Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Допълнителни инструменти

Техническото досие трябва да съдържа

Техническото досие трябва да съдържа

Преди подаване на заявлението до нотифицирания орган или най-късно при пускането на първото изделие от съответния тип на пазара, производителят трябва да състави техническа документация. Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на уреда с изискванията на директивата.

От производителя или неговия упълномощен представител, установен в Европейската общност, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от най-малко 15 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

Директива 2009/142/ЕО относно уреди, използващи газообразни горива (газови уреди), изисква заявлението за изследване на типа да включва, наред с други документи, техническа документация на проекта, както е описано в приложение IV.

Проектната документация трябва да съдържа следната информация, доколкото тя се изисква от нотифицирания орган за оценяването:

 • общо описание на уреда;
 • конструктивни и производствени технически чертежи и схеми на компоненти, монтажни възли, електрически вериги и т.н.;
 • описания и обяснения, необходими за тяхното разбиране, включително начин на действие на уредите;
 • списък на стандартите, посочени в член 5, приложени изцяло или частично, и описание на решенията, взети с цел удовлетворяване на съществените изисквания, където не са приложени стандартите, посочени в член 5;
 • протоколи от изпитванията, ръководства за монтаж и употреба;
 • Проектната документация трябва да съдържа следните елементи, когато това е уместно:
  • удостоверения, свързани с оборудването, вградено в уреда;
  • удостоверения и сертификати, свързани с методите на производство и/или проверка и/или наблюдение на уреда;
  • други документи, които позволяват на нотифицирания орган да подобри оценяването им.

От производителя или неговия упълномощен представител, установен в Европейския съюз, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

Изискванията относно техническата документация за различните процедури по оценяване на съответствието са определени в приложение V към директивата.

Техническото досие трябва да съдържа

Моля, вижте нашата страница за строителството.

Техническото досие трябва да съдържа

Ако оценката е успешна, Директивата за екодизайна 2009/125/ЕО изисква наличието на техническа документация съгласно Приложение V. Техническата документация трябва да позволява оценка на съответствието на уреда с изискванията на директивата. Техническото досие трябва да съдържа:

 • общо описание на продукта и предназначението му;
 • резултатите от съответните проучвания за оценка на въздействието върху околната среда, направени от производителя, или алтернативни позовавания на библиография за такава оценка или проучвания, които са използвани от производителя за оценяване, документиране и определяне на решения за продуктовия дизайн;
 • екологичния профил, когато се изисква от мярката по прилагането;
 • елементи от проектната спецификация на продукта, свързани с екологични аспекти по отношение на продукта ;
 • списък на приложените отчасти или изцяло стандарти и описание на решенията, взети с цел удовлетворяване на изискванията на приложимите мерки по прилагане, когато не си били приложени стандарти или когато стандартите не са изцяло в съответствие с мерките по прилагане;
 • копие на информацията относно екологичните аспекти на дизайна на продукта, предоставена в съответствие с изискванията (посочени в Приложение I, част 2);
 • копие от ЕО декларацията за съответствие с изискванията.

От производителя или неговия упълномощен представител се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

Приложение III към Директивата относно електромагнитната съвместимост (EMC) изисква от производителя да състави техническа документация. Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на уреда с изискванията на директивата. Техническата документация трябва да съдържа:

 • общо описание на апаратурата;
 • доказателство за съответствието с хармонизираните стандарти, ако съществуват такива, приложени изцяло или частично;
 • когато производителят не е приложил хармонизираните стандарти или ги и приложил само частично — описание и разяснения за стъпките, предприети с цел удовлетворяване на съществените изисквания на директивата, включително описание на оценката на електромагнитна съвместимост съгласно приложение II, точка 1, резултатите от проектните изчисления, извършените изпитвания, протоколите от изпитванията и т.н.;
 • становище от нотифицирания орган, когато е извършена процедурата, посочена в приложение III.

От производителя или неговия упълномощен представител, установен в Европейската общност, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

След извършване на оценяването на съответствието процедурата по оценяване трябва да бъде документирана, както е определено в Директива 94/9/ЕО относно оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ATEX), приложение III, т. 3, за ЕО изследване на типа. Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на уреда с изискванията на директивата. Техническото досие трябва да съдържа:

 • общо описание на типа;
 • проект и производствени технически чертежи и скици на компоненти, монтажни възли, електрически вериги и т.н.;
 • описания и разяснения, необходими за разбиране на въпросните чертежи и скици и функционирането на продукта;
 • списък на хармонизирани стандарти, приложени изцяло или частично;
 • описание на решенията, взети с цел удовлетворяване на съществените изисквания на директивата, където не са приложени хармонизираните стандарти;
 • резултатите от направените проектни изчисления, извършените изследвания и т.н.;
 • протоколи от изпитванията.

От производителя или неговия упълномощен представител, установен в Европейския съюз, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

След извършване на оценяването процедурата по оценяване трябва да бъде документирана, както е определено в Директива 93/15/ЕИО, приложение II, т. 3.

Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на уреда с изискванията на директивата. Те трябва да обхващат, доколкото това е уместно за такова оценяване, проекта, производството и функционирането на уреда и да съдържат, доколкото е уместно за оценяването:

 • общо описание на типа;
 • идеен проект и производствени технически чертежи и схеми на компоненти, монтажни възли, електрически вериги и т.н.;
 • описания и разяснения, необходими за разчитане на чертежите и схемите и за разбиране на начина на действие на продукта;
 • списък на стандартите, посочени в член 4, приложени изцяло или частично, и описание на решенията, взети с цел удовлетворяване на съществените изисквания на директивата, където не са приложени стандартите, посочени в член 5;
 • резултатите от направените проектни изчисления, извършените изследвания и т.н.;
 • протоколи от изпитванията.

От производителя или неговия упълномощен представител, установен в Европейската общност, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

При успешното оценяване на продукта, Директива 2009/142/ЕО изисква техническа документация съгласно приложение III, т. 3. Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на уреда с изискванията на директивата. Оценяването трябва да обхваща проекта, производството и функционирането на уреда и трябва да съдържа:

 • общо описание на типа;
 • идеен проект и производствени технически чертежи и диаграми на компоненти, монтажни възли, електрически вериги и т.н.;
 • описания и разяснения, необходими за разбиране на чертежите и диаграмите и функционирането на продукта;
 • списък на стандартите, посочени в член 2, приложени изцяло или частично, и описание на решенията, взети с цел удовлетворяване на съществените изисквания на директивата, където не са приложени стандартите, посочени в член 5;
 • резултатите от направените проектни изчисления, извършените изследвания и т.н.;
 • протоколи от изпитванията.

От производителя или неговия упълномощен представител, установен в Европейската общност, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

Преди подаване на заявлението до нотифицирания орган или най-късно при пускането на първото изделие от съответния вид на пазара, производителят трябва да състави техническа документация. Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на уреда с изискванията на директивата.

От производителя или неговия упълномощен представител, установен в Европейската общност, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

Ако оценката е успешна, Директива 95/16/ЕО относно асансьорите изисква наличието на техническа документация (например както е посочено в приложение V) съгласно съответната процедура за оценяване на съответствието. Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на асансьора или предспазното устройство с изискванията на директивата. Оценяването трябва да обхваща проектирането, производството и функционирането на асансьора или предпазното устройство и трябва да съдържа:

 • общо описание на предпазното устройство, в т.ч. неговата зона на използване (по-специално възможни ограничения на скоростта, товара и захранването) и условията (по-специално експлозивни среди и излагане на елементите),
 • техническо досие на инсталирането на асансьора,
 • проект и производствени технически чертежи и диаграми,
 • съобразяване със съществените изисквания и средствата, които са възприети, за да бъдат изпълнени тези изисквания (напр. хармонизиран стандарт),
 • резултати от всички изпитвания или изчисления, които са осъществени от производителя или които той е възложил на подизпълнители,
 • копие от инструкциите за монтиране на предпазните устройства,
 • предприетите на производствения етап мерки, за да се гарантира, че серийно произведените предпазни устройства съответстват на изследваното предпазно устройство.

От производителя на предпазните устройства за асансьори или неговия упълномощен представител, установен в Европейската общност, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последното такова устройство на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

След извършване на оценяването процедурата по оценяване на съответствието трябва да бъде документирана, както е посочено в Директива 2006/95/ЕО, приложение IV, т. 3.

Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на електрическото съоръжение с изискванията на директивата. Те трябва, доколкото е подходящо при такава оценка, да обхващат проектирането, производството и функционирането на електрическото съоръжение. Техническото досие трябва да съдържа:

 

 • общо описание на електрическото съоръжение;
 • идеен проект и производствени технически чертежи и схеми на компоненти, монтажни възли, електрически вериги и т.н.;
 • описания и разяснения, необходими за разбирането на въпросните чертежи и диаграми и функционирането на електрическото съоръжение;
 • списък на стандартите, приложени изцяло или частично, и описание на решенията, взети с цел удовлетворяване на аспектите за безопасност на настоящата директива, където не са приложени стандартите;
 • резултатите от направените проектни изчисления, извършените изследвания и т.н.;
 • протоколи от изпитванията.

 

От производителя или неговия упълномощен представител, установен в Европейския съюз, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

След успешно извършена оценка Директива 2006/42/ЕО относно машините изисква съставяне на техническа документация съгласно приложение II. Техническите документи трябва да позволяват оценяване на съответствието на уреда с изискванията на директивата.

Техническото досие трябва да съдържа:

 • подробна документация за конструкцията на машината, включително чертежи на машината и частите й;
 • резултати от изпитвания;
 • описание на защитните мерки;
 • други елементи, както е описано в приложение VII, А (а).

Досието трябва да съдържа също и копие от ЕО декларацията за съответствие.

Производителят трябва също да предостави документи за серийно производство и вътрешните разпоредби, които ще бъдат приложени, за да бъде гарантирано, че машината е в съответствие с изискванията на настоящата директива (приложение VII, А, 1. (б)).

Производителят трябва да извърши необходимите изпитвания на компонентите, приспособленията или окомплектованата машина, за да установи дали тя може да бъде безопасно монтирана и пусната в експлоатация. Съответните доклади и резултати трябва да бъдат включени в техническото досие.

От производителя или неговия упълномощен представител се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

Съгласно Директива 2004/22/ЕО техническата документация за средствата за измерване трябва да описва проекта, производството и инструкциите за работа на средството за измерване. Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на уреда с изискванията на директивата. В член 10, параграф 2 е посочено, че документацията следва да е детайлизирана за да осигурява:

 • дефиницията на метрологичните характеристики;
 • възпроизводимостта на метрологичната работа на произведените средства за измерване при правилна настройка, като се използват необходимите за целта средства, и
 • комплектността на средството за измерване.

Повече подробности са дадени в член 10 в зависимост от типа средство за измерване. Моля, направете справка със съответната директива, за изчерпателен списък.

От производителя или неговия упълномощен представител се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

Преди подаване на заявлението до нотифицирания орган или най-късно при пускането на първото изделие от съответния вид на пазара, производителят трябва да състави техническа документация. Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на уреда с изискванията на директивата.

От производителя или упълномощения представител, установен в Европейската общност, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от най-малко 5 години, а в случай на имплантируеми изделия поне 15 години, след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

При успешно оценяване Директива 2000/14/ЕО относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите, изисква техническа документация съгласно приложения V – VIII (вижте член 14, параграф 3). Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на уреда с изискванията на директивата. Техническото досие трябва да съдържа:

 • името и адреса на производителя или негов упълномощен представител, установен в Общността;
 • описание на оборудването;
 • търговско наименование;
 • тип, серии и номера;
 • технически данни, свързани с идентифицирането на оборудването и оценяването на шумовите му емисии, включително, ако е уместно, схематични чертежи и описания и разяснения, необходими за тяхното разбиране;
 • позоваване на директивата;
 • технически доклад за измерванията на шума, извършени в съответствие с разпоредбите на директивата;
 • приложените технически инструменти и резултатите от оценяването на допустимите грешки, свързани с промените в производството, и връзката им с гарантираното ниво на акустична мощност.

Досието трябва да съдържа също и копие от ЕО декларацията за съответствие с изискванията.

От производителя или неговия упълномощен представител се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

Приложение III към Директивата относно везните с неавтоматично действие изисква от производителя да състави техническа документация. Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на везната с изискванията на директивата. Документацията трябва да обхваща:

 • общо описание на типа;
 • идейни проекти и производствени технически чертежи и схеми на компоненти, монтажни възли, електрически вериги и т.н.;
 • описания и обяснения, необходими за тяхното разбиране, включително за действието на везната;
 • списък на хармонизираните стандарти, посочени в член 6, параграф 1, приложени изцяло или частично, и описание на решенията, взети с цел удовлетворяване на съществените изисквания, където не са приложени хармонизираните стандарти, посочени в член 6, параграф 1;
 • резултатите от направените проектни изчисления и извършените изследвания и т.н.;
 • протоколи от изпитванията;
 • сертификати за ЕО типово одобрение и резултатите от съответните изпитвания върху везните, съдържащи части, идентични с тези от проекта.

От производителя или неговия упълномощен представител, установен в Европейската общност, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

Директива 89/686/ЕИО относно ЛПС изисква техническа документация, както е посочено в член 8, параграф 1. Документацията трябва да предоставя възможност за оценяване на съответствието на ЛПС с изискванията на директивата. Тя трябва да съдържа всички необходими данни за средствата, използвани от производителя, за да бъде гарантирано, че ЛПС са в съответствие със съществените изисквания, свързани с тях. В случай на ЛПС от категория II и III тя трябва да съдържа по-специално:

 • техническа документация на производителя, състояща се от:
 • общи и подробни планове на ЛПС, придружени, където е уместно, от числени данни и резултати от изпитвания на образците, необходими за потвърждаване на съответствието със съществените изисквания;
 • пълен списък на съществените изисквания за безопасност и на хармонизираните стандарти или други технически спецификации, посочени в членове 3 и 5, съобразно проекта на модела;
 • описание на контролните и изпитвателни устройства, които ще се използват в предприятието на производителя за проверка на съответствието на произвежданите ЛПС с хармонизираните стандарти или други технически спецификации и за поддържане на техническото равнище;
 • копие от информационните бележки, посочени в приложение II, точка 1.4.

От производителя или неговия упълномощен представител, установен в Европейския съюз, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

Директива 97/23/ЕО относно съоръженията под налягане изисква от производителя да състави техническа документация. Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на продукта с изискванията на директивата. Документацията трябва да обхваща напр.:

 • общо описание на съоръженията под налягане;
 • идеен проект и производствени технически чертежи;
 • описания и разяснения, необходими за разбиране на чертежите и функционирането на съоръженията под налягане;
 • списък на приложените хармонизирани стандарти и описание на решенията, взети с цел удовлетворяване на съществените изисквания за безопасност, където не са приложени хармонизираните стандарти;
 • резултатите от направените проектни изчисления, извършените изследвания и т.н.;
 • протоколи от изпитванията.

От производителя или неговия упълномощен представител, установен в Европейската общност, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след производството на продукта.

Техническото досие трябва да съдържа

Ако оценяването е успешно, Директива 2007/23/ЕО относно пиротехническите изделия очертава различните варианти за техническа документация в зависимост от избраната процедура по оценяване съгласно приложение II. Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на уреда с изискванията на директивата. Техническото досие принципно трябва да съдържа:

 • общо описание на типа;
 • идеен проект и производствени технически чертежи и диаграми на компоненти, монтажни възли и електрически вериги;
 • описания и разяснения, необходими за разбиране на идейния проект и производствените технически чертежи, диаграмите на компоненти, монтажните възли и електрическите вериги и функционирането на пиротехническото изделие.
 • списък на хармонизираните стандарти, посочени в член 8 на директивата, приложени изцяло или частично, и описание на решенията, взети с цел удовлетворяване на съществените изисквания за безопасност на настоящата директива, когато не са приложени хармонизираните стандарти, посочени в член 8 на директивата;
 • резултатите от направените проектни изчисления и извършените изследвания;
 • протоколи от изпитванията.

Досието трябва да съдържа също и копие от ЕО декларацията за съответствие с изискванията.

От производителя се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

Точка 4 от приложение II описва техническата документация. Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на продукта с изискванията на директивата. Документацията трябва да обхваща:

 • общо описание на продукта;
 • идеен проект и производствени технически чертежи;
 • диаграми на компоненти, монтажни възли и електрически вериги;
 • описания и разяснения, необходими за разбирането на въпросните чертежи и диаграми и функционирането на продукта;
 • списък на стандартите, посочени в член 5, приложени изцяло или частично, и описание и разяснения на решенията, взети с цел удовлетворяване на съществените изисквания на директивата, където не са приложени или не съществуват такива стандарти, посочени в член 5;
 • резултатите от направените проектни изчисления, извършените изпитания и т.н.;
 • протоколи от изпитванията.

От производителя или неговия упълномощен представител, установен в Европейската общност, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Има ли информация за потребителите? Вижте член 6, параграф 3 от директивата и нейния езиков режим, който зависи от националните режими. Всички потенциални ограничения или изисквания за разрешително за използване на радиосъоръженията в определени държави-членки трябва да бъдат отбелязани, за да бъде информиран потребителя.

Техническото досие трябва да съдържа

В приложения V, VII, VIII, IX, XI и XVI към Директива 94/25/ЕО относно плавателните съдове с развлекателна цел от производителя се изисква да състави техническа документация. Техническата документация трябва да позволява оценяване на съответствието на продукта с изискванията на директивата. Документацията трябва да обхваща:

 • общо описание на типа;
 • идеен проект и производствени технически чертежи и диаграми на компоненти, монтажни възли, електрически вериги и т.н.;
 • описания и разяснения, необходими за разбирането на въпросните чертежи и диаграми и функционирането на продукта;
 • списък на стандартите, посочени в член 5, приложени изцяло или частично, и описание на решенията, взети с цел удовлетворяване на съществените изисквания, когато не са приложени стандартите, посочени в член 5;
 • резултатите от направените проектни изчисления, извършените изследвания и т.н.;
 • протоколи от изпитванията или изчисления, а именно върху стабилността съгласно точка 3.2 от съществените изисквания и върху плаваемостта съгласно точка 3.3 от съществените изисквания;
 • протоколи от изпитванията или изчисления, а именно върху стабилността съгласно раздел 3.2 от съществените изисквания и върху плаваемостта съгласно раздел 3.3 от приложение I, част A,
 • протоколи от изпитванията за емисиите от отработени газове, доказващи съответствие с раздел 2 от съществените изисквания (приложение I, част Б),

От производителя или неговия упълномощен представител, установен в Европейската общност, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

Моля, вижте нашата страница за http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Техническото досие трябва да съдържа

Ако оценката е успешна, Директивата (2009/48/ЕО) изисква наличието на техническа документация съгласно член 21. Техническата документация трябва да позволява оценка на съответствието на детската играчка с изискванията на директивата. Изисква се следната документация:

 • описание на начините (напр. чрез протокол от изпитването или техническо досие), посредством които производителят гарантира съответствието на производството със стандартите, посочени в член 13;
 • където е уместно: изготвен от нотифициран орган сертификат за ЕО изследване на типа; копия на документите, предадени от производителя на нотифицирания орган; описание на начините, чрез които производителят гарантира съответствие с одобрения тип;
 • адресите на местоположенията, използвани за производството и съхраняването на продукта, подробна информация относно проектирането и производството на продукта.

От производителя или неговия упълномощен представител, установен в Европейската общност, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Техническото досие трябва да съдържа

В приложение II към Директива 2009/105/ЕО относно обикновените съдове под налягане от производителя се изисква да подготви конструктивна и производствена документация (техническа документация), която позволява оценяване на съответствието на оборудването с изискванията на директивата. Документацията трябва да обхваща напр.:

 • подробен план за производството на типа съд;
 • инструкции;
 • документ, който описва:
  • избраните материали,
  • избраните начини на заваряване,
  • избраните начини на контрол.

От производителя или неговия упълномощен представител, установен в Европейската общност, се изисква да съхранява копия на техническата документация за период от 10 години след пускането на последния продукт на пазара.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел