Sivusto on arkistoitu (02/02/2015)
02/02/2015

Navigointipolku

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Lisätyökalut

Tekniset asiakirjat

Tekniset asiakirjat

Valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat ennen hakemuksen lähettämistä ilmoitetulle tarkastuslaitokselle tai viimeistään ennen vastaavanlaisen laitteen tuomista markkinoille. Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista vähintään 15 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista annettu direktiivi 2009/142/EY edellyttää, että tyyppitarkastuksen tulee sisältää muiden muassa suunnitteluasiakirjat liitteen IV mukaisesti.

Suunnitteluasiakirjoissa on oltava seuraavat tiedot siinä määrin kuin ilmoitettu tarkastuslaitos katsoo tarpeelliseksi arvioinnissaan:

 • yleiskuvaus laitteesta
 • käsitteelliset suunnitelmat ja valmistuspiirrokset sekä osia, osakokoonpanoja, kytkentöjä ynnä muita koskevat kaaviot
 • kuvaukset ja selitykset, jotka ovat tarpeellisia edellä mainittujen asiakirjojen sekä laitteiden toiminnan ymmärtämiseksi
 • luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, jotka on mainittu 5 artiklassa ja joita noudatetaan kokonaan tai osittain, sekä kuvaukset ratkaisuista, joilla täytetään perusvaatimukset, mikäli 5 artiklassa mainittuja yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu.
 • testiselosteet – asennus- ja käyttöoppaat
 • suunnitteluasiakirjoihin on tarvittaessa kuuluttava seuraavat:
 • where appropriate, the design documentation must contain the following elements:
  • kiinteästi laitteeseen kuuluvia varusteita koskevat todistukset
  • laitteen valmistus-, tarkastus- ja valvontamenetelmiä koskevat todistukset ja todisteet
  • muut asiakirjat, joiden ilmoitettu tarkastuslaitos katsoo edistävän arviointia.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Erilaisten vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyiden teknisiä asiakirjoja koskevat vaatimukset on ilmoitettu direktiivin liitteessä V.

Tekniset asiakirjat

Mikäli arviointitulos on myönteinen, direktiivi 2009/125/EY edellyttää liitteessä V ilmoitettuja teknisiä asiakirjoja. Teknisistä asiakirjoista on kyettävä arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia. Teknisissä asiakirjoissa on oltava

 • yleiskuvaus tuotteesta ja sen käyttötarkoituksesta
 • valmistajan tekemien asianmukaisten ympäristövaikutusselvitysten tulokset tai vaihtoehtoisesti viitteet ympäristövaikutuksia koskevaan kirjallisuuteen tai tapaustutkimuksiin, joita valmistaja on käyttänyt tuotteen suunnitteluratkaisuiden arvioinnissa, dokumentoinnissa ja määrittelyssä
 • ekologinen profiili täytäntöönpanotoimen sitä edellyttäessä
 • asiakirjat, joista käyvät ilmi ekologista suunnittelua koskevien mittausten tulokset
 • valmistajan on laadittava tuotekansio, josta selviää varsinkin, mitä standardeja on sovellettu ja mitä ei, ja lopuksi käytetyt keinot yhdenmukaisuuden varmistamiseksi
 • tiedot tuotteen ekologista suunnittelua koskevista näkökohdista, jotka vastaavat vaatimuksia (määritelty liitteen I osassa 2)
 • kopio EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Direktiivin liite II edellyttää, että valmistaja laatii tekniset asiakirjat. Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia. Teknisissä asiakirjoissa on oltava

 • yleiskuvaus laitteesta
 • todisteita siitä, mitä kokonaan tai osin sovellettuja yhdenmukaistettuja standardeja laite vastaa
 • Mikäli valmistaja ei ole noudattanut yhdenmukaistettuja standardeja tai on noudattanut niitä vain osittain, kuvaus ja selitys vaiheista, joilla on pyritty täyttämään direktiivin perusvaatimukset, esimerkiksi kuvaus liitteen II kohdassa 1 mainitusta sähkömagneettisen yhteensopivuuden arvioinnista, suunnittelulaskelmien tulokset, tehdyt tutkimukset, testiselosteet ynnä muuta
 • Ilmoitetun tarkastuslaitoksen lausunto, jos on noudatettu liitteessä III annettua menettelyä.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Arvioinnin valmistuttua vaatimustenmukaisuuden arviointiprosessi tulee tallentaa direktiivin 94/9/EY liitteen III kohdan 3 mukaisesti EY-tyyppitarkastusta varten. Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia. Teknisissä asiakirjoissa on oltava

 • yleiskuvaus laitetyypistä
 • suunnittelu- ja valmistuspiirrokset sekä osien, osakokoonpanojen, kytkentöjen ynnä muiden kaaviot
 • kuvaukset ja selitykset, jotka ovat tarpeellisia kyseisten piirrosten ja kaavioiden sekä tuotteen toiminnan ymmärtämiseksi
 • luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, joita on noudatettu kokonaan tai osittain
 • kuvaukset ratkaisuista, joita on noudatettu direktiivin perusvaatimusten täyttämiseksi, mikäli yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu
 • suunnittelulaskelmien, testien tulokset ynnä muuta
 • testiselosteet.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Arvioinnin valmistuttua arviointiprosessi tulee tallentaa direktiivin 93/15/EY liitteen II kohdan 3 mukaisesti.

Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia. Siinä määrin kuin arviointia varten on olennaista, niihin kuuluvat laitteen suunnittelua, valmistusta ja toimintaa koskevat asiakirjat sekä

 • yleiskuvaus laitetyypistä
 • käsitteelliset suunnittelu- ja valmistuspiirrokset sekä osia, osakokoonpanoja, kytkentöjä ynnä muita koskevat kaaviot
 • kuvaukset ja selitykset, jotka ovat tarpeellisia kyseisten piirrosten ja kaavioiden sekä tuotteen toiminnan ymmärtämiseksi
 • luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, jotka on mainittu 4 artiklassa ja joita noudatetaan kokonaan tai osittain, sekä kuvaukset ratkaisuista, joilla täytetään direktiivin perusvaatimukset, mikäli 5 artiklassa mainittuja standardeja ei ole sovellettu.
 • suunnittelulaskelmien, testien tulokset ynnä muuta
 • testiselosteet.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Mikäli tuote läpäisee arvioinnin, direktiivi 2009/142/EY edellyttää liitteen III nro 3 mukaisia teknisiä asiakirjoja. 3. Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia. Arvioinnin on katettava laitteen suunnittelu, valmistus ja toimivuus sekä sisällettävä

 • yleiskuvaus laitetyypistä
 • käsitteelliset suunnittelu- ja valmistuspiirrokset sekä osia, osakokoonpanoja, kytkentöjä ynnä muita koskevat kaaviot
 • kuvaukset ja selitykset, jotka ovat tarpeellisia kyseisten piirrosten ja kaavioiden sekä tuotteen toiminnan ymmärtämiseksi
 • luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, jotka on mainittu 5 (2) artiklassa ja joita noudatetaan kokonaan tai osittain, sekä kuvaukset ratkaisuista, joilla täytetään direktiivin perusvaatimukset, mikäli 5 artiklassa mainittuja standardeja ei ole sovellettu.
 • suunnittelulaskelmien, testien ynnä muiden tulokset
 • testiselosteet.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat ennen hakemuksen lähettämistä ilmoitetulle tarkastuslaitokselle tai viimeistään ennen vastaavanlaisen laitteen lanseerausta markkinoille. Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Mikäli tuote läpäisee arvioinnin, hissidirektiivi 95/16/EY edellyttää teknisiä asiakirjoja (esimerkiksi liitteessä 5) vastaavan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn perusteella. Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia. Arvioinnin on katettava hissin suunnittelu, valmistus ja asennuksen toimivuus ja sisällettävä

 • yleiskuvaus turvakomponentista, myös sen käyttöalueesta (varsinkin mahdolliset nopeus-, lasti- ja voimavirtarajoitukset) sekä ehdot (varsinkin räjähdysalttiit ympäristöt ja alttius näille osille)
 • hissiasennuksen tekninen kansio
 • suunnittelu- ja valmistuspiirrokset tai taulukot
 • huomioon otetut perusvaatimukset ja keinot, joilla ne on pyritty täyttämään (esimerkiksi yhdenmukaistettu standardi)
 • mahdollisten testien ja laskelmien tulokset, jotka valmistaja on itse tehnyt tai teettänyt alihankkijalla
 • kopiot turvakomponenttien kokoamisohjeista
 • eri tuotantovaiheet sen varmistamiseksi, että sarjavalmisteiset turvaosat vastaavat tutkittua turvaosaa.

Hissien turvaosien valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen hissin turvaosa on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Arvioinnin valmistuttua arviointiprosessi tulee tallentaa direktiivin 2006/95/EY liitteen IV kohdan 3 mukaisesti.

Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia. Niin pitkälle kuin tällaisessa arvioinnissa on järkevää, arvioinnin tulee käsitellä sähkölaitteen suunnittelua, valmistusta ja toimintaa. Teknisissä asiakirjoissa on oltava

 

 • yleiskuvaus sähkölaitteesta
 • käsitteellinen suunnitelma ja valmistuspiirrokset sekä osien, alayksiköiden, virtapiirien ynnä muiden kaaviot
 • kuvaukset ja selitykset, jotka ovat tarpeellisia kyseisten piirrosten ja kaavioiden sekä sähkölaitteen toiminnan ymmärtämiseksi
 • luettelo täysin tai osittain noudatettavista standardeista sekä kuvaukset ratkaisuista, jotka vastaavat tämän direktiivin turvamääräyksiä, mikäli standardeja ei ole sovellettu
 • suunnittelulaskelmien ja testien tulokset ynnä muuta
 • testiselosteet.

 

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Mikäli arviointitulos on myönteinen, konedirektiivi 2006/42/EY edellyttää liitteessä II määriteltyjä teknisiä asiakirjoja. Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia.

Teknisissä asiakirjoissa on oltava

 • koneen yksityiskohtaiset rakenneasiakirjat, mukaan lukien koneen ja sen osien piirustukset
 • testitulokset
 • kuvaus suojatoimista
 • muut liitteessä VII A(a) kuvaillut tekijät.

Kansiossa on oltava myös kopio EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

Valmistajan on toimitettava myös sarjatuotantoa ja tulevia sisäisiä menettelyitä koskevat asiakirjat varmistaakseen, että kone vastaa tämän direktiivin (liite VII A(b)) vaatimuksia.

Valmistajan on huolehdittava muista komponentteja, liitoksia tai valmista konetta koskevista välttämättömistä testeistä määritelläkseen, onko tuote turvallisesti koottavissa ja käytettävissä. Asianmukaiset selosteet ja tulokset tulee liittää tekniseen kansioon.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Direktiivin 2004/22/EY mukaan mittauslaitteiden teknisistä asiakirjoista on käytävä ilmi laitteen suunnittelu-, valmistus- ja käyttöohjeet. Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia. Artiklan 10 kohdassa 2 mainitaan seuraavat asiakirjat:

 • mittausteknisten ominaisuuksien määrittely
 • valmistettavien tuotteiden metrologisen suorituskyvyn uusittavuus, kun niitä mukautetaan asianmukaisesti asiaankuuluvia suunniteltuja keinoja käyttäen sekä
 • laitteen luotettavuus.

Eri laitetyyppejä koskevia lisätietoja on artiklassa 10. Direktiivistä löydät laajan luettelon.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat ennen hakemuksen lähettämistä ilmoitetulle tarkastuslaitokselle tai viimeistään ennen vastaavanlaisen laitteen lanseerausta markkinoille. Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 5 vuotta ja sisäisten laitteiden osalta vähintään 5 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Mikäli arviointitulos on myönteinen, laitemeludirektiivi 2000/14/EY edellyttää liitteissä V–VII (katso 14.3 artikla) määriteltyjä teknisiä asiakirjoja. Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia. Teknisissä asiakirjoissa on oltava

 • valmistajan tai tämän valtuuttaman, EU:ssa toimivan edustajan nimi ja osoite
 • kuvaus sähkölaitteesta
 • tuotenimi
 • tyyppi, sarja ja numerot
 • laitteen tunnistamisessa ja melupäästöjen arvioinnissa välttämättömät tekniset tiedot, tarvittaessa esimerkiksi kaavakuvat sekä näiden ymmärtämiseen tarvittavat kuvaukset ja selitykset.
 • viittaus direktiiviin
 • direktiivin vaatimuksia vastaava tekninen raportti melumittauksista
 • käytetyt tekniset välineet ja arviointitulokset, jotka koskevat epävarmuustekijöitä tuotannon vaihtelussa, sekä näiden suhde taattuun äänenvoimakkuustasoon.

Kansiossa on oltava myös kopio EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Muista kuin itsetoimivista vaaoista annetun direktiivin liitteen III mukaan valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat. Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia. Asiakirjoissa on oltava

 • yleiskuvaus tuotetyypistä
 • käsitteelliset suunnitelmat ja valmistuspiirrokset sekä osien, osakokoonpanojen, kytkentöjen ynnä muiden suunnitelmat
 • kuvaukset ja selitykset, jotka ovat tarpeellisia edellä mainittujen asiakirjojen sekä laitteen toiminnan ymmärtämiseksi
 • luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, jotka on mainittu 6(1) artiklassa ja joita noudatetaan kokonaan tai osittain, sekä kuvaukset ratkaisuista, joilla täytetään perusvaatimukset, mikäli 6(1) artiklassa mainittuja yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu.
 • suunnittelulaskelmien, testien ynnä muiden tulokset
 • testiselosteet
 • EY-tyyppihyväksyntätodistukset ja asianmukaiset testitulokset, jotka koskevat suunnitelman mukaisia osia sisältäviä laitteita.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Henkilönsuojaindirektiivi 89/686/EY edellyttää 8 (1) artiklassa määriteltyjä teknisiä asiakirjoja. Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako suojain direktiivin vaatimuksia. Siinä on oltava kaikki asianmukaiset tiedot valmistajan käyttämistä keinoista sen varmistamiseksi, että suojain vastaa sille annettuja perusvaatimuksia. Luokkien II ja III suojainten mukana on toimitettava erityisesti:

 • valmistajan tekninen kansio, joka sisältää
 • tarvittaessa yleiset ja yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä suojaimesta, laskelmina ja prototyyppitestien tuloksina, siinä määrin kuin on tarpeellista, jotta voidaan tarkastaa tuotteen vastaavan perusvaatimuksia
 • kattava luettelo perustason turvavaatimuksista ja yhdenmukaistetuista standardeista tai muut 3 ja 5 artikloissa mainitut tekniset tiedot, jotka otetaan huomioon mallin suunnittelussa
 • kuvaus valmistajan tehtaalla olevista valvonta- ja testaustiloista, joita käytetään tarkastettaessa, vastaako suojainten tuotanto yhdenmukaistettuja standardeja tai muita teknisiä tietoja laatutason ylläpitämiseksi
 • kopio liitteen II kohdassa 1.4 mainitusta ilmoituksesta.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Painelaitedirektiivi 97/23/EY edellyttää, että valmistaja tuottaa tekniset asiakirjat. Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia. Asiakirjoissa on oltava muun muassa

 • yleiskuvaus painelaitteesta
 • käsitteellinen suunnitelma ja tuotantopiirrokset
 • kuvaukset ja selitykset, jotka ovat tarpeellisia painelaitteen piirrosten ja toiminnan ymmärtämiseksi
 • luettelo sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista ja kuvaus turvallisuutta koskevia perusvaatimuksia vastaavista ratkaisuista, mikäli yhdenmukaistettuja standardeja ei ole noudatettu
 • suunnittelulaskelmien, testien tulokset ynnä muuta
 • testiselosteet.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on valmistettu.

Tekniset asiakirjat

Mikäli tuote läpäisee arvioinnin, pyroteknisiä tuotteita koskeva direktiivi 2007/23/EY määrittelee teknisiä asiakirjoja koskevat vaihtoehdot, jotka riippuvat valitusta arviointimenettelystä liitteen II mukaisesti. Teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako tuote direktiivin vaatimuksia. Teknisissä asiakirjoissa on periaatteessa oltava

 • yleiskuvaus tuotetyypistä
 • käsitteellinen suunnitelma ja valmistuspiirrokset sekä osien, osakokoonpanojen ja kytkentöjen kaaviot
 • kuvaukset ja selitykset, joita tarvitaan pyroteknisen tuotteen käsitteellisen suunnitelman ja valmistuspiirrosten, komponenttikaavioiden, osakokoonpanojen ja kytkentöjen sekä toiminnan ymmärtämiseen
 • luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, jotka on mainittu 8(1) artiklassa ja joita noudatetaan kokonaan tai osittain, sekä kuvaukset ratkaisuista, joilla täytetään perusvaatimukset, mikäli 8(1) artiklassa mainittuja yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu
 • suunnittelulaskelmien, testien ynnä muiden tulokset
 • testiselosteet.

Kansiossa on oltava myös kopio EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

Valmistajan on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Liitteen II kohdassa 4 kuvaillaan teknisiä asiakirjoja. Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako tuote direktiivin vaatimuksia. Asiakirjoissa on oltava

 • yleiskuvaus tuotteesta
 • käsitteellinen suunnitelma ja tuotantopiirrokset
 • kaaviot komponenteista, osakokoonpanoista, kytkennöistä ynnä muista
 • kuvaukset ja selitykset, jotka ovat tarpeellisia kyseisten piirrosten ja kaavioiden sekä tuotteen toiminnan ymmärtämiseksi
 • luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, jotka on mainittu 5 artiklassa ja joita noudatetaan kokonaan tai osittain, sekä selitykset ratkaisuista, joilla täytetään perusvaatimukset, mikäli 5 artiklassa mainittuja yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu tai ei ole olemassa
 • suunnittelulaskelmien, testien tulokset ynnä muuta
 • testiselosteet.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Entä tiedot käyttäjälle? Direktiivin 6.3 artiklasta löydät kielijärjestelyt, jotka riippuvat kansallisista järjestelyistä. Radiolaitteen käyttöä koskevat mahdolliset rajoitukset tai lupavaatimukset, joita noudatetaan tietyissä jäsenvaltioissa, merkitään siten, että käyttäjä varmasti huomaa ne.

Tekniset asiakirjat

Huvivenedirektiivin liitteissä V, VII, VIII, IX ja XVI edellytetään, että valmistaja laatii tekniset asiakirjat. Näistä teknisistä asiakirjoista pitää kyetä arvioimaan, vastaako tuote direktiivin vaatimuksia. Asiakirjoissa on oltava

 • yleiskuvaus tuotetyypistä
 • käsitteellinen suunnitelma ja valmistuspiirrokset sekä muiden muassa osien, osakokoonpanojen ja kytkentöjen kaaviot
 • kuvaukset ja selitykset, jotka ovat tarpeellisia kyseisten piirrosten ja kaavioiden sekä tuotteen toiminnan ymmärtämiseksi
 • luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, jotka on mainittu 5 artiklassa ja joita noudatetaan kokonaan tai osittain, sekä kuvaukset ratkaisuista, joilla täytetään perusvaatimukset, mikäli 5 artiklassa mainittuja yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu
 • suunnittelulaskelmien, testien tulokset
 • ynnä muuta
 • testiselosteet, nimittäin perusvaatimusten kohdan 3.2 mukaiset vakauslaskelmat ja kohdan 3.3 mukaiset kelluvuuslaskelmat
 • testiselosteet, nimittäin perusvaatimusten kohdan 3.2 mukaiset vakauslaskelmat ja kohdan 3.3 mukaiset kelluvuuslaskelmat (liite I.A)
 • pakokaasupäästöjä koskevat testiselosteet, joista käy ilmi, vastaako tuote perusvaatimusten kohtaa 2 (liite I.B).

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Mikäli arviointitulos on myönteinen, direktiivi 2009/48/EY edellyttää 21 artiklassa ilmoitettuja teknisiä asiakirjoja. Teknisistä asiakirjoista on kyettävä arvioimaan, vastaako lelu direktiivin vaatimuksia. Seuraavat asiakirjat ovat välttämättömiä:

 • kuvaus keinoista (kuten testiselosteen tai teknisten asiakirjojen käyttö), joilla valmistaja varmistaa tuotannon vastaavan 13 artiklassa mainittuja standardeja
 • tarvittaessa ilmoitetun tarkastuslaitoksen laatima EY-tyyppitodistus, kopiot valmistajan ilmoitetulle tarkastuslaitokselle toimittamista asiakirjoista, kuvaus keinoista, joilla valmistaja takaa hyväksytyn mallin vaatimustenmukaisuuden
 • tuotteen valmistukseen ja varastointiin käytettävien paikkojen osoitteet, tarkat tiedot tuotteen suunnittelusta ja tuotannosta.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Tekniset asiakirjat

Paineastiadirektiivin 2009/105/EY liite II edellyttää, että valmistaja laatii suunnittelu- ja tuotantoaikataulut (tekniset asiakirjat), joiden avulla kyetään arvioimaan, vastaako laite direktiivin vaatimuksia. Asiakirjoista on käytävä ilmi muun muassa

 • paineastiatyypin yksityiskohtainen valmistuspiirros
 • ohjeet
 • asiakirja, jossa kuvaillaan
  • valittuja materiaaleja
  • valittuja hitsausprosesseja
  • valittuja tarkastuskeinoja.

Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan Euroopan unionissa on säilytettävä kopiot teknisistä asiakirjoista 10 vuotta siitä, kun viimeinen tuote on tuotu markkinoille.

Jaa: FacebookGoogle+LinkedInLähetä sivu