This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigation path

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Additional tools

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon

Før innlevering av søknad til det tekniske kontrollorganet, eller senest når den første enheten til den respektive typen kommer ut på markedet, må produsenten først etablere den tekniske dokumentasjonen. De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurderingen av samsvar med etterlevelsen av kravene til direktivet.

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på minst 15 år, etter det siste produktet har blitt plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Direktiv 2009/142/EØF om apparater som brenner gassholdig brensel som krever bruk av søknad om typeundersøkelse må inkludere, blant andre ting, designdokumentasjon som beskrevet i vedlegg 4.

Denne dokumentasjonen må inneholde følgende informasjon, så langt den er påkrevet av teknisk kontrollorgan for vurdering:

 • en generell beskrivelse av anvendelsen,
 • konseptdesign og produserte tegninger og diagrammer over komponenter, montasjegrupper, kretser etc.
 • beskrivelser og forklaringer som trengs for å forstå det ovenstående, inkludert drift av apparatene,
 • en liste over standarder referert til i artikkel 5, brukt helt eller delvis, og beskrivelsene av løsningene som brukes for å møte de nødvendige kravene referert til i artikkel 5 ikke har blitt fulgt,
 • testrapporter, — manualer for installasjon og bruk,
 • der det passer, må designdokumentasjonen inneholde følgende elementer:
  • attester vedrørende utstyr brukt i apparatet,
  • attester og sertifikater i sammenheng med metodene til produksjon og/eller inspeksjon og/eller monterting av apparatet,
  • noe annet dokument som gjør det mulig for det tekniske kontrollorganet å øke vurderingen.

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet har blitt plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Krav angående teknisk dokumentasjon for annerledes type vurderingsprosedyrer er satt opp under vedlegg 5 i direktivet.

Teknisk dokumentasjon

Ved suksessfull vurdering krever økodesigndirektiv 2009/125/EØF teknisk dokumentasjon som forklart i vedlegg 5. De tekniske dokumentene må tillate vurdering av samsvaret til apparatet med kravene til direktivet. Den tekniske filen skal inneholde:

 • Generell beskrivelse av produktet og intendert bruk;
 • Resultat av relevante miljøvurderingsstudier utført av produsenten eller eventuelt referanser til miljømessig vurderingslitteratur eller case-studier, som har blitt brukt av produsenten til å evaluere, dokumentere og bestemme produktdesignløsninger;
 • Den økologiske profilen, der hvor det kreves ved å implementere tiltaket;
 • Dokumenter som beskriver resultatene av målinger på kravene til økodesign som blir utført;
 • Produsenten må etablere spesifikasjoner som indikerer, spesielt, hvilke standarder som ble eller ikke ble brukt og til slutt hvilke midler som har blitt brukt til å sikre etterfølgelse:
 • En kopi av informasjonen om miljømessige designaspekter av produktet gitt i henhold til kravene (spesifisert i vedlegg 1, part 2);
 • En kopi av EØF-deklarasjonen for konformitet.

Produsenten eller hans autoriserte representant bes beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet har blitt plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Vedlegg 2 til EMC-direktivet krever at produsenten skal etablere den tekniske dokumentasjonen. De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurderingen av samsvar med etterlevelsen av kravene til direktivet. Den tekniske dokumentasjonen skal innholde:

 • En generell beskrivelse av apparatet;
 • Bevis på samsvar med harmoniserte standarder, hvis noen, brukt fullt eller delvis;
 • Der produsenten ikke har brukt harmoniserte standarder, eller bare har brukt dem delvis, en beskrivelse og forklaring på stegene som er tatt for å møte de nødvendige kravene i direktivet, inkludert en beskrivelse på den elektromagnetiske kompatibilitetsvurderingen vist i vedlegg 2, punkt 1, resultater av beregninger som ble gjort, testrapporter, etc;
 • En uttalelse fra teknisk kontrollorgan, hvor prosedyren referert til i vedlegg 3 har blitt fulgt.

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet ble plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Etter å ha fullført samsvarsvurderingen, må prosedyren dokumenteres som beskrevet i ATEX direktiv 94/9/EØF, vedlegg 3 nr. 3 for EF-type eksaminering. De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurderingen av samsvaret til etterlevelsen av kravene til direktivet. Den tekniske filen skal innholde:

 • en generell type beskrivelse,
 • design og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, montasjegrupper, kretser etc.
 • beskrivelser og forklaringer som trengs for å forstå nevnte tegninger og layout og drift av produktet,
 • en liste over harmoniserte standarder, anvendt fullt ut eller delvis,
 • beskrivelser av løsninger brukt til å møte nødvendige krav til direktivet der de harmoniserte standardene ikke har blitt anvendt,
 • resultater av designberegninger som er blitt gjort, undersøkelser som har blitt utført etc.,
 • testerapporter.

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet har blitt plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Etter fullføring av vurderingen, vil vurderingsprosedyren bli dokumentert som beskrevet i direktiv 93/15/EØF vedlegg 2, nr. 3.

De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurderingen av samsvaret til etterlevelsen av kravene til direktivet. De må, så langt det er relevant for en slik vurdering, dekke design, produksjon og drift av innretningen og inneholde så langt det er relevant for vurdering:

 • en generell type beskrivelse,
 • konseptdesign og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, montasjegrupper, kretser etc.
 • beskrivelser og forklaringer som trengs for å forstå tegninger og diagrammer og layout og drift av produktet,
 • en liste over standarder referert til i artikkel 4, brukt helt eller delvis, og beskrivelsene av løsningene som brukes for å møte de nødvendige kravene til direktivet referert til i artikkel 5 har ikke blitt fulgt,
 • resultater av designberegninger som er blitt gjort, undersøkelser som har blitt utført etc.,
 • testerapporter.

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet har blitt plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Ved en suksessfull vurdering av produktet, krever direktiv 2009/142/EØF teknisk dokumentasjon, som beskrevet i vedlegg 3, Nr. 3. De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurderingen av samsvaret til etterlevelsen av kravene til direktivet. Vurderingene må dekke design, produksjon og drift av apparatet, og inneholde:

 • en generell type beskrivelse,
 • konseptdesign og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, montasjegrupper, kretser etc.
 • beskrivelser og forklaringer som trengs for å forstå tegninger og diagrammer og layout og drift av produktet,
 • en liste over standarder referert til i artikkel 5 (2), brukt helt eller delvis, og beskrivelsene av løsningene som brukes for å møte de nødvendige kravene til direktivet referert til i artikkel 5 har ikke blitt fulgt,
 • resultater av designberegninger som er blitt gjort, undersøkelser som har blitt utført etc.,
 • testerapporter.

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet har blitt plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Før innlevering av søknad til det tekniske kontrollorganet, eller senest når den første enheten til den respektive typen kommer ut på markedet, må produsenten først etablere den tekniske dokumentasjonen. De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurderingen av samsvaret til etterlevelsen av kravene til direktivet.

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet har blitt plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Ved suksessfull vurdering krever direktiv 95/16/EØF om heiser teknisk dokumentasjon (dvs. som forklart i vedlegg 5) i henhold til de respektive prosedyrene for samsvarsvurdering. De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurderingen av samsvaret til etterlevelsen av kravene til direktivet. Vurderingene må dekke design, produksjon og drift av installasjonen, og inneholde:

 • en generell beskrivelse av sikkerhetskomponenten, dets bruksområde (spesielt mulige begrensninger på hastighet, nedlasting og strøm) og forhold (spesielt eksplosive miljøer og eksponering mot elementene),
 • et teknisk dossier for heismontering,
 • design og produksjonstegninger eller diagrammer,
 • nødvendige krav tatt med i beregningen og metodene brukt til å tilfredsstille dem (dvs. en harmonisert standard),
 • resultater av noen tester eller utregninger utført eller gitt til underleverandører av produsenten,
 • en kopi av monteringsinstruksjonene for sikkerhetskravene,
 • skritt tatt ved produsentstadiet for å sikre at serieproduserte sikkerhetskomponenter samsvarer med sikkerhetskomponenten som blir undersøkt.

Produsenten eller hans autoriserte representant for sikkerhetskomponenter for heiser etablert i Europeisk Union bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen i en periode på 10 år, etter det siste produktet har blitt plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Etter fullføring av vurderingen, vil vurderingsprosedyren bli dokumentert som beskrevet i direktiv 2006/95/EØF, vedlegg 4, nr. 3.

De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurderingen av samsvaret til etterlevelsen av kravene til direktivet. Det må, så langt det er relevant for en slik vurdering, dekke design, produksjon og drift av det elektriske utstyret. Den tekniske filen skal innholde:

 

 • en generell beskrivelse av det elektriske utstyret,
 • konseptdesign og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, montasjegrupper, kretser etc.
 • beskrivelser og forklaringer som trengs for å forstå nevnte tegninger og skjemaer og drift av det elektriske utstyret,
 • en liste over standarder referert til helt eller delvis, og beskrivelsene av løsningene som brukes for å møte de nødvendige kravene til direktivet der standarder har ikke blitt fulgt,
 • resultater av designberegninger som er blitt gjort, undersøkelser som har blitt utført etc.,
 • testerapporter.

 

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet har blitt plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Ved suksessfull vurdering krever økodesigndirektiv 2009/125/EØF teknisk dokumentasjon som forklart i vedlegg II. De tekniske dokumentene må tillate vurdering av samsvaret til apparatet med kravene til direktivet.

Den tekniske dokumentasjonen skal omfatte:

 • detaljert teknisk dokumentasjon av maskinens konstruksjon, inkludert tegninger av maskinen og komponentene,
 • testresultater,
 • beskrivelse av sikkerhetsinnretninger
 • andre elementer som beskrevet i vedlegg VII, A(a).

Dokumentasjonen skal også omfatte en kopi av EU-samsvarserklæringen.

Produsenten skal også vedlegge dokumenter for serieproduksjon og interne tiltak som er innført for å sikre at maskinen opprettholder samsvar med angivelsen i dette direktivet (vedlegg VII, A (b)).

Produsenten skal gjennomføre nødvendige kontroller av komponenter, fittings eller det komplette maskinutstyret for å fastslå at de trygt kan monteres og settes i drift. De relevante rapportene og resultatene skal inkluderes i den tekniske dokumentasjonen.

Produsenten eller en autorisert representant er pålagt å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen i en periode på 10 år etter at siste produkt er levert.

Teknisk dokumentasjon

I henhold direktiv 2004/22/EØF, må den tekniske dokumentasjonen for måleinstrumenter vise design, produksjon og bruksanvisning for instrumentet. De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurderingen av samsvaret til etterlevelsen av kravene til direktivet. Artikkel 10, Nr. 2 lister i detalj opp dokumentasjonen av:

 • definisjonen av metrologiske karakteristika,
 • reproduserbarhet av metrologiske prestasjoner på produserbare instrumenter når de er skikkelig justert ved bruk av passende intenderte midler, og
 • integriteten til instrumentet.

Mer informasjon er listet opp i artikkel 10, i henhold til type instrument. Konsulter ditt direktiv for en omfattende liste.

Produsenten eller hans autoriserte representant bes beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet er plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Før innlevering av søknad til det tekniske kontrollorganet, eller senest når den første enheten til den respektive typen kommer ut på markedet, må produsenten først etablere den tekniske dokumentasjonen. De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurderingen av samsvaret til etterlevelsen av kravene til direktivet.

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på minst 5 år, i tilfelle implanterbare anordninger minst 15 år etter siste produkt har blitt plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Ved suksessfull vurdering, krever direktiv 2000/14/EØF om støy i miljøet en teknisk dokumentasjon som forklart i vedlegger 5– 3 (se art. 14.3). De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurderingen av samsvaret til etterlevelsen av kravene til direktivet. Den tekniske filen skal inneholde:

 • Navnet og adressen til produksjonen eller dennes autoriserte representant etablert i EF.
 • En generell beskrivelse av utstyret;
 • Handelsnavn
 • Type, serie og numre
 • Teknisk data relevant for identifikasjon av utstyret og vurderingen av støyutslipp, inkludert, hvis det passer, skjematiske tegninger eller noen beskrivelse og forklaring som er nødvendig for forståelse av dem.
 • en referanse til direktivet,
 • Den tekniske rapporten av støymålinger utført i henhold til provisjonene til direktivet
 • De tekniske instrumentene som blir brukt og resultatet til evalueringen av usikkerheten grunnet produksjonsvariasjon og sammenheng med garantert lydnivå.

Filen må også inneholde en kopi av EF-erklæringen om samsvar.

Produsenten eller hans autoriserte representant bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet er plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Vedlegg 2 til direktivet om ikke-automatiske vekter krever at produsenten skal etablere den tekniske dokumentasjonen. De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurderingen av samsvaret til etterlevelsen av kravene til direktivet. Dokumentasjonen må dekke:

 • en generell beskrivelse av typen,
 • konseptdesign og produserte tegninger og planer over komponenter, montasjegrupper, kretser etc.
 • beskrivelser og forklaringer som trengs for å forstå det ovenstående, inkludert drift av instrumentet,
 • en liste over harmoniserte standarder referert til i artikkel 6(1), brukt helt eller delvis, og beskrivelsene av løsningene som brukes for å møte de nødvendige kravene referert til i artikkel (6)1 der de ikke har blitt fulgt,
 • resultater av designberegninger som er blitt gjort, og undersøkelser, etc.,
 • testerapporter
 • EF-type godkjennelsessertifikater og resultater av relevante tester på instrumenter som inneholder deler like de som er i designen.

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet har blitt plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

PPE-direktivet 89/686/EØF krever teknisk dokumentasjon som beskrevet i artikkel 8 (1). Det må gjøre mulig vurderingen av samsvaret til etterlevelsen av kravene til direktivet. Det må inneholde all relevant data og midlene brukt av produsenten til å sikre at PPE samsvarer med de grunnleggende kravene mot det. I tilfelle kategori II og III PPE skal det være med:

 • produsentens tekniske fil bestående av:
 • generelle og detaljerte planer til følger med PPE-en, der det passer, beregningsnotater og resultatene av prototypetester så langt det er nødvendig for verifisering av samsvaret til de grunnleggende kravene;
 • en uttømmende liste over de grunnleggende kravene og de harmoniserte standardene eller andre tekniske spesifikasjoner referert til i artikkel 3 og 5, tatt hensyn til modellens design;
 • en kopi av styrings- og testfasilitetene som skal brukes i produsentens byggområde for å sjekke samsvar av produksjon av PPR med de harmoniserte standardene eller andre tekniske spesifikasjoner og vedlikeholde kvalitetsnivå;
 • en kopi av informasjonsmerknaden det ble referert til i vedlegg 2, 1.4.

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet har blitt plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Direktiv 97/23/EØF om trykkutstyr krever at produsenten fremstiller den tekniske dokumentasjonen. De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurderingen av samsvaret til etterlevelsen av kravene til direktivet. Dokumentasjonen må dekke:

 • en generell beskrivelse av trykkutstyret,
 • konseptdesign og produksjonstegninger
 • tegninger og forklaringer som er nødvendige for forståelsen av
 • tegningene og driften av trykkutstyret
 • en liste over harmoniserte standarder når de blir brukt og en beskrivelse av løsninger brukt for å oppfylle de nødvendige sikkerhetskravene der harmoniserte standarder ikke har blitt brukt
 • resultater av designberegninger som er blitt gjort, undersøkelser som har blitt utført etc.
 • testerapporter

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet har blitt produsert.

Teknisk dokumentasjon

Ved suksessfull vurdering forklarer direktiv 2007/23/EØF om pyrotekniske artikler forskjellige variasjoner for teknisk dokumentasjon i henhold til vurderingsprosedyren som er valgt, forklart i vedlegg 2. De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurdering av samsvaret til apparatet med kravene til direktivet. Den tekniske filen skal innholde:

 • en generell beskrivelse av typen,
 • konseptdesign og produksjonstegninger og diagrammer over komponenter, montasjegrupper og kretser
 • beskrivelsene og forklaringene nødvendige for å forstå den konseptuelle designen og produksjonstegninger, skjemaer til komponenter, montasjegrupper og kretser og drift av den pyrotekniske artikkelen,
 • en liste over standarder referert til i artikkel 8 av direktivet, brukt helt eller delvis, og beskrivelsene av løsningene som brukes for å møte de nødvendige kravene til direktivet referert til i artikkel 8 hvor de harmoniserte standardene ikke har blitt brukt,
 • resultater av designberegninger som er blitt gjort, og undersøkelser, etc.,
 • testerapporter.

Filen må også inneholde en kopi av EF-erklæringen om samsvar.

Produsenten eller hans autoriserte representant bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet er plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Punkt 4 av vedlegg 2 beskriver den tekniske dokumentasjonen. De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurderingen av samsvaret til etterlevelsen av kravene til direktivet. Dokumentasjonen må dekke:

 • en generell beskrivelse av produktet,
 • konseptdesign og produksjonstegninger
 • skjemaer over underkomponenter, montasjegrupper, kretser etc.
 • beskrivelser og forklaringer som trengs for å forstå nevnte tegninger og skjemaer og drift av produktet;
 • En liste over standarder referert til i artikkel 5, brukt helt eller delvis, og beskrivelsene av løsningene som brukes for å møte de nødvendige kravene til direktivet referert til i artikkel 5 har ikke blitt fulgt, eller eksisterer ikke;
 • resultater av designberegninger som er blitt gjort, undersøkelser som har blitt utført etc.,
 • testerapporter.

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet har blitt plassert på markedet.

Hva med informasjon til brukeren? Se artikkel 6.3 i direktivet, og språkstyret som kommer an på de nasjonale styrene. Alle mulige restriksjoner eller krav til autorisert bruk av radioutstyr i visse medlemsstater skal markeres for å alarmere brukeren.

Teknisk dokumentasjon

Vedleggene 5, 7, 8, 9, 11 og 16 til direktivet 94/25/EØF om hobbybåter krever at produsenten etablererer teknisk dokumentasjon. De tekniske dokumentene må gjøre mulig vurderingen av samsvaret til produktet med kravene til direktivet. Dokumentasjonen må dekke:

 • en generell beskrivelse av typen,
 • konseptdesign og produksjonstegninger og skjemaer over komponenter, montasjegrupper, kretser etc.
 • beskrivelser og forklaringer som trengs for å forstå nevnte tegninger og skjemaer og drift av produktet;
 • en liste over standarder referert til i artikkel 5, brukt helt eller delvis, og beskrivelsene av løsningene som brukes for å møte de nødvendige kravene referert til i artikkel 5 ikke har blitt fulgt,
 • resultater av designberegninger som er blitt gjort, undersøkelser som har blitt utført etc.,
 • testrapporter, eller beregninger på stabiliteten i henhold til punkt 3.2 av de nødvendige kravene og flyteevne i henhold til punkt 3.3 av nødvendige krav.
 • testrapporter, eller utregninger om stabilitet i henhold til seksjon 3.2 av de nødvendige krav og om flytedyktighet i henhold til seksjon 3.3 i den sammenheng (vedlegg 1.A),
 • utslipp-testrapporter som demonstrerer samsvar med seksjon 2 til nødvendige krav (vedlegg 1.B)

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet har blitt plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Ved suksessfull vurdering krever direktivet (2009/48/EØF) teknisk dokumentasjon som forklart i artikkel 21. De tekniske dokumentene må tillate vurdering av samsvaret til apparatet med kravene til direktivet. Følgende dokumentasjon kreves:

 • en beskrivelse av midler (slik som en testrapport eller teknisk fil) hvorved produsenten sikrer samsvar av produksjonen med standardene referert til i artikkel 13
 • der det passer: et EF type-sertifikat opptegnet av et teknisk organ; kopier av dokumentene produsenten har levert til det tekniske kontrollorganet; en beskrivelse av midlene produsenten bruker til å sikre samsvar med den godkjente modellen,
 • adressene til stedene som blir brukt til produksjon og lagring av produktet, detaljert informasjon angående design og produksjon av produktet.

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet har blitt plassert på markedet.

Teknisk dokumentasjon

Vedlegg 2 til direktiv 2009/105/EØF om enkle trykktanker krever at produsenten skal preparere design og produksjonstimeplaner (teknisk dokumentasjon) som gjør det mulig å måle samsvaret til utstyret med kravene til direktivet. Dokumentasjonen må dekke:

 • en detaljert tegning av tanktypen;
 • instruksjonene:
 • et dokument som beskriver:
  • materialene,
  • sveiseprosessen,
  • sikkerhetssjekkene

Produsenten eller hans autoriserte representant etablert i det europeiske fellesskapet bes å beholde kopier av den tekniske dokumentasjonen for en periode på 10 år, etter det siste produktet har blitt plassert på markedet.

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend