Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ďalšie nástroje

Smernice

 

Smernice

V prvom rade je potrebné overiť, či váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do rámca definície aktívnej implantovateľnej zdravotníckej pomôcky v súlade s článkom 1 odsek 2 a) až c) smernice 90/385/EHS, kde je tiež definovaný termín „aktívna zdravotnícka pomôcka“. Definíciu „implantovateľnej pomôcky“ nájdete v prílohe IX, časti I.1.2. smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach. V druhom rade je potrebné overiť, či sa na daný výrobok nevzťahujú niektoré z ustanovení o vylúčení uvedené v odsekoch 3 až 6 článku 1. Ak sú všetky tieto podmienky splnené, platí smernica 90/385/EHS.

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora spotrebičov spaľujúcich plynné palivá, môže(-u) byť predmetom smernice 2009/142/ES (kodifikované znenie) o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá (GAD).

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora lanovkových zariadení na prepravu osôb, platí smernica 2000/9/ES.

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora energeticky významných výrobkov, môže(-u) byť predmetom smernice 2009/125/ES o ekodizajne energeticky významných výrobkov (smernica o ekodizajne):

V závislosti od konkrétneho výrobku môžu platiť aj iné smernice.

 

Smernice

Smernica 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) sa vzťahuje na široké spektrum zariadení a zahŕňa elektrické a elektronické spotrebiče, systémy a inštalácie.

V závislosti od konkrétneho výrobku môžu platiť aj iné smernice.

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (ATEX), platí nasledujúca smernica:

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do skupiny výbušnín na civilné použitie, platí smernica 93/15/EHS.

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do skupiny teplovodných kotlov, platí smernica 92/42/EHS.

 

Smernice

V prvom rade je potrebné overiť, či váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do definície diagnostickej zdravotnej pomôcky in vitro (IVD) v súlade s článkom 1 odsekom 2 a), 2 b), a 2 c) smernice 98/79/ES. V druhom rade je potrebné overiť, či sa na daný výrobok nevzťahujú niektoré z ustanovení o vylúčení uvedené v odsekoch 3 až 5 článku 1. Ak sú všetky tieto podmienky splnené, platí smernica 98/79/ES.

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora výťahov, platí nasledujúca smernica:

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora elektrických zariadení v nízkom rozsahu napätia, platí smernica 2006/95/ES.

V závislosti od konkrétneho produktu môžu platiť aj iné smernice.

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora strojových zariadení, platí smernica 2006/42/ES o strojových zariadeniach.

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora meradiel, platí smernica 2004/22/ES.

 

Smernice

V prvom rade je potrebné overiť, či váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do rámca definície zdravotníckych pomôcok v súlade s článkom 1, odsekom 2 a) smernice 93/42/EHS. V druhom rade musíte vylúčiť, či váš (vaše) produkt(-y) nespadá(-jú) do rámca definície aktívnej implantovateľnej zdravotníckej pomôcky (smernica 90/385/EHS) alebo diagnostickej zdravotnej pomôcky in vitro (smernica 98/79/ES). Nakoniec musíte overiť, či neplatia žiadne ďalšie ustanovenia o vylúčení uvedené v prvom článku smernice 93/42/EHS. Ak sú všetky tieto podmienky splnené, platí smernica 93/42/EHS.

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora stavebných strojov a záhradných zariadení, môže(-u) byť predmetom smernice 2000/14/ES o emisii hluku v prostredí.

V závislosti od konkrétneho produktu môžu platiť aj iné smernice.

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora váh s neautomatickou činnosťou, platí smernica 2009/23/ES.

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora osobných ochranných prostriedkov, platí smernica o osobných ochranných prostriedkoch (OOP) 89/686/EHS.

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora tlakových zariadení, platí smernica 97/23/ES.

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora pyrotechniky, môže(-u) byť predmetom smernice 2007/23/ES o pyrotechnických výrobkoch.

V závislosti od konkrétneho produktu môžu platiť aj iné smernice.

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora rádiového a koncového telekomunikačného zariadenia, vo všeobecnosti platí smernica 1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach (R&TTE).

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora rekreačných plavidiel, platí smernica 94/25/ES.

Smernice

Viac informácií nájdete na http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora hračiek, platí smernica 2009/48/ES.

 

Smernice

Ak váš (vaše) produkt(-y) spadá(-jú) do sektora jednoduchých tlakových nádob, platí smernica 2009/105/ES.

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi