Az oldal tartalmát archiváltuk (02/02/2015)
02/02/2015

Navigációs útvonal

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

További eszközök

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentáció

A megfelelőségértékelési kérelemnek a bejelentett szervezethez történő elküldése előtt, vagy legkésőbb az adott típusú készülék első példányának a forgalomba hozásakor a gyártónak el kell készítenie a műszaki dokumentációt. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel az irányelv követelményeinek.

A gyártó, illetve annak Európai Közösségen belül letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentáció másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még legalább 15 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

A gázüzemű berendezésekről szóló 2009/142/EK irányelv megköveteli, hogy a típusvizsgálatra vonatkozó kérelem többek között tartalmazza a IV. mellékletben leírt tervdokumentációt.

A tervdokumentációnak a következő információkat kell tartalmaznia, amennyiben a bejelentett szervezet azt az értékeléshez megköveteli:

 • a berendezés általános leírását;
 • a szerkezeti és gyártási rajzokat, a részegységek ábráit, az összeállítási és kapcsolási rajzokat;
 • a fentiek megértéséhez, beleértve a berendezések működését is, szükséges leírásokat és magyarázatokat;
 • az 5. cikkben említett, részben vagy egészben alkalmazott szabványok listáját, és az alapvető követelmények teljesítése érdekében elfogadott megoldások leírását, amennyiben az 5. cikkben említett szabványokat nem alkalmazták;
 • a vizsgálati jegyzőkönyveket – üzembe helyezési és felhasználói kézikönyveket;
 • amennyiben lehetséges, a tervdokumentációnak a következő elemeket is kell tartalmaznia:
  • a berendezésbe beépített részegységek igazolásait;
  • a gyártási eljárásokkal és/vagy a berendezés felügyeletével és/vagy ellenőrzésével kapcsolatos tanúsítványokat és igazolásokat;
  • bármely más dokumentációt, amely lehetővé teszi, hogy a bejelentett szervezet értékelését elősegítse.

A gyártó, illetve annak az Európai Unióban székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentáció másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

A különböző megfelelőségértékelési eljárások műszaki dokumentációira vonatkozó követelmények részleteit az irányelv V. melléklete tartalmazza.

Műszaki dokumentáció

Kérjük, látogasson el a következő weboldalra: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_hu.htm.

Műszaki dokumentáció

Az értékelés sikeressége esetén a környezetbarát tervezésről szóló 2009/125/EK irányelv egy, az V. mellékletben meghatározott, műszaki dokumentációt követel meg. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel az irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a terméknek és rendeltetésszerű használatának általános leírását;
 • a gyártó által elvégzett környezetvédelmi értékelés vonatkozó eredményeit, illetve a környezetvédelmi értékelésre vonatkozó szakirodalmi, vagy esettanulmányi hivatkozásokat, amelyeket a gyártó a termék tervezési megoldásának meghatározásánál, értékelésénél és dokumentálásánál használt fel;
 • a termék ökológiai profilját, ahol a végrehajtási intézkedés megköveteli;
 • a környezetbarát tervezési követelmények betartását ellenőrző mérések eredményeit;
 • a gyártó által készített részletes leírást, különösen az alkalmazott , illetve nem alkalmazott harmonizált szabványokról, valamint azoknak az eszközöknek a leírását, amelyeket a gyártó a megfelelőség biztosítására felhasznált;
 • az I. melléklet 2. részében meghatározottak szerint a termék környezetvédelmi tervezési jellemzőiről szolgáltatandó információkat;
 • az EK megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát.

A gyártó, illetve meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentációk másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

Az elektromágneses összeférhetőségi irányelv II. melléklete megköveteli a gyártótól a műszaki dokumentáció összeállítását. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel az irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • a készülék általános leírását;
 • a részben vagy teljes mértékben alkalmazott esetleges harmonizált szabványoknak való megfelelés igazolását;
 • ha egy gyártó nem vagy csak részben alkalmazta a harmonizált szabványokat, akkor az irányelv alapvető követelményeinek a teljesítése céljából elfogadott lépések leírását és magyarázatát (ideértve a II. melléklet 1. pontjában meghatározott elektromágneses összeférhetőségi megfelelőségértékelési eljárás leírását), az elkészített tervkalkulációk eredményeit, az elvégzett vizsgálatokat, vizsgálati jelentéseket stb.;
 • amennyiben a III. mellékletben említett eljárás szerint jártak el, a bejelentett szervezet nyilatkozatát.

A gyártó, illetve annak az Európai Közösségben letelepedet meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentációk másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

A megfelelőségértékelés elvégzését követően az értékelési eljárást a robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt felszerelésekről és védelmi rendszerekről szóló 94/9/EK irányelv III. mellékletének 3. pontjában meghatározott módon az EK-típusvizsgálathoz dokumentálni kell. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel az irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

 • az általános típusleírást;
 • az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzait és vázlatait;
 • az említett rajzok és vázlatok, valamint a termék működésének megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;
 • a részben vagy teljesen egészében alkalmazott harmonizált szabványok jegyzékét;
 • az irányelv biztonsági követelményeinek teljesítése érdekében alkalmazott megoldások leírását, amennyiben nem a szabványokat alkalmazták;
 • a tervezési számítások, elvégzett vizsgálatok stb. eredményeit;
 • a vizsgálati jelentéseket.

A gyártó, illetve annak az Európai Unióban letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentáció másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

Az értékelés elvégzését követően az értékelési eljárást a 93/15/EGK irányelv II. mellékletének 3. pontjában meghatározott módon dokumentálni kell.

A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel az irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentációnak – az értékeléshez szükséges mértékben – ki kell terjednie a készülék tervezésére, gyártására és üzemelésére, és a következőket kell tartalmaznia, amennyiben az az értékeléshez szükséges:

 • az általános típusleírást;
 • az összetevők, alkatrészek, áramkörök stb. tervét, gyártási rajzait és diagramjait;a rajzok és diagramok, valamint a termék működésének megértéséhez
 • szükséges leírásokat és magyarázatokat;
 • a 4. cikkben említett, részben vagy egészben alkalmazott szabványok felsorolását, és amennyiben az 5. cikkben említett szabványokat nem alkalmazták, az irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés érdekében alkalmazott megoldásokat;
 • az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményeit;
 • a vizsgálati jelentéseket.

A gyártó, illetve annak az Európai Unióban letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentáció másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

A termék értékelésének sikeressége esetén a 2009/142/EK irányelv egy az III. melléklet 3. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt követel meg. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel az irányelv követelményeinek. Az értékelésnek ki kell terjednie a készülék tervezésére, gyártására és üzemelésére, és a következőket kell tartalmaznia:

 • az általános típusleírást;
 • az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzait és vázlatait;
 • az említett tervek és rajzok leírását és a megértésükhöz szükséges magyarázatokat és a termék működésének ismertetését;
 • az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő – részben vagy teljesen alkalmazott – szabványok jegyzékét, továbbá az irányelv alapvető követelményeinek teljesítésére alkalmazott megoldások leírását, amennyiben nem alkalmazták az 5. cikkben említett szabványokat;
 • az elvégzett tervezési számítások, ellenőrzések, stb. eredményeit;
 • a vizsgálati jegyzőkönyveket.

A gyártó, illetve annak az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentációk másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

A megfelelőségértékelési kérelemnek a bejelentett szervezethez történő elküldése előtt, vagy legkésőbb az adott típusú készülék első példányának a forgalomba hozásakor a gyártónak el kell készítenie a műszaki dokumentációt. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel az irányelv követelményeinek.

A gyártó, illetve annak az Európai Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentációk másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

Az értékelés sikeressége esetén a felvonókról szóló 95/16/EK irányelv a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárás szerinti műszaki dokumentációt követel meg (pl. az 5. mellékletben meghatározottaknak megfelelően). A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel az irányelv követelményeinek. Az értékelésnek ki kell terjednie a létesítmény tervezésére, gyártására és üzemelésére, és a következőket kell tartalmaznia:

 • a biztonsági berendezés általános leírását, beleértve a alkalmazhatósági határokat (különösen a sebesség, a terhelés és a villamos feszültség lehetséges határa) és körülményeket (különösen a robbanásveszélyes környezet és az időjárásnak való kitettség);
 • a felvonó beszerelésének műszaki dokumentációját;
 • az összeállítási és gyártási rajzokat vagy diagramokat;
 • figyelembe vett alapvető követelmény(eke)t és az azok megvalósításában alkalmazott eszközöket (pl. harmonizált szabvány);
 • a gyártó által elvégzett vagy elvégeztetett vizsgálatok és számítások eredményeit;
 • a biztonsági berendezések összeszerelésére vonatkozó utasítások egy példányát;
 • a gyártási fázisban hozott intézkedések annak biztosítására, hogy a sorozatgyártott biztonsági berendezések megegyeznek a vizsgált biztonsági berendezéssel.

A biztonsági berendezések gyártója, illetve annak Európai Unió területén székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentációk másolatait az utolsó biztonsági berendezés forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

Az értékelés elvégzését követően az értékelési eljárást a 2006/95/EK irányelv IV. mellékletének 3. pontjában meghatározott módon dokumentálni kell.

A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel az irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentációnak ki kell terjednie az elektromos berendezés tervezésére, gyártására és üzemelésére is, amennyiben az az értékeléshez szükséges. A műszaki dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

 

 • az elektromos berendezés általános leírását;
 • az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. összeállítási terveit, gyártási rajzait és terveit;
 • az elektromos berendezés említett rajzait és terveit, valamint működésmódja megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;
 • a részben vagy egészben alkalmazott szabványok listáját, valamint az ezen irányelv biztonsági szempontjainak a teljesítéséhez elfogadott megoldások ismertetését, amennyiben nem szabványokat alkalmaztak;
 • a tervezési számítások, ellenőrzések, stb. eredményeit;
 • a vizsgálati jelentéseket.

 

Az gyártó, illetve az Európai Unióban székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentációk másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

Sikeres értékelés esetén a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv egy, a II. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt követel meg. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel-e az irányelv követelményeinek.

A műszaki dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a gép szerkezetének részletes dokumentációját, ideértve a gép és a gép részeinek rajzait;
 • a vizsgálati eredményeket;
 • a védőintézkedések leírását;
 • a VII. melléklet A részének (a) bekezdésében leírt egyéb elemeket.

A dokumentációnak az EK megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát is tartalmaznia kell.

A gyártóknak a sorozatgyártás dokumentációját is át kell adniuk, azon belső intézkedésekkel együtt, amelyek végrehajtása biztosítani fogja, hogy a gép ezen irányelv rendelkezéseinek (VII. melléklet, A (b)) folyamatosan megfeleljen.

A gyártónak az alkatrészekre, a szerelvényekre és a kész gépre vonatkozóan is el kell végeznie a szükséges vizsgálatokat, hogy meghatározza, hogy azok biztonságosan összeszerelhetők és üzembe helyezhetők-e. A vonatkozó jelentéseket és eredményeket a műszaki dokumentációban kell rögzíteni.

A gyártó, illetve meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentációk másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

A 2004/22/EK irányelv szerint a mérőműszerek műszaki dokumentációjának ismertetnie kell a műszer tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel az irányelv követelményeinek. A 10. cikk 2. pontja szerint a dokumentációnak kellően részletesnek kell lennie, hogy biztosítsa:

 • a metrológiai jellemzők meghatározását;
 • a gyártott műszer metrológiai jellemzőinek reprodukálhatóságát a megfelelő céleszközökkel történő beállítás esetén; és
 • a műszer integritását.

A 10. cikk, a műszer típusától függően, további részleteket is tartalmazhat. A teljes lista megtekintéséhez tanulmányozza át az irányelvet.

A gyártó, illetve meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentációk másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

A megfelelőségértékelési kérelemnek a bejelentett szervezethez történő elküldése előtt, vagy legkésőbb a vonatkozó típusú készülék első példányának a forgalomba hozásakor a gyártónak el kell készítenie a műszaki dokumentációt. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel az irányelv követelményeinek.

Az gyártó, illetve annak Európai Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentáció másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még legalább 5 évig, beültethető eszközök esetében legalább 15 évig, megőrizni.

Műszaki dokumentáció

Az értékelés sikeressége esetén a környezeti zajkibocsátásról szóló 2000/14/EK irányelv egy az V–VIII. mellékletben (lásd 14.3. cikk) meghatározott műszaki dokumentációt követel meg. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel az irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a gyártó és a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője nevét és címét;
 • a berendezés leírását;
 • a kereskedelmi elnevezést;
 • a típust, sorozatot és számot;
 • a berendezés azonosítására alkalmas műszaki adatokat és a zajkibocsátás értékelésének adatait, beleértve, ha szükséges, a vázlatos rajzokat, valamint minden olyan leírást és magyarázatot, amely ezek megértéséhez szükséges;
 • az irányelvre történő hivatkozást;
 • az ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban elvégzett zajmérések műszaki jegyzőkönyvét;
 • az alkalmazott műszaki eszközöket és a gyártási változásoknak tulajdonítható bizonytalanságok értékelésének eredményét és ezek hatását a garantált hangteljesítményszintre.

A dokumentációnak az EK megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát is tartalmaznia kell.

A gyártó, illetve meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentációk másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

A nem automatikus működésű mérlegekről szóló irányelv III. melléklete megköveteli a gyártótól a műszaki dokumentáció összeállítását. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel az irányelv követelményeinek. A dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • a típus általános leírását;
 • koncepciós tervek és gyártási rajzok, valamint alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervrajzait;
 • a fentiek megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat, ide értve a mérlegek működtetését is;
 • a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmonizált szabványok jegyzékét, amelyeket teljes egészükben vagy részlegesen alkalmaztak, az alapvető követelmények teljesítéséhez alkalmazott megoldások leírásait, amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmonizált szabványokat nem alkalmazták;
 • a tervezési számítások és vizsgálatok eredményeit stb.;
 • a vizsgálati jelentéseket;
 • az EK-típusjóváhagyási igazolásokat és a vonatkozó vizsgálatok eredményeit a konstrukciókban szereplőkkel azonos alkatrészeket tartalmazó mérlegekkel kapcsolatban.

A gyártó, illetve az Európai Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentációk másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

Az egyéni védőeszközökről szóló 89/686/EGK irányelv egy, a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott, műszaki dokumentációt követel meg. A dokumentációnak lehetővé kell tennie annak megállapítását, hogy az egyéni védőeszköz megfelel az irányelv követelményeinek. A dokumentációnak tartalmaznia kell minden szükséges adatot azokról az eszközökről, amellyekkel a gyártó biztosítja, hogy az egyéni védőeszköz megfelel a rá vonatkozó alapvető követelményeknek. A II. és III. kategóriájú egyéni védőeszközök esetén a dokumentációnak különösen a következőket kell tartalmaznia:

 • a gyártó műszaki dokumentációját, mely a következőkből áll:
 • az egyéni védőeszközök átfogó és részletes tervrajzai, adott esetben számításokkal és a prototípusvizsgálat eredményeivel kiegészítve, amennyiben ezek az alapvető követelményeknek való megfelelőség megállapításához szükségesek;
 • azon alapvető biztonsági követelmények, harmonizált szabványok és a 3. és 5. cikkben felsorolt egyéb műszaki előírások teljes körű listája, melyeket a modell tervezésekor figyelembe vettek;
 • a gyártó üzemében alkalmazandó ellenőrzési és vizsgálati módszerek leírása, melyekkel az egyéni védőeszköz gyártását ellenőrizni lehet, hogy az megfeleljen a harmonizált szabványoknak vagy más műszaki előírásoknak, illetve melyekkel a minőséget szinten lehet tartani;
 • a II. melléklet 1.4. pontjában említett tájékoztató egy példánya.

A gyártó, illetve annak az Európai Unióban letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentációk másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

A nyomástartó berendezésekről szóló 97/23/EK irányelv megköveteli, hogy a gyártó a műszaki dokumentációt összeállítsa. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel az irányelv követelményeinek. A dokumentációnak tartalmaznia kell például:

 • a nyomástartó berendezés általános leírását;
 • az összeállítási tervet és a gyártási rajzokat;
 • a rajzok, illetve a nyomástartó berendezés működésének megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;
 • az alkalmazott harmonizált szabványok listáját, és az alapvető biztonsági követelményeknek való megfeleléshez elfogadott megoldások leírását, amennyiben nem a harmonizált szabványokat alkalmazták;
 • az elkészített számítások, elvégzett ellenőrzések, stb. eredményeit;
 • a vizsgálati jelentéseket.

A gyártó, illetve annak az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentációk másolatait az utolsó termék legyártását követően még legalább 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

Az értékelés sikeressége esetén a pirotechnikai termékekről szóló 2007/23/EK irányelv, a II. mellékletben meghatározottak szerint, a műszaki dokumentációnak a választott értékelési eljárástól függő különböző összeállítási lehetőségeit írja le. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a készülék megfelel az irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentációnak alapvetően a következőket kell tartalmaznia:

 • a típus általános leírását;
 • az összetevők, részegységek és áramkörök tervezési és gyártási rajzait és vázlatait;
 • az összetevők, részegységek, áramkörök tervezési és gyártási rajzainak és vázlatainak és a pirotechnikai termék működésének megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;
 • az ezen irányelv 8. cikkében említett, részben vagy egészben alkalmazott harmonizált szabványok jegyzékét, és amennyiben az irányelv 8. cikkében említett harmonizált szabványokat nem alkalmazták, az ezen irányelvben foglalt alapvető biztonsági követelmények teljesítése érdekében alkalmazott megoldások leírását;
 • az elvégzett tervezési számítások és vizsgálatok eredményeit;
 • a vizsgálati jelentéseket.

A dokumentációnak az EK megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát is tartalmaznia kell.

A gyártó köteles a műszaki dokumentációk másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

A II. melléklet 4. pontja leírja a műszaki dokumentációval szembeni követelményeket. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a termék megfelel az irányelv követelményeinek. A dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • a termék általános leírását;
 • a tervezési és gyártási rajzokat;
 • az alkatrészek, készülékrészek, áramkörök stb. vázlatait;
 • az említett rajzok, vázlatok és a termék működésének megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;
 • az 5. cikkben említett, teljes mértékben vagy részben alkalmazott szabványok jegyzékét és az irányelv alapvető követelményeinek a teljesítése céljából elfogadott megoldások leírását és magyarázatát, ha az 5. cikkben említett szabványokat nem alkalmazták, vagy azok nem léteznek;
 • az elkészített tervkalkulációk eredményeit, az elvégzett vizsgálatokat stb.;
 • a vizsgálati jelentéseket.

A gyártó, illetve annak az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentáció másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Mi a helyzet a felhasználóknak szóló információkkal? Lásd az irányelv 6.3. cikkét, valamint annak nyelvhasználatát, mely a nemzeti nyelvhasználattól függ. A rádióberendezések bizonyos tagállamokban való használatának lehetséges korlátozásáról vagy használatának engedélyköteles voltáról a felhasználót jelöléssel figyelmeztetni kell.

Műszaki dokumentáció

A kedvtelési célú vízi járművekről szóló 94/25/EK irányelv V, VII, VIII, IX, XI és XVI. mellékletei megkövetelik a gyártótól a műszaki dokumentáció összeállítását. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a termék megfelel az irányelv követelményeinek. A dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • a típus általános leírását;
 • az alkatrészek, részegységek, áramkörök, stb. tervrajzait, gyártási rajzait és vázlatait;
 • az említett rajzok, vázlatok és a termék működésének megértéséhez szükséges leírást és magyarázatokat;
 • az 5. cikkben szereplő – részben vagy teljesen alkalmazott – szabványok felsorolását, továbbá az alapvető követelmények teljesítésére alkalmazott megoldások leírását, amennyiben nem alkalmazták az 5. cikkben szereplő szabványokat;
 • az elkészített tervezési számítások, elvégzett ellenőrzések, stb. eredményeit;
 • a vizsgálati jegyzőkönyveket, illetve számításokat, nevezetesen az alapvető követelmények 3.2. pontja szerinti stabilitásra és a 3.3. pontja szerinti úszóképességre vonatkozó jellemzőket illetően;
 • a vizsgálati jegyzőkönyveket, illetve számításokat, nevezetesen az alapvető követelmények 3.2. pontja szerinti stabilitásra és a 3.3. pontja szerinti úszóképességre vonatkozó jellemzőket illetően (I.A. melléklet);
 • az alapvető követelmények 2. pontjának való megfelelőséget igazoló kipufogógáz-kibocsátási vizsgálati jegyzőkönyveket (I.B. melléklet).

A gyártó, illetve annak az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentációk másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

Kérjük, látogasson el a következő weboldalra: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Műszaki dokumentáció

Az értékelés sikeressége esetén a 2009/48/EK irányelv egy, a 21. cikkben meghatározott, műszaki dokumentációt követel meg. A műszaki dokumentumoknak lehetővé kell tenniük annak megállapítását, hogy a játék megfelel az irányelv követelményeinek. A dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

 • azoknak az eszközöknek (például vizsgálati jelentés vagy műszaki dokumentáció) a leírását, amellyel a gyártó biztosítja a gyártás 13. cikkben említett szabványoknak való megfelelőséget;
 • adott esetben: egy bejelentett szervezet által kibocsátott EK-típusvizsgálati bizonyítványt; a gyártó által a bejelentett szervezetnek átadott dokumentumok másolatát; azoknak az eszközöknek a leírását, amellyel a gyártó biztosítja a jóváhagyott modellnek való megfelelést;
 • a termék gyártási és tárolási helyeinek címeit, a termék tervezésével és gyártásával kapcsolatos részletes információkat.

A gyártó, illetve annak Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentációk másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Műszaki dokumentáció

Az egyszerű nyomástartó edényekről szóló 2009/105/EK irányelv II. melléklete megköveteli, hogy a gyártó olyan gyártási tervdokumentációt (műszaki dokumentáció) állítson össze, mely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a berendezés megfelel az irányelv követelményeinek. A dokumentációnak tartalmaznia kell például:

 • az edénytípus részletes gyártási rajzát;
 • az utasítást;
 • a dokumentumot, amely leírja:
  • a választott anyagokat;
  • a választott hegesztési eljárásokat;
  • a választott ellenőrzéseket.

A gyártó, illetve Európai Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentáció másolatait az utolsó termék forgalomba hozását követően még 10 évig megőrizni.

Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének