Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Tehniline dokumentatsioon

Tehniline dokumentatsioon

Tootja peab tehnilise dokumentatsiooni koostama enne teavitatud asutusele avalduse esitamist, ent mitte hiljem kui pärast esimese vastavat tüüpi seadme turuletoomist. Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele.

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Ühenduses on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 15 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Küttegaasiseadmete direktiivis 2009/142/EÜ nõutakse, et tüübihindamise taotlus peab muu hulgas sisaldama IV lisas kirjeldatud tehnilist dokumentatsiooni.

Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama järgmist teavet, kuivõrd teavitatud asutus seda hindamise eesmärgil nõuab:

 • seadme üldkirjeldus;
 • kontseptuaalsed projektid, tööjoonised ning detailide, alakoostude, elektriskeemide jms plaanid;
 • nimetatud jooniste ja skeemide ning seadmete toimimisest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
 • artiklis 5 osutatud standardite loetelu, mida kohaldatakse tervikuna või osaliselt, või nende lahenduste kirjeldused, mida on kasutatud olulistele nõuetele vastavuse saavutamiseks juhul, kui artiklis 5 nimetatud standardeid ei ole kohaldatud;
 • katsearuanded, paigaldus- ja kasutusjuhendid;
 • vajaduse korral peavad tehnilised dokumendid sisaldama järgmist:
  • seadmes sisalduvat varustust käsitlevad tõendid;
  • seadme tootmis- ja/või ülevaatus- ja/või järelevalvemeetodeid käsitlevad tõendid ja tunnistused;
  • muud dokumendid, mis võimaldavad teavitatud asutusel seadmeid paremini hinnata.

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Liidus on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Erinevate vastavushindamismenetluste tehnilise dokumentatsiooniga seonduvad nõuded on sätestatud direktiivi V lisas.

Tehniline dokumentatsioon

Palun tutvuge http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_et.htm.

Tehniline dokumentatsioon

Pärast edukat hindamist tuleb ökodisaini direktiivi 2009/125/EÜ kohaselt koostada tehniline dokumentatsioon, nagu V lisas sätestatud. Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele. Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

 • toote ja selle ettenähtud kasutamise üldine kirjeldus;
 • tootja poolt teostatud keskkonnahindamine ja/või viited asjakohasele kirjandusele või juhtumite analüüsidele, millele tootja tugines toote projekti- või kavandilahenduste hindamisel ja dokumenteerimisel ning nendega seonduvate otsuste tegemisel;
 • ökoloogiline profiil, kui see on rakendusmeetmes ette nähtud;
 • dokumendid, kus kirjeldatakse tootele kohaldatava rakendusmeetme ökodisaini nõuetele vastavuse kontrollimiseks tehtud mõõtmiste tulemusi;
 • tootja koostatud spetsifikatsioonid, milles näidatakse eelkõige, milliseid ühtlustatud standardeid kohaldati või ei kohaldatud, ja seda, missuguste vahenditega tagatakse vastavus;
 • toote keskkonnaalaste projekteerimis- ja kavandielementide andmed (vastavalt I lisa 2. osa nõuetele);
 • EÜ vastavusdeklaratsiooni koopia.

Tootja või tema volitatud esindaja on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis II lisas nõutakse tootjalt tehnilise dokumentatsiooni koostamist. Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele. Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

 • aparatuuri üldkirjeldus;
 • harmoneeritud standardite täieliku või osalise kohaldamise korral tõendid nendele vastavuse kohta;
 • juhul kui tootja ei ole kohaldanud harmoneeritud standardeid või on neid kohaldanud vaid osaliselt, siis direktiivi oluliste nõuete täitmiseks rakendatud abinõude kirjeldused ja selgitused, sealhulgas II lisa punktis 1 sätestatud elektromagnetilise ühilduvuse hindamise kirjeldus, tehtud konstruktsiooniarvutuste ja sooritatud uuringute tulemused, katseprotokollid jne;
 • teavitatud asutuse tõend, kui on järgitud III lisas osutatud menetlust.

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Ühenduses on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Pärast vastavushindamise läbimist tuleb menetlus dokumenteerida vastavalt EÜ tüübihindamise korrale, millega kaasnevad nõuded on sätestatud ATEXi direktiivi 94/9/EÜ III lisa lõikes 3. Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele. Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

 • üldine tüübikirjeldus:
 • konstrueerimis- ja tööjoonised ning detailide, alakoostude, elektriskeemide jms plaanid;
 • joonistest, plaanidest ja toote toimimisest arusaamiseks vajalikud joonised ja selgitused;
 • standardite loetelu, mida kohaldatakse kas tervikuna või osaliselt;
 • lahenduste kirjeldused, mis on vastu võetud direktiivi oluliste nõuete täitmiseks, kui ei ole kohaldatud ühtlustatud standardeid;
 • konstrueerimisarvutuste, kontrollimiste jm tulemused;
 • katsearuanded.

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Liidus on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Pärast hindamise läbimist tuleb hindamismenetlus dokumenteerida vastavalt direktiivi 93/15/EMÜ II lisa punktis 3 sätestatud nõuetele.

Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele. Kui hinnangu andmiseks on vaja, võib nõuda tehnilisi dokumente seadiste projekteerimise, tootmise ja talitluse kohta ning kui see on hinnangu andmiseks vajalik, peavad need sisaldama järgmisi andmeid:

 • tüübi üldkirjeldus;
 • põhimõtteline projekt, tööjoonised ning detailide, alakoostude, elektriskeemide jms plaanid;
 • joonistest, skeemidest ja toote toimimisest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
 • artiklis 4 nimetatud standardite nimekiri, mida kohaldatakse täielikult või osaliselt, ning nende lahenduste kirjeldused, mida on kasutatud olulistele nõuetele vastavuse saavutamiseks, kui ei kohaldata artiklis 5 nimetatud standardeid;
 • konstruktsiooniarvutuste, tehtud uuringute jne tulemused;
 • katseprotokollid.

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Ühenduses on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Pärast toote edukat hindamist tuleb vastavalt direktiivi 2009/142/EÜ III lisa punktis 3 sätestatud nõuetele koostada tehniline dokumentatsioon. Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele. Hinnang peab hõlmama seadme projekteerimist, tootmist ja tööd ning sisaldama järgmisi andmeid:

 • tüübi üldkirjeldus;
 • põhimõtteline projekt, tööjoonised ning detailide ja alakoostude skeemid, elektriskeemid jms;
 • joonistest, skeemidest ja toote toimimisest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
 • artikli 5 lõikes 2 osutatud standardite loetelu, mida on kohaldatud tervikuna või osaliselt, ja nende lahenduste kirjeldused, mida on tehtud direktiivi põhinõuete täitmiseks, kui artiklis 5 osutatud standardeid ei ole kohaldatud;
 • konstruktsiooniarvutuste, sooritatud uuringute jms tulemused;
 • katseprotokollid.

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Ühenduses on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Tootja peab tehnilise dokumentatsiooni koostama enne teavitatud asutusele avalduse esitamist, ent mitte hiljem kui pärast esimese vastavat tüüpi seadme turuletoomist. Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele.

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Ühenduses on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Pärast edukat hindamist nõutakse liftide direktiivis 95/16/EÜ kohaldatavale vastavushindamise menetlusele vastavat tehnilist dokumentatsiooni (nagu sätestatud 5. lisas). Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele. Hinnang peab hõlmama seadme projekteerimist, tootmist ja tööd ning sisaldama järgmisi andmeid:

 • ohutusseadise üldkirjeldus, kaasa arvatud selle kasutusvaldkond (eriti võimalikud kiirus-, koormus- ja võimsuspiirangud) ja tingimused (eriti plahvatusohtlikud keskkonnad ja välitingimused);
 • lifti paigaldamise tehniline toimik;
 • konstruktsioon ja tootmisjoonised või -skeemid;
 • olulised nõuded, millega arvestatakse, ja neile (näiteks ühtlustatud standardile) vastamiseks rakendatud meetmed;
 • tootja enda poolt teostatud või alltöövõtu korras tellitud katsete või arvutuste tulemused;
 • koopia ohutusseadiste monteerimisjuhistest;
 • tootmise etapil astutud sammud, millega tagatakse seeriaviisiliselt toodetud ohutusseadiste vastavus uuritud ohutusseadisele.

Liftide ohutusseadiste tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Liidus on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat pärast viimase liftide ohutusseadise turuletoomist.

Tehniline dokumentatsioon

Pärast hindamise läbimist tuleb hindamismenetlus dokumenteerida vastavalt direktiivi 2006/95/EÜ IV lisa punktis 3 sätestatud nõuetele.

Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele. Niipalju kui on hindamiseks vaja, peab see sisaldama elektriseadme väljatöötamist, valmistamist ja tööpõhimõtteid. Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

 

 • elektriseadme üldkirjeldus;
 • põhimõtteline projekt, tööjoonised ning detailide, alakoostude elektriskeemide jms plaanid;
 • mainitud tööjoonistest ja plaanidest ning elektriseadme tööpõhimõttest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
 • täielikult või osaliselt rakendatud standardite nimekiri ja neil juhtudel, kui standardeid ei ole rakendatud, käesoleva direktiivi ohutusnõuete täitmiseks kasutatud lahenduste kirjeldused;
 • konstruktsiooniarvutuste, kontrollimiste jm tulemused;
 • katseprotokollid.

 

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Liidus on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Pärast edukat hindamist tuleb masinaid käsitleva direktiivi 2006/42/EÜ kohaselt koostada tehniline dokumentatsioon, nagu II lisas sätestatud. Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele.

Tehniline toimik peab sisaldama järgmist:

 • masina konstruktsiooni üksikasjalik dokumentatsioon, sealhulgas masina ja selle osade joonised;
 • katsete tulemused;
 • kaitsemeetmete kirjeldus;
 • muud VII lisa punkti A alapunktis a) kirjeldatud elemendid.

Toimikus peab sisalduma ka EÜ vastavusdeklaratsiooni koopia.

Tootja peab esitama dokumendid ka seeriatootmise kohta ja sisemeetmete kohta, mille rakendamisega tagatakse masina jätkuv vastavus selle direktiivi nõuetele (VII lisa punkti A alapunkt b)).

Tootja peab viima läbi masina koostisosade, kinnituste ja valmis masina nõutavad katsetused, et määrata kindlaks, kas seda saab ohutult paigaldada ja kasutusele võtta. Asjakohased aruanded ja tulemused peavad olema lisatud tehnilisele toimikule.

Tootja või tema volitatud esindaja on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Direktiivi 2004/22/EÜ kohaselt peab mõõtevahendite tehniline dokumentatsioon kajastama mõõtevahendi ehitust, tootmist ja kasutusjuhiseid. Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele. Artikli 10 lõikes 2 kirjeldatud dokumentatsioon peab olema piisavalt üksikasjalik, et tagada:

 • metroloogiliste omaduste määratlemine;
 • toodetud vahendite toimimise korratavus juhul, kui nad on kavakohaselt seadistatud, kasutades selleks ette nähtud asjakohaseid vahendeid, ja
 • vahendi terviklikkus.

Artiklist 10 leiate ka vahendi tüübist sõltuvat lisateavet. Täieliku nimekirja leiate direktiivist.

Tootja või tema volitatud esindaja on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Tootja peab tehnilise dokumentatsiooni koostama enne teavitatud asutusele avalduse esitamist, ent mitte hiljem kui pärast esimese vastavat tüüpi seadme turuletoomist. Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele.

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Ühenduses on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 5 aastat (siirdatavate seadmete korral vähemalt 15 aastat) viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Pärast vastavushindamise edukat läbimist tuleb vastavalt välitingimustes kasutatavate seadmete müra direktiivi 2000/14/EÜ V–VIII lisas sätestatud nõuetele koostada tehniline dokumentatsioon (vt artikli 14 lõiget 3). Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele. Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

 • tootja või tema ühenduses asuva volitatud esindaja nimi ja aadress;
 • seadme kirjeldus;
 • kaubanimi;
 • tüüp, seeriad ja numbrid;
 • tehnilised andmed seadme identifitseerimiseks ja müra hindamiseks, vajaduse korral koos skeemidega ja kirjelduste või selgitustega, mida on vaja skeemidest arusaamiseks;
 • viide direktiivile;
 • vastavalt direktiivi sätetele teostatud müramõõtmise tehniline aruanne;
 • kasutatud tehnilised seadmed ja toodangu varieerumisest tingitud määramatuse hindamise tulemused ning nende vahekord garanteeritud helivõimsuse tasemega.

Toimik peab sisaldama ka EÜ vastavusdeklaratsiooni koopiat.

Tootja või tema volitatud esindaja on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Mitteautomaatkaalude direktiivi III lisas nõutakse tootjalt tehnilise dokumentatsiooni koostamist. Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele. Dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

 • üldine tüübikirjeldus;
 • kontseptuaalsed projektid, tööjoonised ning detailide, alakoostude, elektriskeemide jms plaanid;
 • eespool nimetatust arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused, sealhulgas kaalu kasutusjuhend;
 • artikli 6 lõikes 1 nimetatud harmoneeritud standardite nimekiri, mida kohaldatakse täielikult või osaliselt, ning nende lahenduste kirjeldused, mida on kasutatud olulistele nõuetele vastavuse saavutamiseks, kui ei kohaldata harmoneeritud standardeid;
 • konstruktsiooniarvutuste, kontrollimiste jm tulemused;
 • ettekanne katsete kohta;
 • EÜ tüübikinnitustunnistused ja asjakohaste katsete tulemused, mis on tehtud kaaludega, mille osad vastavad tehnilises dokumentatsioonis märgitule.

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Ühenduses on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Isikukaitsevahendite direktiivi 89/686/EMÜ artikli 8 lõikes 1 sätestatud nõuete kohaselt on tehnilise dokumentatsiooni koostamine kohustuslik. Selle põhjal peab olema võimalik hinnata IKV vastavust direktiivi nõuetele. Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama kõiki asjassepuutuvaid andmeid abinõude kohta, mida tootja on kasutanud selle tagamiseks, et IKV vastaks sellele esitatavatele põhinõuetele. II ja III kategooria IKV puhul peab esitatav dokumentatsioon sisaldama eeskätt järgmist:

 • tootja tehniline dokumentatsioon, mis koosneb:
 • IKV üld- ja detailprojektist, millele on lisatud arvutused ja tüübinäidiste katsetamise tulemused, juhul kui neid on vaja põhinõuetele vastavuse kinnitamiseks;
 • näidise konstrueerimisel arvesse võetud artiklites 3 ja 5 osutatud ohutuse põhinõuete ja ühtlustatud standardite või muude tehnospetsifikaatide täielik nimekiri;
 • kirjeldus tootja ettevõttes kasutatavate kontroll- ja katsevahendite kohta, mille abil kontrollitakse IKV toodangu vastavust ühtlustatud standarditele või muudele tehnilistele nõuetele ning tagatakse kvaliteeditaseme püsimine;
 • II lisa punktis 1.4 osutatud kasutusjuhend.

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Liidus on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Surveseadmete direktiivis 97/23/EÜ nõutakse tootjalt tehnilise dokumentatsiooni koostamist. Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele. Dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

 • surveseadme üldkirjeldus;
 • projekteerimis- ja valmistamisjoonised;
 • joonistest ja surveseadme tööpõhimõtetest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
 • kohalduvate ühtlustatud standardite nimekiri ning nende lahenduste kirjeldused, mida on kasutatud olulistele ohutusnõuetele vastavuse saavutamiseks, kui ei kohaldata ühtlustatud standardeid;
 • tehtud konstruktsiooniarvutuste tulemused, läbiviidud hindamised jne;
 • katsete protokollid.

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Ühenduses on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote tootmise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Pärast edukat hindamist sätestatakse pürotehniliste toodete direktiivis 2007/23/EÜ valitud hindamismenetlusest sõltuvad tehnilise dokumentatsiooni versioonid, mis on sätestatud direktiivi II lisas. Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata seadme vastavust direktiivi nõuetele. Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

 • tüübi üldkirjeldus;
 • põhimõtteline kavand, tööjoonised ning detailide, alakoostude ja elektriskeemide plaanid;
 • põhimõttelisest kavandist, tööjoonistest ning detailide, alakoostude ja elektriskeemide plaanidest ning pürotehnilise toote tööpõhimõttest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
 • käesoleva direktiivi artiklis 8 osutatud harmoneeritud standardite nimekiri, mida kohaldatakse täielikult või osaliselt, ning nende lahenduste kirjeldused, mida on kasutatud käesoleva direktiivi oluliste ohutusnõuetega vastavuse saavutamiseks, kui ei kohaldata käesoleva direktiivi artiklis 8 osutatud harmoneeritud standardeid;
 • konstruktsiooniarvutuste ja sooritatud uuringute tulemused;
 • katseprotokollid.

Toimik peab sisaldama ka EÜ vastavusdeklaratsiooni koopiat.

Tootja on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Tehnilist dokumentatsiooni on kirjeldatud II lisa punktis 4. Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata toote vastavust direktiivi nõuetele. Dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

 • üldine tootekirjeldus;
 • põhimõtteline projekt ja tööjoonised;
 • detailide, alakoostude, elektriskeemide jms plaanid;
 • nimetatud tööjoonistest ja plaanidest ning toodete tööpõhimõttest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
 • artiklis 5 nimetatud standardite loetelu, mis on kohaldatud täielikult või osaliselt, ning kirjeldused ja selgitused nende lahenduste kohta, mida on kasutatud direktiivis esitatud oluliste nõuete järgimiseks, kui artiklis 5 nimetatud standardeid ei ole kohaldatud või kui neid ei ole;
 • konstruktsiooniarvutuste, tehtud uuringute jne tulemused;
 • katsearuanded.

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Ühenduses on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Aga kasutajale mõeldud teave? Vaadake direktiivi artiklit 6.3 ja direktiivi keelt käsitlevat korda, mis sõltub riiklikust korrast. Arvestades seda, et teatavates liikmesriikides võivad kehtida raadioseadmete piirangud või nõuded, mille kohaselt on raadioseadme kasutamiseks vaja tegevusluba, peab seadmete tähistus sellele kasutaja tähelepanu juhtima.

Tehniline dokumentatsioon

Väikelaevade direktiivi 94/25/EÜ V, VII, VIII, IX, XI ja XVI lisas nõutakse tootjalt tehnilise dokumentatsiooni koostamist. Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata toote vastavust direktiivi nõuetele. Dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

 • tüübi üldkirjeldus;
 • põhimõtteline projekt, tööjoonised ning detailide, alakoostude, elektriskeemide jms plaanid;
 • nimetatud tööjoonistest ja plaanidest ning toodete tööpõhimõttest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
 • artiklis 5 nimetatud standardite nimekiri, mida kohaldatakse täielikult või osaliselt, ning nende lahenduste kirjeldused, mida on kasutatud olulistele nõuetele vastavuse saavutamiseks, kui ei kohaldata artiklis 5 nimetatud standardeid;
 • konstruktsiooniarvutuste, sooritatud uuringute jms tulemused;
 • katseprotokollid või püstuvusarvutused vastavalt „Oluliste nõuete” punktile 3.2 ja ujuvusarvutused vastavalt punktile 3.3;
 • katseprotokollid või püstuvusarvutused vastavalt „Oluliste nõuete” punktile 3.2 ja ujuvusarvutused vastavalt punktile 3.3 (I lisa A osa);
 • heitgaasitestide protokollid, mis näitavad vastavust „Oluliste nõuete” punktile 2 (I lisa B osa).

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Ühenduses on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Palun tutvuge http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Tehniline dokumentatsioon

Pärast edukat hindamist tuleb direktiivi 2009/48/EÜ kohaselt koostada tehniline dokumentatsioon, nagu artiklis 21 sätestatud. Tehniliste dokumentide põhjal peab olema võimalik hinnata mänguasja vastavust direktiivi nõuetele. Nõutavad on järgmised dokumendid:

 • vahendite kirjeldus (näiteks katsearuande või tehnilise dokumentatsiooni kasutamine), millega tootja tagab toodangu vastavuse artiklis 13 viidatud standarditele;
 • kui on asjakohane: teavitatud asutuse koostatud EÜ tüübihindamistõend; tootja poolt teavitatud asutusele esitatud dokumentide koopiad; vahendite kirjeldus, millega tootja tagab toote vastavuse heakskiidu saanud mudelile;
 • toote valmistamis- ja ladustamiskohtade aadressid, tootedisaini ja valmistamise üksikasjalikud andmed.

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Ühenduses on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Tehniline dokumentatsioon

Lihtsate surveanumate direktiivi 2009/105/EÜ II lisa nõuete kohaselt tuleb tootjal ette valmistada projekt ja tootmiskavand (tehniline dokumentatsioon), mille alusel on võimalik hinnata seadmete vastavust direktiivi nõuetele. Dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

 • anumatüübi üksikasjalik tööjoonis;
 • juhend;
 • dokument, milles kirjeldatakse
  • valitud materjale;
  • valitud keevitusmeetodeid;
  • valitud kontrolle.

Tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Ühenduses on kohustatud säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiaid vähemalt 10 aastat viimase toote turuletoomise hetkest alates.

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale