Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Допълнителни инструменти

Директиви

 

Директиви

Първо трябва да проверите дали продуктът или съответно продуктите ви отговаря/т на дефиницията за активно имплантируемо медицинско изделие в съответствие с член 1, параграф 2, букви от а) до в) на Директива 90/385/ЕИО, където е дефиниран и термина „активно медицинско изделие“. За дефиниция на термина „имплантируемо изделие“ вижте приложение IX, раздел I.1.2 към Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия. След това трябва да се уверите, че не е приложима никоя от клаузите за изключване от член 1, параграфи от 3 до 6. Ако са изпълнени всички посочени условия, се прилага Директива 90/385/ЕИО.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с газовите уреди, може да се приложи Директива 2009/142/ЕО (кодифицирана версия) относно уреди, използващи газообразни горива (газови уреди).

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с въжените линии за превоз на хора, се прилага Директива 2000/9/ЕО.

Директиви

Моля, вижте нашата страница за строителството.

 

Директиви

Ако продуктът(-ите) ви попада(-т) в сектора на енергопотребяващите продукти, за него (тях) се прилага Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (Директива за еко дизайна):

В зависимост от специфичните продукти може да се прилагат допълнително и други директиви.

 

Директиви

Директива 2004/108/ЕО относно електромагнитната съвместимост (EMC) се прилага за широк набор от оборудване, което обхваща електрически и електронни апарати, системи и инсталации.

В зависимост от специфичните продукти може да се прилагат допълнително и други директиви.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора „Оборудване и защитни системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ATEX)“, се прилага следната директива:

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с взривните вещества с гражданско предназначение, се прилага Директива 93/15/ЕИО.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с котлите за гореща вода, се прилага Директива 92/42/ЕИО.

 

Директиви

Първо трябва да проверите дали продуктът или съответно продуктите ви отговаря/т на дефиницията за медицинско изделие за диагностика in vitro (IVD) в съответствие с член 1, параграф 2, букви а), б) и в) на Директива 98/79/ЕО. След това трябва да се уверите, че не е приложима никоя от клаузите за изключване от член 1, параграфи от 3 до 5. Ако са изпълнени всички посочени условия, се прилага Директива 98/79/ЕО.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с асансьорите, се прилага директивата по-долу.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с съоръженията, работещи в определени граници на напрежението, по-нататък наречени нисковолтови съоръжения се прилага Директива 2006/95/ЕО.

В зависимост от специфичните продукти може да се прилагат допълнително и други директиви.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с машините, се прилага Директива 2006/42/ЕО относно машините:

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан със средствата за измерване, се прилага Директива 2004/22/ЕО.

 

Директиви

Първо трябва да проверите дали продуктът или съответно продуктите ви отговаря/т на дефиницията за медицинско изделие в съответствие с член 1, параграф 2, буква а) от Директива 93/42/ЕИО. След това трябва да изключите случаите, когато той/те отговаря/т на дефиницията за активно имплантируемо медицинско изделие (Директива 90/385/ЕИО) или медицинско изделие за диагностика in vitro (Директива 98/79/ЕО). Накрая трябва да се уверите, че не се прилага никоя от клаузите за изключване, съдържащи се в първия член на Директива 93/42/ЕИО. Ако са изпълнени всички посочени условия, се прилага Директива 93/42/ЕИО.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан със съоръженията и техническите средства за градинарство, той може да попада в обхвата на Директива 2000/14/ЕО относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите.

В зависимост от специфичните продукти може да се прилагат допълнително и други директиви.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с везните с неавтоматично действие, се прилага Директива 2009/23/ЕО.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с личните предпазни средства, се прилага Директива 89/686/ЕО относно личните предпазни средства (ЛПС).

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан със съоръженията под налягане, се прилага Директива 97/23/ЕО.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с пиротехниката, той може да попада в обхвата на Директива 2007/23/ЕО относно пиротехническите изделия.

В зависимост от специфичните продукти може да се прилагат допълнително и други директиви.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства принципно се прилага Директива 1999/5/ЕО относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с плавателните съдове за отдих, се прилага Директива 94/25/ЕО.

Директиви

Моля, вижте нашата страница за http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

 

Директиви

Ако продуктът(ите) ви попада(ат) в сектора, свързан с играчките, се прилага Директива (2009/48/ЕО).

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с обикновените съдове под налягане, се прилага Директива 2009/105/ЕО.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел