Veebisait on arhiveeritud (02/02/2015)
02/02/2015

Navigatsioonitee

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Lisatööriistad

Direktiivid

 

Direktiivid

Esiteks peate kontrollima, kas teie toode/tooted on käsitletav(ad) aktiivse(te) siirdatava(te) meditsiiniseadme(te)na, mille määratluse leiate direktiivi 90/385/EMÜ artikli 1 lõike 2 punktidest a–c, kus on määratletud ka terminit „aktiivne meditsiiniseade“. Siirdatava meditsiiniseadme määratluse leiate direktiivi 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta IX lisa jaost I.1.2. Teiseks peate veenduma, et teie tootele/toodetele ei kohaldu ükski artikli 1 lõigete 3–6 välistamisklauslitest. Kui kõik need tingimused on täidetud, kohaldub direktiiv 90/385/EMÜ.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) küttegaasiseadmete sektorisse kuuluva(te)na, võib sellele/neile kohalduda küttegaasiseadmete direktiiv (GAD) 2009/142/EÜ (kodifitseeritud versioon).

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) reisijateveoks ette nähtud köisteede sektorisse kuuluva(te)na, kohaldub direktiiv 2009/9/EÜ.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) energiamõjuga toodete sektorisse kuuluva(te)na, võib sellele/neile kohalduda energiamõjuga toodete ökodisaini direktiiv 2009/125/EÜ (ökodisaini direktiiv).

Konkreetsetest toodetest sõltuvalt võivad lisaks kohalduda ka teised direktiivid.

 

Direktiivid

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ kohaldub paljudele seadmetele, mille hulka kuuluvad ka elektrilised ja elektroonilised seadmed, süsteemid ja paigaldised.

Konkreetsetest toodetest sõltuvalt võivad lisaks kohalduda ka teised direktiivid.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks mõeldud seadmete (ATEX) sektorisse kuuluva(te)na, kohaldub järgmine direktiiv.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) tsiviilotstarbeliste lõhkematerjalide tooterühma kuuluva(te)na, kohaldub direktiiv 93/15/EMÜ.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) kuumaveekatelde tooterühma kuuluva(te)na, kohaldub direktiiv 92/42/EMÜ.

 

Direktiivid

Esiteks peate kontrollima, kas teie toode/tooted on käsitletav(ad) in vitro diagnostilis(t)e meditsiiniseadme(te)na (IVD), mille määratluse leiate direktiivi 98/79/EÜ artikli 1 lõigetest 2a, 2b ja 2c. Teiseks peate kontrollima, et teie tootele/toodetele ei kohaldu ükski artikli 1 lõigete 3–5 välistamisklauslitest. Kui kõik need tingimused on täidetud, kohaldub direktiiv 98/79/EÜ.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) liftide sektorisse kuuluva(te)na, kohaldub järgmine direktiiv.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) madalpingeseadmete sektorisse kuuluva(te)na, kohaldub direktiiv 2006/95/EÜ.

Konkreetsetest toodetest sõltuvalt võivad lisaks kohalduda ka teised direktiivid.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) masinaehitussektorisse kuuluva(te)na, kohaldub sellele/neile masinaid käsitlev direktiiv 2006/42/EÜ:

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) mõõtevahendite sektorisse kuuluva(te)na, kohaldub direktiiv 2004/22/EÜ.

 

Direktiivid

Esiteks peate kontrollima, kas teie toode/tooted on käsitatav(ad) meditsiiniseadme(te)na, mille määratluse leiate direktiivi 93/42/EMÜ artikli 1 lõikest 2a. Teiseks peate veenduma, et teie toode (või tooted) ei ole käsitatav(ad) aktiivse(te) siirdatava(te) meditsiiniseadme(te)na (direktiivi 90/385/EMÜ kohaselt) või in vitro diagnostilis(t)e meditsiiniseadme(te)na (direktiivi 98/79/EÜ kohaselt). Seejärel peate veenduma, et teie too(de)tele ei kohaldu ükski direktiivi 93/42/EMÜ artikli 1 välistamisklauslitest. Kui kõik need tingimused on täidetud, kohaldub direktiiv 93/42/EMÜ.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) ehitus- või aiandusseadme(te)na, võib sellele/neile kohalduda välitingimustes kasutatavate seadmete müra direktiiv 2000/14/EÜ.

Konkreetsetest toodetest sõltuvalt võivad lisaks kohalduda ka teised direktiivid.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) mitteautomaatkaalude sektorisse kuuluva(te)na, kohaldub direktiiv 2009/23/EÜ.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) isikukaitsevahendite sektorisse kuuluva(te)na, kohaldub direktiiv 89/686/EMÜ.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) surveseadmete sektorisse kuuluva(te)na, kohaldub direktiiv 97/23/EÜ.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) pürotehnika sektorisse kuuluva(te)na, võib sellele/neile kohalduda pürotehniliste toodete direktiiv 2007/23/EÜ.

Konkreetsetest toodetest sõltuvalt võivad lisaks kohalduda ka teised direktiivid.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete sektorisse kuuluva(te)na, kohaldub enamasti raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv 1999/5/EÜ.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) väikelaevade sektorisse kuuluva(te)na, kohaldub direktiiv 94/25/EÜ.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) mänguasjade sektorisse kuuluva(te)na, kohaldub direktiiv 2009/48/EÜ.

 

Direktiivid

Kui teie toode/tooted on käsitatav(ad) lihtsate surveanumate sektorisse kuuluva(te)na, kohaldub direktiiv 2009/105/EÜ.

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale