Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Citi rīki

Pārbaudiet atbilstību

Pārbaudiet atbilstību

Pilnvarotā iestāde parasti pārbauda ražotāja kvalitātes pārvaldību un medicīnas ierīces dizainu, kā arī tās atbilstību pamatprasībām. Ražotājs var arī izvēlēties citu atbilstības novērtēšanas ceļu. Tādā gadījumā pilnvarotā iestāde pārbauda ražojuma veida atbilstību pamatprasībām un gatavo izstrādājumu atbilstību veidam. Abos gadījumos izvērtējumam no medicīnas viedokļa ir jābūt iekļautam dokumentos, ko ražotājs iesniedz novērtēšanai pilnvarotajā iestādē, un pilnvarotā iestāde izsniedz (a) sertifikātu(s), kas norāda, atsaucoties uz kādu no AIMID pielikumiem 2 līdz 4, kas ticis pārbaudīts.

Ražotājam ir jāizstrādā atbilstības deklarācija (AD), lai deklarētu savu atbildību par atbilstību attiecīgajai direktīvai. Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, ražojuma pamatīpašības, ja piemērojams, pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku organizācijas vārdā.

Pārbaudiet atbilstību

Direktīvas 8. pantā ir izklāstīts process, pēc kura tiek apliecināts, vai iekārta ievēro prasības un to var laist tirgū. Sērijveidā izstrādātām iekārtām šis process sastāv no divām fāzēm:

 • Pirmkārt, pilnvarotā iestāde veic EK tipa pārbaudi, kas ir detalizēti izskaidrota direktīvas II pielikuma 1. punktā.
 • Otrkārt, pilnvarotas iestādes uzraudzībā ražotājam ir vai nu jāizpilda viena no trijām EK tipa atbilstības deklarāciju procedūrām, vai jāizvēlas EK pārbaudes procedūra. Informācija par šīm procedūrām ir atrodama direktīvas II pielikuma punktos 2-5.

Ja iekārtu ražo vienā eksemplārā vai mazos daudzumos, ražotājs var izvēlēties EK verifikāciju vienam eksemplāram, kas ir aprakstīta II pielikuma 6. punktā.

Pēc ražošanas kontroles atbilstības novērtēšanas beigām ražotājam ir jāizstrādā un jāparaksta EK atbilstības deklarācija.

Pārbaudiet atbilstību

Direktīva par trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai detalizēti nosaka prasības drošības elementiem un piedāvā dažādus ražojuma atbilstības novērtēšanas veidus, lai ražotājs varētu uzlikt CE marķējumu.

Direktīvas noteiktā vadlīnija nošķir ražojuma dizaina novērtēšanu un pašas ražošanas novērtēšanu. Ražojuma dizainu var novērtēt ar EK tipa pārbaudi, pilnīgu kvalitātes nodrošināšanu un vienības verifikāciju. Ražošanas procesu var novērtēt ar ražošanas kvalitātes nodrošināšanu, ražojuma verifikāciju, pilnīgu kvalitātes nodrošināšanu vai vienības verifikāciju. Informācija par dažādajām atbilstības novērtēšanas procedūrām saistībā ar drošības elementiem ir izklāstīta direktīvas V pielikumā. Pēc tam ražotājam ir jāsastāda un jāparaksta EK atbilstības deklarācija.

Pārbaudiet atbilstību

Lūdzam ieskatīties http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_lv.htm.

Pārbaudiet atbilstību

Īstenošanas pasākumi nosaka atbilstības novērtēšanas procedūras, kuras ražotājs var izvēlēties. Principā īstenošanas pasākumi atstāj ražotājam izvēles iespēju starp iekšēju dizaina kontroli un saskaņoto standartu vadības sistēmu. Vadības sistēmai ir jāatbilst ar ražojumu saistītajām prasībām un jāiekļauj dizaina funkcija. Neatkarīgi no tā, vai tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ražotājam ir jāsastāda un jāparaksta EK atbilstības deklarācija.

Izņēmums ir ražojumi, kuriem ir piešķirts Eiropas ekomarķējums, jo tiek uzskatīts, ka tie atbilst piemērojamā īstenošanas pasākuma ekodizaina prasībām.

Īstenošanas pasākumi

Īstenošanas pasākumi ir obligātas prasības regulu veidā, kas stājas spēkā bez tālākas ieviešanas valsts tiesību aktos.

Pēc apspriešanās ar dalībvalstīm, tirgus ieinteresētajām personām un citām ieinteresētajām pusēm, Eiropas Komisija atlasa ražojumu grupas tā sauktajā darba plānā. Reizi trijos gados darba plānam tiek atlasītas jaunas ražojumu grupas. Eiropas Komisijas uzdotie sagatavošanas pētījumi katrai ražojumu grupai apkopo konkrētus datus, kas kalpo par pamatinformāciju piemērotu minimālo prasību izstrādei.

Pamatojoties uz sagatavošanas pētījumiem, Eiropas Komisija izstrādā prasības atlasīto ražojumu vai ražojumu grupu ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Ekodizaina direktīva nosaka ražotāju pašregulāciju prioritāti kā alternatīvu regulām, ciktāl tās ievēro direktīvā izklāstītos kritērijus.

Līdz šim ir publicēti šādi īstenošanas pasākumi:

1. Regulation No 1275/2008 ekodizaina prasības attiecībā uz elektrisko, elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu gatavības un izslēgtā režīmā
2. Regulation No 278/2009 ekodizaina prasības par ārējo barošanas avotu patērēto jaudu bezslodzes režīmā un vidējo aktīvo efektivitāti (grozot 1275/2008)
3. Regulation No 244/2009 ekodizaina prasības attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamām kliedētās gaismas lampām (grozīts ar 859/2009)
4. Regulation (EC) No 859/2009pdfmājsaimniecībā izmantojamo kliedētas gaismas lampu radītais ultravioletais starojums (grozot 244/2009)
5. Regulation No 245/2009 ekodizaina prasības par luminiscences lampām bez iebūvētās droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijā izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/55/EK atcelšanu
6. Regulation No 107/2009 ekodizaina prasības vienkāršajām televizora papildierīcēm
7. Regulation (EC) No 640/2009 ekodizaina prasības elektromotoriem
8. Regulation (EC) No 641/2009 ekodizaina prasības autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem (dokuments attiecas uz EEZ)
9. Regulation (EC) No 642/2009 ekodizaina prasības televizoriem
10. Regulation (EC) No 643/2009 ekodizaina prasības mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām

Pārbaudiet atbilstību

Atbilstības novērtēšanas process aparātam, uz kuru attiecas šī direktīva, sastāv no iekšējas ražošanas kontroles procedūras, kuru veic ražotājs. Tajā ir ietverta pārbaude, kura nosaka, vai iekārtas atbilst I pielikumā izklāstītajām elektromagnētiskās savietojamības prasībām, un vai attiecīgie Eiropas saskaņotie standarti ir tikuši pareizi piemēroti.

Šīs divas procedūras ir detalizēti izskaidrotas direktīvas II un III pielikumā.

Ražotājs izstrādā un paraksta EK atbilstības deklarāciju.

Kad izvēlētais atbilstības novērtēšanas process ir pabeigts, ražotājs var iekārtām uzlikt CE marķējumu. Tas jāveic saskaņā ar instrukcijām, kas ir izklāstītas direktīvas V pielikumā.

Pārbaudiet atbilstību

Atbilstības novērtēšanas procedūras, kas ražotājiem ir jāizpilda pirms CE marķējuma uzlikšanas saviem ražojumiem, ir izklāstītas ATEX Direktīvas 94/9/EK II nodaļas 8. pantā. Atkarībā no konkrēto iekārtu vai aizsardzības sistēmas veida pastāv dažādas izpildāmās procedūras. Iekārtu grupas un kategorijas ir izskaidrotas direktīvas I pielikumā, un detalizēta informācija par dažādajām atbilstības novērtēšanas procedūrām ir izklāstīta pielikumos III līdz IX.
Piemēram, ja ir atšķirības, kas ir atkarīgas no konkrētās ražojumu grupas, kā izklāstīts I pielikumā, iekārtām, kurām nepieciešams ļoti augsts aizsardzības līmenis, direktīva prasa EK tipa pārbaudes procedūru apvienojumā ar ražošanas kvalitātes nodrošināšanu vai ražojuma verifikāciju. Iekšdedzes dzinēju vai elektroiekārtu gadījumā ražotājam vai ražotāja pilnvarotam pārstāvim papildus EK tipa pārbaudei būtu jānovērtē arī atbilstība tipam vai ražojuma kvalitātes nodrošināšana, kā aprakstīts pielikumos VI līdz VII.

Neskatoties uz to, vai tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ražotājam ir jāsastāda un jāparaksta EK atbilstības deklarācija.

Pārbaudiet atbilstību

Atbilstības novērtēšanas procedūras civilām vajadzībām paredzētām sprāgstvielām, kas ir jāizpilda pirms CE marķējuma uzlikšanas ražojumiem, ir izklāstītas direktīvas II pielikumā.

Ražotāji var izvēlēties vienu no divām procedūrām, lai novērtētu sprāgstvielu atbilstību direktīvā izklāstītajām saskaņotajām drošības prasībām.

Pirmā iespēja ir EK tipa pārbaude ("B" modulis, minēts direktīvas II pielikumā) apvienojumā ar vienu no četrām minētajām papildu procedūrām:

 • II pielikumā (2) minētā atbilstība modelim ("C" modulis)
 • II pielikumā (3) minētā ražošanas kvalitātes nodrošināšanas procedūra ("D" modulis)
 • II pielikumā (4) minētā ražojuma kvalitātes nodrošināšanas procedūra ("E" modulis)
 • II pielikumā (5) minētā ražojuma verificēšana ("F" modulis)

Otrā iespēja ir II pielikumā (6) minētā eksemplāra verifikācijas procedūra.

Pēc tam ražotājs sastāda un paraksta EK atbilstības deklarāciju.

Pārbaudiet atbilstību

Sērijveidā ražoto apkures katlu atbilstības novērtēšanas procedūras, kas jāizpilda pirms CE marķējuma uzlikšanas, ir izklāstītas direktīvas 7. pantā.

Procedūrā ietilpst divi posmi:

 • Apkures katla modeļa efektivitātes pārbaude saskaņā ar B moduli (kā aprakstīts direktīvas III pielikumā)
 • Deklarācijas par atbilstību apstiprinātajam tipam izpilde saskaņā ar C, D vai E moduli (kā aprakstīts direktīvas IV pielikumā)

Apkures katlu, kuros izmanto gāzveida kurināmo, atbilstības novērtēšanas procedūras ir tādas pašas, kā Gāzes Iekārtu Direktīvā (2009/142/EK), noteiktās, proti:

 • Pirmkārt, pilnvarotā iestāde veic EK tipa pārbaudi, kas ir detalizēti izskaidrota Direktīvas 2009/142/EK II pielikuma 1. punktā.
 • Otrkārt, ražotājam ir jāizpilda viena no trijām EK deklarācijām par atbilstību tipa procedūrām vai EK verifikācijas procedūra (detalizēta informācija par šīm procedūrām ir sniegta Direktīvas 2009/142/EK II pielikuma punktos 2-5)

Neskatoties uz to, vai tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ražotājam ir jāsastāda un jāparaksta EK atbilstības deklarācija.

Pārbaudiet atbilstību

Atbilstības novērtēšanas procedūru stingrība ir atkarīga no tā, kurā Direktīvas 98/79/EK II pielikuma sarakstā ietilpst medicīnas ierīce, ko lieto in vitro diagnostikā. Katram sarakstam ražotājs var izvēlēties kādu no divām vai trijām atbilstības novērtēšanas procedūrām. Katra atbilstības novērtēšanas procedūra ietver viena vai vairāku pielikumu piemērošanu no direktīvas pielikumiem III līdz VII.

Visām Direktīvas 98/79/EK II pielikuma A vai B sarakstā minētajām IV ierīcēm pilnvarotā iestāde pārbauda medicīnas ierīces dizainu un atbilstību pamatprasībām. Pilnvarotā iestāde parasti pārbauda arī ražotāja kvalitātes pārvaldību. II pielikuma A sarakstā minēto IV ierīču gadījumā pārbaude tiek papildināta ar "partijas izlaides verifikāciju". Alternatīvi, ja to prasa ražotājs, pilnvarotā iestāde pārbauda gatavā ražojuma atbilstību pārbaudītajam tipam. Pilnvarotā iestāde izsniedz sertifikātu, kurā, atsaucoties uz kādu no direktīvas pielikumiem III līdz VI, norādīts, kas ticis pārbaudīts.

Ja medicīnas ierīce, ko lieto in vitro diagnostikā, nav iekļauta nevienā no Direktīvas 98/79/EK II pielikumā minētajiem sarakstiem, pilnvarotās iestādes iesaistīšana nav nepieciešama, ja vien medicīnas ierīce nav paredzēta pašpārbaudei. Šajā gadījumā pilnvarotā iestāde pārbauda tikai medicīnas ierīces dizainu, ja vien ražotājs neprasa pilnīgu pārbaudi, kā minēts iepriekšējās rindkopās.

Neatkarīgi no tā, vai ir nepieciešams iesaistīt pilnvaroto iestādi, ražotājam ir jāizstrādā atbilstības deklarācija (AD), lai deklarētu savu atbildību par atbilstību attiecīgajai direktīvai. Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, ražojuma pamatīpašības, ja piemērojams, pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, ja piemērojams, kā arī paraksts ar juridisku spēku organizācijas vārdā.

Pārbaudiet atbilstību

Atbilstības novērtēšanas procedūras, kas lifta uzstādītājam vai liftos izmantojamo aizsargierīču ražotājam ir jāizpilda pirms CE marķējuma uzlikšanas, ir izklāstītas direktīvas II nodaļas 8. pantā.

Atbilstības novērtēšanas procedūra liftos izmantojamo aizsargierīču ražotājiem ietver dažādas iespējas.

A. Liftos izmantojamo aizsargierīču ražotājam:

 • a. jāiesniedz pilnvarotajai iestādei aizsargierīces modelis EK tipa pārbaudei saskaņā ar V pielikumu un produkcijas pārbaudei saskaņā ar XI pielikumu; vai
 • b. jāiesniedz aizsargierīces modelis EK tipa pārbaudei saskaņā ar V pielikumu un jāveic produkcijas pārbaude atbilstoši kvalitātes nodrošināšanas sistēmai saskaņā ar VIII pielikumu; vai
 • c. jārīkojas atbilstoši pilnai kvalitātes nodrošināšanas sistēmai saskaņā ar IX pielikumu.

B. 1. Lai novērtētu lifta projekta atbilstību, lifta uzstādītājs var izvēlēties vienu no šīm alternatīvajām procedūrām:

 • lifta vai lifta parauga projekts tiek iesniegts EK tipa pārbaudei, ko veic pilnvarotā iestāde;
 • lifta projekta atbilstību novērtē pats uzstādītājs, ievērojot atbilstību pilnai kvalitātes nodrošināšanas sistēmai, ko ir apstiprinājusi pilnvarotā iestāde;
 • pilnvarotā iestāde var veikt lifta projekta vienības pārbaudi.

Pilnas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas piemērošanas gadījumā, ja lifta projekts pilnībā neatbilst attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem, pilnvarotajai iestādei ir jāveic arī projekta pārbaude, lai novērtētu lifta atbilstību attiecībā uz tiem dizaina aspektiem, kas atšķiras no saskaņotajiem standartiem.

B.2. Lai pārbaudītu lifta uzstādīšanas (uzstādīšanas fāzes) atbilstību projektam, kura atbilstība tika novērtēta projekta fāzē, lifta uzstādītājs var izvēlēties vienu no šīm alternatīvajām procedūrām:

Liftu projektiem vai liftu paraugu projektiem, uz kuriem attiecas EK tipa pārbaudes sertifikāts vai kas ir projektēti, ievērojot atbilstību pilnai kvalitātes nodrošināšanas sistēmai, apvienojumā, ja nepieciešams, ar projekta pārbaudi:

 • pilnvarotā iestāde var veikt lifta uzstādīšanas galīgo pārbaudi;
 • lifta uzstādītājam pašam ir jāveic galīgā pārbaude un jātestē lifta uzstādīšana, ievērojot ražojuma kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, ko apstiprinājusi pilnvarotā iestāde;
 • lifta uzstādītājam pašam ir jāveic galīgā pārbaude un jātestē lifta uzstādīšana, ievērojot ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, ko apstiprinājusi pilnvarotā iestāde;
 • lifta uzstādītājam ir jāveic galīgā pārbaude un jātestē lifta instalācija, ievērojot atbilstību apstiprinātajai pilnas kvalitātes nodrošināšanas sistēmai, kas attiecās arī uz projekta fāzi.

Lifta projektiem, kuri tikuši pakļauti pilnvarotās iestādes veiktai vienības pārbaudei, tā pati procedūra attiecas arī uz uzstādīšanas fāzi.

Pēc tam ražotājam jāsastāda un jāparaksta EK atbilstības deklarācija.

Pārbaudiet atbilstību

Zemsprieguma iekārtu direktīvas ietverto ražojumu atbilstības novērtēšana izpaužas kā iekšēja ražošanas kontroles procedūra, ko veic pats ražotājs, neiesaistot trešo personu. Sīkāka informācija par šo procedūru ir izklāstīta direktīvas IV pielikumā.

Ražotājam vai ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Savienībā ir jāsastāda un jāparaksta EK atbilstības deklarācija.

Direktīvas III.B pielikumā ir aprakstīts atbilstības deklarācijas saturs:

 • izgatavotāja vai viņa pilnvarota pārstāvja Savienībā nosaukums un adrese;
 • elektroierīces apraksts;
 • norāde uz saskaņotajiem standartiem;
 • ja vajadzīgs, norāde uz specifikācijām, uz kurām attiecas deklarētā atbilstība;
 • tās personas identifikācijas dati, kurai ir paraksta tiesības un kura ir pilnvarota uzņemties saistības izgatavotāja vai viņa pilnvarota pārstāvja, kas reģistrēts Savienībā, vārdā;
 • CE marķējuma (pirmās) piestiprināšanas gadskaitļa pēdējie divi cipari.

Atbilstības deklarācijai ir jābūt izstrādātai vismaz vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām

Gadījumā, ja valsts iestāde apstrīd ražotāja atbilstības novērtējumu, pilnvarotā iestāde kā atbildi var izstrādāt ziņojumu, taču tā iesniegšana ir jāveic ražotājam vai preču ievedējam.

Lai atrastu dalībvalstu noteiktās pilnvarotās iestādes, ražotājam vajadzētu iepazīties ar "jaunās pieejas" paziņoto un nozīmēto organizāciju jeb NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) datubāzi. Tajā iespējams meklēt pilnvarotās iestādes pēc direktīvas vai valsts, izmantojot NANDO homepage.

Ražotājiem ir pienākums sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādēm katrā valstī, kur iekārtas tiek pārdotas. Ražotājam ir jāveic visi attiecīgie pasākumi, lai novērstu zemsprieguma elektroiekārtu radītos riskus.

Pārbaudiet atbilstību

Mašīnām, kuras neatbilst nevienai no direktīvas IV pielikumā uzskaitītajām 23 kategorijām, ražotājs pats veic iekšējas pārbaudes par ražojuma atbilstību.

Ja ražojums atbilst kādai no minētajām 23 kategorijām, ražotājam ir iespēja veikt ražojuma iekšējās pārbaudes tikai tad, ja ražojums atbilst Eiropas saskaņotajam standartam, kas aptver visas atbilstošās prasības attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību. Ja tas nav izdarīts, ražojuma atbilstība ir jānovērtē vai nu ar EK tipa pārbaudes procedūru (kā arī, veicot iekšējās pārbaudes), vai ievērojot kvalitātes nodrošināšanas procedūru pilnā apmērā. Šīs procedūras veic pilnvarotās iestādes, un tās ir izskaidrotas direktīvas pielikumos IX un X.

Neskatoties uz to, vai tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ražotājs sastāda un paraksta EK atbilstības deklarāciju.

Ražotājiem ir pienākums sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādēm katrā no valstīm, kurās apgrozībā nonāk attiecīgās mašīnas. Lai noteiktu attiecīgo iestādi, ražotāji var vērsties pie kontaktpersonas ministrijā, kas ir atbildīga par mašīnu direktīvas ieviešanu katrā dalībvalstī.

Pārbaudiet atbilstību

Direktīvas pielikumos A līdz H1 ir uzskaitīti 14 atbilstības novērtēšanas procedūru veidi mērinstrumentiem, sākot ar iekšējās ražošanas kontroli līdz pilnai kvalitātes nodrošināšanai un papildu projekta pārbaudei.

Ražotājiem ir jāiepazīstas ar 10 sektoru pielikumiem, lai noskaidrotu, kurš no 14 atbilstības novērtēšanas veidiem uz viņiem attiecas. Piemēram, ūdens skaitītāju ražotāji var izvēlēties kādu no procedūrām, kas ir minētas šajos pielikumos: B+F, B+D vai H1.

Neskatoties uz to, vai tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ražotājam ir jāsastāda un jāparaksta EK atbilstības deklarācija.

Pārbaudiet atbilstību

Atkarībā no medicīnas ierīces klases ražotājam ir dažādas iespējas, kā novērtēt medicīnas ierīces atbilstību. Atbilstības novērtēšanas procedūru stingrība ir atkarīga no medicīnas ierīces klases. Katras klases ražotājs var izvēlēties kādu no divām vai vairākām atbilstības novērtēšanas procedūrām. Katra atbilstības novērtēšanas procedūra ietver viena vai vairāku pielikumu piemērošanu no MID pielikumiem II līdz VII. Abos gadījumos izvērtējumam no medicīnas viedokļa ir jābūt ietvertam starp dokumentiem, ko ražotājs iesniedz novērtēšanai pilnvarotajā iestādē, un pilnvarotā iestāde izsniedz (a) sertifikātu(s), kurā, atsaucoties uz kādu no pielikumiem, ir norādīts, kas ticis pārbaudīts.

Neatkarīgi no tā, vai bijis nepieciešams iesaistīt pilnvaroto iestādi, ražotājam ir jāizstrādā atbilstības deklarācija (AD), lai deklarētu savu atbildību par atbilstību attiecīgajai direktīvai. Atbilstības deklarācijā ir jāietver ražotāja informācija, piemēram, nosaukums un adrese, ražojuma pamatīpašības, ja piemērojams, pilnvarotās iestādes identifikācijas numurs, kā arī paraksts ar juridisku spēku organizācijas vārdā.

Pārbaudiet atbilstību

Saskaņā ar direktīvas III pielikuma A un B daļās minētajiem trokšņa emisijas pamatstandartiem, attiecīgās iekārtas trokšņa emisijas testēšana ir ražotāja pienākums. Procedūras un trokšņa emisijas standarti katrai attiecīgajai iekārtu kategorijai ir izklāstīti direktīvā. Pēc tam pilnvarotā iestāde novērtē ražojuma atbilstību Direktīvas 2000/14/EK par trokšņa emisiju vidē prasībām, veicot kādu no direktīvas pielikumos VI līdz VII izklāstītajām procedūrām.

Ražojumu iekšējās kontroles un tehniskās dokumentācijas novērtēšanas procedūrā ražotājs veic iekšējus testus un izstrādā nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, ko pilnvarotā iestāde varētu novērtēt. Pēc tam pilnvarotā iestāde apstiprina sekmīgu direktīvas prasību izpildi vai, vajadzības gadījumā, veic periodiskas pārbaudes, lai pārliecinātos par izgatavoto iekārtu nepārtrauktu atbilstību iesniegtajai tehniskajai dokumentācijai un direktīvas prasībām.

Neskatoties uz to, vai tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ražotājam ir jāsastāda un jāparaksta EK atbilstības deklarācija.

Papildu procesi ir iekārtas verifikācija, kas, piemēram, ietver pilnvarotās iestādes veiktus trokšņu testus, vai pilna kvalitātes nodrošināšana. Otrajā gadījumā ražotājam projektēšanā, ražošanā, galīgajā pārbaudē un testēšanā jāpiemēro apstiprinātā kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kuras novērtēšanu veic pilnvarotā iestāde.

Pārbaudiet atbilstību

Ražotāji var izvēlēties vienu no divām procedūrām, lai novērtētu neautomātisko svaru atbilstību direktīvā izklāstītajām pamatprasībām.

Pirmā iespēja ir EK tipa pārbaude (kas aprakstīta II.1 pielikumā), ko veic pilnvarota iestāde; tai seko EK tipa atbilstības deklarācija (produkcijas kvalitātes garantija), kas ir aprakstīta II.2 pielikumā, vai EK verifikācija, kas ir aprakstīta II.3 pielikumā.

Otrā iespēja ir EK vienības verifikācijas procedūra, kas ir aprakstīta II.4 pielikumā.

Neskatoties uz to, vai tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ražotājs sastāda un paraksta EK atbilstības deklarāciju.

Pārbaudiet atbilstību

I kategorijas IAL ("vienkārša konstrukcija") gadījumā ražotāja pienākums ir tikai apkopot tehnisko dokumentāciju un izstrādāt EK atbilstības deklarāciju par apstiprinājumu, ka ražojums atbilst direktīvas drošības prasībām.

II kategorijas IAL gadījumā direktīva nosaka EK tipa pārbaudi, kura jāveic pilnvarotai iestādei. "Sarežģītas konstrukcijas" jeb III kategorijas IAL gadījumā direktīva arī prasa EK tipa pārbaudi, kura ir jānovērtē pilnvarotai iestādei. Pēc sekmīgas pārbaudes izpildes ražotājam ir jāizvēlas "galaprodukta EK kvalitātes nodrošināšanas sistēma" vai "uzraudzības sistēma ražojumu EK kvalitātes nodrošināšanai". Informācija par šīm divām izvēles iespējām ir izklāstīta direktīvas 11. pantā.

Ražotājam ir jāsastāda un jāparaksta EK atbilstības deklarācija visām IAL kategorijām. .

Pārbaudiet atbilstību

Ražotājs var izvēlēties "moduļus" atbilstoši kategorijai, kurā iekārta tika iedalīta. Jo augstāka kategorija un tādēļ lielāks apdraudējums, jo prasīgāki ir atbilstības novērtēšanas moduļi. I kategorijas iekārtas ir pakļautas paša ražotāja iekšējai ražošanas kontrolei.

II, III un IV kategorijas ražojumu moduļiem ir jāiesaista pilnvarotās iestādes ražotāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprināšanā un uzraudzīšanā vai tiešā ražojuma pārbaudē. Moduļu prasību kopsavilkums ir dots direktīvas III pielikumā.

Neskatoties uz to, vai tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ražotājam ir jāsastāda un jāparaksta EK atbilstības deklarācija.

Pārbaudiet atbilstību

Direktīva 2007/23/EK par pirotehniskiem izstrādājumiem nosaka nepieciešamību pēc konkrēto ražojumu klasifikācijas atbilstoši to izmantošanas veidam, nolūkam un bīstamības līmenim, tostarp to radītā trokšņa līmenim. Šīs atšķirīgās klases un informācija par tām ir izklāstīta direktīvas 3. pantā.

Visiem pirotehniskajiem izstrādājumiem tiek veikta novērtēšana, ko veic pilnvarota iestāde, un atbilstības novērtēšana, kā izklāstīts direktīvas 9. pantā.

Uz pirotehniskiem izstrādājumiem attiecas arī vecuma ierobežojumi. Laika posms ir atkarīgs no to klases un var ilgt no 12 līdz 18 gadiem. Turklāt izplatītāji nedrīkst pārdot noteiktus pirotehniskos izstrādājumus, izņemot personām ar speciālām zināšanām, piemēram, 2. klases skatuves pirotehniskos izstrādājumu vai 4. klases uguņošanas ierīču gadījumā.

Attiecībā uz novērtēšanas procedūrām, direktīva ļauj veikt:

 • EK tipa pārbaudi un tipa atbilstības novērtēšanu;
 • EK tipa pārbaudi un ražošanas kvalitātes nodrošināšanas novērtēšanu;
 • EK tipa pārbaudi un ražojuma kvalitātes nodrošināšanas novērtēšanu;
 • eksemplāra pārbaudi;
 • pilnu ražojuma kvalitātes nodrošināšanas procedūru tikai 4. klases uguņošanas ierīcēm.

Visas procedūras ir detalizēti izklāstītas direktīvas II pielikumā.

Pēc tam ražotājs sastāda un paraksta EK atbilstības deklarāciju.

Visiem pirotehniskajiem izstrādājumiem ir obligāts īpašs marķējums, kā noteikts direktīvas 12. un 13. pantā. Marķējumā ir jāiekļauj, piemēram, minimālie vecuma ierobežojumi atbilstoši 7. panta 1. un 2. punktam, attiecīgā klase un lietošanas instrukcijas, ražošanas gads noteiktām uguņošanas ierīču klasēm un nepieciešamības gadījumā - drošības attālums. Marķējumā jāiekļauj arī aktīvo sprāgstvielu neto ekvivalentais lielums (NEQ) (= neto sprāgstvielu saturs). Detalizētu pārskatu, lūdzu, skatiett 12. vai 13. pantā. Ieteicams ņemt vērā arī tikko sagatavoto Eiropas standartu EN 15947-3 (minimālās marķēšanas prasības). Tā atsauci ir paredzēts publicēt Oficiālajā Vēstnesī līdz 2010. gada novembrim.

Pārbaudiet atbilstību

Radioiekārtu un telekomunikāciju termināla iekārtu direktīva piedāvā vairākas atbilstības novērtēšanas procedūras pielikumos II līdz V ar pieaugošu sarežģītības pakāpi. Vienmēr drīkst piemērot sarežģītākas atbilstības novērtēšanas procedūras.

Radiouztvērēju un termināla iekārtu gadījumā ražotājs var izvēlēties novērtēt ražojumu ar iekšējās ražošanas kontroles procedūru (II pielikums).

Radioiekārtas ar raidītāju, kas atbilst saskaņotajiem standartiem, var novērtēt ar iekšējās ražošanas kontroli apvienojumā ar īpašām ierīču pārbaudēm (III pielikums). Ja būtiskie radio testu kompleksi nav definēti saskaņotajā standartā, tos nosaka pilnvarotā iestāde.

Ja ražojumā ir iekļauts raidītājs, kas neatbilst vai tikai daļēji atbilst saskaņotajiem standartiem, tiek prasīta tehniskās uzbūves dokumentācija (IV pielikums). Pilnvarotā iestāde sniedz savu viedokli par iekārtu atbilstību, kas balstīts uz ražotāja izstrādātās tehniskās uzbūves dokumentācijas pārskatu.

Visas iekārtas var novērtēt ar vissarežģītāko procedūru: pilnīgu kvalitātes nodrošinājumu (V pielikums). Šādā gadījumā pilnvarotā iestāde izsniedz sertifikātu par ražotāja kvalitātes sistēmu.

Neskatoties uz to, vai tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ražotājam ir jāsastāda un jāparaksta EK atbilstības deklarācija.

Pārbaudiet atbilstību

Lai uzzinātu par direktīvā izklāstītajām atbilstības novērtēšanas procedūrām, lūdzu, iepazīstieties ar: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0025:20081211:LV:PDFpdf
Neskatoties uz to, vai tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ražotājam ir jāsastāda un jāparaksta EK atbilstības deklarācija.

Pārbaudiet atbilstību

Lūdzam ieskatīties http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Pārbaudiet atbilstību

Rotaļlietām, kuras ir ražotas atbilstoši Eiropas saskaņotajiem standartiem, kas ietver visus saistītos drošības aspektus, ražotājs pats veic iekšējas ražojuma pārbaudes, un izstrādā un paraksta EK atbilstības deklarāciju.

Pirms ražojuma atbilstības novērtēšanas sākšanas ražotājam ir jāveic arī atsevišķs ar rotaļlietu saistītu iespējamo apdraudējumu drošuma novērtējums un novērtējums par iespējamo saskarsmi ar šiem apdraudējumiem.

Gadījumos, kad nav saskaņotu standartu, konkrētajai rotaļlietai tie ir tikuši piemēroti tikai daļēji, tikuši publicēti ar ierobežojumu, vai ja ražotājs uzskata, ka rotaļlietai ir nepieciešama trešās personas veikta pārbaude, rotaļlieta ir jāiesniedz EK tipa pārbaudei pilnvarotā iestādē. Šī iestāde novērtē, vai rotaļlietas tehniskā konstrukcija atbilst direktīvas prasībām.

Ražotājam ir jānodrošina, lai arī rotaļlietas ražošana atbilstu direktīvai, taču šajā procesa daļā pilnvarotās iestādes dalība nav obligāta.

Detalizēta informācija par novērtēšanas procedūrām ir sniegta Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu IV nodaļā.

Neskatoties uz to, vai tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ražotājam ir jāsastāda un jāparaksta EK atbilstības deklarācija.

Ražotājiem ir pienākums sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādēm katrā valstī, kur rotaļlietas tiek laistas tirgū. Sarakstu ar šīm iestādēm var lejupielādētpdf Izvēlieties saites tulkojumu  Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības tīmekļa vietnē.

Pārbaudiet atbilstību

Pirmais procedūras posms, kas ražotājam ir jāveic pirms CE marķējuma uzlikšanas, atšķiras atkarībā no tā, vai tvertne ir tikusi ražota pilnā atbilstībā saskaņotajiem Eiropas standartiem:

 • ja tas tā ir, ražotājs var no pilnvarotās iestādes saņemt sertifikātu par atbilstību pēc konstrukcijas un ražošanas apraksta iesniegšanas pārbaudei vai arī iesniegt pilnvarotajā iestādē paraugu EK tipa pārbaudei;
 • ja tas tā nav, ražotājam ir jāiesniedz pilnvarotajā iestādē paraugs EK tipa pārbaudei.

Neskatoties uz to, vai tikusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ražotājam ir jāsastāda un jāparaksta EK atbilstības deklarācija.

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam