Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Директиви

 

Директиви

Първо трябва да проверите дали продуктът или съответно продуктите ви отговаря/т на дефиницията за активно имплантируемо медицинско изделие в съответствие с член 1, параграф 2, букви от а) до в) на Директива 90/385/ЕИО, където е дефиниран и термина „активно медицинско изделие“. За дефиниция на термина „имплантируемо изделие“ вижте приложение IX, раздел I.1.2 към Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия. След това трябва да се уверите, че не е приложима никоя от клаузите за изключване от член 1, параграфи от 3 до 6. Ако са изпълнени всички посочени условия, се прилага Директива 90/385/ЕИО.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с газовите уреди, може да се приложи Директива 2009/142/ЕО (кодифицирана версия) относно уреди, използващи газообразни горива (газови уреди).

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с въжените линии за превоз на хора, се прилага Директива 2000/9/ЕО.

Директиви

Моля, вижте нашата страница за строителството.

 

Директиви

Ако продуктът(-ите) ви попада(-т) в сектора на енергопотребяващите продукти, за него (тях) се прилага Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (Директива за еко дизайна):

В зависимост от специфичните продукти може да се прилагат допълнително и други директиви.

 

Директиви

Директива 2004/108/ЕО относно електромагнитната съвместимост (EMC) се прилага за широк набор от оборудване, което обхваща електрически и електронни апарати, системи и инсталации.

В зависимост от специфичните продукти може да се прилагат допълнително и други директиви.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора „Оборудване и защитни системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ATEX)“, се прилага следната директива:

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с взривните вещества с гражданско предназначение, се прилага Директива 93/15/ЕИО.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с котлите за гореща вода, се прилага Директива 92/42/ЕИО.

 

Директиви

Първо трябва да проверите дали продуктът или съответно продуктите ви отговаря/т на дефиницията за медицинско изделие за диагностика in vitro (IVD) в съответствие с член 1, параграф 2, букви а), б) и в) на Директива 98/79/ЕО. След това трябва да се уверите, че не е приложима никоя от клаузите за изключване от член 1, параграфи от 3 до 5. Ако са изпълнени всички посочени условия, се прилага Директива 98/79/ЕО.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с асансьорите, се прилага директивата по-долу.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с съоръженията, работещи в определени граници на напрежението, по-нататък наречени нисковолтови съоръжения се прилага Директива 2006/95/ЕО.

В зависимост от специфичните продукти може да се прилагат допълнително и други директиви.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с машините, се прилага Директива 2006/42/ЕО относно машините:

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан със средствата за измерване, се прилага Директива 2004/22/ЕО.

 

Директиви

Първо трябва да проверите дали продуктът или съответно продуктите ви отговаря/т на дефиницията за медицинско изделие в съответствие с член 1, параграф 2, буква а) от Директива 93/42/ЕИО. След това трябва да изключите случаите, когато той/те отговаря/т на дефиницията за активно имплантируемо медицинско изделие (Директива 90/385/ЕИО) или медицинско изделие за диагностика in vitro (Директива 98/79/ЕО). Накрая трябва да се уверите, че не се прилага никоя от клаузите за изключване, съдържащи се в първия член на Директива 93/42/ЕИО. Ако са изпълнени всички посочени условия, се прилага Директива 93/42/ЕИО.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан със съоръженията и техническите средства за градинарство, той може да попада в обхвата на Директива 2000/14/ЕО относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите.

В зависимост от специфичните продукти може да се прилагат допълнително и други директиви.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с везните с неавтоматично действие, се прилага Директива 2009/23/ЕО.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с личните предпазни средства, се прилага Директива 89/686/ЕО относно личните предпазни средства (ЛПС).

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан със съоръженията под налягане, се прилага Директива 97/23/ЕО.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с пиротехниката, той може да попада в обхвата на Директива 2007/23/ЕО относно пиротехническите изделия.

В зависимост от специфичните продукти може да се прилагат допълнително и други директиви.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства принципно се прилага Директива 1999/5/ЕО относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване.

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с плавателните съдове за отдих, се прилага Директива 94/25/ЕО.

Директиви

Моля, вижте нашата страница за http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

 

Директиви

Ако продуктът(ите) ви попада(ат) в сектора, свързан с играчките, се прилага Директива (2009/48/ЕО).

 

Директиви

Ако продуктът или съответно продуктите ви попада/т в сектора, свързан с обикновените съдове под налягане, се прилага Директива 2009/105/ЕО.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел