Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Dyrektywy

 

Dyrektywy

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy Państwa wyroby spełniają definicję wyrobu medycznego aktywnego osadzania zgodnie z art. 1 ust.ust. 2a) do c) dyrektywy 90/385/EWG, gdzie zdefiniowano również termin „aktywny wyrób medyczny”. Definicja „wyrobu osadzanego” — patrz: załącznik IX, sekcja I.1.2 dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. Po drugie, należy sprawdzić, czy nie znajduje zastosowania żadna z klauzul wyłączających art. 1, ust.ust. 3 do 6. Jeżeli wszystkie te warunki są spełnione, dyrektywa 90/385/EWG ma zastosowanie.

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyroby spełniają definicję urządzeń spalających paliwa gazowe, zastosowanie w odniesieniu do nich może mieć dotycząca takich urządzeń dyrektywa 2009/142/WE (wersja ujednolicona, GAD).

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa produkt spełnia definicję urządzeń kolei linowych do przewozu osób, zastosowanie ma w odniesieniu do niego dyrektywa 2000/9/WE.

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyroby spełniają definicję produktów związanych z energią, mogą podlegać dyrektywie 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu produktów związanych z energią („dyrektywie w sprawie ekoprojektu”):

Ponadto w odniesieniu do konkretnych wyrobów zastosowanie mogą mieć inne dyrektywy.

 

Dyrektywy

Dyrektywę 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) stosuje się w odniesieniu do szerokiej gamy takiego sprzętu, jak urządzenia, systemy i instalacje elektryczne oraz elektroniczne.

Ponadto w odniesieniu do konkretnych wyrobów zastosowanie mogą mieć inne dyrektywy.

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyroby spełniają definicję „urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)”, zastosowanie ma następująca dyrektywa:

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyroby spełniają definicję materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zastosowanie w odniesieniu do nich znajduje dyrektywa 93/15/EWG.

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyroby spełniają definicję kotłów grzewczych, zastosowanie w odniesieniu do nich znajduje dyrektywa 92/42/EWG.

 

Dyrektywy

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy Państwa wyroby spełniają definicję wyrobu używanego do diagnozy in vitro (IVD) z art. 1 ust.ust. 2a) do c) dyrektywy 98/79/WE. Po drugie, należy sprawdzić, czy nie znajduje zastosowania żadna z klauzul wyłączających z art. 1, ust.ust. 3 do 5. Jeżeli wszystkie te warunki są spełnione, dyrektywa 98/79/WE ma zastosowanie.

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyrób należy do sektora związanego z dźwigami, obowiązuje podana niżej dyrektywa.

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyrób można zaliczyć do sektora sprzętu niskonapięciowego, zastosowanie znajduje dyrektywa 2006/95/WE.

Ponadto w odniesieniu do konkretnych wyrobów zastosowanie mogą mieć inne dyrektywy.

 

Dyrektywy

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy Państwa wyroby należą do sektora maszyn. Jeśli ten warunek jest spełniony, dyrektywa w sprawie maszyn (2006/42/WE) ma zastosowanie:

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa produkt spełnia definicję „przyrządów pomiarowych”, zastosowanie znajduje dyrektywa 2004/22/WE.

 

Dyrektywy

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy Państwa wyroby spełniają definicję wyrobu medycznego zgodnie z art. 1 ust. 2a) dyrektywy 93/42/EWG. Po drugie, trzeba wykluczyć ewentualność, że Państwa wyroby spełniają definicję wyrobu medycznego aktywnego osadzania (dyrektywa 90/385/EWG) lub wyrobu używanego do diagnozy in vitro (dyrektywa 98/79/WE). I wreszcie należy sprawdzić, czy nie znajdują zastosowania żadne inne wyłączenia, o których mowa w art. 1 dyrektywy 93/42/EWG. Jeżeli wszystkie te warunki są spełnione, dyrektywa 93/42/EWG ma zastosowanie.

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyroby spełniają definicję sprzętu budowlanego i ogrodniczego, mogą podlegać dyrektywie 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do środowiska.

Ponadto w odniesieniu do konkretnych wyrobów zastosowanie mogą mieć inne dyrektywy.

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyrób spełnia definicję „wag nieautomatycznych”, zastosowanie znajduje dyrektywa 2009/23/WE.

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyroby spełniają definicję środków ochrony indywidualnej (ŚOI), zastosowanie znajduje dyrektywa w sprawie wyposażenia ochrony osobistej 89/686/EWG.

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyrób można zaliczyć do sektora urządzeń ciśnieniowych, zastosowanie znajduje dyrektywa 97/23/WE.

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyroby spełniają definicję wyrobów pirotechnicznych, mogą podlegać dyrektywie 2007/23/WE w sprawie wyrobów pirotechnicznych.

Ponadto w odniesieniu do konkretnych wyrobów zastosowanie mogą mieć inne dyrektywy.

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyroby należą do sektora urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, zasadniczo zastosowanie znajduje dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności.

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyrób można zaliczyć do sektora rekreacyjnych jednostek pływających, zastosowanie znajduje dyrektywa 94/25/WE.

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyroby należą do sektora zabawek, obowiązuje następująca dyrektywa 2009/48/WE:

 

Dyrektywy

Jeżeli Państwa wyrób można zaliczyć do sektora prostych zbiorników ciśnieniowych, zastosowanie znajduje dyrektywa 2009/105/WE.

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego