This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigation path

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Additional tools

Tæknigögn

Tæknigögn

Áður en umsókn er afhent tilkynntum aðila eða í síðasta lagi, þegar fyrsta tæki viðkomandi gerðar er sett á markað, verður framleiðandi að stofna tæknigögn. Tæknigögn verða að auðvelda samræmismat tækis við kröfur tilskipunar.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 15 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Tilskipun 2009/142/EB varðandi tæki sem brenna loftkenndu eldsneyti krefst þess að umsókn um gerðarprófun innihaldi, meðal annars, hönnunargögn eins og lýst er í viðauka IV.

Hönnunargögn skulu innihalda eftirfarandi upplýsingar, að því marki sem tilkynntur aðili krefst fyrir mat:

 • almenna lýsingu á tækinu.
 • frumdrög hönnunar og framleiðsluteikningar og skýringarmyndir af íhlutum, undireiningum, rafrásum o.s.frv.
 • lýsingar og nauðsynlegar útskýringar til skilnings á fyrrnefndum atriðum, þ.á.m. á virkni tækjanna.
 • lista yfir þá staðla sem tilgreindir eru í 5. grein sem notaðir eru að fullu eða að hluta til og lýsingar á lausnum sem notaðar eru til að uppfylla grunnkröfur þar sem þeir staðlar sem vísað er til í 5. grein hafa ekki verið notaðir.
 • prófunarskýrslur – uppsetningar- og notkunarhandbækur.
 • þar sem við á, skulu hönnunargögn einnig innihalda eftirfarandi atriði:
  • o staðfestingar sem tengjast þeim búnaði sem notaður er í tækinu.
  • o staðfestingar og vottorð sem tengjast framleiðsluaðferðum og/eða eftirliti með tækinu.
  • o hver önnur gögn sem gera tilkynntum aðila mögulegt að bæta mat sitt.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Kröfur varðandi tæknigögn fyrir mismunandi ferli við samræmisprófun má finna í viðauka V við tilskipunina.

Tæknigögn

Eftir árangursríkt mat, krefst tilskipun um vistvæna hönnun 2009/125/EB tæknigagna eins og sagt er fyrir um í viðauka V. Tæknigögn skulu gera mögulegt að meta samræmi tækis við kröfur tilskipunar. Tækniskjalið skal hafa að geyma:

 • almenna lýsingu á vöru og fyrirhugaðri notkun.
 • niðurstöður viðeigandi rannsókna á umhverfismati framkvæmdar af framleiðanda eða tilvísanir í matsgögn umhverfis eða raundæmi, sem framleiðandi hefur notað við mat, skjalfestingu og ákvörðun á hönnunarlausnum fyrir vöruna.
 • nistvæna eiginleika þegar framkvæmdarráðstöfun krefst þess;
 • skjöl er lýsa niðurstöðum mælinga þeirra vistvænu hönnunarskilyrða sem fylgt var eftir.
 • sramleiðandi verður að setja saman nákvæma skilgreiningu sem tiltekur, sérstaklega, hvaða staðlar voru notaðir eða ekki og að lokum hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja samræmi.
 • afrit af upplýsingum varðandi vistvæna hönnunarhlið vörunnar sem veitt er í samræmi við kröfur (tilgreindar í viðauka I, kafla 2).
 • afrit af EB-samræmisyfirlýsingunni.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans er skylt að geyma afrit af tæknigögnum í 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Viðauki II við EMC tilskipunina krefst þess að framleiðandi taki saman tæknigögn. Tæknigögn verða að auðvelda samræmismat tækis við kröfur tilskipunar. Tæknigögn skulu hafa að geyma:

 • almenna lýsingu á útbúnaðinum.
 • sönnun fyrir samræmi við samhæfða staðla, séu þér til staðar, að hluta til eða að öllu leyti.
 • þegar framleiðandi hefur ekki notað samhæfða staðla eða eingöngu að hluta til skulu lýsingar og útskýringar á þeim skrefum sem tekin voru til að uppfylla grunnkröfur tilskipunarinnar fylgja með, þ.m.t. lýsing á rafsegulsviðssamhæfi sem tilgreint er í viðauka II, 1. lið, niðurstöður þeirra hönnunarútreikninga sem gerðir voru, rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið, prófunarskýrslur o.s.frv.
 • yfirlýsingu frá tilkynntum aðila þegar það ferli sem vísað er til í viðauka III hefur verið notað.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Eftir að samræmismati er lokið skal skjalfesta ferlið eins og lýst er í tilskipun ATEX 94/9/EB, viðauka III, nr. 3 fyrir EB-gerðarprófun. Tæknigögn verða að auðvelda samræmismat tækis við kröfur tilskipunar. Tækniskjalið skal hafa að geyma:

 • almenna lýsingu,
 • hönnunar- og framleiðsluteikningar, uppsetning íhluta, undireiningar, rafrásir o.s.frv.,
 • lýsingar og nauðsynlegar útskýringar til að skilja fyrrnefndar teikningar, uppsetningu og aðgerðir vörunnar,
 • lista yfir samhæfða staðla, sem notaðir eru að fullu eða að hluta til,
 • lýsingar á lausnum sem notaðar hafa verið til að uppfylla grunnkröfur tilskipunarinnar þar sem samhæfðir staðlar hafa ekki verið notaðir.
 • niðurstöður hönnunarútreikninga sem gerðir hafa verið, prófanir sem hafa verið framkvæmdar o.s.frv.
 • prófunarskýrslur.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Eftir að samræmismati er lokið skal skjalfesta matsferlið eins og lýst er í tilskipun 93/15/EB, viðauka II, nr. 3.

Tæknigögn verða að auðvelda samræmismat tækis við kröfur tilskipunar. Þau skulu, að svo miklu leyti sem slíkt er viðeigandi fyrir mat, fjalla um hönnun, framleiðslu og stjórn tækis og innihalda eins mikið og nauðsynlegt er fyrir matið:

 • almenna lýsingu,
 • frumdrög að hönnun, framleiðsluteikningar og skýringarmyndir af íhlutum, undireiningum, rafrásum o.s.frv.,
 • lýsingar og nauðsynlegar útskýringar til að skilja fyrrnefndar teikningar, uppsetningu og virkni vörunnar,
 • listi yfir þá staðla sem tilgreindir eru í 4. ákvæði, notaðir að fullu eða að hluta til og lýsingar á lausnum sem notaðar eru til að uppfylla grunnkröfur tilskipunar þar sem þeir staðlar sem tilgreindir eru í 5. ákvæði hafa ekki verið notaðir,
 • niðurstöður hönnunarútreikninga sem gerðir hafa verið, prófanir sem hafa verið framkvæmdar o.s.frv.
 • prófunarskýrslur.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Eftir farsælt mat á vörunni, krefst tilskipun 2009/142/EB, tæknigagna eins og tilgreint er í viðauka III, nr. 3. Tæknigögn verða að auðvelda samræmismat tækis við kröfur tilskipunar. Matið verður að ná yfir hönnun, framleiðslu og beitingu búnaðar og innihalda:

 • almenna lýsingu,
 • frumdrög að hönnun, framleiðsluteikningar og skýringarmyndir af íhlutum, undireiningum, rafrásum o.s.frv.,
 • lýsingar og nauðsynlegar útskýringar til að skilja fyrrnefndar teikningar, uppsetningu og aðgerðir vörunnar,
 • Lista yfir þá staðla sem tilgreindir eru í 5. grein (2), notaðir að fullu eða að hluta til og lýsingar á lausnum sem notaðar eru til að uppfylla grunnkröfur tilskipunar þar sem þeir staðlar sem tilgreindir eru í 5. grein hafa ekki verið notaðir,
 • niðurstöður hönnunarútreikninga sem gerðir hafa verið, prófanir sem hafa verið framkvæmdar o.s.frv.
 • prófunarskýrslur.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Áður en umsókn er afhent tilkynntum aðila eða, í síðasta lagi, þegar fyrsta tæki viðkomandi gerðar er sett á markað, verður framleiðandi að útbúa tæknigögn. Tæknigögn verða að auðvelda samræmismat tækis við kröfur tilskipunar.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Að mati loknu krefst tilskipun 95/16/EB um lyftur, tæknigagna (þ.e. eins og tilgreint er í viðauka 5) í samræmi við viðeigandi samræmismatsferli. Tæknigögn verða að auðvelda samræmismat tækis við kröfur tilskipunar. Matið verður að ná yfir hönnun, framleiðslu og beitingu búnaðar, og innihalda:

 • almenna lýsingu á öryggisíhlut, þ.m.t. notkunarsvæði (sérstaklega hugsanlegar hraðatakmarkanir, farm og afl) og aðstæðum (sérstaklega sprengihættu og váhrifum af völdum náttúruafla),
 • tæknileg málsskjöl fyrir uppsetningu lyftu
 • hönnunar- og framleiðsluteikningar eða skýringarmyndir,
 • tekið er tillit til grunnkröfu/-krafna og leiðir notaðar til að uppfylla hana/þær (þ.e. samhæfður staðall),
 • niðurstöður prófana eða útreikningar sem framleiðandi framkvæmir eða felur undirverktaka,
 • afrit af uppsetningarleiðbeiningum fyrir öryggisíhluti,
 • skref sem tekin eru á framleiðslustigi til að tryggja að fjöldaframleiddir öryggisíhlutir samræmist þeim öryggisíhlut sem var prófaður.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 10 ár eftir að síðasti öryggisíhluturinn fyrir lyftur var markaðssettur.

Tæknigögn

Eftir að samræmismati er lokið skal skjalfesta matsferlið eins og lýst er í tilskipun 2006/95/EB, viðauka IV, nr. 3.

Tæknigögn verða að auðvelda samræmismat tækis við kröfur tilskipunar. Gögn skulu, að svo miklu leyti sem viðeigandi er fyrir slíkt mat, fjalla um hönnun, framleiðslu og notkun rafbúnaðarins. Tækniskjalið skal innihalda:

 

 • almenna lýsingu á rafbúnaðinum,
 • frumdrög að hönnun, framleiðsluteikningar og skýringarmyndir af íhlutum, undireiningum, rafrásum o.s.frv.,
 • lýsingar og nauðsynlegar útskýringar til að skilja fyrrnefndar teikningar, uppsetningu og virkni vörunnar,
 • lista yfir þá staðla sem beitt var að fullu eða að hluta til og lýsingar á þeim lausnum sem notaðar voru til að uppfylla öryggisþætti þessarar tilskipunar þar sem staðlar hafa ekki verið notaðir,
 • niðurstöður hönnunarútreikninga sem gerðir hafa verið, prófanir sem hafa verið framkvæmdar o.s.frv.
 • prófunarskýrslur.

 

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Eftir árangursríkt mat, krefst tilskipun 2006/42/EB um vélbúnað, tæknigagna eins og sagt er fyrir um í viðauka II. Tæknigögn skulu gera mögulegt að meta samræmi tækis við kröfur tilskipunar.

Tækniskrá skal hafa að geyma:

 • nákvæm gögn um byggingu vélbúnaðarins, ásamt uppdráttum af vélbúnaði og hlutum hans.
 • prófunarniðurstöður
 • lýsingu á öryggistækjum
 • önnur atriði sem lýst er í viðauka VII, grein A, lið a.

Einnig skulu gögnin innihalda afrit af EB-samræmisyfirlýsingunni

Framleiðandinn verður einnig að leggja fram gögn fyrir fjöldaframleiðslu og innri ráðstafanir sem gerðar verða til að tryggja að vélbúnaðurinn standist samræmiskröfur skv. ákvæðum þessarar tilskipunar (viðauka VII, A-kafla, b-liðar)

Framleiðandinn verður að láta fara fram nauðsynleg próf á íhlutum, fylgihlutum eða samsettum vélarhlutum til að ákveða hvort setja má þá saman og taka í notkun á öruggan hátt. Viðeigandi skýrslur og niðurstöður skulu vera meðfylgjandi tækniskrá.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans er skylt að geyma afrit af tæknigögnum í 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Samkvæmt tilskipun 2004/22/EB, skulu tæknigögn fyrir mælitæki lýsa hönnun, framleiðslu og verklagsreglum fyrir tækið. Tæknigögn verða að auðvelda samræmismat tækis við kröfur tilskipunar. Nánari upplýsingar er að finna í grein 10 nr. 2, sem tilgreinir skjöl yfir:

 • skilgreiningu á mælieiginleikum,
 • endurtekningargeta mælinga viðkomandi tækja þegar þau eru rétt stillt og notuð á viðeigandi hátt, sem og
 • heilleiki tækis.

Frekari upplýsingar eru tilgreindar í 10. grein allt eftir gerð tækis. Vinsamlegast kynnið ykkur viðkomandi tilskipun fyrir víðtækan lista.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans er skylt að geyma afrit af tæknigögnum í 10 ár eftir að vara var markaðssett.

Tæknigögn

Áður en umsókn er afhent tilkynntum aðila eða, í síðasta lagi, þegar fyrsta tæki viðkomandi gerðar er sett á markað, verður framleiðandi að stofna tæknigögn. Tæknigögn verða að auðvelda samræmismat tækis við kröfur tilskipunar.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 5 ár, eða 15 ár hvað varðar ígræðanleg lækningatæki, eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Eftir farsælt mat, krefst tilskipun 2000/14/EB um hávaðamengun í umhverfi, tæknigagna eins og tilgreint er í viðaukum V til VII (sjá grein 14.3). Tæknigögn verða að auðvelda samræmismat tækis við kröfur tilskipunar. Tækniskjalið skal hafa að geyma:

 • nafn og heimilisfang framleiðanda eða rétthafandi fulltrúa hans innan Bandalagsins,
 • lýsingu á rafbúnaði,
 • viðskiptaheiti,
 • gerð, framleiðsluraðir og númer,
 • tækniheimildir er snerta auðkenni búnaðar og mat á hávaðamengun þess, ef við á, skýringarteikningar, allar lýsingar og útskýringar sem nauðsynlegar eru til skilnings á þeim,
 • tilvísun í tilskipunina,
 • tækniskýrslu varðandi hávaðamælingar framkvæmdar í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar,
 • tækjabúnaðurinn sem notaður var og niðurstöður mats á óvissuþáttum sökum sveiflna í framleiðslu og tengsla þeirra við það hljóðaflsstig sem ábyrgð er tekin á.

Skjalið skal einnig innihalda afrit af EB-samræmisyfirlýsingunni.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans er skylt að geyma afrit af tæknigögnum í 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Viðauki III við tilskipun vigtunarbúnaðar sem ekki er sjálfvirkur, krefst þess að framleiðandi semji tæknigögn. Tæknigögn verða að auðvelda samræmismat tækis við kröfur tilskipunar. Gögnin skulu ná yfir:

 • almenna gerðarlýsingu,
 • frumdrög að hönnun, framleiðsluteikningar og skýringarmyndir af íhlutum, undireiningum, rafrásum o.s.frv.,
 • lýsingar og nauðsynlegar útskýringar til að skilja fyrrnefnd atriði, þ.á.m. virkni tækisins,
 • lista yfir þá samhæfðu staðla sem tilgreindir eru í grein 6(1), notaðir að fullu eða að hluta til og lýsingar á lausnum sem notaðar eru til að uppfylla grunnkröfur tilskipunar þar sem þeir samhæfðu staðlar sem tilgreindir eru í grein 6 (1) hafa ekki verið notaðir,
 • niðurstöður hönnunarútreikninga sem gerðir hafa verið, prófanir o.s.frv.,
 • prófunarskýrslur,
 • EB-gerðarviðurkenningarvottorð og niðurstöður viðeigandi prófana á mælitækjum sem innihalda hluti sem eru samskonar og í hönnuninni.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Tilskipun 89/686/EBE um persónuhlífar krefst tæknigagna eins og kveðið er á um í 8. grein (1). Tæknigögn verða að auðvelda samræmismat persónuhlífa við kröfur tilskipunar. Þau verða að taka til allra viðeigandi gagna um þær aðgerðir sem framleiðandi notar til að tryggja að persónuhlífar samræmist þeim grunnkröfum sem við þær eiga. Í persónuhlífarflokkum II og III skulu þau sérstaklega innihalda:

 • tækniskjal framleiðanda sem samanstendur af:
 • heildar- og nákvæmum áætlunum fyrir persónuhlífar ásamt, þar sem við á, útreikningum og niðurstöðum prófana á frumgerðum að því leyti sem nauðsynlegt er fyrir sannprófun á samræmi við grunnkröfur,
 • tæmandi lista yfir grunnöryggiskröfur og samhæfða staðla eða aðrar tækniforskriftir sem vísað er til í greinum 3 og 5 og sem tekið er tillit til við hönnun líkansins.
 • lýsingu á eftirliti og prófunarbúnaði sem notaður verður í verksmiðju framleiðanda til að kanna samræmi framleiðslu persónuhlífa við samhæfða staðla eða aðrar tækniforskriftir og til að viðhalda gæðastigi,
 • afrit af kynningartilkynningu eins og um getur í viðauka II, 1.4.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Tilskipun 97/23/EB um þrýstibúnað krefst þess að framleiðandi útbúi tæknigögn. Tæknigögn verða að auðvelda samræmismat tækis við kröfur tilskipunar. Gögnin skulu meðal annars ná yfir:

 • almenna lýsingu á þrýstibúnaðinum,
 • frumdrög að hönnun og framleiðsluteikningar,
 • lýsingar og nauðsynlegar útskýringar fyrir skilning á,
 • teikningum og beitingu þrýstibúnaðar,
 • lista yfir samhæfða staðla sem notaðir voru og lýsingu á þeim lausnum sem notaðar voru til að uppfylla grunnöryggiskröfur þar sem samhæfðir staðlar voru ekki notaðir,
 • niðurstöður hönnunarútreikninga sem gerðir hafa verið, prófanir sem hafa verið framkvæmdar o.s.frv.,
 • prófunarskýrslur.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 10 ár eftir að síðasta varan var framleidd.

Tæknigögn

Eftir farsælt mat tilgreinir flugeldavörutilskipunin 2007/23/EB um mismunandi möguleika á tæknigögnum, allt eftir því hvaða matsaðferð var valin. Eins og gert er grein fyrir í viðauka II skulu tæknigögn auðvelda mat á samhæfi tækis við kröfur tilskipunar. Tækniskjalið skal í grundvallaratriðum samanstanda af:

 • almennri gerðarlýsingu,
 • frumdrögum að hönnun, framleiðsluteikningar og skýringarmyndir af íhlutum, undireiningum, rafrásum,
 • lýsingum og útskýringum sem nauðsynlegar eru til skilnings á frumdrögum og framleiðsluteikningum, skýringarmyndum af íhlutum, undireiningum og rafrásum sem og beitingu flugeldavörunnar,
 • lista yfir þá samhæfðu staðla sem tilgreindir eru í 8. grein tilskipunarinnar, notaðir að fullu eða að hluta til og lýsingar á lausnum sem notaðar eru til að uppfylla grunnöryggiskröfur tilskipunar þar sem þeir samhæfðu staðlar sem tilgreindir eru í 8. grein tilskipunarinnar hafa ekki verið notaðir,
 • niðurstöður hönnunarútreikninga sem gerðir hafa verið, prófanir sem hafa verið framkvæmdar,
 • prófunarskýrslur.

Skráin skal einnig innihalda afrit af EB-samræmisyfirlýsingunni.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans er skylt að geyma afrit af tæknigögnum í 10 ár eftir að vara var sett á markað.

Tæknigögn

Fjórði liður viðauka II lýsir tæknigögnunum. Tæknigögnin verða að auðvelda samræmismat tækis við kröfur tilskipunar. Gögnin skulu ná yfir:

 • almenna gerðarlýsingu,
 • frumdrög að hönnun og framleiðsluteikningar,
 • skýringarmyndir af íhlutum, undireiningum, rafrásum o.s.frv.,
 • lýsingar og nauðsynlegar útskýringar til að skilja fyrrnefndar teikningar, skýringarmyndir og aðgerðir vörunnar,
 • lista yfir þá staðla sem tilgreindir eru í 5. grein, notaðir að fullu eða að hluta til og lýsingar og útskýringar á þeim lausnum sem notaðar eru til að uppfylla grunnkröfur tilskipunar þar sem þeir staðlar sem tilgreindir eru í 5. grein hafa ekki verið notaðir eða eru ekki til,
 • niðurstöður hönnunarútreikninga sem gerðir hafa verið, prófanir sem hafa verið framkvæmdar o.s.frv.,
 • prófunarskýrslur.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Hvað með upplýsingar fyrir notanda? Sjá grein 6.3 í tilskipuninni og tungumál sem fer eftir löndum. Allar hugsanlegar hömlur eða kröfur fyrir heimild til notkunar á þráðlausum fjarskiptabúnaði í ákveðnum aðildarríkjum skal auðkenna til að vara notanda við.

Tæknigögn

Viðaukar V, VII, VIII, IX, XI og XVI við tilskipun 94/25/EB varðandi skemmtibáta krefst þess að framleiðandi taki saman tæknigögn. Tæknigögnin verða að auðvelda samræmismat tækis við kröfur tilskipunar. Gögnin skulu ná yfir:

 • almenna gerðarlýsingu,
 • frumdrög að hönnun, framleiðsluteikningar og skýringarmyndir af íhlutum, undireiningum, rafrásum o.s.frv.,
 • lýsingar og nauðsynlegar útskýringar til að skilja fyrrnefndar teikningar, skýringarmyndir og aðgerðir vörunnar,
 • lista yfir þá staðla sem tilgreindir eru í 5. grein, notaðir að fullu eða að hluta til og lýsingar á lausnum sem notaðar eru til að uppfylla grunnkröfur tilskipunar þar sem þeir staðlar sem tilgreindir eru í 5. grein hafa ekki verið notaðir,
 • niðurstöður hönnunarútreikninga sem gerðir hafa verið, prófanir sem hafa verið framkvæmdar o.s.frv.,
 • prófunarskýrslur eða útreikningar, nánar tiltekið á stöðugleika samkvæmt punkti 3.2 í Grunnkröfum sem og á flothæfi samkvæmt punkti 3.3 í Grunnkröfum,
 • prófunarskýrslur eða útreikningar, nánar tiltekið á stöðugleika samkvæmt kafla 3.2 í Grunnkröfum og flothæfi samkvæmt kafla 3.3 þar af (viðauki I.A),
 • prófunarskýrslur varðandi losun með útblæstri í samræmi við 2. kafla Grunnkrafna (viðauki I.B).

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Eftir farsælt mat krefst tilskipun (2009/48/EB) tæknigagna eins og mælt er fyrir um í 21. grein. Tæknigögn verða að auðvelda samræmismat leikfangs við kröfur tilskipunar. Eftirfarandi gögn eru nauðsynleg:

 • aðferðarlýsing (s.s. notkun prófunarskýrslu eða tækniskrár) þar sem framleiðandi tryggir samræmi framleiðslu við þá staðla sem vísað er til í 13. grein,
 • þar sem við á: EB-gerðarvottorð gert af tilkynntum aðila; afrit af þeim skjölum sem framleiðandi hefur afhent tilkynntum aðila; lýsing á þeim aðferðum sem framleiðandi notar til að tryggja samræmi við samþykkt eintak,
 • þær staðsetningar sem notaðar eru fyrir framleiðslu og geymslu vöru, nákvæmar upplýsingar varðandi hönnun og framleiðslu vörunnar.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Tæknigögn

Viðauki II við tilskipun 2009/105/EB um einföld þrýstihylki krefst þess að framleiðandi undirbúi hönnunar- og framleiðsluáætlun (tæknigögn) sem auðvelda samræmismat búnaðar við kröfur tilskipunarinnar. Gögnin skulu meðal annars ná yfir:

 • nákvæma framleiðsluteikningu af gerð hylkis,
 • leiðbeiningar,
 • skjal sem lýsir:
  • efnum sem valin voru,
  • rafsuðuaðferð sem valin var,
  • þeim prófunum sem valdar voru.

Framleiðanda eða réttbærum fulltrúa hans í Evrópusambandinu, ber að varðveita afrit af tæknigögnum í að minnsta kosti 10 ár eftir að síðasta varan var markaðssett.

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend