Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Οδηγίες

 

Οδηγίες

Αρχικά, πρέπει να εξακριβώσετε εάν το(α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον ορισμό του ενεργά εμφυτεύσιμου ιατρικού βοηθήματος σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2α) έως γ) της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ, όπου και καθορίζεται ο όρος «ενεργό ιατρικό βοήθημα». Για τον ορισμό των «εμφυτεύσιμων προϊόντων» δείτε το παράρτημα IX, τμήμα I.1.2 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Στη συνέχεια, πρέπει να ελέγξετε ότι δεν ισχύει κάποια από τις ρήτρες εξαίρεσης του άρθρου 1 παράγραφοι 3 έως 6. Εάν πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, εφαρμόζεται η οδηγία 90/385/ΕΟΚ.

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα των συσκευών αερίου, ενδέχεται να εφαρμόζεται η οδηγία 2009/142/ΕΚ (κωδικοποιημένη έκδοση) σχετικά με τις συσκευές αερίου (GAD).

 

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων εφαρμόζεται η οδηγία 2000/9/ΕΚ.

Οδηγίες

Περισσότερα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_el.htm.

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων, ενδέχεται να αποτελεί(-ούν) αντικείμενο της οδηγίας 2009/125/ΕΚ σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων (η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό):

Ενδέχεται να εφαρμόζονται και άλλες οδηγίες ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν.

Οδηγίες

Η οδηγία 2004/108/ΕΚ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα εφαρμόζεται σε μεγάλο εύρος εξοπλισμού που περιλαμβάνει ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις.

Ενδέχεται να εφαρμόζονται και άλλες οδηγίες ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν.

 

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα «Συσκευών και συστημάτων προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ATEX)», εφαρμόζεται η ακόλουθη οδηγία:

 

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στην ομάδα προϊόντων για εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης εφαρμόζεται η οδηγία 93/15/ΕΟΚ.

 

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στην ομάδα προϊόντων για λέβητες ζεστού νερού, εφαρμόζεται η οδηγία 92/42/ΕΟΚ.

 

Οδηγίες

Αρχικά, θα πρέπει να εξακριβώσετε εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον ορισμό του ιατροτεχνολογικού βοηθήματος (IVD) που χρησιμοποιείται στη διάγνωση in vitro όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφοι 2α), 2β) και 2γ) της οδηγίας 98/79/ΕΚ. Στη συνέχεια, πρέπει να ελέγξετε ότι δεν ισχύει καμία από τις ρήτρες εξαίρεσης του άρθρου 1 παράγραφοι 3 έως 5. Εάν πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, εφαρμόζεται η οδηγία 98/79/ΕΚ.

 

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα που σχετίζεται με τους ανελκυστήρες, εφαρμόζεται η ακόλουθη οδηγία.

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα ηλεκτρολογικού υλικού χαμηλής τάσης, εφαρμόζεται η οδηγία 2006/95/ΕΚ.

Ενδέχεται να εφαρμόζονται και άλλες οδηγίες ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν.

 

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα μηχανημάτων, εφαρμόζεται η οδηγία 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα.

 

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα των οργάνων μετρήσεων, εφαρμόζεται η οδηγία 2004/22/ΕΚ.

 

Οδηγίες

Αρχικά, θα πρέπει να εξακριβώσετε εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον ορισμό των ιατροτεχνολογικών προϊόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2α) της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποκλείσετε την περίπτωση το(-α) προϊόν(-τα) σας να εμπίπτει(-ουν) στο πλαίσιο του ορισμού του ενεργά εμφυτεύσιμου ιατρικού βοηθήματος (οδηγία 90/385/ΕΟΚ) ή του ιατροτεχνολογικού βοηθήματος που χρησιμοποιείται στη διάγνωση in vitro (οδηγία 98/79/EΚ). Τέλος, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν εφαρμόζεται καμία άλλη ρήτρα εξαίρεσης από τα όσα περιλαμβάνονται στο πρώτο άρθρο της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. Εάν πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, εφαρμόζεται η οδηγία 93/42/ΕΟΚ.

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα δομικών ή κηπευτικών εξοπλισμών, ενδέχεται να εντάσσεται(-ονται) στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 2000/14/EΚ για την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον.

Ενδέχεται να εφαρμόζονται και άλλες οδηγίες ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν.

 

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα των οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας, εφαρμόζεται η οδηγία 2009/23/ΕΚ.

 

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα των μέσων ατομικής προστασίας, εφαρμόζεται η οδηγία για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 89/686/ΕΟΚ.

 

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα εξοπλισμού υπό πίεση, εφαρμόζεται η οδηγία 97/23/ΕΚ.

 

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα ειδών πυροτεχνίας, ενδέχεται να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2007/23/EΚ για είδη πυροτεχνίας.

Ενδέχεται να εφαρμόζονται και άλλες οδηγίες ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν.

 

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα του ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, εφαρμόζεται γενικά η οδηγία 1999/5/EΚ σχετικά με τα ραδιοφωνικά και τηλεπικοινωνιακά τερματικά.

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα σκαφών αναψυχής, εφαρμόζεται η οδηγία 94/25/ΕΚ.

Οδηγίες

Περισσότερα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

 

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα των παιχνιδιών, εφαρμόζεται η οδηγία 2009/48/ΕΚ.

 

Οδηγίες

Εάν το(-α) προϊόν(-τα) σας εμπίπτει(-ουν) στον τομέα των απλών δοχείων πίεσης, εφαρμόζεται η οδηγία 2009/105/ΕΚ.

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο