Tato stránka byla uložena do archívu dne 02/02/2015
02/02/2015

Cesta

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Další nástroje

Směrnice

 

Směrnice

Jako první krok je třeba ověřit, zda váš výrobek splňuje definici aktivního implantabilního zdravotnického prostředku v souladu s čl. 1, odst. 2, písm. a) až c) směrnice 90/385/EHS, kde je rovněž definován výraz „aktivní zdravotnický prostředek“. Definice „implantabilního prostředku“ je uvedena v části 1.1.2 přílohy IX směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Zadruhé je zapotřebí ověřit, že se na výrobek nevztahuje žádná z výjimek uvedených v čl. 1, odst. 3 až 6. Jsou-li tyto podmínky splněny, na výrobek se vztahuje směrnice 90/385/EHS.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek řadí do odvětví spotřebičů plynných paliv, může se na něj vztahovat směrnice 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv (kodifikované znění).

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek řadí do odvětví lanových drah pro dopravu osob, vztahuje se na něj směrnice 2000/9/ES.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek/výrobky řadí do odvětví výrobků spojených se spotřebou energie, může se na něj/ně vztahovat směrnice 2009/125/ES o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie (směrnice o ekodesignu):

V závislosti na specifičnosti výrobků se na tyto výrobky mohou vztahovat i další směrnice.

 

Směrnice

Směrnice 2004/108/ES týkající se elektromagnetické kompatibility se vztahuje na široké spektrum zařízení zahrnující elektrické a elektronické spotřebiče, systémy a instalace.

Other Směrnice may additionally apply depending on specific products.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví „zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu“, vztahuje se na něj/ně následující směrnice:

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do skupiny výbušnin pro civilní použití, vztahuje se na něj/ně směrnice 93/15/EHS.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do skupiny teplovodních kotlů, vztahuje se na něj/ně směrnice 92/42/EHS.

 

Směrnice

Jako první krok je třeba ověřit, zda váš výrobek splňuje definici diagnostického zdravotnického prostředku in vitro v souladu s čl. 1, odst. 2a), 2b) a 2c) směrnice 98/79/ES. Zadruhé je zapotřebí ověřit, že se na výrobek nevztahuje žádná z výjimek uvedených v čl. 1, odst. 3 až 5. Jsou-li tyto podmínky splněny, na výrobek se vztahuje směrnice 98/79/ES.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví výtahů, vztahuje se na něj/ně následující směrnice.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví elektrických zařízení nízkého napětí, vztahuje se na něj/ně směrnice 2006/95/ES.

V závislosti na specifičnosti výrobků se na tyto výrobky mohou vztahovat i další směrnice.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek/výrobky řadí do odvětví strojních zařízení, vztahuje se na něj/ně směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních:

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví měřicích přístrojů, vztahuje se na něj (ně) směrnice 2004/22/ES.

 

Směrnice

Jako první krok je třeba ověřit, zda váš výrobek splňuje definici zdravotnického prostředku v souladu s čl. 1, odst. 2a) směrnice 93/42/EHS. Zadruhé je třeba vyloučit, že váš výrobek splňuje definici aktivního implantabilního zdravotnického prostředku (dle směrnice 90/385/EHS) nebo diagnostického zdravotnického prostředku in vitro (dle směrnice 98/79/ES). Za poslední je třeba ověřit, že se na výrobek nevztahuje žádná z výjimek uvedených v čl. 1 směrnice 93/42/EHS. Jsou-li tyto podmínky splněny, na výrobek se vztahuje směrnice 93/42/EHS.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do sektoru zařízení pro stavebnictví či zahradnictví, může se na něj/ně vztahovat směrnice 2000/14/ES o emisích hluku do okolního prostředí.

V závislosti na specifičnosti výrobků se na tyto výrobky mohou vztahovat i další směrnice.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví vah s neautomatickou činností, vztahuje se na něj/ně směrnice 2009/23/ES.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví osobních ochranných prostředků (OOP), vztahuje se na ně/něj směrnice 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví tlakových zařízení, vztahuje se na ně/něj směrnice 97/23/ES.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví pyrotechniky, může se na něj/ně vztahovat směrnice 2007/23/ES o pyrotechnických výrobcích.

V závislosti na specifičnosti výrobků se na tyto výrobky mohou vztahovat i další směrnice.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení, vztahuje se na něj/ně směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví rekreačních plavidel, vztahuje se na něj/ně směrnice 94/25/ES.

Směrnice

Více informací najdete na http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví hraček, vztahuje se na něj/ně následující směrnice (2009/48/ES).

 

Směrnice

Pokud se váš výrobek či výrobky řadí do odvětví jednoduchých tlakových nádob, vztahuje se na něj/ně směrnice 2009/105/ES.

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům