sau construcţia acestora permit asamblarea şi punerea în funcţiune în condiţii de siguranţă. Memoriile şi rezultatele corespunzătoare se includ în cartea tehnică.

Producătorul sau reprezentantul autorizat are datoria de a păstra copiile documentaţiei tehnice pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul produs a fost lansat pe piaţă.

Documentaţie tehnică

Conform Directivei 2004/22/CE, documentaţia tehnică a mijloacelor de măsurare trebuie să cuprindă proiectul şi instrucţiunile de fabricare şi de folosire ale acestora. Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele aplicabile din directivă/directive. Articolul 10, alineatul 2 al directivei 2004/22/CE prezintă cerinţele pe care documentaţia tehnică trebuie să le îndeplinească pentru a asigura :

 • definirea caracteristicilor metrologice;
 • caracterul reproductibil al performanţelor metrologice ale mijloacelor de măsurare fabricate, atunci când acestea sunt reglate corect, cu mijloacele corespunzătoare;
 • integritatea mijlocului de măsurare .

Detalii privind conţinutul documentaţiei tehnice sunt menţionate în cadrul aliniatului 3 al articolului 10 al directivei.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană păstrează, împreună cu documentaţia tehnică, copii ale documentelor emise în urma aplicării procedurii de evaluare a conformităţii ( certificate de examinare CE de tip, certificate de conformitate, documentaţia privind sistemul calităţii, certificatul EC de examinare a proiectului, deciziile şi rapoartele organismului notificat, după caz) pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare de tipul respectiv .

Documentaţie tehnică

Înainte de trimiterea unei candidaturi către un organism notificat sau înainte de introducerea primului produs pe piaţă, producătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii produsului conform cerinţelor directivei.

Producătorul sau reprezentantul autorizat stabilit în Uniunea Europeană are datoria de a păstra copiile documentaţiei tehnice pe o perioadă de cel puţin 5 ani, în cazul dispozitivelor implantabile pe o perioadă de cel puţin 15 ani de la data la fabricării ultimului produs.

Documentaţie tehnică

După evaluarea cu succes a produsului, Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot în mediu prevede întocmirea unei documentaţii tehnice în baza instrucţiunilor prezentate în anexele V-VII la directivă (vezi art.14.3). Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele directivei. Această documentaţie trebuie să cuprindă următoarele:

 • numele şi adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat stabilit în Uniune;
 • o descriere a echipamentului;
 • numele mărcii;
 • tipul, seria şi numerele;
 • datele tehnice relevante pentru identificarea echipamentului şi pentru verificarea emisiei sale sonore, incluzând, dacă este cazul, desene tehnice şi orice descriere sau explicaţie necesară pentru înţelegerea acestora;
 • trimitere la prezenta directivă;
 • raportul tehnic al măsurării nivelului de putere acustică efectuat conform dispoziţiilor prezentei directive;
 • instrumentele tehnice aplicate şi rezultatele evaluării elementelor care prezintă incertitudine datorită variaţiei producţiei, precum şi legătura acestora cu nivelul acustic asigurat.

Dosarul trebuie, de asemenea, să cuprindă o copie a declaraţiei de conformitate CE.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniune păstrează, împreună cu documentaţia tehnică, copii ale certificatelor de examinare CE de tip pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul produs a fost lansat pe piaţă.

Documentaţie tehnică

Anex III la această directivă prevede ca producătorul de aparate de cântărit cu funcţionare neautomată trebuie să întocmească documentaţia tehnică a produsului. Documentaţia tehnică trebuie să prezinte inteligibil proiectarea, fabricarea şi funcţionarea mijlocului de măsurare şi să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele aplicabile din directivă/directive. Documentaţia produsului trebuie să includă:

 • o descriere generală a tipului;
 • proiecte şi schiţe de fabricaţie, precum şi planuri ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor etc.;
 • descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea celor menţionate anterior, inclusiv modul de funcţionare a instrumentului;
 • lista standardelor armonizate prevăzute la articolul 6 alineatul (1) aplicate integral sau parţial şi descrierea soluţiilor adoptate pentru a respecta cerinţele esenţiale în cazul în care nu au fost aplicate standardele armonizate prevăzute la articolul 6 alineatul (1);
 • rezultatele calculelor de proiectare şi ale examinărilor etc.;
 • rapoartele de testare;
 • certificatele de examinare CE de tip şi rezultatele testărilor relevante privind mijoacele de măsurare care cuprind părţi identice cu cele din proiect.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană păstrează, împreună cu documentaţia tehnică, copii ale certificatelor de examinare CE de tip pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare de tipul respectiv .

Documentaţie tehnică

Articolul 8 alineatul 1 al Directivei 89/686/CEE privind echipamentul individual de protecţie prevede întocmirea unei documentaţii tehnice. Această documentaţie trebuie să faciliteze evaluarea conformităţii echipamentelor individuale de protecţie cu cerinţele directivei. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă toate datele relevante utilizate de producător în conformarea echipamentelor individuale de protecţie cu cerinţele de bază. Pentru categoriile II şi III ale echipamentelor individuale de protecţie documentaţia trebuie să cuprindă în special:

 • Dosarul tehnic al producătorului care trebuie să cuprindă:
 • planuri generale şi detaliate ale EIP însoţite, acolo unde este cazul, de note de calcul şi de rezultatele testelor prototip în măsura în care este necesar pentru a verifica respectarea cerinţelor esenţiale;
 • o listă detaliată a cerinţelor esenţiale de siguranţă şi a standardelor armonizate sau a altor specificaţii tehnice menţionate la articolele 3 şi 5, ţinând seama de proiectarea modelului;
 • o descriere a mijloacelor de control şi de testare care urmează să fie utilizate în unitatea fabricantului pentru a verifica conformitatea producţiei EIP în baza standardelor armonizate sau cu alte specificaţii tehnice şi pentru a menţine nivelul calităţii;
 • un exemplar din instrucţiunile menţionate în anexa II punctul 1.4.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană păstrează, împreună cu documentaţia tehnică, copii ale certificatelor de examinare CE de tip pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul produs a fost lansat pe piaţă.

Documentaţie tehnică

Directiva 97/23/CE privind echipamentele sub presiune prevede ca producătorii acestor echipamente să întocmească documentaţia tehnică a acestora. Documentaţia tehnică trebuie să faciliteze evaluarea conformităţii echipamentului cu cerinţele directivei în cauză. De exemplu, documentaţia trebuie să cuprindă următoarele:

 • descrierea echipamentului sub presiune;
 • planurile de proiectare şi de fabricaţie;
 • descrierile şi explicaţiile necesare înţelegerii planurilor şi schemelor menţionate;
 • lista standardelor armonizate aplicate şi descrierea soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele esenţiale ale directivei atunci când standardele armonizate nu au fost aplicate;
 • rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate etc.;
 • rapoartele de încercare.

producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană păstrează, împreună cu documentaţia tehnică, copii ale certificatelor de examinare CE de tip pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului produs.

Documentaţie tehnică

Odată cu efectuarea cu succes a evaluării, Directiva 2007/23/CE prevede combinaţii diferite pentru întocmirea documentaţiei tehnice în funcţie de procedura aleasă, prezentate în anexa II. Documentaţia tehnică trebuie să faciliteze evaluarea conformităţii articolului pirotehnic în funcţie de cerinţele directivei. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă următoarele:

 • o descriere generală a tipului;
 • proiectele şi schiţele de fabricaţie, precum şi planurile componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor etc.;
 • descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea proiectului şi a schiţei de fabricaţie, schemele componentelor, ale subansamblurilor şi ale circuitelor, inclusiv modul de funcţionare al articolului pirotehnic;
 • lista standardelor armonizate prevăzute la articolul 8 al directivei aplicate integral sau parţial şi descrierea soluţiilor adoptate pentru a respecta cerinţele esenţiale în cazul în care nu au fost aplicate standardele armonizate prevăzute la articolul 8;
 • rezultatele calculelor de proiectare şi ale examinărilor etc.;
 • rapoartele de testare.

De asemenea, documentaţia tehnică trebuie să cuprindă o copie a certificatului de omologare CE.

Producătorul are obligaţia de păstra copii ale documentaţiei tehnice pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul produs a fost lansat pe piaţă.

Documentaţie tehnică

Conţinutul documentaţiei tehnice

În Anexa II, la punctul 4, se prezintă informaţii referitoare la documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică trebuie să faciliteze evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale din directivă. Aceasta trebuie să cuprindă informaţii despre proiectarea, fabricarea şi funcţionarea produsului, în special:

 • descrierea generală a produsului;
 • desenele de concepţie şi de fabricaţie, schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;
 • descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor sus-menţionate, precum şi a funcţionării produsului;
 • lista standardelor armonizate prevăzute în articolul 5 al directivei aplicate integral sau parţial, precum şi descrieri şi explicaţii ale soluţiilor adoptate în vederea îndeplinirii cerinţelor esenţiale ale directivei, în condiţiile în care asemenea standarde, cum sunt cele la care se face referire în art. 5, nu au fost aplicate sau nu există;
 • rezultatele calculelor de proiectare efectuate, verificările realizate etc.;
 • rapoartele de încercări.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate împreună cu documentaţia tehnică.

Conţinutul dosarului tehnic de construcţie

Anexa IV la directivă defineşte dosarul tehnic de construcţie ca fiind documentaţia tehnică plus declaraţia de conformitate cu setul de încercări radio specifice, descrise în Anexa III.

Producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană ori persoana responsabilă cu introducerea produsului pe piaţă trebuie să păstreze dosarul tehnic de construcţie la dispoziţia autorităţilor naţionale desemnate pentru inspecţie, o perioadă de cel puţin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.

Informaţii pentru utilizator

În articolul 6.3 din directivă se prevede că producătorul sau persoana responsabilă cu introducerea produsului pe piaţă trebuie să furnizeze informaţiile necesare pentru a permite utilizarea aparatului în conformitate cu destinaţia acestuia.
Pentru echipamentele radio astfel de informaţii trebuie să fie suficiente pentru a se identifica pe ambalaj sau în instrucţiunile de utilizare statele membre sau zona geografică din cadrul unui stat membru în care echipamentele sunt destinate utilizării şi să avertizeze utilizatorul printr-un semn de atenţionare (!) asupra posibilelor restricţii sau cerinţe privind autorizarea utilizării.
În cazul echipamentelor terminale de telecomunicaţii utilizatorul trebuie să fie informat asupra interfeţelor reţelelor publice de telecomunicaţii la care astfel de echipamente se intenţionează să fie conectate.

Aparatele trebuie să fie întotdeauna utilizate conform destinaţiei indicate. Aceasta este o obligaţie a utilizatorului.

Documentaţie tehnică

Anexele V, VII, VIII, IX, XI şi XVI la Directiva 94/25/CE privind ambarcaţiunile de agrement impun ca producătorul să întocmească documentaţia tehnică a produsului. Această documentaţie trebuie să faciliteze evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele directivei. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă:

 • o descriere generală a tipului;
 • proiectele şi schiţele de fabricaţie, precum şi planurile componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor etc.;
 • descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea celor mai sus menţionate, inclusiv modul de funcţionare a produsului;
 • lista standardelor armonizate prevăzute la articolul 5 al directivei aplicate integral sau parţial şi descrierea soluţiilor adoptate pentru a respecta cerinţele esenţiale în cazul în care nu au fost aplicate standardele armonizate prevăzute la articolul 5;
 • rezultatele calculelor de proiectare şi ale examinărilor etc.;
 • rapoartele de încercări sau calculele, mai ales cele de stabilitate potrivit punctului 3.2 din anexa I – Cerinţe esenţiale şi de flotabilitate în conformitate cu punctul 3.3 din anexa I – Cerinţe esenţiale (Anexa I.A);
 • rapoartele de încercări privind emisiile de noxe ce demonstrează conformitatea cu secţiunea 2 din Cerinţele esenţiale (Anexa I.B).

Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană păstrează, împreună cu documentaţia tehnică, copii ale certificatelor de examinare EC de tip pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul produs a fost lansat pe piaţă.

Documentaţie tehnică

Consultaţi site-ul http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Documentaţie tehnică

Conform articolului 21 al Directivei 2009/48/CE, odată cu încheierea cu succes a procedurii de evaluare, directiva privind siguranţa jucăriilor prevede întocmirea documentaţiei tehnice. Documentaţia tehnică facilitează evaluarea conformităţii jucăriei în baza cerinţelor directivei. În acest scop, următoarele documente sunt necesare pentru întocmirea documentaţiei tehnice:

 • descrierea mijloacelor (cum ar fi rapoartele de testare) prin care producătorul garantează conformitatea producţiei cu standardele menţionate la articolul 13;
 • o copie a certificatului de examinare CE de tip întocmit de un organism notificat, o descriere a mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea producţiei cu tipul de produs descris în certificatul de examinare CE de tip;
 • adresa locurilor de fabricare şi depozitare;
 • o descriere detaliată a proiectării şi fabricaţiei produsului.

Fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate păstrează, împreună cu documentaţia tehnică, copii ale certificatelor de examinare CE de tip pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul produs a fost lansat pe piaţă.

Documentaţie tehnică

Anexa II la Directiva 2009/105/CE privind recipientele simple sub presiune prevede întocmirea proiectului şi a planului de fabricaţie (documentaţia tehnică) de către producător. Această documentaţie trebuie să faciliteze evaluarea conformităţii produsului în baza cerinţelor directivei. De exemplu, documentaţia trebuie să cuprindă:

 • un proiect de execuţie detaliat al tipului de recipient;
 • instrucţiunile;
 • un document care să descrie:
  • materialele alese;
  • procedeele de sudare alese;
  • verificările alese.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană păstrează, împreună cu documentaţia tehnică, copii ale certificatelor de examinare CE de tip pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data la care ultimul produs a fost lansat pe piaţă.

Partajează: FacebookGoogle+LinkedInTrimite pagina unui prieten