Ši tinklavietė buvo archyvuota 02/02/2015
02/02/2015

Naršymo kelias

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Papildomos priemonės

Techniniai dokumentai

Techniniai dokumentai

Techninius dokumentus gamintojas turi sudaryti prieš pateikdamas paraišką paskelbtajai įstaigai arba (vėliausiai) pateikdamas į rinką pirmąjį atitinkamo tipo gaminį. Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Bendrijoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti ne trumpiau nei 15 metų po paskutinio gaminio pateikimo į rinką.

Techniniai dokumentai

Pagal Direktyvą 2009/142/EB dėl dujas deginančių prietaisų, į paraišką dėl tipo patikrinimo, be kita ko, turi būti įtraukti IV priede aprašyti techniniai dokumentai.

Techniniuose dokumentuose turi būti nurodyta ta toliau išvardyta informacija, kurios reikia paskelbtajai įstaigai atlikti įvertinimą:

 • bendrasis prietaiso aprašymas;
 • koncepciniai komponentų, mazgų, grandinių ir kt. konstrukcijos ir gamybos brėžiniai bei diagramos;
 • minėtiems dokumentams suprasti skirti aprašymai ir paaiškinimai, įskaitant prietaiso veikimo paaiškinimus;
 • 5 straipsnyje įvardytų visiškai arba iš dalies taikytinų standartų sąrašas ir sprendimų, priimtų siekiant įvykdyti esminius reikalavimus, aprašymas, jeigu 5 straipsnyje nurodyti standartai netaikomi;
 • bandymų ataskaitos; — įrengimo ir naudojimo instrukcijos;
 • jeigu reikia, prie techninių dokumentų reikia pridėti šiuos dokumentus:
  • o prietaise sumontuotos įrangos atestatus;
  • o prietaiso gamybos ir (arba) tikrinimo ir (arba) stebėjimo metodų atestatus ir sertifikatus;
  • o kitus dokumentus, kurie leistų paskelbtajai įstaigai tiksliau įvertinti prietaiso kokybę.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Sąjungoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Įvairių atitikties įvertinimo procedūrų techniniams dokumentams keliami reikalavimai išsamiai išdėstyti direktyvos V priede.

Techniniai dokumentai

Po sėkmingai atlikto įvertinimo, pagal Ekologinio projektavimo direktyvą 2009/125/EB reikalaujama sudaryti techninius dokumentus, kaip nurodyta V priede. Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams. Techninių dokumentų rinkinyje turi būti ši informacija:

 • bendrasis gaminio aprašymas ir jo numatytoji paskirtis;
 • gamintojo atliktų aplinkosauginio įvertinimo tyrimų rezultatai ir (arba) nuorodos į aplinkosauginio įvertinimo literatūrą arba atskirų atvejų nagrinėjimą, kuriais gamintojas naudojasi įvertindamas, dokumentuodamas ir kurdamas gaminio projektinius sprendimus;
 • ekologinis profilis, jeigu to reikalauja įgyvendinimo priemonė;
 • dokumentai, kuriuose aprašomi pagal ekologinio projektavimo reikalavimus atliktų skaičiavimų rezultatai;
 • gamintojas turi sudaryti specifikacijas, kuriose visų pirma turi būti nurodyta, kokie standartai buvo arba nebuvo taikomi ir iš esmės, kokios priemonės buvo taikomos užtikrinti atitiktį;
 • pagal I priedo 2 dalyje nustatytus reikalavimus teikiamos informacijos apie gaminio ekologinio projektavimo aspektus kopija;
 • EB atitikties deklaracijos kopija.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Pagal EMS direktyvos II priedą gamintojas turi sudaryti techninius dokumentus. Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams. Techniniuose dokumentuose turi būti ši informacija:

 • bendrasis aparato aprašymas;
 • atitikties darniesiems standartams, jeigu jie buvo taikomi visiškai arba iš dalies, įrodymas;
 • jeigu gamintojas darniųjų standartų netaikė arba juos taikė tik iš dalies, aprašymas ir paaiškinimas veiksmų, kurių buvo imtasi siekiant įvykdyti esminius direktyvos reikalavimus, įskaitant elektromagnetinio suderinamumo įvertinimo, aprašyto II priedo 1 punkte, aprašymą; atliktų projektavimo skaičiavimų rezultatai; atlikti tyrimai; bandymų ataskaitos ir pan.;
 • paskelbtosios įstaigos pažymėjimas, jeigu buvo taikyta III priede aprašyta procedūra.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Bendrijoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Atlikus atitikties įvertinimą reikia parengti procedūros dokumentus, kaip išdėstyta ATEX direktyvos 94/9/EB III priedo 3 punkte dėl EB tipo tyrimo. Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams. Techninių dokumentų rinkinyje turi būti nurodyta ši informacija:

 • bendrasis tipo aprašymas;
 • projekto ir gamybos brėžiniai, sudedamųjų dalių, surenkamųjų mazgų surinkimo, grandinių schemos ir kt.;
 • aprašymai ir paaiškinimai, padedantys suprasti minėtus brėžinius ir schemas bei gaminio veikimą;
 • visiškai arba iš dalies taikytų darniųjų standartų sąrašas;
 • sprendimų, kurie buvo priimti, kad būtų laikomasi esminių direktyvos reikalavimų, aprašymas, jeigu nebuvo taikomi darnieji standartai;
 • projekto apskaičiavimų, atliktų ekspertizių ir kiti rezultatai;
 • bandymų ataskaitos.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Sąjungoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Atlikus įvertinimą reikia parengti įvertinimo procedūros dokumentus, kaip nurodoma Direktyvos 93/15/EEB II priedo 3 punkte.

Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams. Dokumentai turi apimti (kiek tai taikytina tokiam įvertinimui) prietaiso projektą, gamybą ir veikimą ir juose turi būti ši su įvertinimu susijusi informacija:

 • bendrasis tipo aprašymas;
 • koncepciniai sudėtinių dalių, mazgų, grandinių ir kt. konstrukcijos ir gamybos brėžiniai bei diagramos;
 • aprašymai ir paaiškinimai, padedantys suprasti minėtus brėžinius ir diagramas bei gaminio veikimą;
 • 5 straipsnio 4 dalyje įvardytų visiškai arba iš dalies taikytinų standartų sąrašas ir sprendimų, priimtų siekiant įvykdyti esminius direktyvos reikalavimus, aprašymas, jeigu 5 straipsnyje nurodyti standartai netaikomi;
 • projekto apskaičiavimų, atliktų ekspertizių ir kiti rezultatai;
 • bandymų ataskaitos.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Bendrijoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Po sėkmingai atlikto gaminio įvertinimo, pagal Direktyvą 2009/142/EB reikalaujama sudaryti techninius dokumentus, kaip nurodyta III priedo 3 punkte. Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams. Įvertinimo procedūra turi apimti prietaiso projektavimą, gamybą ir veikimą ir jos dokumentuose turi būti nurodyta ši informacija:

 • bendrasis tipo aprašymas;
 • koncepciniai sudėtinių dalių, mazgų, grandinių ir kt. konstrukcijos ir gamybos brėžiniai bei diagramos;
 • aprašymai ir paaiškinimai, padedantys suprasti minėtus brėžinius ir diagramas bei gaminio veikimą;
 • 5 straipsnio 2 dalyje įvardytų visiškai arba iš dalies taikytinų standartų sąrašas ir sprendimų, priimtų siekiant įvykdyti esminius direktyvos reikalavimus, aprašymas, jeigu 5 straipsnyje nurodyti standartai netaikomi;
 • projekto apskaičiavimų, atliktų ekspertizių ir kiti rezultatai;
 • bandymų ataskaitos.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Bendrijoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Techninius dokumentus gamintojas turi sudaryti prieš pateikdamas paraišką paskelbtajai įstaigai arba (vėliausiai) pateikdamas į rinką pirmąjį atitinkamo tipo gaminį. Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Bendrijoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Jeigu įvertinimas atliktas sėkmingai, Direktyvoje 95/16/EB dėl liftų reikalaujama pagal atitinkamą kokybės įvertinimo procedūrą sudaryti techninius dokumentus (pvz., kaip išdėstyta V priede). Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams. Įvertinimo procedūra turi apimti montavimo projektą, atlikimą ir veikimą ir jos dokumentuose turi būti šie duomenys:

 • bendrasis saugos įtaiso aprašymas, įskaitant saugos įtaiso naudojimo sritį (ypač galimus greičio, apkrovos ir galios ribojimus) ir naudojimo sąlygas (ypač sprogimo požiūriu pavojingoje aplinkoje ir veikiant atmosferos sąlygoms);
 • lifto montavimo techninių dokumentų rinkinys;
 • projektavimo ir gamybiniai brėžiniai arba schemos;
 • esminis (-iai) reikalavimas (-ai), į kurį (-iuos) buvo atsižvelgta, ir priemonės, kurių buvo imtasi, kad šio (-ių) reikalavimo (-ų) būtų laikomasi (pvz., darnusis standartas);
 • bet kokių bandymų arba skaičiavimų, kuriuos atliko gamintojas ar jo subrangovas, rezultatai;
 • saugos įtaiso sumontavimo instrukcijos kopija;
 • priemonės, kurių imtasi saugos įtaisus gaminant serijiniu būdu, norint užtikrinti, kad jie atitiktų ištirtąjį saugos įtaisą.

Lifto saugos įtaiso gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Bendrijoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis lifto saugos komponentas buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Atlikus įvertinimą reikia parengti įvertinimo procedūros dokumentus, kaip nurodoma Direktyvos 2006/95/EB IV priedo 3 punkte.

Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams. Dokumentai turi apimti (kiek tai taikytina tokiam įvertinimui) elektrotechninio gaminio konstrukciją, gamybą ir veikimą. Techninių dokumentų rinkinyje turi būti ši informacija:

 

 • bendrasis elektrotechninio gaminio aprašymas;
 • koncepciniai komponentų, mazgų, grandinių ir kt. konstrukcijos ir gamybos brėžiniai bei schemos;
 • aprašymai ir paaiškinimai, padedantys suprasti minėtus brėžinius ir schemas bei elektrotechninio gaminio veikimą;
 • visiškai arba iš dalies taikomų standartų sąrašas ir sprendimų, priimtų siekiant įvykdyti šios direktyvos reikalavimus, kai nėra taikomi standartai, aprašymai;
 • konstrukcijos skaičiavimų, atliktų tyrimų ir kt. rezultatai;
 • bandymų protokolai.

 

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Sąjungoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Po sėkmingai atlikto įvertinimo, pagal Direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų reikalaujama sudaryti techninius dokumentus, kaip nurodyta 21 straipsnyje. Pagal techninius dokumentus (direktyvos tekste – „techninė byla“) turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams.

Techninių dokumentų rinkinyje turi būti ši informacija:

 • išsamus mašinos konstrukcijos dokumentų rinkinys, įskaitant mašinos ir jos dalių brėžinius;
 • bandymų rezultatai;
 • apsaugos priemonių aprašymas;
 • kitų sudėtinių dalių aprašymas, kaip nurodyta VII priedo A skirsnio a punkte.

Rinkinyje taip pat turi būti EB atitikties deklaracijos kopija.

Jeigu gamyba serijinė, gamintojas taip pat turi pateikti įdiegtų vidaus priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti mašinos atitiktį direktyvos reikalavimams, dokumentus (VII priedo A skirsnio b punktas).

Gamintojas turi atlikti reikiamus sudedamųjų dalių bei montavimo detalių bandymus ir nustatyti, ar mašiną galima saugiai sumontuoti bei pradėti naudoti. Techninių dokumentų rinkinyje turi būti atitinkami protokolai ir bandymų rezultatai.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Pagal Direktyvą 2004/22/EB , matavimo priemonių techninėje dokumentacijoje turi būti pateikti matavimo priemonės konstrukcijos ir gamybos aprašymai bei naudojimo instrukcijos. Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams. 10 straipsnio 2 punkte nurodoma, kad dokumentacija turi būti pakankamai išsami, kad užtikrintų:

 • metrologinių charakteristikų apibūdinimą;
 • pagamintų matavimo priemonių, tinkamai sureguliuotų naudojant tam skirtas priemones, metrologinių parametrų atkuriamumą; ir
 • matavimo priemonės vientisumą.

Išsamus aprašymas pateikiamas 10 straipsnyje (pagal priemonės tipą). Visą sąrašą žr. direktyvoje.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Techninius dokumentus gamintojas turi sudaryti prieš pateikdamas paraišką paskelbtajai įstaigai arba (vėliausiai) pateikdamas į rinką pirmąjį atitinkamo tipo gaminį. Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Bendrijoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti ne trumpiau nei 5 metus (implantuojamųjų prietaisų atveju – ne trumpiau nei 15 metų) po paskutinio gaminio pateikimo į rinką.

Techniniai dokumentai

Po sėkmingo įvertinimo, pagal Direktyvą 2000/14/EB dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo reikia sudaryti techninius dokumentus, kaip išdėstyta V–VIII prieduose (žr. 14 straipsnio 3 dalį). Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams. Techninių dokumentų rinkinyje turi būti nurodyta ši informacija:

 • gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo, įsisteigusio Bendrijoje, pavadinimas ir adresas;
 • įrangos aprašymas;
 • prekės pavadinimas;
 • tipas, serija ir numeriai;
 • techniniai duomenys, reikalingi identifikuoti įrangą ir įvertinti jos skleidžiamą triukšmą, įskaitant (jei taikytina) scheminius brėžinius ir jiems suprasti būtiną aprašymą bei paaiškinimą;
 • nuoroda į šią direktyvą;
 • triukšmo matavimų, padarytų pagal šios direktyvos nuostatas, techninė ataskaita;
 • naudotos techninės priemonės ir dėl gamybos proceso kintamųjų atsirandančių neapibrėžčių įvertinimo rezultatai bei jų santykis su garantuotu garso galios lygiu.

Rinkinyje turi būti ir EB atitikties deklaracijos kopija.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Pagal direktyvos III priedą gamintojas turi sudaryti neautomatinių svarstyklių techninius dokumentus. Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams. Dokumentuose turi būti nurodyta ši informacija:

 • bendrasis tipo aprašymas;
 • koncepciniai komponentų, mazgų, grandinių ir kt. projektų ir gamybos brėžiniai bei planai;
 • aprašymai ir paaiškinimai, reikalingi suprasti minėtus grafinius elementus bei prietaiso veikimą;
 • 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų visiškai arba iš dalies taikytinų darniųjų standartų sąrašas ir sprendimų, priimtų siekiant įvykdyti esminius reikalavimus, aprašymas, jeigu 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti darnieji standartai netaikomi;
 • projektinių skaičiavimų ir tyrimų rezultatai ir kt.;
 • bandymų ataskaitos;
 • EB tipo patvirtinimo sertifikatai (liudijimai) ir atitinkamų bandymų, atliktų su svarstyklėmis, kurių dalys identiškos nurodytoms projekte, rezultatai.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Bendrijoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Pagal AAP direktyvą 89/686/EEB reikia sudaryti techninius dokumentus, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje. Pagal juos turi būti galima įvertinti AAP atitiktį direktyvos reikalavimams. Dokumentuose turi būti visa reikiama informacija apie gamintojo taikomas priemones, skirtas užtikrinti, kad AAP atitiktų pagrindinius jai taikytinus reikalavimus. II ir III kategorijos AAP atvejais visų pirma turi būti pateikti šie duomenys:

 • gamintojo techninių dokumentų rinkinys, kurį sudaro:
 • bendrieji ir detalieji AAP planai, prie kurių (jeigu reikia) pridedamos apskaičiavimo pastabos ir prototipo bandymų rezultatai, pagal kuriuos būtų galima patikrinti pagrindinių reikalavimų atitikimą;
 • išsamus pagrindinių saugos reikalavimų ir darniųjų standartų arba kitų techninių sąlygų, kurios paminėtos 3 ir 5 straipsniuose ir kurios buvo taikytos sudarant pavyzdžio konstrukciją; sąrašas;
 • kontrolės ir bandymų, atliktų gamintojo įmonėje, aprašymas, kad būtų galima patikrinti, ar AAP gamyba atitinka darniuosius standartus arba kitas technines sąlygas, ir kad būtų galima išlaikyti jų kokybės lygį;
 • II priedo 1.4 punkte minimo informacinio pranešimo kopija.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Sąjungoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Pagal Slėginės įrangos direktyvą 97/23/EB gamintojas turi sudaryti techninius dokumentus. Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams. Dokumentuose turi būti nurodyta ši informacija:

 • bendrasis slėginės įrangos aprašymas;
 • eskizinis projektas, gaminimo brėžiniai;
 • aprašymai ir paaiškinimai, reikalingi, kad būtų suprantami
 • slėginės įrangos brėžiniai ir jos veikimas;
 • taikomų darniųjų standartų sąrašas ir sprendimų, kurie buvo priimti, kad būtų laikomasi esminių saugos reikalavimų, aprašymas, jeigu nebuvo taikomi darnieji standartai;
 • projekto skaičiavimų ir atliktų tikrinimų rezultatai ir t. t.;
 • bandymų protokolai.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Bendrijoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai buvo pagamintas paskutinis gaminys.

Techniniai dokumentai

Po sėkmingai atlikto įvertinimo pagal Direktyvą 2007/23/EB dėl pirotechnikos gaminių reikia sudaryti įvairių tipų dokumentus (atsižvelgiant į pasirinktą įvertinimo procedūrą), kaip nurodyta II priede. Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti prietaiso atitiktį direktyvos reikalavimams. Techninių dokumentų rinkinyje turi būti ši pagrindinė informacija:

 • bendrasis tipo aprašymas;
 • koncepciniai sudedamųjų dalių, mazgų ir grandinių projekto ir gaminimo brėžiniai bei schemos;
 • aprašymai ir paaiškinimai, reikalingi suprasti minėtus koncepcinius sudedamųjų dalių, mazgų ir grandinių projekto ir gaminimo brėžinius bei pirotechnikos gaminio veikimą;
 • visiškai arba iš dalies taikomų darniųjų standartų, nurodytų šios direktyvos 8 straipsnyje, sąrašas, bei sprendimų, priimtų siekiant įgyvendinti esminius šios direktyvos saugos reikalavimus, aprašymas, jeigu nebuvo taikomi šios direktyvos 8 straipsnyje nurodyti standartai;
 • projekto skaičiavimų, atliktų tikrinimų rezultatai;
 • bandymų protokolai.

Rinkinyje taip pat turi būti EB atitikties deklaracijos kopija.

Gamintojas techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Techniniai dokumentai aprašyti II priedo 4 punkte. Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti gaminio atitiktį direktyvos reikalavimams. Dokumentuose turi būti ši informacija:

 • bendrasis gaminio aprašymas;
 • koncepciniai konstrukcijos ir gamybos brėžiniai;
 • sudėtinių dalių, mazgų, grandinių ir kt. schemos;
 • aprašymai ir paaiškinimai, padedantys suprasti minėtus brėžinius ir schemas bei gaminio veikimą;
 • 5 straipsnyje įvardytų visiškai arba iš dalies taikytinų standartų sąrašas ir sprendimų, priimtų siekiant įvykdyti esminius direktyvos reikalavimus, aprašymas bei paaiškinimai, jeigu 5 straipsnyje nurodyti standartai netaikomi arba jeigu jų nėra;
 • konstrukcijos skaičiavimų rezultatai, atlikti tyrimai ir kt.;
 • bandymų rezultatai.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Bendrijoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Kokia informacija turi būti pateikta naudotojams? Žr. direktyvos 6 straipsnio 3 dalies redakcijoje atitinkama kalba, kuri priklauso nuo nacionalinių nuostatų. Jeigu gali būti apribojimų arba reikalaujama gauti leidimą naudoti radijo įrenginį tam tikrose valstybėse narėse, tai turi būti pateikiama ženkle, siekiant įspėti naudotoją.

Techniniai dokumentai

Pagal Direktyvos 94/25/EB dėl pramoginių laivų V, VII, VIII, IX, XI ir XVI priedus gamintojas turi sudaryti techninius dokumentus. Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti gaminio atitiktį direktyvos reikalavimams. Dokumentuose turi būti ši informacija:

 • bendrasis tipo aprašymas;
 • koncepcinis projektas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kt. gamybos brėžiniai bei schemos;
 • aprašymai ir paaiškinimai, padedantys suprasti minėtus brėžinius ir schemas bei gaminio veikimą;
 • 5 straipsnyje paminėtų visiškai arba iš dalies taikytų standartų sąrašas ir sprendimų, priimtų siekiant įvykdyti esminius reikalavimus, aprašymas, jeigu 5 straipsnyje nurodyti standartai netaikomi;
 • projekto apskaičiavimų, atliktų ekspertizių ir kiti rezultatai;
 • stabilumo pagal esminių reikalavimų 3.2 punktą ir plūdrumo pagal esminių reikalavimų 3.3 punktą bandymų ataskaitos arba apskaičiavimai.
 • stabilumo pagal esminių reikalavimų 3.2 punktą ir plūdrumo pagal esminių reikalavimų 3.3 punktą bandymų ataskaitos arba apskaičiavimai (I priedo A dalis);
 • išmetamųjų dujų bandymo ataskaitos, patvirtinančios atitiktį esminių reikalavimų 2 dalies nuostatoms (I priedo B dalis).

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Bendrijoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Po sėkmingai atlikto įvertinimo, pagal Direktyvą 2009/48/EB reikalaujama sudaryti techninius dokumentus, kaip nurodyta 21 straipsnyje. Pagal techninius dokumentus turi būti galima įvertinti žaislo atitiktį direktyvos, pagal kurią atliekamas vertinimas, reikalavimams. Reikalingi šie dokumentai:

 • priemonių, kuriomis gamintojas užtikrina gaminio atitiktį 13 straipsnyje pateiktiems standartams, aprašas (pvz., bandymų ataskaitos arba techninių dokumentų naudojimas);
 • jeigu taikytina: EB tipo sertifikatas, sudarytas paskelbtosios įstaigos; gamintojo paskelbtajai įstaigai pateiktų dokumentų kopijos; priemonių, kuriomis gamintojas užtikrina atitiktį patvirtintam pavyzdžiui, aprašas;
 • žaislų gamybos ir laikymo vietų adresai, išsami informacija apie žaislo dizainą ir gamybą.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Bendrijoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Techniniai dokumentai

Direktyvos 2009/105/EB dėl paprastų slėginių indų II priede reikalaujama, kad gamintojas parengtų projekto ir gamybos proceso aprašymus (techninius dokumentus), pagal kuriuos būtų galima įvertinti įrenginio atitiktį direktyvos reikalavimams. Dokumentuose, pvz., turi būti ši informacija:

 • detalus indo prototipo gamybos brėžinys;
 • instrukcijos;
 • dokumentas, aprašantis:
  • pasirinktas medžiagas,
  • pasirinktus suvirinimo procesus,
  • pasirinktus patikrinimus.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Bendrijoje, techninių dokumentų kopijas turi laikyti 10 metų po to, kai paskutinis gaminys buvo pateiktas į rinką.

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą