Sökväg

Ytterligare verktyg

Direktiv

 

Direktiv

För det första ska du kontrollera om produkten/produkterna omfattas av definitionen av aktiv medicinteknisk produkt för implantation enligt artikel 1.2 a–c i direktiv 90/385/EEG. Här definieras även begreppet ”aktiv medicinteknisk produkt”. En definition av ”implantat” finns i avsnitt I.1.2 i bilaga 9 till direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. För det andra ska du kontrollera att produkten/produkterna inte omfattas av någon av undantagsklausulerna i artikel 1.3–6. Om alla de här villkoren har uppfyllts är direktiv 90/385/EEG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna hör till produktgruppen anordningar för förbränning av gasformiga bränslen är direktiv 2009/142/EG (kodifierad version) om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen eventuellt tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna hör till produktgruppen linbaneanläggningar för persontransport är direktiv 2000/9/EG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen energirelaterade produkter är direktiv 2009/125/EG om ekodesign för energirelaterade produkter (ekodesigndirektivet) eventuellt tillämpligt.

Beroende på produkten kan även andra direktiv vara tillämpliga.

 

Direktiv

EMC-direktivet 2004/108/EG gäller för en mängd olika slags utrustning, inklusive elektriska och elektroniska apparater, system och installationer.

Beroende på produkten kan även andra direktiv vara tillämpliga.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen ”utrustningar och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar” är följande direktiv tillämpligt:

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen explosiva varor för civilt bruk är direktiv 93/15/EEG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen värmepannor är direktiv 92/42/EEG tillämpligt.

 

Direktiv

För det första ska du kontrollera om produkten/produkterna omfattas av definitionen av medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik enligt artikel 1.2 a–c i direktiv 98/79/EG. För det andra ska du kontrollera att produkten/produkterna inte omfattas av någon av undantagsklausulerna i artikel 1.3–5. Om alla de här villkoren har uppfyllts är direktiv 98/79/EG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen hissar kan följande direktiv vara tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen lågspänningsutrustning är direktiv 2006/95/EG tillämpligt.

Beroende på produkten kan även andra direktiv vara tillämpliga.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen maskiner kan maskindirektivet 2006/42/EG vara tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen mätinstrument är direktiv 2004/22/EG tillämpligt.

 

Direktiv

För det första ska du kontrollera om produkten/produkterna omfattas av definitionen av medicinteknisk produkt enligt artikel 1.2 a i direktiv 93/42/EEG. För det andra ska du kontrollera att produkten/produkterna inte omfattas av definitionen för en aktiv medicinteknisk produkt (direktiv 90/385/EEG) eller en medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik (direktiv 98/79/EG). Slutligen ska du kontrollera att ingen annan undantagsklausul i artikel 1 i direktiv 93/42/EEG är tillämplig. Om alla de här villkoren har uppfyllts är direktiv 93/42/EEG tillämpligt.

Läs mer om direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter: http://ec.europa.eu/health/medical-devices/regulatory-framework/index_en.htm

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen byggnads- eller trädgårdsutrustning är direktiv 2000/14/EG om buller i miljön eventuellt tillämpligt.

Other Direktiv may additionally apply depending on specific products.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen icke-automatiska vågar är direktiv 2009/23/EG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen personlig skyddsutrustning är direktiv 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen tryckbärande anordningar är direktiv 97/23/EG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen pyroteknik är direktiv 2007/23/EG om pyrotekniska artiklar eventuellt tillämpligt.

Beroende på produkten kan även andra direktiv vara tillämpliga.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen radioutrustning och teleterminalutrustning är direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning (R&TTE-direktivet) oftast tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen fritidsbåtar är direktiv 94/25/EG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen leksaker är direktiv 2009/48/EG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen enkla tryckkärl är direktiv 2009/105/EG tillämpligt.

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän