Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Проверете съответствието

Проверете съответствието

В повечето случаи нотифицираният орган проверява както системата за качеството на производителя, така и проекта на медицинското изделие и неговото съответствие със съществените изисквания. Производителят може също така да избере различен начин за оценяване на съответствието. При него нотифицираният орган проверява съответствието на типа продукт със съществените изисквания, както и съответствието на крайните продукти с типа. И в двата случая клиничната оценка трябва да е част от документите, които производителят представя пред нотифицирания орган за оценяване, а той от своя страна издава а) сертификат/и, където се посочва какво е проверено, позовавайки се на някое от Приложенията от 2 до 4 към AIMDD.

Производителят е длъжен да състави ЕО декларация за съответствие, с която заявява, че единствено той е отговорен за съответствието с приложимата директива. ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя, като име и адрес, основни характеристики на продукта, идентификационния номер на нотифицирания орган, ако се прилага, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя.

Проверете съответствието

Член 8 от директивата определя процеса на удостоверяване дали даден уред спазва изискванията и може да бъде пуснат на пазара. За серийно произведените уреди, процесът протича в два етапа:

 • Първо се извършва ЕО изследване на типа от нотифициран орган, подробностите за което са обяснени в точка 1 от приложение II към директивата.
 • След това под надзора на нотифициран орган производителят трябва или да попълни една от трите ЕО декларации за съответствие с типа, или да избере процедура за ЕО проверка. Подробности за тези процедури са предоставени в точки 2–5 от приложение II към директивата.

Когато уредът е произведен като единичен продукт или в малки количества производителят може да избере ЕО проверка на единичен продукт, което е описано в точка 6 от приложение II.

След оценяване на съответствието на производствения контрол, производителят е задължен да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Проверете съответствието

Директивата относно въжените линии за превоз на хора определя в подробности изискванията за предпазните устройства, предлага различни модули за оценяване на съответствието на продукта, за да може производителят да нанесе маркировка CE.

В насоките, определени в директивата, се прави разграничение между оценяването на етап проектиране и реално производство. Проектирането може да бъде оценено посредством ЕО изследване на типа, пълно осигуряване на качеството и проверка на единичен продукт. Производственият процес може да бъде оценен чрез контрол върху качеството на производството, проверка на продукта, модул за пълно осигуряване на качеството или проверка на единичен продукт. Подробностите от различните процедури по оценяване на съответствието, които се отнасят до предпазните устройства, са определени в приложение V към директивата. Тогава производителят е задължен да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Проверете съответствието

Моля, вижте нашата страница за строителството.

Проверете съответствието

Процедурите по оценяване на съответствието, от които производителят може да избира, са определени от мерките за прилагане. По принцип тези мерки позволяват на производителя да направи избор между вътрешен проектен контрол и система за управление. Системата за управление трябва да отговаря на свързаните с продукта изисквания и да включва функция „проектиране“.

Независимо дали е имало участие на нотифициран орган или не, производителят е задължен да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Изключение са продуктите, които са получили европейски знак за екомаркировка, тъй като за тях се предполага, че съответстват на изискванията за еко дизайн на приложимите мерки за прилагане.

Мерки за прилагане

Мерките за прилагане са задължителни изисквания под формата на регламенти, които влизат в сила без допълнителното им въвеждане в националните закони.

Европейската комисия, след консултации с държавите-членки, заинтересованите лица на пазара, както и други заинтересовани лица, подбира групи продукти в така наречения „Работен план“. На всеки три години се избират нови групи продукти за Работния план. По нареждане на Европейската комисия се извършват подготвителни проучвания, които събират специфични данни за всяка група продукти, които служат като съпътстваща информация за разработването на адекватни минимални изисквания.

Въз основа на подготвителните проучвания Европейската комисия разработва изисквания към показателите за околната среда на избраните продукти или група продукти. Директивата за екодизайна дава приоритет на саморегулирането от страна на производителите като алтернатива на регламентите до степен, до която те спазват критериите, зададени от нея.

До този момент са публикувани следните мерки за прилагане:

1. Регламент № 1275/2008 относно изискванията за екопроектиране към електрическото и електронното битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим „в готовност“ и режим „изключен“
2. Регламент № 278/2009 относно изискванията за екопроектиране на външни електрозахранващи устройства по отношение на консумираната мощност на празен ход и на средния КПД в работен режим (изменяща 1275/2008)
3. Регламент № 244/2009 относно изискванията за екопроектиране за ненасочени лампи за бита (изменена от 859/2009)
4. Регламент (EO) № 859/2009pdf по отношение на изискванията за екопроектиране във връзка с ултравиолетовото излъчване от ненасочени лампи за бита (изменяща 244/2009)
5. Регламент № 245/2009 относно изискванията за екопроектиране на луминесцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи, както и за отменяне на Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
6. Регламент № 107/2009 относно изискванията за екопроектиране за прости телевизионни приставки
7. Регламент (EO) № 640/2009 относно изискванията за екопроектиране на електродвигатели
8. Регламент (EO) № 641/2009 относно изискванията за екопроектиране на безсалникови автономни циркулационни помпи и безсалникови вградени в продукти циркулационни помпи (текст от значение за ЕИП)
9. Регламент (EO) № 642/2009 относно изискванията за екопроектиране на телевизори
10. Регламент (EO) № 643/2009 относно изискванията за екопроектиране на домашни хладилни уреди

Проверете съответствието

Процедурите по оценяване на съответствието за апаратура, която настоящата директива обхваща, се състоят от процедура по вътрешен производствен контрол, извършен от производителя. Това включва проверка дали оборудването отговаря на съществените изисквания за електромагнитна съвместимост, определени в приложение I, или дали са приложени правилно европейските хармонизирани стандарти.

Подробности за тези две процедури са предоставени в приложения II и III към директивата.

Производителят съставя и подписва ЕО декларация за съответствие с изискванията.

След извършване на процедурите по оценяване на съответствието, производителят може да нанесе маркировката СЕ върху оборудването. Това трябва да е направено в съответствие с инструкциите, определени в приложение V към директивата.

Проверете съответствието

Процедурите по оценяване на съответствието, които трябва да бъдат изпълнени от производителите, преди да нанесат маркировката СЕ върху продуктите си, са определени в глава II, член 8 от Директива 94/9/ЕО относно оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ATEX). Съществуват различни процедури за изпълнение в зависимост от типа на съответното оборудване или съответната защитна система. Групите оборудване и категориите оборудване са разяснени в приложение I към директивата, а подробностите от различните процедури по оценяване на съответствието са посочени в Приложения от III до IX.
Например с някои разлики в зависимост от специфичната група на продукта съгласно приложение I за оборудване, при което е необходимо много високо ниво на защита, директивата изисква процедура за ЕО изследване на типа в съчетание с процедура за осигуряване на качеството на производството или проверка на продукта: конкретните стъпки са определени в Приложения от III до V. В случай на двигатели с вътрешно горене или електрооборудване производителят или негов упълномощен представител освен ЕО изследване на типа трябва също да оцени съответствието с типа или осигуряването на качеството на продукта, както е описано в Приложения от VI до VII.

Независимо дали е участвал нотифициран орган, производителят е задължен да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Проверете съответствието

Процедурите по оценяване на съответствието на взривни вещества с гражданско предназначение, които трябва да бъдат извършени преди нанасяне на маркировката СЕ върху продукта, са определени в приложение II към директивата.

Производителите могат да избират между две процедури по оценяване на съответствието на взривните вещества с хармонизираните изисквания за безопасност, определени в директивата.

Първата възможност е ЕО изследване на типа (модул Б, посочено в приложение II към директивата) заедно с една от следните допълнителни процедури:

 • съответствие с типа (модул В), посочено в приложение II, част 2;
 • процедура осигуряване качеството на производството (модул Г), посочена в приложение II, част 3;
 • процедура осигуряване качеството на продукта (модул Д), посочена в приложение II, част 4;
 • проверка на продукта (модул Е), посочена в приложение II, част 5;

Втората възможност е проверка на единичен продукт, посочена в приложение II, част 6.

После производителят трябва да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Проверете съответствието

Процедурите по оценяване на съответствието на серийно произведени котли, които трябва да бъдат извършени преди нанасяне на маркировката СЕ, са определени в член 7 на директивата.

Процедурата се състои две стъпки:

 • определяне на коефициента на полезно действие на типа котел в съответствие с модул Б (описан в приложение III към директивата);
 • попълване на ЕО декларация за съответствие с одобрения тип съгласно модули В, Г и Д (описани в приложение IV на директивата).

При водогрейните котли за газови горива процедурите по оценяване на съответствието са същите като тези, определени в 2009/142/EC относно уреди, използващи газообразни горива, а именно:

 • Първо се извършва ЕО изследване на типа от нотифициран орган, подробна информация за което се съдържа в точка 1 от Приложение II към Директива 2009/142/ЕО.
 • След това се попълва една от трите ЕО декларации за съответствие с типа или процедура за ЕО проверка от производителя (подробности от тези процедури са предоставени в точки от 2 до 5 на приложение II на Директива 2009/142/ЕО).

Независимо дали е имало участие на нотифициран орган или не, производителят е задължен да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Проверете съответствието

Строгостта на процедурите по оценяване на съответствието зависи към кой списък на приложение II към Директива 98/79/ЕО принадлежи медицинското изделие за диагностика in vitro. За всеки списък производителят има избор между две или три процедури по оценяване на съответствието. Всяка от процедурите по оценяване на съответствието се състои от прилагането на едно или повече приложения от приложение III до VII към директивата.

За всички медицински изделия за диагностика in vitro, изброени в списък А или Б на приложение II към Директива 98/79/ЕО, нотифицираният орган изследва проекта на изделието и неговото съответствие със съществените изисквания. В повечето случаи нотифицираният орган проверява също системата за качеството на производителя. В случая на медицински изделия за диагностика in vitro, споменати в списък А от приложение II, проверката се допълва от „проверка на партиди“. При заявяване от страна на производителя нотифицираният орган може също да провери съответствието на крайния продукт с изследвания тип. Нотифицираният орган издава сертификат, в който се посочва какво е било проверено чрез позоваване на едно от приложения от III до VI на директивата.

Ако медицинското изделие за диагностика in vitro не е включено в никой от списъците на приложение II към Директива 98/79/ЕО, не е необходимо участие на нотифициран орган, освен ако медицинското изделие не е проектирано за самотестуване. В този случай само проектът на медицинското изделие се изследва от нотифициран орган, освен ако производителят не заяви цялостно изследване, както е посочено в предишния параграф.

Независимо дали е необходимо участие на нотифициран орган, производителят е задължен да състави ЕО декларация за съответствие, с която заявява, че единствено той е отговорен за съответствието с приложимата директива. ЕО декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя, като име и адрес, основни характеристики на продукта, идентификационния номер на нотифицирания орган, ако се прилага, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя.

Проверете съответствието

Процедурите по оценяване на съответствието, които лицето, което монтира асансьора или производителят на предпазните устройства за асансьори трябва да следва преди нанасянето на маркировката CE, са изложени в Глава II, член 8 от директивата.

Процедурата по оценяване на съответствието за производителите на предпазните устройства за асансьори предлага различни възможности.

А. Производителят на предпазни устройства за асансьори може да избере една от следните възможности:

 • a. да предостави образец от предпазното устройство за ЕО изследване на типа в съответствие с приложение V, както и да приложи процедура съответствие с типа чрез случайни проверки от нотифицирания орган в съответствие с приложение XI; или
 • b. да предостави образец от предпазното устройство за ЕО изследване на типа в съответствие с приложение V, както и да приложи система за осигуряване на качеството на производството в съответствие с приложение VIII; или
 • c. да приложи система за пълно осигуряване на качеството в съответствие с приложение IX.

Б. 1. С цел оценяване съответствието на проекта на асансьора, лицето, което монтира асансьора може да избере една от следните алтернативни процедури:

 • асансьорът или проектът на асансьора-модел се предоставя за ЕО изследване на типа от нотифициран орган;
 • съответствието на проекта на асансьора се оценява от самото лице, което монтира асансьора, прилагайки система за пълно осигуряване на качеството, одобрена от нотифициран орган;
 • проектът на асансьора подлежи на процедура за проверка на единичен продукт от нотифициран орган;

В случай на прилагане на система за пълно осигуряване на качеството, ако проектът на асансьора не съответства напълно на приложимите хармонизирани стандарти, нотифициран орган трябва да извърши също и проверка на проекта, за да оцени съответствието на асансьора по отношение на тези аспекти от проекта, които се отклоняват от хармонизираните стандарти.

Б. 2. С цел проверка на съответствието на инсталирането на асансьора (етап на инсталиране) с проекта, чието съответствие е оценено по време на етапа на проектиране, лицето, което монтира асансьора може да избере една от следните алтернативни процедури:

За проекти на асансьори или проекти на асансьори-модели, които подлежат на ЕО изследване на типа или които са проектирани при прилагане на система за пълно осигуряване на качеството, допълнена при необходимост от изследване на конструкцията:

 • инсталирането на асансьора подлежи на краен контрол от нотифициран орган;
 • лицето, което монтира асансьора трябва да извърши крайния контрол и сам да изследва инсталирането на асансьора, следвайки система за осигуряване на качеството на продукта, одобрена от нотифициран орган;
 • лицето, което монтира асансьора трябва да извърши крайния контрол и сам да изследва инсталирането на асансьора, следвайки система за осигуряване на качеството на производството, одобрена от нотифициран орган;
 • лицето, което монтира асансьора трябва да извърши крайния контрол и сам да изпита инсталирането на асансьора, следвайки система за пълно осигуряване на качеството, която също така обхваща и етапа на проектиране.

При проекта на асансьори, които подлежат на проверка на единичен продукт от нотифициран орган, същата процедура обхваща и етапа на инсталиране.

Производителят е задължен да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Проверете съответствието

Оценяването на съответствието за продуктите, обхванати от Директивата относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението става под формата на процедура за вътрешен производствен контрол, извършена от самия производител без участието на трета страна. Подробностите от тази процедура са посочени в приложение IV към директивата.

Производителят или негов упълномощен представител в ЕС трябва да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Приложение III, част Б към директивата описва съдържанието на декларацията за съответствие, както следва:

 • име и адрес на производителя или негов упълномощен представител, установен в Европейския съюз;
 • описание на електрическото съоръжение;
 • позоваване на хармонизираните стандарти;
 • позоваване на спецификациите, по отношение на които е декларирано съответствие, където това е уместно;
 • идентифициране на представителя, който е упълномощен да поеме ангажимент от името на производителя или негов упълномощен представител, установен в рамките на Европейския съюз;
 • последните две цифри от годината, в която маркировката СЕ е нанесена (за първи път).

ЕО декларацията за съответствие трябва да бъде съставена поне на един от официалните езици на Европейския съюз.

В случай че националните органи оспорват оценката за съответствие на производителя, нотифициран орган може да състави протокол в отговор на това, въпреки че той трябва да бъде представен от производителя или вносителя.

За да открият посочените от държавите-членки нотифицирани органи, производителите могат да използват базата данни на Информационната система за нотифицираните и оправомощени органи в областта на директивите от Нов подход NANDO. В нея можете да търсите нотифицирани органи по директива или по държава в началната страница на NANDO.

От производителите се изисква да работят съвместно с органите за надзор на пазара във всяка държава, в която се продава съоръжението. Производителите трябва да предприемат всички необходими действия за отстраняване на рисковете, предизвикани от нисковолтовото електрическо съоръжение.

Проверете съответствието

За машини, които не попадат в една от 23-те категории, посочени в приложение IV към директивата, самият производител извършва вътрешните проверки за съответствие на продукта.

Ако даден продукт попада в една от тези 23 категории, производителят има възможността да извършва вътрешни проверки на продукта, само ако той съответства на европейски хармонизиран стандарт, който обхваща всички приложими изисквания по отношение на здравето и безопасността. В противен случай съответствието на продукта трябва да бъде оценено или чрез ЕО изследване на типа (и допълнителни вътрешни проверки), или чрез процедура за пълно осигуряване на качеството. Тези процедури, извършени от нотифициран орган, са обяснени в приложения IX и X към директивата.

Независимо дали е участвал нотифициран орган, производителят съставя и подписва ЕО декларация за съответствие.

Производителите са задължени да работят съвместно с органите за надзор на пазара във всяка държава, в която машините се пускат на пазара. За да установят кой е съответния орган, производителите могат да се обърнат към лицето за контакт в министерството, което е отговорно за прилагането на директивата относно машините във всяка държава-членка.

Проверете съответствието

В Приложения от А до З, част 1 към директивата се посочват 14 типа процедури по оценяване на съответствието на средствата за измерване — от вътрешен производствен контрол до пълно осигуряване на качеството и допълнително изпитване на проекта.

Производителите трябва да направят справка с 10-те специфични за сектора приложения, за да видят кое от 14-те типа процедури за оценяване на съответствието се прилага за тях. Например производителите на водомери могат да избират между процедурите, определени в следните приложения: Б+Е, Б+Г или З, част 1.

Независимо дали е участвал нотифициран орган, производителят трябва да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Проверете съответствието

В зависимост от класа на медицинското изделие производителят има различни опции за оценяване на съответствието му. Строгостта на процедурите по оценяване на съответствието зависи от класа на медицинското изделие. За всеки клас производителят има избор между две или повече процедури по оценяване на съответствието. Всяка от процедурите по оценяване на съответствието се състои от прилагането на едно или повече приложения от приложение II до VII към директивата. И в двата случая клиничната оценка трябва да е част от документите, които производителят представя пред нотифицирания орган за оценяване, а той от своя страна издава а) сертификат/и, където се посочва какво е проверено, позовавайки се на някое от приложенията.

Независимо дали е необходимо участие на нотифициран орган, производителят е задължен да състави ЕО декларация за съответствие, с която заявява, че единствено той е отговорен за съответствието с приложимата директива. Декларацията за съответствие трябва да включва подробни данни за производителя, като име и адрес, основни характеристики на продукта, идентификационния номер на нотифицирания орган, ако се прилага, както и правно обвързващ подпис от името на съставителя.

Проверете съответствието

В съответствие с основните стандарти за шумови емисии, посочени в приложение III, част А и Б към директивата, от производителя се изисква да изпитва шумовите емисии на съответното оборудване. Процедурите и стандартите за шумови емисии за всяка съответна категория оборудване са определени в директивата. След това нотифициран орган оценява съответствието на продукта с изискванията на Директива 2000/14/ЕО относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите, с една от процедурите, определени в приложения от VI до VII към директивата.

При процедурата на вътрешен производствен контрол с оценяване на техническата документация, производителят извършва вътрешни проверки и съставя необходимата техническа документация, която да бъде оценена от нотифицирания орган. След това нотифицираният орган потвърждава успешното изпълнение на изискванията на директивата, а когато е необходимо, извършва периодичен контрол, за да провери непрекъснатото съответствие на произведеното оборудване с предоставената техническа документация и с изискванията на директивата.

Независимо дали е участвал нотифициран орган, е необходимо производителят да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Допълнителни процедури са проверка на единичен продукт, което например включва изпитвания на шума, извършени от нотифициран орган, или пълно осигуряване на качеството. При последното производителят трябва да прилага одобрена система за осигуряване на качеството на проекта, производството и крайния контрол и изпитване на продукта, който ще се оценява от нотифицирания орган.

Проверете съответствието

Производителите могат да избират между две процедури по оценяване на съответствието на своите везни с неавтоматично действие със съществените изисквания, определени в директивата.

Първата възможност е ЕО изследване на типа (описано в приложение II.1), извършено от нотифициран орган и следвано или от ЕО декларацията за съответствие с типа (осигуряване на качеството на производството), описана в приложение II.2, или от ЕО проверка, както е описано в приложение II.3.

Втората възможност е процедура за ЕО проверка на единичен продукт, която е описана в приложение II.4.

Независимо дали е участвал нотифициран орган, производителят съставя и подписва ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Проверете съответствието

За ЛПС от категория I („прост дизайн“) от производителят се изисква единствено да събере техническата документация и да състави ЕО декларация за съответствие с изискванията, за да потвърди, че продуктът му съответства на изискванията за безопасност на директивата.

За ЛПС от категория II директивата определя ЕО изследване на типа, което трябва да бъде извършено от нотифициран орган. Що се отнася до ЛПС със „сложен дизайн“ или ЛПС от категория III директивата изисква също ЕО изследване на типа, което трябва да бъде оценено от нотифициран орган. След успешно извършване на изследването производителят трябва да избере между „ система за контрол на качеството на крайния продукт“ или „система за осигуряване качество на производството чрез надзор“. Подробностите за тези две възможности са определени в член 11 на директивата.

За всички категории ЛПС производителят трябва да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Проверете съответствието

Според категорията, в която е класифицирано съоръжението, производителят ще получи възможност за избор на „модули“. Колкото по-висока е категорията, в резултат на което е по-голям и рискът, толкова по-строги са модулите за оценяване на съответствието. Съоръженията в Категория I са обект на вътрешния производствен контрол на самия производител.

Модулите за оценяване на съответствието на продуктите в категории II, III и IV изискват участието на нотифициран орган или при одобрението и мониторинга на системата на производителя за осигуряване на качество, или при пряка проверка на продукта. В приложение III към директивата е дадено обобщение на изискванията за модула.

Независимо дали е участвал нотифициран орган, производителят е задължен да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Проверете съответствието

Директива 2007/23/ЕО относно пиротехническите изделия изисква категоризация на въпросните продукти съгласно техния вид употреба, предназначението им и степен на опасност, включително ниво на шума. Член 3 от директивата посочва различните категории и подробностите, свързани с тях.

Пиротехническите изделия подлежат на оценяване от нотифициран орган и оценяване на съответствието, както е посочено в член 9 от директивата.

Те също така подлежат на категоризиране по възрастови граници. Периодът зависи от категорията им и може да обхваща период от 12 до 18 години. Освен това дистрибуторите нямат право да продават определени пиротехнически изделия на лица без специализирани познания, например в случай на сценични пиротехнически изделия от категория 2 или фойерверки от категория 4.

По отношение на процедурите по оценяване директивата позволява следното:

 • ЕО изследване на типа и оценяване на съответствието на типа;
 • ЕО изследване на типа и оценяване на осигуряването на качеството на производството;
 • ЕО изследване на типа и оценяване на осигуряването на качеството на продукта;
 • проверка на единичен продукт или
 • само за фойерверките от категория 4 — процедура за пълно осигуряване на качеството на продукта.

Всички процедури са посочени в подробности в приложение II към директивата.

Производителят трябва да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

За всички пиротехнически изделия се изисква специално етикетиране, както е определено в членове 12 и 13 от директивата. Етикетите трябва да включват например минималните възрастови граници, както е посочено в член 7, параграфи 1 и 2, съответната категория и инструкциите за употреба, годината на производство за определени категории фойерверки и, когато това е уместно, минималното разстояние на безопасност. Етикетите трябва да включват също например нетното еквивалентно количество (НЕК) на активно взривно вещество. За подробен преглед, моля, направете справка с членове 12 и 13. Новосъздаденият Европейски стандарт EN 15947-3 (минимални изисквания за етикетиране) също трябва да бъде взет под внимание.

Проверете съответствието

Директивата относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване предлага редица процедури по оценяване на съответствието в приложения от II до V, чиято сложност се увеличава с нарастване на номерата на приложенията. Могат да бъдат приложени и по-сложни процедури по оценяване на съответствието.

В случай на радиоприемници и крайни далекосъобщителни устройства производителят има избор дали да оцени продукта чрез процедура за вътрешен производствен контрол (приложение II).

Радиосъоръженията, включително предавателите, които са в съответствие с хармонизираните стандарти, могат да бъдат оценени чрез вътрешен производствен контрол и съществени радиоизпитвания на апаратите (приложение III). Нотифицираният орган ще определи основните серии радиоизпитвания, ако те не са определени в хармонизирания стандарт.

Когато продуктът включва също предавател, който не съответства или съответства само частично на хармонизираните стандарти, е необходимо техническо конструктивно досие (приложение IV). Нотифицираният орган предлага своето становище относно съответствието на оборудването, базирайки се на преглед на техническото конструктивно досие, съставено от производителя.

Цялото оборудване може да бъде оценено посредством най-сложната процедура, пълно осигуряване на качеството (приложение V). В този случай нотифицираният орган издава сертификат за системата по качество на производителя.

Независимо дали е участвал нотифициран орган, производителят трябва да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Проверете съответствието

За процедурите по оценяване на съответствието, посочени в директивата, моля вижте тук: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0025:20081211:EN:PDFpdf
Независимо дали е участвал нотифициран орган, производителят е задължен да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Проверете съответствието

Моля, вижте нашата страница за http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Проверете съответствието

Относно детските играчки, произведени в съответствие с европейските хармонизирани стандарти, които покриват всички уместни аспекти на безопасност, производителят сам извършва вътрешни проверки на продукта и изготвя и подписва ЕО декларацията за съответствие с изискванията.

Преди да започне оценяване на съответствието на продукта, производителят трябва да извърши и отделна оценка на безопасността за потенциални опасности, свързани с играчката, както и оценка на потенциалното излагане на тези опасности.

Ако не съществуват хармонизирани стандарти, прилагат се само частично за въпросната детска играчка или са публикувани с ограничение, или производителят счита, че е нужна проверка на детската играчка от трета страна, тогава тя трябва да се предаде на нотифициран орган за ЕО изследване на типа. Този орган дава оценка дали техническият проект на детската играчка отговаря на изискванията на директивата.

От производителя се изисква също така да гарантира, че и производството на играчката съответства на директивата, но тази част от процеса не изисква участието на нотифициран орган.

Подробности относно процедурите по оценяване са посочени в Глава IV от Директива (2009/48/ЕО) относно безопасността на детските играчки.

Независимо дали е имало участие на нотифициран орган или не, производителят е задължен да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Производителите са задължени да работят съвместно с органите за надзор на пазара във всяка държава, в която детските играчки се пускат на пазара. Списък с тези органи може да бъде изтегленpdf Избор на превод за предходната връзка  от уебсайта на Генерална Дирекция „Предприятия и промишленост“ на Комисията.

Проверете съответствието

Първият етап от процедурата, която производителят трябва да следва, преди да нанесе маркировката СЕ, може да се различава в зависимост от това дали съдът е произведен в пълно съответствие с хармонизираните европейски стандарти:

 • Ако това условие е изпълнено, производителят може или да получи сертификат за съответствие от нотифициран орган, след като предостави конструктивната и производствената документация за изследване, или да представи на нотифициран орган образец за ЕО изследване на типа.
 • Ако това условие не е изпълнено, производителят трябва да представи на нотифициран орган образец за ЕО изследване на типа.

Независимо дали е участвал нотифициран орган, производителят е задължен да състави и подпише ЕО декларация за съответствие с изискванията.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел