Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Flere værktøjer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation

Forud for indsendelsen af en anmodning til det bemyndigede organ eller senest ved markedsføring af den første anordning af den pågældende type skal fabrikanten udarbejde den tekniske dokumentation. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af anordningens opfyldelse af kravene i direktivet.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som er etableret i Det Europæiske Fællesskab skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i mindst 15 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Direktiv 2009/142/EF om gasapparater fastsætter, at anmodningen om typeafprøvning blandt andet skal omfatte konstruktionsbeskrivelsen som beskrevet i bilag IV.

Konstruktionsbeskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger, i det omfang de er krævet af det bemyndigede organ:

 • en generel beskrivelse af apparatet,
 • konstruktionsprincipper og produktionstegninger samt diagrammer af komponenter, delmontager, kredsløb osv.,
 • de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovenstående, herunder betjening af apparaterne.
 • en liste over de standarder, der er anført i artikel 5, og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav, når de i artikel 5 nævnte standarder ikke er anvendt,
 • forsøgsrapporter, — installations- og brugervejledninger.
 • Eventuelt kan konstruktionsbeskrivelsen indeholde følgende:
  • o attester vedrørende udstyr, der er indbygget i apparatet,
  • o attester og certifikater vedrørende fabrikationsmetoderne og/eller inspektionsmetoderne og/eller kontrolmetoderne i forbindelse med apparatet,
  • o alle andre dokumenter, der gør det muligt for det bemyndigede organ at forbedre vurderingen.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Den Europæiske Union skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Bilag V til direktivet indeholder kravene til den tekniske dokumentation for de forskellige procedurer til overensstemmelsesvurdering.

Teknisk dokumentation

Efter vellykket vurdering kræver direktiv 2009/125/EF om miljøvenligt design teknisk dokumentation som fastsat i bilag V. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af anordningens opfyldelse af kravene i direktivet. Den tekniske fil skal omfatte:

 • en generel beskrivelse af produktet og dets påtænkte anvendelse,
 • resultaterne af relevante miljøvurderingsundersøgelser gennemført af fabrikanten og/eller henvisninger til miljøvurderingslitteratur eller case studies, der anvendes af fabrikanten ved evalueringen af, dokumentationen for og fastsættelsen af løsningerne for produktdesign,
 • miljøprofilen, hvis gennemførelsesforanstaltningen foreskriver det,
 • dokumenter, der beskriver resultaterne af de gennemførte målinger i forbindelse med kravene til miljøvenligt design.
 • specifikationer fastlagt af fabrikanten, hvoraf det specielt fremgår, hvilke standarder der er anvendt og hvilke standarder der ikke er anvendt, samt hvilke midler der er anvendt for at sikre overensstemmelse,
 • en kopi af de oplysninger vedrørende produktets miljømæssige designaspekter, der stilles til rådighed i overensstemmelse med kravene (i bilag I, del 2),
 • en kopi af EF-erklæringen om overensstemmelse.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Bilag II til direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet kræver, at fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af anordningens opfyldelse af kravene i direktivet. Den tekniske dokumentation skal omfatte:

 • en generel beskrivelse af apparatet,
 • i påkommende tilfælde bevis for overensstemmelse med de harmoniserede standarder, helt eller delvis,
 • hvis fabrikanten ikke har anvendt harmoniserede standarder eller kun delvist har anvendt disse: en beskrivelse af og forklaring på de trin, der er udført for at opfylde de væsentlige krav i direktivet, herunder en beskrivelse af vurderingen af den elektromagnetiske kompatibilitet som fastsat i bilag II, punkt 1, resultater fra gennemførte designberegninger, gennemførte undersøgelser, testrapporter osv.,
 • en erklæring fra det bemyndigede organ, hvis proceduren som omtalt i bilag III er blevet fulgt.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Det Europæiske Fællesskab skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Efter gennemført overensstemmelsesvurdering skal proceduren dokumenteres som fastsat i bilag III, nr. 3, til direktiv 94/9/EF om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære for EF-typeafprøvningen. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af anordningens overensstemmelse med kravene i direktivet. Den tekniske fil skal omfatte:

 • en almindelig beskrivelse af typen,
 • konstruktions- og fabrikationstegninger samt skitser af komponenter, delmontager, kredsløb mv.,
 • de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige til forståelse af ovennævnte tegninger og skitser samt betjening af produktet,
 • en liste over de standarder, som helt eller delvis er anvendt,
 • en beskrivelse af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i direktivet i tilfælde, hvor der ikke er anvendt harmoniserede standarder,
 • resultater af konstruktionsberegninger og undersøgelser mv.,
 • prøvningsrapporter.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Den Europæiske Union skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Efter gennemført vurdering skal vurderingsproceduren dokumenteres som fastsat i direktiv 93/15/EØF, bilag II, nr. 3.

De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af anordningens opfyldelse af kravene i direktivet. I dét omfang det er nødvendigt for vurderingen, skal den omfatte produktets konstruktion, fremstilling og betjening og indeholde følgende:

 • en almindelig beskrivelse af typen,
 • konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer af komponenter, delmontager, kredsløb mv.,
 • de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og diagrammer samt betjening af produktet,
 • en liste over de standarder, der er nævnt i artikel 4 og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i direktivet i de tilfælde, hvor de i artikel 5 nævnte standarder ikke er anvendt,
 • resultater af konstruktionsberegninger og undersøgelser mv.,
 • prøverapporter.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Det Europæiske Fællesskab skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Efter vellykket vurdering kræver direktiv 2009/142/EF teknisk dokumentation som fastsat i bilag III, nr. 3. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af anordningens opfyldelse af kravene i direktivet. Vurderingen skal omfatte produktets konstruktion, fremstilling og betjening og indeholde følgende:

 • en almindelig beskrivelse af typen,
 • konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer over komponenter, delmontager, kredsløb m.v.,
 • de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og diagrammer samt betjening af produktet,
 • en liste over de standarder, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i direktivet i de tilfælde, hvor de i artikel 5 nævnte standarder ikke er anvendt,
 • resultater af konstruktionsberegninger og undersøgelser mv.,
 • prøvningsrapporter.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Det Europæiske Fællesskab skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Forud for indsendelsen af en anmodning til det bemyndigede organ eller senest ved markedsføring af den første anordning af den pågældende type skal fabrikanten udarbejde den tekniske dokumentation. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af anordningens opfyldelse af kravene i direktivet.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Det Europæiske Fællesskab skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Efter vellykket vurdering kræver direktiv 95/16/EF om elevatorer teknisk dokumentation (f.eks. som fastsat i bilag 5) i henhold til den pågældende procedure til overensstemmelsesvurdering. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af anordningens opfyldelse af kravene i direktivet. Vurderingen skal omfatte produktets konstruktion, fremstilling og drift og indeholde følgende:

 • en generel beskrivelse af sikkerhedskomponenten, herunder anvendelsesområde (især eventuelle begrænsninger med hensyn til hastighed, belastning, energi) og betingelser (især eksplosionsfarlig atmosfære, dårlige vejrforhold),
 • teknisk dokumentation til elevatorinstallatøren,
 • konstruktionstegninger eller -diagrammer og produktionstegninger eller -diagrammer,
 • relevante væsentlige krav, og hvorledes disse krav er forsøgt opfyldt (f.eks. harmoniserede standarder),
 • eventuelt resultaterne af de prøvninger eller beregninger, som fabrikanten har foretaget eller ladet foretage,
 • et eksemplar af monteringsinstruktionerne for sikkerhedskomponenterne,
 • de foranstaltninger, der vil blive truffet på fabrikationsstadiet for at sikre, at de seriefremstillede sikkerhedskomponenter er i overensstemmelse med den sikkerhedskomponent, der er afprøvet.

Fabrikanten af sikkerhedskomponenter til elevatorer eller en autoriseret repræsentant som etableret i Den Europæiske Union skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter den sidste sikkerhedskomponent til elevatorer er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Efter gennemført vurdering skal vurderingsproceduren dokumenteres som fastsat i bilag II, nr. 3, i direktiv 2006/95/EF 3.

De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af anordningens opfyldelse af kravene i direktivet. Dokumentationen skal i det omfang, det er nødvendigt for vurderingen, dække det elektriske materiels konstruktion, fremstilling og betjening. Den tekniske fil skal omfatte:

 

 • en almindelig beskrivelse af det elektriske materiel,
 • konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer over komponenter, delmontager, kredsløb osv.
 • de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og diagrammer samt betjening af det elektriske materiel,
 • en liste over de standarder, som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde sikkerhedskravene i dette direktiv i de tilfælde, hvor der ikke er anvendt standarder,
 • resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersøgelser osv.,
 • prøverapporter.

 

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Den Europæiske Union skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Efter en vellykket vurdering kræver maskindirektiv 2006/42/EF teknisk dokumentation som fastsat i bilag VII. De tekniske dokumenter skal muliggøre en vurdering af anordningens overensstemmelse med kravene i direktivet.

Den tekniske dokumentation skal omfatte:

 • En detaljeret dokumentation af maskinens konstruktion, herunder tegninger af maskinen og maskindele.
 • Testresultater.
 • En beskrivelse af beskyttelsesforanstaltninger.
 • Andre elementer, der er beskrevet i bilag VII, A(a).

Dokumentationen skal også indeholde en kopi af EF-overensstemmelseserklæringen.

Producenten skal også stille dokumenter til rådighed for serieproduktion og interne foranstaltninger til sikring af, at maskinen fremover vil være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet (bilag VII, A (b)).

Producenten skal udføre de nødvendige tests på dele, tilbehør og den samlede maskine for at afgøre, om maskinen kan samles og tages i drift på en sikker måde. Relevante rapporter og resultater skal vedlægges den tekniske dokumentation.

Producenten eller en autoriseret repræsentant skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

I henhold til direktiv 2004/22/EF skal den tekniske dokumentation for måleudstyr omfatte konstruktions-, fremstillings- og betjeningsvejledninger for instrumentet. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af anordningens opfyldelse af kravene i direktivet. Artikel 10, stk. 2, anfører dokumentationen for:

 • definition af metrologiske egenskaber,
 • reproducerbarheden af de fremstillede instrumenters målepræstationer, når de justeres korrekt som foreskrevet, og
 • instrumentets integritet.

Se artikel 10 for yderligere oplysninger alt efter instrumenttypen. Se dit direktiv for en udtømmende liste.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Forud for indsendelsen af en anmodning til det bemyndigede organ eller senest ved markedsføring af den første anordning af den pågældende type skal fabrikanten udarbejde den tekniske dokumentation. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af anordningens opfyldelse af kravene i direktivet.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Det Europæiske Fællesskab skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i mindst 5 år og i mindst 15 år i tilfælde af implantable anordninger, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Efter vellykket vurdering kræver direktiv 2000/14/EF om støjemission i miljøet en teknisk dokumentation som fastsat i bilag V – VIII (se artikel 14.3). De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af anordningens opfyldelse af kravene i direktivet. Den tekniske fil skal omfatte:

 • navn og adresse på fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant,
 • beskrivelse af maskinen,
 • handelsbetegnelse,
 • type, serie og numre,
 • de tekniske data, der er relevante for identifikationen af udstyret og vurderingen af dens støjemission, herunder i givet fald skematiske tegninger og enhver beskrivelse og forklaring, der er nødvendig for at forstå dataene,
 • henvisning til direktivet,
 • den tekniske rapport om støjmålinger udført efter dette direktivs bestemmelser,
 • hvilke tekniske metoder der er anvendt til vurderingen af usikkerheden som følge af variationer i produktionen, resultaterne heraf samt, hvorledes denne usikkerhed indgår i forbindelse med det garanterede lydeffektniveau.

Filen skal indeholde et eksemplar af EF-erklæringen om overensstemmelse.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Bilag III til direktivet om ikke-automatiske vægte kræver, at fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af anordningens opfyldelse af kravene i direktivet. Dokumentationen skal omfatte:

 • en generel beskrivelse af vægttypen,
 • konstruktionsprincipper, produktionstegninger samt planer over komponenter, delmontager, kredsløb, osv.,
 • beskrivelser og forklaringer, som er nødvendige for at forstå det ovenfor nævnte, herunder hvorledes vægten betjenes,
 • en liste over de i artikel 6, stk. 1, nævnte harmoniserede standarder, som helt eller delvis er anvendt, og beskrivelse af de løsninger, der er valgt for at opfylde de væsentlige krav, når de i artikel 6, stk. 1, nævnte harmoniserede standarder ikke er anvendt,
 • resultater af konstruktionsberegninger, undersøgelser osv.,
 • prøvningsrapporter,
 • EF-typegodkendelsesattester og tilsvarende prøvningsresultater for vægte, der indeholder dele, som svarer til dem i konstruktionselementerne.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Det Europæiske Fællesskab skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Direktiv 89/686/EØF om personlige værnemidler kræver teknisk dokumentation som fastsat i artikel 8, stk. 1. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af de personlige værnemidlers opfyldelse af kravene i direktivet. De skal omfatte alle fornødne oplysninger om fabrikantens bestræbelser på at bringe et personligt værnemiddel i overensstemmelse med de grundlæggende krav. I forbindelse med personlige værnemidler i kategori II og III skal dokumentationen navnlig omfatte:

 • fabrikantens tekniske fil bestående af:
 • detaljerede planer og helhedstegninger af personlige værnemidler, om nødvendigt ledsaget af beregninger og resultater af forsøg med prototyper inden for grænserne af, hvad der er nødvendigt for at godtgøre, at de væsentlige krav overholdes,
 • en udtømmende liste over de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav samt de harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer som der henvises til i artikel 3 og 5,, der er taget i betragtning ved konstruktionen af modellen,
 • en beskrivelse af de midler, der vil blive anvendt ved kontrollen og afprøvningen på fabrikationsstedet til kontrol af overensstemmelsen af produktionen af personlige værnemidler med de harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer og til fastholdelse af kvalitetsniveauet,
 • et eksemplar af brugsanvisningen som omhandlet i punkt 1.4 i bilag II.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Den Europæiske Union skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr kræver, at fabrikanten udarbejder teknisk dokumentation. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af anordningens opfyldelse af kravene i direktivet. Dokumentationen skal omfatte:

 • en generel beskrivelse af det trykbærende udstyr,
 • konstruktions- og produktionstegninger,
 • de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af
 • ovennævnte tegninger og diagrammer samt betjening af det trykbærende udstyr,
 • en liste over de standarder, der finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i direktivet i de tilfælde, hvor harmoniserede standarder ikke er anvendt,
 • resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersøgelser mv.,
 • prøvningsrapporter.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Det Europæiske Fællesskab skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet fremstillet.

Teknisk dokumentation

Efter vellykket vurdering fastsætter direktiv 2007/23/EF om pyrotekniske artikler forskellige variationer til en teknisk dokumentation alt efter den valgte vurderingsprocedure som fastsat i bilag II. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af anordningens opfyldelse af kravene i direktivet. Den tekniske fil skal grundlæggende omfatte:

 • en generel beskrivelse af vægttypen,
 • konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsløb mv.,
 • de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af konstruktions- og produktionstegninger, lister over komponenter, delmontager og kredsløb samt hvordan den pyrotekniske artikel betjenes,
 • en liste over de harmoniserede standarder, der er nævnt i direktivets artikel 8, og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde direktivets væsentlige krav i de tilfælde, hvor de i artikel 8 nævnte harmoniserede standarder ikke er anvendt,
 • resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersøgelser,
 • prøvningsrapporter.

Filen skal også indeholde et eksemplar af EF-erklæringen om overensstemmelse.

Fabrikanten skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Bilag II, punkt 4, beskriver den tekniske dokumentation. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af produktets opfyldelse af kravene i direktivet. Dokumentationen skal omfatte:

 • en generel beskrivelse af produktet,
 • konstruktions- og produktionstegninger,
 • lister over komponenter, delmontager, kredsløb osv.,
 • de beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for forståelse af ovennævnte tegninger og lister samt betjening af produktet,
 • en liste over, hvilke af de standarder, der henvises til i artikel 5, der er anvendt helt eller delvist, samt beskrivelser og forklaringer af de løsninger, der er brugt for at opfylde de væsentlige krav i direktivet, hvis sådanne standarder ikke er anvendt eller ikke findes,
 • resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv.,
 • prøvningsrapporter.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Det Europæiske Fællesskab skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Hvad med information til brugeren? Se artikel 6.3 i direktivet og sprogbestemmelserne, som afhænger af de nationale ordninger. Alle mulige restriktioner eller krav til autorisation af brug af radioudstyr i visse medlemsstater skal mærkes til advarsel for brugeren.

Teknisk dokumentation

Bilag V, VII, VIII, IX, XI og XVI til direktiv 94/25/EF om fritidsfartøjer fastsætter, at fabrikanten skal udarbejde en teknisk dokumentation. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af produktets opfyldelse af kravene i direktivet. Dokumentationen skal omfatte:

 • en generel beskrivelse af typen,
 • konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsløb osv.
 • de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og lister samt betjening af produktet,
 • en liste over de standarder, der er nævnt i artikel 5, og som helt eller delvis er anvendt, samt en beskrivelse af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige krav i de tilfælde, hvor de i artikel 5 nævnte standarder ikke er anvendt,
 • resultater af konstruktionsberegninger og undersøgelser mv.,
 • prøvningsrapporter eller beregninger af stabilitet efter bilag I, punkt 3.2, i de væsentlige krav og af flydeevne efter bilag I, punkt 3.3, i de væsentlige krav.
 • prøvningsrapporter eller beregninger af stabilitet efter bilag I, punkt 3.2, i de væsentlige krav og af flydeevne efter punkt 3.3 i de væsentlige krav (bilag I.A),
 • afprøvningsrapporter om udstødningsemissioner, der bevidner overensstemmelse med afsnit 2 i de væsentlige krav (bilag I.B)

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Det Europæiske Fællesskab skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Efter vellykket vurdering kræver direktivet (2009/48/EF) teknisk dokumentation som fastsat i artikel 21. De tekniske dokumenter skal muliggøre vurderingen af legetøjets opfyldelse af kravene i direktivet. Følgende dokumentation er nødvendig:

 • en beskrivelse af, hvordan (herunder anvendelsen af en prøvningsrapport eller teknisk fil) fabrikanten sikrer, at produktionen er i overensstemmelse med standarderne som omtalt i artikel 13,
 • i påkommende tilfælde: en EF-typeafprøvningsattest som udarbejdet af et bemyndiget organ, eksemplarer af de dokumenter, fabrikanten har indsendt til det bemyndigede organ, en beskrivelse af, hvordan fabrikanten sikrer overensstemmelse med den godkendte model,
 • adresser på fremstillingssted og lager, detaljerede oplysninger om produktets konstruktion og fremstilling.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Det Europæiske Fællesskab skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Teknisk dokumentation

Bilag II til direktiv 2009/105/EF om simple trykbeholdere fastsætter, at fabrikanten skal udarbejde konstruktionsdata (teknisk dokumentation), som muliggør vurderingen af udstyrets opfyldelse af kravene i direktivet. Dokumentationen skal f.eks. omfatte:

 • en detaljeret fabrikationstegning af beholdertypen,
 • brugsanvisningen,
 • et dokument med beskrivelse af:
  • de valgte materialer,
  • de valgte svejsemetoder,
  • de valgte kontrolforanstaltninger.

Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Det Europæiske Fællesskab skal opbevare kopier af den tekniske dokumentation i 10 år, efter det sidste produkt er blevet markedsført.

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven