Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Inne narzędzia

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna

Przed złożeniem wniosku do jednostki notyfikowanej lub najpóźniej w momencie wprowadzenia pierwszego urządzenia właściwego typu na rynek producent musi sporządzić dokumentację techniczną. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 15 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Dyrektywa 2009/142/WE dotycząca urządzeń spalających paliwa gazowe wymaga, by wniosek o badanie zawierał m.in. dokumentację projektową zgodną z opisem zawartym w załączniku IV.

Dokumentacja projektowa musi zawierać następujące informacje w zakresie wymaganym przez jednostkę notyfikowaną w związku z oceną:

 • ogólny opis urządzenia,
 • projekty koncepcyjne oraz rysunki wykonawcze i schematy części składowych, podzespołów, obwodów itp.,
 • opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia powyższych dokumentów, łącznie z opisem działania urządzeń,
 • wykaz norm, o których mowa w art. 5, zastosowanych w całości lub częściowo, a także opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań, jeżeli normy, o których mowa w artykule 5, nie zostały zastosowane,
 • raporty z badań, a także instrukcje instalacji i użytkowania.
 • W stosownych przypadkach dokumentacja projektowa musi zawierać następujące elementy:
  • atesty dotyczące wyposażenia wbudowanego w urządzenie,
  • atesty i świadectwa dotyczące metod wytwarzania, inspekcji lub kontroli urządzenia,
  • inne dokumenty umożliwiające jednostce notyfikowanej lepszą ocenę.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej dla poszczególnych procedur oceny zgodności zostały określone w załączniku V do dyrektywy.

Dokumentacja techniczna

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_pl.htm

Dokumentacja techniczna

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE wymaga, by po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym oceny zgodności sporządzona została dokumentacja zgodna z załącznikiem V. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami Dyrektywy. Wspomniana dokumentacja techniczna powinna obejmować następujące pozycje:

 • ogólny opis produktu i jego przeznaczenia;
 • wyniki odpowiednich przeglądów środowiskowych przeprowadzonych przez producenta bądź odniesienia do literatury lub analiz przypadków z zakresu przeglądów środowiskowych wykorzystanych przez producenta w procesie oceny, dokumentacji i określania rozwiązań projektowych wyrobów;
 • profil ekologiczny, gdy jest wymagany przez środek wykonawczy;
 • dokumenty opisujące wyniki wykonanych pomiarów w zakresie ekoprojektu;
 • producent musi określić specyfikacje podając w szczególności zastosowane i niezastosowane normy, a także środki wdrożone w celu zapewnienia zgodności;
 • kopię informacji dotyczących środowiskowych aspektów projektu wyrobu, przekazanych zgodnie z wymaganiami (określonymi w załączniku I, część 2);
 • kopię deklaracji zgodności WE.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela wymaga się przechowywania kopii wyżej wymienionej dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Załącznik II do dyrektywy EMC wymaga od producenta sporządzenia dokumentacji technicznej. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy. Wspomniana dokumentacja powinna zawierać następujące pozycje:

 • ogólny opis urządzenia;
 • ewentualne dowody zgodności z normami zharmonizowanymi zastosowanymi w całości lub w części;
 • w przypadku gdy producent nie zastosował norm zharmonizowanych lub zastosował je tylko częściowo - opis i wyjaśnienie kroków podjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań dyrektywy, w tym opis oceny kompatybilności elektromagnetycznej określony w załączniku II, punkt 1, wyniki przeprowadzonych obliczeń projektowych, przeprowadzonych testów, raporty z badań, itp.;
 • poświadczenie jednostki notyfikowanej, gdy zastosowano procedurę określoną w załączniku III.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Po ukończeniu oceny zgodności procedura ta musi zostać udokumentowana zgodnie z dyrektywą ATEX, załącznik III, pkt 3, w odniesieniu do badania typu WE. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy. Wspomniana dokumentacja techniczna powinna obejmować następujące pozycje:

 • ogólny opis typu,
 • rysunki projektowe i wykonawcze oraz schematy części składowych, podzespołów, obwodów itp.,
 • opisy i objaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych rysunków i schematów oraz działania produktu,
 • wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych w całości lub w części
 • opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań dyrektywy, jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane,
 • wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań itp.,
 • sprawozdania z badań.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Po ukończeniu oceny zgodności procedura ta musi zostać udokumentowana zgodnie z dyrektywą 93/15/EWG , załącznik III, pkt 3.

Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektywy. Musi ona obejmować - w zakresie, w jakim będzie to istotne w związku z taką oceną - projekt, produkcję i eksploatację wyrobu, a także musi zawierać - w takim zakresie, w jakim będzie to istotne w związku z taką oceną - następujące pozycje:

 • ogólny opis typu,
 • projekty koncepcyjne oraz rysunki wykonawcze i schematy części, podzespołów, obwodów itp.,
 • opisy i objaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych rysunków i schematów oraz działania produktu,
 • wykaz norm, o których mowa w art. 4, zastosowanych w całości lub częściowo, a także opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań dyrektywy, jeżeli normy, o których mowa w artykule 5, nie zostały zastosowane,
 • wyniki dokonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań itp.,
 • sprawozdania z badań.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Dyrektywa 2009/142/WE wymaga, by po pomyślnym zakończeniu oceny produktu sporządzona została dokumentacja techniczna zgodna z wyszczególnieniem z załącznika III, pkt 3. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy. Ocena taka musi obejmować projekt, produkcję oraz eksploatację urządzenia i zawierać takie pozycje, jak:

 • ogólny opis typu,
 • projekty koncepcyjne oraz rysunki wykonawcze i schematy elementów składowych, podzespołów, obwodów itp.,
 • opisy i objaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych rysunków i schematów oraz działania produktu,
 • wykaz norm, o których mowa w art. 5 (2), zastosowanych w całości lub częściowo, a także opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań dyrektywy, jeżeli normy, o których mowa w artykule 5, nie zostały zastosowane,
 • wyniki obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań itp.,
 • sprawozdania z badań.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Przed złożeniem wniosku do jednostki notyfikowanej lub najpóźniej w momencie wprowadzenia pierwszego urządzenia właściwego typu na rynek producent musi sporządzić dokumentację techniczną. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Dyrektywa 95/16/WE w sprawie dźwigów wymaga, by po pomyślnej ocenie sporządzona została dokumentacja techniczna (np. według przepisów z załącznika 5), zgodna z właściwą procedurą oceny zgodności. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy. Ocena taka musi obejmować projekt, produkcję oraz eksploatację instalacji i zawierać takie pozycje, jak:

 • ogólny opis części zabezpieczającej, włącznie z jej obszarem zastosowań (podający w szczególności ewentualne ograniczenia w zakresie prędkości, obciążenia i mocy) i warunkami (w szczególności w zakresie środowisk wybuchowych i narażenia na działanie żywiołów),
 • dokumentacja techniczna instalacji dźwigu,
 • rysunki i schematy projektowe i wykonawcze,
 • uwzględnione zasadnicze wymagania oraz środki wdrożone w celu ich spełnienia (np. norma zharmonizowana),
 • wyniki wszelkich badań i obliczeń wykonanych lub zleconych przez producenta,
 • kopia instrukcji montażu części zabezpieczających,
 • kroki podjęte na etapie produkcji w celu zapewnienia, że części zabezpieczające produkowane seryjnie odpowiadają części zabezpieczającej, jaka była przedmiotem badań.

Od producenta części zabezpieczającej do dźwigów lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniej z właściwych części zabezpieczających do dźwigów.

Dokumentacja techniczna

Po ukończeniu oceny zgodności procedura ta musi zostać udokumentowana zgodnie z Dyrektywą 2006/95/WE, Załącznik IV, nr 3.

Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy. Musi ona obejmować, w stopniu niezbędnym do takiej oceny, projekt, proces produkcyjny i funkcjonowanie sprzętu elektrycznego. Wspomniana dokumentacja techniczna powinna obejmować następujące pozycje:

 • ogólny opis sprzętu elektrycznego,
 • projekty koncepcyjne oraz rysunki wykonawcze i schematy części , podzespołów, obwodów itp.,
 • opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych rysunków i schematów oraz funkcjonowania sprzętu elektrycznego,
 • wykaz norm, które zostały zastosowane w całości lub częściowo, oraz opis rozwiązań przyjętych w celu zrealizowania aspektów bezpieczeństwa niniejszej dyrektywy w przypadku, gdy normy nie zostały zastosowane,
 • wyniki obliczeń projektowych, przeprowadzonych kontroli itp.,
 • sprawozdania z badań.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Po zakończeniu procedury oceny zgodności, w myśl dyrektywy w sprawie maszyn (2006/42/WE) należy sporządzić dokumentację techniczną, zgodną z opisem zawartym w załączniku II do dyrektywy. Dokumentacja techniczna musi umożliwić ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy.

Dokumentacja techniczna powinna zawierać następujące informacje:

 • szczegółowy opis konstrukcji maszyny wraz z rysunkami całości konstrukcji oraz poszczególnych części ,
 • wyniki testów,
 • opis środków zabezpieczających,
 • inne elementy, o których mowa w załączniku VII, A (a) do dyrektywy.

Poza tym dokumentacja powinna zawierać kopię deklaracji zgodności WE.

Producent jest zobowiązany sporządzać dokumenty odnośnie produkcji seryjnej oraz wewnątrzzakładowych przepisów. Ich celem jest zapewnienie zgodności wytwarzanej maszyny z wymaganiami zawartymi w dyrektywie (załącznik VII, A (b)).

Producent jest zobowiązany do przeprowadzania testów podzespołów, części składowych oraz maszyny finalnej. Celem testów jest potwierdzenie możliwości montażu oraz wprowadzenia do bezpiecznej eksploatacji. Ważne raporty oraz wyniki przeprowadzonych testów powinny zostać ujęte w dokumentacji technicznej.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres 10 lat od daty wprowadzenia ostatniego produktu do obrotu handlowego.

Dokumentacja techniczna

Zgodnie z dyrektywą 2004/22/WE dokumentacja techniczna dla przyrządów pomiarowych musi opisywać konstrukcję, produkcję i działanie przyrządu pomiarowego. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy. Zgodnie z artykułem 10, pkt 2 dokumentacja musi zawierać dane szczegółowe umożliwiające:

 • zdefiniowanie charakterystyk metrologicznych,
 • odtwarzalność własności metrologicznych wyprodukowanych przyrządów, właściwie wyregulowanych przy użyciu odpowiednich przewidzianych środków oraz
 • integralność przyrządu.

Więcej szczegółów podano w artykule 10 – zależą one od typu przyrządu. Kompletny wykaz znajdą Państwo w odnośnej dyrektywie.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela wymaga się przechowywania kopii wyżej wymienionej dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Przed złożeniem wniosku do jednostki notyfikowanej lub najpóźniej w momencie wprowadzenia pierwszego urządzenia właściwego typu na rynek producent musi sporządzić dokumentację techniczną. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 5 lat lub, w przypadku wyrobów osadzanych - przez co najmniej 15 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Dyrektywa w sprawie emisji hałasu do środowiska 2000/14/WE wymaga, by po udanym przeprowadzeniu oceny sporządzona została dokumentacja techniczna według przepisów z załączników V–VIII (vide art. 14.3). Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami Dyrektywy. Wspomniana dokumentacja techniczna powinna obejmować następujące pozycje:

 • nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela z siedzibą w Unii ,
 • opis urządzenia,
 • nazwa handlowa,
 • typ, seria i numery,
 • dane techniczne istotne dla identyfikacji urządzenia i oceny poziomu emisji hałasu, w tym - o ile jest to właściwe - schematy oraz opisy i wyjaśnienia niezbędne do ich zrozumienia,
 • odniesienie do dyrektywy,
 • sprawozdanie techniczne z pomiarów hałasu przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami dyrektywy,
 • zastosowane instrumenty techniczne i wyniki oszacowania niepewności wynikającej ze zmienności produkcji oraz ich wpływ na gwarantowany poziom mocy akustycznej.

Akta muszą również zawierać kopię deklaracji zgodności WE.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela wymaga się przechowywania kopii wyżej wymienionej dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Załącznik III do dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych wymaga od producenta sporządzenia dokumentacji technicznej. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy. Dokumentacja musi obejmować następujące pozycje:

 • ogólny opis typu;
 • projekty koncepcyjne oraz rysunki wykonawcze i schematy części , podzespołów, obwodów itp.,
 • opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia powyższych dokumentów, łącznie z opisem działania wagi,
 • wykaz norm zharmonizowanych, o których mowa w art. 6(1), zastosowanych w całości lub częściowo, a także opisy przyjętych rozwiązań w celu spełnienia zasadniczych wymagań , gdy normy zharmonizowane, o których mowa w artykule 6(1), nie zostały zastosowane,
 • wyniki wykonanych obliczeń konstrukcyjnych oraz badań itp.,
 • sprawozdania z badań,
 • świadectwa zatwierdzenia typu WE, a także wyniki właściwych testów wag zawierających części identyczne z opisanymi w projekcie.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Dyrektywa 89/686/EWG wymaga dokumentacji technicznej zgodnej z postanowieniami art. 8 ust 1. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności ŚOI z wymaganiami dyrektywy. Musi ona zawierać wszystkie istotne dane o środkach zastosowanych przez producenta w celu zapewnienia, że ŚOI spełniają dotyczące ich zasadnicze wymagania . W przypadku kategorii II i III powinna ona zawierać w szczególności takie pozycje jak:

 • dokumentacja techniczna producenta, obejmująca:
 • ogólne i szczegółowe plany ŚOI, w stosownych przypadkach uzupełnione wyliczeniami oraz wynikami badań prototypów w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgodności z zasadniczymi wymaganiami ;
 • wyczerpujący wykaz zasadniczych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i norm zharmonizowanych lub innych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 3 i 5, uwzględnionych przy projektowaniu właściwego modelu;
 • opis urządzeń kontrolno-pomiarowych używanych w zakładzie producenta do kontroli zgodności produkcji ŚOI z normami zharmonizowanymi lub innymi specyfikacjami technicznymi, a także w celu utrzymania odpowiedniego poziomu jakości;
 • kopia powiadomienia, o którym mowa w załączniku II, pkt 1.4.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Dyrektywa 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych wymaga od producenta sporządzenia dokumentacji technicznej. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy. Dokumentacja musi obejmować m.in. następujące pozycje:

 • ogólny opis właściwego urządzenia ciśnieniowego,
 • projekt koncepcyjny oraz rysunki wykonawcze,
 • opisy i wyjaśnienia niezbędne dla zrozumienia rysunków oraz działania właściwego urządzenia ciśnieniowego,
 • wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych w całości lub częściowo, a także opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań , jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane,
 • wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań itp.,
 • sprawozdania z badań.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę we Wspólnocie Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Dyrektywa w sprawie wyrobów pirotechnicznych 2007/23/WE opisuje zróżnicowane warianty dokumentacji technicznej zależne od wybranej procedury, zgodnie z załącznikiem II. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami Dyrektywy. Wspomniana dokumentacja techniczna powinna zasadniczo obejmować następujące pozycje:

 • ogólny opis typu;
 • projekt koncepcyjny oraz rysunki wykonawcze i schematy części , podzespołów, obwodów itp.,
 • opisy i objaśnienia niezbędne do zrozumienia projektu koncepcyjnego i rysunków wykonawczych, jak również schematy części składowych, podzespołów i obwodów, a także działania wyrobu pirotechnicznego,
 • wykaz norm zharmonizowanych, o których mowa w art. 8 dyrektywy, zastosowanych w całości lub częściowo, a także opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań dyrektywy, jeżeli normy zharmonizowane, o których mowa w artykule 8 dyrektywy, nie zostały zastosowane,
 • wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań itp.,
 • sprawozdania z badań.

Akta muszą również zawierać kopię deklaracji zgodności WE.

Od producenta wymaga się przechowywania kopii wyżej wymienionej dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Punkt 4 załącznika II opisuje dokumentację techniczną. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektywy. Dokumentacja musi obejmować następujące pozycje:

 • ogólny opis typu;
 • schematy ideowe oraz rysunki wykonawcze,
 • schematy części składowych, podzespołów, obwodów itp.;
 • opisy i objaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych rysunków i schematów oraz działania produktu,
 • wykaz norm, o których mowa w art. 5, zastosowanych w całości lub częściowo, a także opisy i objaśnienia rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań dyrektywy, jeżeli normy, o których mowa w artykule 5, nie zostały zastosowane lub nie istnieją,
 • wyniki przeprowadzonych obliczeń projektowych, badań itp.,
 • sprawozdania z badań.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Odnośnie do informacji dla użytkownika- vide artykuł 6.3 dyrektywy i jego reżim językowy, który zależy od reżimów krajowych. W celu ostrzeżenia użytkownika należy umieścić informację o wszelkich potencjalnych ograniczeniach lub wymaganiach w zakresie zezwoleń na użytkowanie sprzętu radiowego w niektórych Państwach Członkowskich.

Dokumentacja techniczna

Załączniki V, VII, VIII, IX, XI i XVI do dyrektywy 94/25/WE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających wymagają od producenta sporządzenia dokumentacji technicznej. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami dyrektywy. Dokumentacja musi obejmować następujące pozycje:

 • ogólny opis typu;
 • schematy ideowe oraz rysunki wykonawcze i schematy części składowych, podzespołów, obwodów itp.,
 • opisy i objaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych rysunków i schematów oraz działania produktu,
 • wykaz norm, o których mowa w art. 5, zastosowanych w całości lub częściowo, a także opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań dyrektywy, jeżeli normy, o których mowa w artykule 5, nie zostały zastosowane,
 • wyniki dokonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań itp.,
 • sprawozdania z badań lub obliczenia stateczności zgodne z punktem 3.2 wymagań zasadniczych lub wyporności zgodne z punktem 3.3 wymagań zasadniczych.
 • sprawozdania z badań lub obliczenia stateczności zgodne z punktem 3.2 wymagań zasadniczych, a także wyporności zgodne z ich punktem 3.3 (załącznik I.A),
 • sprawozdania z badań emisji spalin wykazujące zgodność z punktem 2 wymagań zasadniczych (załącznik I.B)

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm

Dokumentacja techniczna

Dyrektywa (2009/48/WE) wymaga, by po udanym przeprowadzeniu oceny sporządzona została dokumentacja techniczna zgodna z postanowieniami artykułu 21. Taka dokumentacja techniczna musi umożliwiać ocenę zgodności zabawki z wymaganiami dyrektywy. Wymagane są następujące dokumenty:

 • opis środków (takich jak korzystanie z raportu z badań lub dokumentacji technicznej), za pośrednictwem których producent zapewnia zgodność produkcji z normami, o których mowa w artykule 13;
 • w stosownych przypadkach: certyfikat typu WE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną; kopie dokumentów, które producent przedstawił jednostce notyfikowanej; opis środków, za pośrednictwem których producent zapewnia zgodność z zatwierdzonym modelem;
 • adresy lokalizacji, w których ma miejsce produkcja i składowanie wyrobu, szczegółowe informacje dotyczące projektowania i produkcji wyrobu,

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Dokumentacja techniczna

Załącznik II do dyrektywy 2009/105/WE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych wymaga od producenta przygotowywania projektów i schematów produkcyjnych (dokumentacji technicznej) umożliwiających ocenę zgodności sprzętu z wymaganiami dyrektywy. Dokumentacja musi obejmować np. następujące pozycje:

 • szczegółowy rysunek wykonawczy typu zbiornika;
 • instrukcje;
 • dokument opisujący:
  • wybrane materiały,
  • wybrane procesy spawania,
  • wybrane kontrole.

Od producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę w Unii Europejskiej wymaga się przechowywania kopii dokumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego z wyrobów.

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego