Kruimelpad

Extra tools

Technische documentatie

Technische documentatie

Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag bij de aangemelde instantie of, uiterlijk wanneer het eerste apparaat van het betreffende type in de handel wordt gebracht, moet de fabrikant de technische documentatie opstellen. Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of het toestel overeenstemt met de vereisten van de richtlijn.

Gedurende minimaal vijftien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht, bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Gemeenschap is gevestigd de technische documentatie.

Technische documentatie

Richtlijn 2009/142/EG betreffende toestellen op gasvormige brandstof vereist dat de aanvraag van het typeonderzoek onder meer de ontwerpdocumentatie moet omvatten, zoals omschreven in bijlage IV.

De ontwerpdocumentatie moet de volgende informatie bevatten, voor zover dit door de aangemelde instantie voor de beoordeling vereist wordt.

 • een algemene beschrijving van het toestel,
 • ontwerp- en fabricagetekeningen en schema’s van delen en onderdelen van het toestel, leidingen enz.
 • beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrijpen van bovenstaande, waaronder de werking van de apparaten,
 • een lijst van de in artikel 5 bedoelde normen die geheel of gedeeltelijk zijn toegepast en beschrijvingen van de oplossingen die zijn gekozen om aan de fundamentele voorschriften te voldoen, indien de in artikel 5 bedoelde normen niet zijn toegepast,
 • testrapporten — handleidingen voor Installatie en gebruik,
 • In voorkomend geval bevat de ontwerpdocumentatie ook de volgende gegevens:
  • de verklaringen betreffende de in het toestel verwerkte uitrusting;
  • de verklaringen en certificaten betreffende de methoden voor de fabricatie en/of de inspectie en/of de controle van het toestel;
  • alle andere documenten die kunnen bijdragen tot een betere evaluatie door de aangemelde instantie.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht, bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Unie is gevestigd de technische documentatie.

Technische documentatie

Vereisten met betrekking tot de technische documentatie voor de verschillende overeenstemmingsbeoordelingsprocedures staan beschreven in bijlage V van de richtlijn.

Technische documentatie

Na succesvolle beoordeling is volgens de Richtlijn betreffende ecologisch ontwerp 2009/125/EG technische documentatie vereist, zoals aangegeven in bijlage V. Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het toestel volgens de vereisten van de richtlijn is. Het technische bestand moet de volgende informatie bevatten:

 • Een algemene beschrijving van het product en diens bedoelde gebruik;
 • De resultaten van de door de fabrikant uitgevoerde milieubeoordelingsstudies en/of verwijzingen naar milieubeoordelingsliteratuur of casestudy's die door de fabrikant bij het beoordelen, documenteren en bepalen van productontwerpen worden gebruikt;
 • Het ecologische profiel, indien vereist krachtens de uitvoeringsmaatregel;
 • Documenten waarin de resultaten beschreven staan van metingen die in verband met de vereisten inzake ecologisch ontwerp zijn uitgevoerd;
 • De fabrikant moet specificaties vastleggen die, in het bijzonder, aangeven welke normen wel en welke niet zijn toegepast en uiteindelijk welke middelen zijn gebruikt om de overeenstemming te garanderen;
 • Een exemplaar van de informatie betreffende de op het milieu gerichte ontwerpaspecten van het product, verstrekt in overeenstemming met de voorschriften (gespecificeerd in bijlage I, deel 2);
 • Een exemplaar van de EG-verklaring van overeenstemming.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde de technische documentatie.

Technische documentatie

Bijlage II van de richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit vereist van de fabrikant dat hij technische documentatie opstelt. Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het toestel volgens de vereisten van de richtlijn is. De technische documentatie moet de volgende informatie bevatten:

 • Een algemene beschrijving van het apparaat;
 • Bewijs van overeenstemming met de volledig of deels toegepaste geharmoniseerde normen, mits bestaand;
 • Waar de fabrikant de geharmoniseerde normen niet heeft toegepast of ze deels heeft toegepast, moet een beschrijving en toelichting van de uitgevoerde stappen om aan de essentiële vereisten van de richtlijn te voldoen, worden bijgevoegd, inclusief een beschrijving van de beoordeling van de elektromagnetische compatibiliteit die beschreven staat in bijlage II, punt 1, resultaten van de ontwerpberekeningen die gemaakt zijn, onderzoeken die zijn uitgevoerd, testrapporten enz.
 • Een verklaring van de aangemelde instantie, wanneer de procedure gevolgd is waarnaar verwezen wordt in bijlage III.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Gemeenschap is gevestigd de technische documentatie.

Technische documentatie

Na voltooiing van de overeenstemmingsbeoordeling moet de procedure worden gedocumenteerd, zoals vastgelegd in de richtlijn betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, 94/9/EG, bijlage III, nr. 3 voor het EG-typeonderzoek. Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het toestel volgens de vereisten van de richtlijn is. Het technische bestand moet de volgende informatie bevatten:

 • Een algemene beschrijving van het type;
 • Ontwerp- en fabricagetekeningen en schema’s van delen en onderdelen, leidingen enz.
 • Beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrip van de genoemde tekeningen en lay-outs en de werking van het product;
 • Een lijst met de geharmoniseerde normen die geheel of gedeeltelijk zijn toegepast;
 • Beschrijving van de oplossingen die zijn gekozen om aan de essentiële vereisten van de richtlijn te voldoen, ingeval de geharmoniseerde normen niet zijn toegepast;
 • Resultaten van gemaakte ontwerpberekeningen, uitgevoerde onderzoeken enz.
 • Testrapporten.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Unie is gevestigd de technische documentatie.

Technische documentatie

Na voltooiing van de beoordeling moet de beoordelingsprocedure worden gedocumenteerd, zoals beschreven in Richtlijn 93/15/EEG, bijlage II, nr. 3.

Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het toestel volgens de vereisten van de richtlijn is. Deze documenten moeten, voor zover relevant voor een dergelijke beoordeling, het ontwerp, de vervaardiging en de bediening van het product bestrijken, voor zover dit relevant is voor de beoordeling:

 • Een algemene beschrijving van het type;
 • Ontwerp- en fabricagetekeningen en schema’s van delen en onderdelen, leidingen enz.
 • Beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrip van genoemde tekeningen en schema's en de werking van het product;
 • Een lijst van de in artikel 4 bedoelde normen die geheel of gedeeltelijk zijn toegepast en beschrijvingen van de oplossingen die zijn gekozen om aan de fundamentele voorschriften van de richtlijn te voldoen, indien de in artikel 5 bedoelde normen niet zijn toegepast;
 • Resultaten van gemaakte ontwerpberekeningen, uitgevoerde onderzoeken enz.
 • Testrapporten.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Gemeenschap is gevestigd de technische documentatie.

Technische documentatie

Na succesvolle beoordeling van het product is volgens Richtlijn 2009/142/EG technische documentatie vereist, zoals beschreven in bijlage III, nr. 3. Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het toestel volgens de vereisten van de richtlijn is. De beoordeling moet het ontwerp, de vervaardiging en de bediening van het apparaat bestrijken en het volgende omvatten:

 • Een algemene beschrijving van het type;
 • Ontwerp- en fabricagetekeningen en schema’s van delen en onderdelen, leidingen enz.
 • Beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrip van genoemde tekeningen en schema's en de werking van het product;
 • Een lijst van de in artikel 5, lid 2, bedoelde normen die geheel of gedeeltelijk zijn toegepast en beschrijvingen van de oplossingen die zijn gekozen om aan de fundamentele voorschriften van de richtlijn te voldoen, indien de in artikel 5 bedoelde normen niet zijn toegepast;
 • Resultaten van gemaakte ontwerpberekeningen, uitgevoerde onderzoeken enz.
 • Testrapporten.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Gemeenschap is gevestigd de technische documentatie.

Technische documentatie

Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag bij de aangemelde instantie of, uiterlijk wanneer het eerste apparaat van het betreffende type in de handel wordt gebracht, moet de fabrikant de technische documentatie opstellen. Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het toestel volgens de vereisten van de richtlijn is.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Gemeenschap is gevestigd de technische documentatie.

Technische documentatie

Na succesvolle beoordeling is volgens Richtlijn 95/16/EG betreffende liften technische documentatie vereist (als omschreven in bijvoorbeeld bijlage 5) conform de betreffende overeenstemmingsbeoordelingsprocedure. Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het toestel volgens de vereisten van de richtlijn is. De beoordeling moet het ontwerp, de productie en de werking van de installatie bestrijken en het volgende bevatten:

 • Een algemene beschrijving van de veiligheidscomponent, met inbegrip van het gebruiksterrein (met name de eventuele snelheidsgrenzen, de belasting, de energie) en de gebruiksomstandigheden (met name plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat, slecht weer);
 • Een technisch dossier van de liftinstallatie;
 • Ontwerp- en fabricagetekeningen of -schema's;
 • De beoogde essentiële vereiste(n) en de oplossing die is gekozen om daaraan te voldoen (bv. geharmoniseerde norm);
 • Eventueel de resultaten van de door de fabrikant uitgevoerde of uitbestede proeven of berekeningen;
 • Een exemplaar van de montage-instructies voor de veiligheidscomponenten;
 • De maatregelen die bij de fabricage zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat in serie vervaardigde veiligheidscomponenten met het type overeenstemmen.

Gedurende tien jaar na de datum waarop de laatste veiligheidscomponent voor liften in de handel is gebracht, bewaart de fabrikant van de veiligheidscomponent voor liften of zijn gemachtigde die in de Europese Unie is gevestigd de technische documentatie.

Technische documentatie

Na voltooiing van de beoordeling moet de beoordelingsprocedure worden gedocumenteerd, zoals beschreven in Richtlijn 2006/95/EG, bijlage IV, nr. 3.

Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het materiaal volgens de vereisten van de richtlijn is. Dit moet, voor zover dit relevant is voor de beoordeling, het ontwerp, de vervaardiging en de bediening van het elektrische materiaal bestrijken. Het technische bestand moet de volgende informatie bevatten:

 • Een algemene beschrijving van de elektrische apparatuur,
 • Ontwerp- en fabricagetekeningen en schema’s van delen en onderdelen, leidingen enz.
 • Beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrijpen van bovengenoemde tekeningen en schema's en de werking van het elektrische materiaal,
 • Een lijst met de normen die geheel of gedeeltelijk zijn toegepast en beschrijvingen van de oplossingen die zijn gekozen om aan de veiligheidsaspecten van deze richtlijn te voldoen, indien de normen niet zijn toegepast,
 • Resultaten van gemaakte ontwerpberekeningen, uitgevoerde onderzoeken enz.
 • Testrapporten.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Unie is gevestigd de technische documentatie.

Technische documentatie

Na de geslaagde beoordeling is voor Richtlijn 2006/42/EG inzake machines technische documentatie vereist, zoals beschreven in bijlage II. Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het toestel volgens de vereisten van de richtlijn is.

Het technische bestand moet de volgende informatie bevatten:

 • een gedetailleerde documentatie over de constructie van de machine inclusief tekeningen van de machine en diens onderdelen;
 • testresultaten;
 • beschrijving van de beschermingsmaatregelen;
 • overige elementen zoals beschreven in bijlage VII, A(a).

Het bestand moet tevens een exemplaar van de EG-verklaring van overeenstemming bevatten.

De fabrikant moet tevens beschikken over documenten voor serieproductie en interne maatregelen die zullen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de machines blijven voldoen aan de voorwaarden van deze richtlijn (bijlage VII, A (b).

De fabrikant moet de noodzakelijke tests op de onderdelen, het toebehoren of de voltooide machines uitvoeren om te bepalen of het kan worden samengebouwd en veilig in gebruik kan worden genomen. De relevante rapporten en resultaten moeten in het technische bestand worden opgenomen.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht, bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde de technische documentatie.

Technische documentatie

In overeenstemming met Richtlijn 2004/22/EG moeten in de technische documentatie voor meetinstrumenten het ontwerp, de productie- en de bedieningsinstructies van het instrument afgebeeld staan. Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het toestel volgens de vereisten van de richtlijn is. Artikel 10, punt 2 vermeldt in detail de documentatie van:

 • de omschrijving van de metrologische kenmerken;
 • de reproduceerbaarheid van de metrologische prestaties van de geproduceerde instrumenten wanneer deze correct zijn afgesteld met gebruikmaking van de passende daartoe bestemde middelen; en
 • de integriteit van het instrument.

Afhankelijk van het type instrument staan meer details vermeld in artikel 10. Raadpleeg uw richtlijn voor een uitgebreide lijst.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht, bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde de technische documentatie.

Technische documentatie

Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag bij de aangemelde instantie of, uiterlijk wanneer het eerste apparaat van het betreffende type in de handel wordt gebracht, moet de fabrikant de technische documentatie opstellen. Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het toestel volgens de vereisten van de richtlijn is.

"De fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Gemeenschap gevestigd is, houdt gedurende een periode van ten minste vijf jaar, en bij implanteerbare hulpmiddelen ten minste vijftien jaar, na vervaardiging van het laatste product exemplaren van de technische documentatie ter beschikking.

Technische documentatie

Na succesvolle beoordeling is volgens Richtlijn 2000/14/EG inzake geluidsemissie in het milieu een technische documentatie vereist, zoals aangegeven in bijlagen V - VIII (zie art. 14.3). Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het toestel volgens de vereisten van de richtlijn is. Het technische bestand moet de volgende informatie bevatten:

 • Naam en adres van de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde;
 • Beschrijving van het materiaal;
 • Merk;
 • Type, serie en nummer;
 • De technische gegevens die van belang zijn voor de identificatie van het materiaal en de beoordeling van de geluidsemissie ervan, waaronder indien nodig schematische tekeningen, alsmede beschrijvingen en toelichtingen voor een goed begrip ervan;
 • De verwijzing naar de richtlijn;
 • Een gedetailleerd technisch rapport over de resultaten van geluidsmetingen die volgens de voorschriften van deze richtlijn zijn verricht;
 • De gebruikte technische instrumenten en de resultaten van de schatting van de onzekerheden door variaties in de productie en het verband daarvan met het gewaarborgde geluidsvermogensniveau.

Het bestand moet tevens een exemplaar van de EG-verklaring van overeenstemming bevatten.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht, bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde de technische documentatie.

Technische documentatie

Volgens bijlage III bij de richtlijn inzake niet-automatische weeginstrumenten moet de fabrikant technische documentatie opstellen. Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het toestel volgens de vereisten van de richtlijn is. De documentatie moet het volgende omvatten:

 • Een algemene beschrijving van het type;
 • Ontwerp- en fabricagetekeningen en schema’s van delen en onderdelen, circuits enz.
 • Beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrijpen van bovenstaande, inclusief de werking van het instrument;
 • Een lijst van de in artikel 6, lid 1, bedoelde geharmoniseerde normen die geheel of gedeeltelijk zijn toegepast en beschrijvingen van de oplossingen die zijn gekozen om aan de fundamentele voorschriften te voldoen, indien de in artikel 6, lid 1, bedoelde geharmoniseerde normen niet zijn toegepast;
 • Resultaten van verrichte ontwerpberekeningen en onderzoeken enz.
 • Testrapporten;
 • De EG-typegoedkeuringscertificaten en de bijbehorende testresultaten betreffende werktuigen die elementen bevatten welke met die van het ontwerp identiek zijn.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Gemeenschap is gevestigd de technische documentatie.

Technische documentatie

In Richtlijn 89/686/EEG inzake persoonlijke beschermingsmiddelen wordt technische documentatie geëist, zoals beschreven in artikel 8 (1). Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van de persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de vereisten van de richtlijn is. De technische documentatie moet alle relevante gegevens bevatten inzake de middelen die de fabrikant gebruikt heeft om ervoor te zorgen dat een persoonlijke beschermingsmiddel voldoet aan de basisvereisten die hieraan verbonden zijn. In het geval van persoonlijke beschermingsmiddelen uit categorie II en III moet het de volgende documenten bevatten:

 • Een technisch fabricagedossier bestaande uit:
 • Overzichts- en detailtekeningen van het beschermingsmiddel, in voorkomend geval vergezeld van berekeningen en resultaten van de proeven met prototypes, dit binnen de perken van wat noodzakelijk is ter controle op de naleving van de basisvereisten;
 • Een limitatieve lijst van de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, alsmede van de geharmoniseerde normen of andere technische specificaties die bij het ontwerp van het model in acht zijn genomen, waarnaar verwezen wordt in artikel 3 en 5;
 • Een beschrijving van de controle- en testmiddelen die in het bedrijf van de fabrikant zullen worden aangewend om te controleren of de geproduceerde persoonlijke beschermingsmiddelen overeenstemmen met de geharmoniseerde normen of andere technische specificaties en om een kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen;
 • Een exemplaar van de in punt 1.4 van bijlage II bedoelde gebruiksaanwijzing.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Unie is gevestigd de technische documentatie.

Technische documentatie

Volgens Richtlijn 97/23/EG inzake drukapparatuur moet de fabrikant technische documentatie samenstellen. Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het toestel volgens de vereisten van de richtlijn is. De documentatie moet bv. het volgende omvatten:

 • Een algemene beschrijving van de drukapparatuur;
 • Ontwerp- en fabricagetekeningen;
 • Beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor een begrip van de tekeningen en de werking van de drukapparatuur;
 • Een lijst van de geharmoniseerde normen die geheel of gedeeltelijk zijn toegepast en een beschrijving van de oplossingen die zijn gekozen om aan de essentiële vereisten van de richtlijn te voldoen ingeval de geharmoniseerde normen niet zijn toegepast;
 • Het resultaat van gemaakte ontwerpberekeningen, uitgevoerde onderzoeken enz.
 • Testrapporten.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product is geproduceerd bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Gemeenschap is gevestigd de technische documentatie.

Technische documentatie

Na succesvolle beoordeling, beschrijft Richtlijn 2007/23/EG inzake pyrotechnische artikelen verschillende varianten voor een technische documentatie afhankelijk van de gekozen beoordelingsprocedure, zoals aangegeven in bijlage II. Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van de pyrotechnische artikelen volgens de vereisten van de richtlijn is. Het technische bestand moet in principe de volgende informatie bevatten:

 • Een algemene beschrijving van het type;
 • Ontwerp- en fabricagetekeningen, alsmede schema’s van delen, onderdelen, leidingen enz.
 • Beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn om de tekeningen en schematische voorstellingen, de schema's van delen, onderdelen en leidingen en de werking van het pyrotechnische artikel te begrijpen;
 • Een lijst van de in artikel 8 van de richtlijn bedoelde geharmoniseerde normen die geheel of gedeeltelijk zijn toegepast en beschrijvingen van de oplossingen die zijn gekozen om aan de fundamentele veiligheidsvoorschriften van deze richtlijn te voldoen, indien de in artikel 8 van deze richtlijn bedoelde geharmoniseerde normen niet zijn toegepast;
 • Resultaten van gemaakte ontwerpberekeningen en uitgevoerde onderzoeken enz,
 • Keuringsrapporten.

Het bestand moet tevens een exemplaar van de EG-verklaring van overeenstemming bevatten.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht, bewaart de fabrikant de technische documentatie.

Technische documentatie

Punt 4 van bijlage II beschrijft de technische documentatie. Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het product volgens de vereisten van de richtlijn is. De documentatie moet het volgende omvatten:

 • Een algemene beschrijving van het product;
 • Ontwerp- en fabricagetekeningen;
 • Schema's van onderdelen, subeenheden, circuits enz.
 • Beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrip van bovengenoemde tekeningen, schema's en de werking van het product;
 • Een lijst van de in artikel 5 bedoelde normen die geheel of gedeeltelijk zijn toegepast en beschrijvingen en toelichtingen van de oplossingen die zijn gekozen om aan de fundamentele voorschriften van de richtlijn te voldoen, indien zulke in artikel 5 bedoelde normen niet zijn toegepast of niet bestaan;
 • Resultaten van gemaakte ontwerpberekeningen, uitgevoerde onderzoeken enz.
 • Testrapporten.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Gemeenschap is gevestigd de technische documentatie.

Hoe zit het met informatie voor de gebruiker? Zie artikel 6.3 van de richtlijn en diens taalregelgeving die afhankelijk is van de landelijke regelgeving. Eventuele beperkingen of vereisten aangaande de machtiging tot het gebruik van de radioapparatuur in bepaalde lidstaten zullen worden aangegeven om de gebruiker hierop te attenderen.

Technische documentatie

Conform bijlagen V, VII, VIII, IX, XI en XVI bij Richtlijn 94/25/EG inzake pleziervaartuigen is de fabrikant verplicht om technische documentatie op te stellen. Aan de hand van de technische documenten moet het mogelijk zijn om te beoordelen of de overeenstemming van het product volgens de vereisten van de richtlijn is. De documentatie moet het volgende omvatten:

 • Een algemene beschrijving van het type;
 • Ontwerp- en fabricagetekeningen en schema’s van delen en onderdelen, leidingen enz.
 • Beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrip van bovengenoemde tekeningen, schema's en de werking van het product;
 • Een lijst van de in artikel 5 bedoelde normen die geheel of gedeeltelijk zijn toegepast en beschrijvingen van de oplossingen die zijn gekozen om aan de fundamentele voorschriften te voldoen, indien de in artikel 5 bedoelde normen niet zijn toegepast;
 • De resultaten van gemaakte ontwerpberekeningen, uitgevoerde onderzoeken enz.
 • De keuringsrapporten of de berekeningen, met name betreffende de stabiliteit volgens punt 3.2 van de essentiële vereisten en het drijfvermogen volgens punt 3.3 van de essentiële vereisten;
 • De keuringsrapporten of de berekeningen, met name betreffende de stabiliteit volgens afdeling 3.2 van de essentiële vereisten en het drijfvermogen volgens afdeling 3.3 ervan (bijlage I, deel A.);
 • Rapporten van de uitlaatemissietests waaruit blijkt dat deze voldoen aan punt 2 van de essentiële vereisten (bijlage I, deel B);

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Gemeenschap is gevestigd de technische documentatie.

Technische documentatie

Na een succesvolle beoordeling is volgens richtlijn 2009/48/EG technische documentatie vereist, zoals aangegeven in artikel 21. De technische documentatie moet het mogelijk maken om de overeenstemming van het speelgoed met de vereisten van de richtlijn te kunnen beoordelen. De volgende documentatie is verplicht:

 • Een beschrijving van de middelen (zoals het gebruik van een testrapport of technisch bestand) waarmee de fabrikant garandeert dat de productie overeenstemt met de normen waarnaar verwezen wordt in artikel 13;
 • Waar van toepassing: een EG-typecertificaat opgesteld door een aangemelde instantie; kopieën van de documenten die de fabrikant aan de aangemelde instantie heeft overhandigd; een beschrijving van de middelen waarmee de fabrikant de overeenstemming van het goedgekeurde model garandeert;
 • De adressen van de locaties die gebruikt worden voor de vervaardiging en opslag van het product, gedetailleerde informatie inzake het ontwerp en de vervaardiging van het product.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Gemeenschap is gevestigd de technische documentatie.

Technische documentatie

In bijlage II van richtlijn 2009/105/EG betreffende drukvaten van eenvoudige vorm worden van de fabrikant de technische constructiedossiers (technische documentatie) verlangd, opdat de beoordeling van de apparatuur conform de vereisten van de richtlijn kan plaatsvinden. De documentatie moet bv. het volgende omvatten:

 • Een gedetailleerde constructietekening van het type drukvat;
 • De handleiding;
 • Een document met een beschrijving van
  • De gekozen materialen;
  • De gekozen lasprocedés;
  • De gekozen controles.

Gedurende tien jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht bewaart de fabrikant of zijn gemachtigde die in de Europese Gemeenschap is gevestigd de technische documentatie.

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend