This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigacijski put

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Dodatni alati

Direktive

 

Direktive

Kao prvo, morate provjeriti primjenjuje li se na vaše proizvode definicija aktivnih medicinskih proizvoda za ugradnju u skladu s člankom 1. stavkom 2. točkama a) do c) Direktive 90/385/EEZ gdje je definiran pojam „aktivan medicinski proizvod”. Za definiciju „proizvoda za ugradnju” vidi Prilog IX. odjeljak I.1.2 Direktive 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima. Kao drugo, morate provjeriti primjenjuju li se klauzule o isključenju iz članka 1. stavaka 3. do 6. Ako su ispunjeni svi ti uvjeti, Direktiva 90/385/EEZ se primjenjuje.

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada sektoru aparata na plinovita goriva, na njega se možda primjenjuje Direktiva 2009/142/EZ (kodificirana verzija) o aparatima na plinovita goriva (GAD).

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada sektoru žičara za prijevoz osoba, primjenjuje se Direktiva 2009/9/EZ.

 

Direktive

Ako vaši proizvodi pripadaju sektoru proizvoda koji koriste energiju, možda se na njih primjenjuje Direktiva 2009/125/EZ o ekološkom dizajnu proizvoda koji koriste energiju (Direktiva o ekološkom dizajnu):

Mogu se primjenjivati još neke direktive ovisno o određenim proizvodima.

 

Direktive

Direktiva 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti primjenjuje se na niz opreme, uključujući električne i elektroničke uređaje, sustave i instalacije.

Mogu se primjenjivati još neke direktive ovisno o određenim proizvodima.

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada sektoru „Opreme i zaštitnih sustava namijenjenih za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (ATEX)”; primjenjuje se sljedeća Direktiva:

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada skupini proizvoda eksploziva za gospodarsku uporabu, primjenjuje se Direktiva 93/15/EEZ.

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada skupini proizvoda toplovodnih kotlova, primjenjuje se Direktiva 92/42/EEZ. 

 

Direktive

Kao prvo, morate provjeriti primjenjuje li se na vaše proizvode definicija in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda (IVD) u skladu s člankom 1. stavcima 2. točkama a), b) i c) Direktive 98/79/EZ. Kao drugo, morate provjeriti primjenjuju li se klauzule o isključenju iz članka 1. stavaka 3. do 5. Ako su ispunjeni svi ti uvjeti, Direktiva 98/79/EZ se primjenjuje.

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada sektoru dizala, primjenjuje se sljedeća Direktiva:

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada sektoru niskonaponskih uređaja, primjenjuje se Direktiva 2006/95/EZ.

Mogu se primjenjivati još neke direktive ovisno o određenim proizvodima.

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada sektoru strojeva, primjenjuje se Direktiva 2006/42/EZ o strojevima:

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada sektoru mjernih instrumenata, primjenjuje se Direktiva 2004/22/EZ.

 

Direktive

Kao prvo, morate provjeriti primjenjuje li se na vaše proizvode definicija medicinskih proizvoda u skladu s člankom 1. stavkom 2. točkom a) Direktive 93/42/EZ. Kao drugo, morate isključiti mogućnost da se na vaš proizvod primjenjuje definicija aktivnih medicinskih proizvoda za ugradnju (Direktiva 90/385/EEZ) ili "in vitro" dijagnostičkih medicinskih proizvoda (Direktiva 98/79/EZ). I konačno, morate provjeriti primjenjuje li se neka klauzula o isključenju iz prvog članka Direktive 93/42/EEZ. Ako su ispunjeni svi ti uvjeti, Direktiva 93/42/EEZ se primjenjuje.

 

Direktive

Ako vaši proizvodi pripadaju sektoru građevinske ili vrtlarske opreme, možda se na njih primjenjuje Direktiva 2000/14/EZ o emisiji buke u okoliš.

Mogu se primjenjivati još neke direktive ovisno o određenim proizvodima.

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada sektoru neautomatskih vaga, primjenjuje se Direktiva 2009/23/EZ.

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada sektoru osobne zaštitne opreme, primjenjuje se Direktiva 89/686/EEZ o osobnoj zaštitnoj opremi.

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada sektoru tlačne opreme, primjenjuje se Direktiva 97/23/EZ.

 

Direktive

Ako vaši proizvodi pripadaju sektoru pirotehničkih sredstava, možda se na njih primjenjuje Direktiva 2007/23/EZ o pirotehničkim sredstvima.

Mogu se primjenjivati još neke direktive ovisno o pojedinim proizvodima.

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada sektoru radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme, općenito se primjenjuje Direktiva 1999/5/EZ o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi.

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada sektoru rekreacijskih plovila, primjenjuje se Direktiva 94/25/EZ.

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada sektoru igračaka, primjenjuje se Direktiva 2009/48/EZ.

 

Direktive

Ako vaš proizvod pripada sektoru jednostavnih tlačnih posuda, primjenjuje se Direktiva 2009/105/EZ.

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend