Navigācijas ceļš

Citi rīki

Tehniskā dokumentācija

Tehniskā dokumentācija

Pirms pieteikuma iesniegšanas pilnvarotajā iestādē vai, vēlākajā gadījumā, laižot tirgū pirmo attiecīgā veida ierīci, ražotājam ir jāizveido tehniskā dokumentācija. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina, lai būtu iespējams novērtēt ierīces atbilstību direktīvas prasībām.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Kopienā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas vismaz 15 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Direktīva 2009/142/EK par iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo, nosaka, ka pieteikumam tipa pārbaudei cita starpā jāietver tehniskā projekta dokumentācija, kā aprakstīts IV pielikumā.

Tehniskā projekta dokumentācijai ir jāsatur šāda informācija, ciktāl to novērtēšanas nolūkā prasa pilnvarotā iestāde:

 • iekārtas vispārīgs apraksts,
 • projekta skices un ražošanas rasējumi, kā arī sastāvdaļu, kompleksa daļu, strāvas slēgumu, utt. shēmas,
 • apraksti un skaidrojumi, kas nepieciešami, lai izprastu iepriekšminēto, tostarp arī iekārtas darbību,
 • to pilnīgi vai daļēji piemēroto 5. pantā minēto standartu saraksts un to risinājumu apraksti, kas pieņemti, lai atbilstu pamatprasībām gadījumā, ja 5. pantā minētie standarti nav piemēroti,
 • testu protokoli, — uzstādīšanas un lietošanas pamācības,
 • attiecīgā gadījumā projekta dokumentācijā ir jāiekļauj šādi elementi:
  • apstiprinājumi, kas attiecas uz šai iekārtai pievienoto aprīkojumu,
  • apstiprinājumi un sertifikāti, kas attiecas uz šīs iekārtas ražošanas un/vai pārbaudes un/vai uzraudzības metodēm,
  • jebkurš cits dokuments, kas ļauj pilnvarotajai iestādei uzlabot tās novērtēšanu.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Savienībā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Prasības, kas attiecas uz tehnisko dokumentāciju dažādajām atbilstības novērtēšanas procedūrām, ir noteiktas direktīvas V pielikumā.

Tehniskā dokumentācija

Lūdzam ieskatīties http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_lv.htm.

Tehniskā dokumentācija

Ja novērtējums ir sekmīgs, ekodizaina direktīva 2009/125/EK nosaka nepieciešamību pēc tehniskās dokumentācijas, kā aprakstīts V pielikumā. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina, lai būtu iespējams novērtēt ierīces atbilstību direktīvas prasībām. Tehniskajam dokumentam būtu jāietver:

 • ražojuma un tā paredzētās izmantošanas vispārējais apraksts;
 • to attiecīgo vides novērtēšanas pētījumu rezultāti, ko veicis ražotājs, vai atsauces uz vides novērtēšanas literatūru vai precedentu gadījumiem, ko ražotājs izmantojis, izvērtējot, dokumentējot un nosakot ražojuma dizaina risinājumus;
 • ekoloģiskais profils, ja to pieprasa īstenošanas pasākums;
 • dokumenti, kuros aprakstīti veikto mērījumu rezultāti attiecībā uz ekodizaina prasībām;
 • ražotājam jānosaka specifikācijas, kurās norāda, jo īpaši, piemērotie vai nepiemērotie standarti un, visbeidzot, kādi līdzekļi tika izmantoti atbilstības nodrošināšanai;
 • tās informācijas kopija attiecībā uz ražojuma vides dizaina aspektiem, kas tiek sniegta saskaņā ar prasībām (kas minētas I pielikuma 2. daļā);
 • EK atbilstības deklarācijas kopija.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

EMC Direktīvas II pielikums prasa, lai ražotājs izstrādātu tehnisko dokumentāciju. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina, lai būtu iespējams novērtēt ierīces atbilstību direktīvas prasībām. Tehniskajai dokumentācijai būtu jāietver:

 • aparāta vispārīgs apraksts;
 • pierādījumi atbilstībai pilnībā vai daļēji piemērotiem saskaņotajiem standartiem, ja tādi ir;
 • ja ražotājs nav piemērojis saskaņotos standartus vai tie tikuši piemēroti tikai daļēji, darbību apraksts un izskaidrojums, kas veiktas, lai izpildītu direktīvas pamatprasības, tostarp II pielikuma 1. punktā izklāstītās elektromagnētiskās savietojamības novērtēšanas aprakstu, veikto projekta aprēķinu rezultātus, veiktās pārbaudes, izmēģinājumu atskaites utt.;
 • pilnvarotās iestādes paziņojums, kad veikta III pielikumā minētā procedūra.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Kopienā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Kā izklāstīts ATEX Direktīvas 94/9/EK III pielikuma 3. punktā EK tipa pārbaudei, pēc atbilstības novērtēšanas procedūra ir jādokumentē. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina, lai būtu iespējams novērtēt ierīces atbilstību direktīvas prasībām. Tehniskajam dokumentam būtu jāietver:

 • vispārējs tipa/modeļa apraksts;
 • detaļu, mezglu, strāvas slēgumu u.tml. projektēšanas un izgatavošanas rasējumi un shēmas;
 • apraksti un paskaidrojumi, kas vajadzīgi, lai gūtu izpratni par minētajiem rasējumiem, shēmām un izstrādājuma ekspluatāciju;
 • pilnīgi vai daļēji piemēroto saskaņoto standartu saraksts;
 • to risinājumu apraksti, kas izraudzīti, ievērojot direktīvas pamatprasības, ja saskaņotie standarti nav piemēroti;
 • veikto projektēšanas aprēķinu, pārbaužu u.tml. rezultāti;
 • testēšanas pārskati.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Savienībā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Pēc novērtēšanas pabeigšanas ir jādokumentē novērtēšanas procedūra, kā noteikts Direktīvas 93/15/EEK II pielikuma 3. punktā.

Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina iespēja novērtēt ierīces atbilstība direktīvas prasībām. Tajos, ciktāl attiecas uz šādu novērtēšanu, ir jāietver konstrukcijas, ražošanas un ierīces darbības apraksts un, ciktāl attiecas uz šādu novērtēšanu, tajos jāietver:

 • vispārējs tipa/modeļa apraksts;
 • projekta skices un ražošanas rasējumi, kā arī sastāvdaļu, kompleksa daļu, strāvas slēgumu, utt. shēmas;
 • apraksti un paskaidrojumi, kas vajadzīgi, lai gūtu izpratni par rasējumiem, shēmām un izstrādājuma ekspluatāciju;
 • to pilnīgi vai daļēji piemēroto 4. pantā minēto standartu saraksts un to risinājumu apraksti, kas pieņemti, lai atbilstu direktīvas pamatprasībām tad, ja 5. pantā minētie standarti nav piemēroti,
 • veikto projektēšanas aprēķinu, pārbaužu u.tml. rezultāti;
 • testēšanas pārskati.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Kopienā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Ja novērtējums ir sekmīgs, Direktīva 2009/142/EK nosaka nepieciešamību pēc tehniskās dokumentācijas, kā aprakstīts III pielikuma 3. punktā. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina iespēja novērtēt ierīces atbilstību direktīvas prasībām. Novērtējumā ir jābūt ietvertai konstrukcijai, ražošanai un ierīces darbībai, un tam jāietver:

 • vispārējs modeļa apraksts;
 • projekta skices un ražošanas rasējumi, kā arī sastāvdaļu, kompleksa daļu, strāvas slēgumu, utt. shēmas;
 • apraksti un paskaidrojumi, kas vajadzīgi, lai gūtu izpratni par rasējumiem, shēmām un izstrādājuma ekspluatāciju;
 • to pilnīgi vai daļēji piemēroto 5. pantā (2) minēto standartu saraksts un to risinājumu apraksti, kuri pieņemti, lai izpildītu direktīvas pamatprasības, ja 5. pantā minētie standarti nav piemēroti;
 • veikto projektēšanas aprēķinu, pārbaužu u.tml. rezultāti;
 • testēšanas pārskati.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Kopienā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Pirms pieteikuma iesniegšanas pilnvarotajā iestādē vai, vēlākajā gadījumā, laižot tirgū pirmo attiecīgā veida ierīci, ražotājam ir jāizveido tehniskā dokumentācija. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina iespēja novērtēt ierīces atbilstību direktīvas prasībām.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Kopienā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Ja novērtējums ir sekmīgs, Direktīva 95/16/EK par liftiem nosaka nepieciešamību pēc tehniskās dokumentācijas (kā izklāstīts 5. pielikumā) saskaņā ar attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina, lai būtu iespējams novērtēt ierīces atbilstību direktīvas prasībām. Novērtējumā ir jābūt iekļautam instalācijas projektam, izgatavošanai un darbībai, un tam jāietver:

 • aizsargierīces vispārīgs apraksts, ieskaitot tās izmantošanas jomu (jo īpaši iespējamās ātruma, slodzes un jaudas robežas) un nosacījumus (jo īpaši sprādzienbīstamu vidi un laika apstākļu ietekmi);
 • lifta instalācijas tehniskā dokumentācija;
 • projektēšanas un izgatavošanas rasējumi vai diagrammas;
 • pamatprasība(s), kas ņemta(s) vērā, un līdzekļi, kas izvēlēti tās (to) izpildei (piem., saskaņots standarts);
 • jebkuru ražotāja veiktu vai ar apakšlīgumu nodotu testu vai aprēķinu rezultāti;
 • aizsargierīču montāžas instrukciju kopija;
 • pasākumi, kas veikti ražošanas posmā, lai nodrošinātu, ka sērijveidā ražotās aizsargierīces atbilst pārbaudītajai aizsargierīcei.

Liftos izmantojamās aizsargierīces ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Savienībā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējās liftos izmantojamās aizsargierīces laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Pēc novērtēšanas pabeigšanas ir jādokumentē novērtēšanas procedūra, kā noteikts Direktīvas 2006/95/EK IV pielikuma 3. punktā.

Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina iespēja novērtēt iekārtas atbilstību direktīvas prasībām. Tiem jāattiecas uz elektroierīces projektu, izgatavošanu un darbību, ciktāl tas skar minēto vērtējumu. Tehniskajam dokumentam būtu jāietver: 

 • elektroierīces vispārīgs apraksts;
 • konceptuāli projekta un izgatavošanas zīmējumi un detaļu, detaļu bloku, ķēžu u.c. shēmas;
 • minēto zīmējumu un shēmu un elektroierīces darbības izpratnei nepieciešamie apraksti un paskaidrojumi;
 • pilnībā vai daļēji piemēroto standartu saraksts un šajā direktīvā noteikto drošības aspektu risinājumu apraksts, ja nav piemēroti standarti;
 • projekta aprēķinu un izdarīto pārbaužu rezultāti utt.;
 • testēšanas pārskati.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Savienībā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Ja novērtējums ir sekmīgs, Direktīva 2006/42/EK par mašīnām nosaka nepieciešamību pēc tehniskās dokumentācijas, kā izklāstīts II pielikumā. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina iespēja novērtēt iekārtas atbilstību direktīvas prasībām.

Tehniskajā dokumentā būtu jāietver:

 • detalizēta dokumentācija par mašīnas uzbūvi, tostarp mašīnas un tās detaļu rasējumi;
 • testu rezultāti;
 • aizsardzības pasākumu apraksts;
 • citi elementi, kas minēti VII pielikuma punktā A(a).

Dokumentā ir jābūt iekļautai arī EK atbilstības deklarācijas kopijai.

Ražotājam ir jāuzrāda arī dokumenti, kas attiecas uz sērijveida ražošanu un iekšējiem pasākumiem, kādi tiks ieviesti, lai nodrošinātu mašīnas turpmāku atbilstību šīs direktīvas noteikumiem (VII pielikuma punkts A (b)).

Ražotājam ir jāveic nepieciešamie testi attiecībā uz mašīnas sastāvdaļām, stiprinājumiem vai nokomplektēto mašīnu, lai noteiktu, vai ir iespējams to samontēt un nodot ekspluatācijā. Attiecīgos ziņojumus un rezultātus iekļauj tehniskajā dokumentā.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Saskaņā ar Direktīvu 2004/22/EK, mērinstrumentu tehniskajā dokumentācijā ir jābūt atainotai instrumenta konstrukcijai, ražošanai un darbībai. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina iespēja novērtēt iekārtas atbilstību direktīvas prasībām. Precīzāk, 10. panta 2. punktā tiek minēta šāda dokumentācija:

 • metroloģisko raksturlielumu definīcija;
 • ražoto mērinstrumentu metroloģisko rādītāju reproducējamība, ja tie ir pareizi noregulēti, izmantojot šim mērķim paredzētos līdzekļus, un
 • mērinstrumentu integritāte.

Plašāka informācija ir sniegta 10. pantā, atkarībā no instrumenta veida. Plašs saraksts ir pieejams direktīvā.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Pirms pieteikuma iesniegšanas pilnvarotajā iestādē vai, vēlākajā gadījumā, laižot tirgū pirmo attiecīgā veida ierīci, ražotājam ir jāsagatavo tehniskā dokumentācija. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina iespēja novērtēt iekārtas atbilstību direktīvas prasībām.

Ražotājam vai pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Kopienā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas vismaz 5 gadus vai, implantējamu ierīču gadījumā, vismaz 15 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Ja novērtējums ir sekmīgs Direktīva 2000/14/EK trokšņa emisijai vidē nosaka nepieciešamību pēc tehniskās dokumentācijas, kā izklāstīts pielikumos V – VIII (skatīt 14.3 pantu). Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina iespēja novērtēt iekārtas atbilstību direktīvas prasībām. Tehniskajam dokumentam būtu jāietver:

 • ražotāja vai viņa pilnvarota pārstāvja Kopienā vārds vai nosaukums un adrese;
 • iekārtas apraksts;
 • tirdzniecības nosaukums;
 • veids, sērija un skaits;
 • tehniskie dati, kas vajadzīgi iekārtas identificēšanai un tās trokšņa emisijas novērtēšanai, vajadzības gadījumā ietverot shematiskus rasējumus un aprakstus un skaidrojumus to izpratnei;
 • atsauce uz direktīvu;
 • tehniskais ziņojums par trokšņa mērīšanu, kas veikta saskaņā ar direktīvas noteikumiem;
 • piemērotas tehniskās ierīces un aparatūra un ražojumu modifikāciju radīto neprecizitāšu novērtēšanas rezultāti, kā arī to ietekme uz garantēto skaņas intensitātes līmeni.

Dokumentā ir jābūt iekļautai arī EK atbilstības deklarācijas kopijai.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Direktīvas par neautomātiskiem svariem III pielikums nosaka, ka ražotājam ir jāsagatavo tehniskā dokumentācija. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina iespēja novērtēt iekārtas atbilstību direktīvas prasībām. Dokumentācijā jāiekļauj:

 • vispārīgs tipa apraksts;
 • vispārīgi projekta un izgatavošanas rasējumi, kā arī sastāvdaļu, mezglu, elektrības ķēžu u.c. shēmas;
 • apraksti un paskaidrojumi, lai saprastu iepriekš minētos dokumentus, tostarp svaru darbību;
 • pilnībā vai daļēji piemērotu 6. panta 1. punktā minēto saskaņoto standartu saraksts, kā arī to risinājumu apraksts, kas izvēlēti, lai ražojums atbilstu pamatprasībām, ja 6. panta 1. punktā minētie saskaņotie standarti nav piemēroti;
 • projekta aprēķinu un pārbaužu rezultāti u.tml.;
 • testa ziņojumi;
 • tādi svaru EK tipa apstiprinājuma sertifikāti un tiem veikto attiecīgo testu rezultāti, kuros ir daļas, kas vienādas ar projektā iekļautajām daļām.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Kopienā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

IAL Direktīva 89/686/EEK nosaka nepieciešamību pēc tehniskās dokumentācijas, kā izklāstīts 8. panta 1. punktā. Tai ir jānodrošina iespēja novērtēt IAL atbilstību direktīvas prasībām. Tajā jāietilpst visiem attiecīgajiem datiem par ražotāja izmantotajiem līdzekļiem, lai nodrošinātu, ka IAL atbilst uz to attiecinātām pamatprasībām. II un III kategorijas IAL modeļiem tajā jo īpaši jāiekļauj:

 • ražotāja tehniskā dokumentācija, kas sastāv no:
 • vispārēja un sīki izstrādāta IAL plāna, kam vajadzības gadījumā pievieno aprēķinu pierakstus un prototipa testu rezultātus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai veiktu verifikāciju attiecībā uz atbilstību pamatprasībām;
 • to drošības pamatprasību un saskaņoto standartu vai citu 3. un 5. pantā minēto tehnisko specifikāciju visaptverošu sarakstu, kas ņemts vērā modeļa projektēšanā;
 • to kontroles un pārbaužu līdzekļu apraksts, ko ražotāja rūpnīcā izmanto, lai pārbaudītu ražoto IAL atbilstību saskaņotajiem standartiem vai citām tehniskām specifikācijām un saglabātu kvalitāti;
 • informatīvā paziņojuma kopija, kas minēta II pielikuma 1.4. sadaļā.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Savienībā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Direktīva 97/23/EK par spiediena iekārtām nosaka nepieciešamību ražotājam sagatavot tehnisko dokumentāciju. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina iespēja novērtēt iekārtas atbilstību direktīvas prasībām. Dokumentācijā jāiekļauj, piemēram:

 • spiediena iekārtas vispārējs apraksts;
 • projekta skices un ražošanas rasējumi;
 • apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto
 • rasējumu un shēmu, kā arī spiediena iekārtas darbības izpratnei;
 • piemēroto saskaņoto standartu saraksts, kā arī to risinājumu apraksti, kuri pieņemti, lai izpildītu drošības pamatprasības, ja saskaņotie standarti nav piemēroti;
 • projekta aprēķinu un izdarīto pārbaužu rezultāti utt.;
 • testa ziņojumi.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Kopienā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma izgatavošanas.

Tehniskā dokumentācija

Pēc veiksmīgas novērtēšanas Direktīva 2007/23/EK par pirotehniskiem izstrādājumiem iezīmē dažādas tehniskās dokumentācijas variācijas atkarībā no izvēlētās novērtēšanas procedūras, kā izklāstīts II pielikumā. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina iespēja novērtēt iekārtas atbilstību direktīvas prasībām. Tehniskajam dokumentam pēc būtības būtu jāsatur:

 • vispārējs tipa apraksts;
 • konceptuāli uzbūves un ražošanas rasējumi, sastāvdaļu diagrammas, apakškomplektācijas un shēmas;
 • apraksti un paskaidrojumi, kas nepieciešami, lai saprastu konceptuālos uzbūves un ražošanas rasējumus, sastāvdaļu diagrammas, apakškomplektācijas un shēmas, un pirotehniskā izstrādājuma darbību;
 • šīs direktīvas 8. pantā minēto saskaņoto standartu saraksts, kas piemēroti pilnīgi vai daļēji, un apraksti risinājumiem, kas pieņemti, lai atbilstu šīs direktīvas drošības pamatprasībām gadījumos, ja nav piemēroti šīs direktīvas 8. pantā minētie saskaņotie standarti;
 • konstrukciju aprēķinu rezultāti, veiktās pārbaudes;
 • testu ziņojumi.

Dokumentā ir jābūt iekļautai arī EK atbilstības deklarācijas kopijai.

Ražotājam tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Tehniskā dokumentācija ir aprakstīta II pielikuma 4. punktā. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina iespēja novērtēt ražojuma atbilstību direktīvas prasībām. Dokumentācijā jāiekļauj:

 • vispārīgs ražojuma apraksts;
 • konceptuālais projekts un ražošanas rasējumi;
 • sastāvdaļu, mezglu, elektrisko ķēžu utt. Shēmas;
 • apraksti un skaidrojumi, kas nepieciešami, lai saprastu minētos rasējumus un shēmas, kā arī ražojuma darbību;
 • 5. pantā minēto standartu saraksts, kas piemēroti pilnībā vai daļēji, un apraksti un izskaidrojumi risinājumiem, kādi pieņemti, lai panāktu atbilstību šīs direktīvas pamatprasībām, ja 5. pantā minētie standarti nav piemēroti vai šādu standartu nav;
 • projekta aprēķinu rezultāti, veiktās pārbaudes utt.;
 • pārbaužu ziņojumi.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Kopienā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Kā ar informāciju lietotājam? Skatiet direktīvas 6. panta 3. punktu un tās valodas režīmu, kas ir atkarīgs no valsts režīmiem. Visiem potenciālajiem ierobežojumiem vai prasībām par atļaujām radioiekārtas lietošanai dažās dalībvalstīs ir jābūt marķētiem, lai brīdinātu lietotāju.

Tehniskā dokumentācija

Direktīvas 94/25/EK par izpriecu kuģiem pielikumi V, VII, VIII, IX, XI un XVI nosaka, ka ražotājam ir jāsagatavo tehniskā dokumentācija. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina iespēja novērtēt ražojuma atbilstību direktīvas prasībām. Dokumentācijā jāiekļauj:

 • modeļa vispārējs apraksts;
 • projekta skices, ražošanas rasējumi un elementu, kompleksa daļu, strāvas slēgumu u.tml. shēmas;
 • apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu un shēmu, kā arī izstrādājuma darbības izpratnei;
 • pilnīgi vai daļēji piemēroto 5. pantā minēto standartu saraksti un to risinājumu apraksti, kuri pieņemti, lai izpildītu pamatprasības, ja 5. pantā minētie standarti nav piemēroti;
 • veikto projektēšanas aprēķinu, pārbaužu rezultāti utt.;
 • ziņojumi par testu vai aprēķini, proti, par stabilitāti saskaņā ar pamatprasību 3.2. punktu un par peldspēju saskaņā ar pamatprasību 3.3. punktu;
 • testa ziņojumi vai aprēķini, proti, par stabilitāti saskaņā ar Pamatprasību 3.2. iedaļu un par peldspēju saskaņā ar Pamatprasību 3.3. iedaļu (IA pielikums);
 • izplūdes gāzu emisijas testa ziņojumus, kas demonstrē atbilstību Pamatprasību 2. iedaļai (IB pielikums)

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Kopienā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Lūdzam ieskatīties http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Tehniskā dokumentācija

Ja novērtēšana ir bijusi sekmīga, Direktīva 2009/48/EK nosaka nepieciešamību pēc tehniskās dokumentācijas, kā izklāstīts 21. pantā. Tehniskajiem dokumentiem ir jānodrošina iespēja novērtēt rotaļlietas atbilstību direktīvas prasībām. Ir nepieciešama šāda dokumentācija:

 • to līdzekļu (piemēram, testa ziņojuma vai tehniskās dokumentācijas izmantošana) apraksts, ar kuriem ražotājs nodrošinājis produkcijas atbilstību 13. pantā minētajiem standartiem;
 • nepieciešamības gadījumā: pilnvarotās iestādes sastādīts EK tipa pārbaudes sertifikāts; to dokumentu kopijas, kurus ražotājs ir iesniedzis pilnvarotājā iestādē; to līdzekļu apraksts, ar kuriem ražotājs nodrošina atbilstību apstiprinātajam modelim;
 • ražojuma izgatavošanas un uzglabāšanas vietu adreses, detalizēta informācija par ražojuma konstrukciju un izgatavošanu.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Kopienā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Tehniskā dokumentācija

Direktīvas 2009/105/EK par vienkāršām spiedtvertnēm II pielikumā ražotājam tiek prasīts sagatavot konstrukcijas un ražošanas aprakstus (tehnisko dokumentāciju), kas ļautu novērtēt iekārtas atbilstību direktīvas prasībām. Dokumentācijā jāiekļauj, piemēram:

 • precīzs tvertnes tipa ražošanas rasējums;
 • instrukcijas;
 • dokuments, kurā aprakstīti:
  • izvēlētie materiāli;
  • izvēlētie metināšanas procesi;
  • izvēlētās pārbaudes.

Ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Kopienā tiek prasīts saglabāt tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc pēdējā ražojuma laišanas tirgū.

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam