Cesta

Další nástroje

Směrnice

 

Směrnice

Jako první krok je třeba ověřit, zda váš výrobek splňuje definici aktivního implantabilního zdravotnického prostředku v souladu s čl. 1, odst. 2, písm. a) až c) směrnice 90/385/EHS, kde je rovněž definován výraz „aktivní zdravotnický prostředek“. Definice „implantabilního prostředku“ je uvedena v části 1.1.2 přílohy IX směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Zadruhé je zapotřebí ověřit, že se na výrobek nevztahuje žádná z výjimek uvedených v čl. 1, odst. 3 až 6. Jsou-li tyto podmínky splněny, na výrobek se vztahuje směrnice 90/385/EHS.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek řadí do odvětví spotřebičů plynných paliv, může se na něj vztahovat směrnice 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv (kodifikované znění).

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek řadí do odvětví lanových drah pro dopravu osob, vztahuje se na něj směrnice 2000/9/ES.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek/výrobky řadí do odvětví výrobků spojených se spotřebou energie, může se na něj/ně vztahovat směrnice 2009/125/ES o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie (směrnice o ekodesignu):

V závislosti na specifičnosti výrobků se na tyto výrobky mohou vztahovat i další směrnice.

 

Směrnice

Směrnice 2004/108/ES týkající se elektromagnetické kompatibility se vztahuje na široké spektrum zařízení zahrnující elektrické a elektronické spotřebiče, systémy a instalace.

Other Směrnice may additionally apply depending on specific products.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví „zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu“, vztahuje se na něj/ně následující směrnice:

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do skupiny výbušnin pro civilní použití, vztahuje se na něj/ně směrnice 93/15/EHS.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do skupiny teplovodních kotlů, vztahuje se na něj/ně směrnice 92/42/EHS.

 

Směrnice

Jako první krok je třeba ověřit, zda váš výrobek splňuje definici diagnostického zdravotnického prostředku in vitro v souladu s čl. 1, odst. 2a), 2b) a 2c) směrnice 98/79/ES. Zadruhé je zapotřebí ověřit, že se na výrobek nevztahuje žádná z výjimek uvedených v čl. 1, odst. 3 až 5. Jsou-li tyto podmínky splněny, na výrobek se vztahuje směrnice 98/79/ES.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví výtahů, vztahuje se na něj/ně následující směrnice.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví elektrických zařízení nízkého napětí, vztahuje se na něj/ně směrnice 2006/95/ES.

V závislosti na specifičnosti výrobků se na tyto výrobky mohou vztahovat i další směrnice.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek/výrobky řadí do odvětví strojních zařízení, vztahuje se na něj/ně směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních:

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví měřicích přístrojů, vztahuje se na něj (ně) směrnice 2004/22/ES.

 

Směrnice

Jako první krok je třeba ověřit, zda váš výrobek splňuje definici zdravotnického prostředku v souladu s čl. 1, odst. 2a) směrnice 93/42/EHS. Zadruhé je třeba vyloučit, že váš výrobek splňuje definici aktivního implantabilního zdravotnického prostředku (dle směrnice 90/385/EHS) nebo diagnostického zdravotnického prostředku in vitro (dle směrnice 98/79/ES). Za poslední je třeba ověřit, že se na výrobek nevztahuje žádná z výjimek uvedených v čl. 1 směrnice 93/42/EHS. Jsou-li tyto podmínky splněny, na výrobek se vztahuje směrnice 93/42/EHS.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do sektoru zařízení pro stavebnictví či zahradnictví, může se na něj/ně vztahovat směrnice 2000/14/ES o emisích hluku do okolního prostředí.

V závislosti na specifičnosti výrobků se na tyto výrobky mohou vztahovat i další směrnice.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví vah s neautomatickou činností, vztahuje se na něj/ně směrnice 2009/23/ES.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví osobních ochranných prostředků (OOP), vztahuje se na ně/něj směrnice 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví tlakových zařízení, vztahuje se na ně/něj směrnice 97/23/ES.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví pyrotechniky, může se na něj/ně vztahovat směrnice 2007/23/ES o pyrotechnických výrobcích.

V závislosti na specifičnosti výrobků se na tyto výrobky mohou vztahovat i další směrnice.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení, vztahuje se na něj/ně směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví rekreačních plavidel, vztahuje se na něj/ně směrnice 94/25/ES.

Směrnice

Více informací najdete na http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví hraček, vztahuje se na něj/ně následující směrnice (2009/48/ES).

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví jednoduchých tlakových nádob, vztahuje se na něj/ně směrnice 2009/105/ES.

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům