Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, η σήμανση CE πρέπει να τοποθετηθεί στο ιατρικό βοήθημα. Η σήμανση CE πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE πρέπει να αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ο αριθμός αναγνώρισής του κοινοποιημένου οργανισμού που συμμετέχει στη φάση ελέγχου της παραγωγής πρέπει να έπεται της σήμανσης CE.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Είναι δυνατόν να γίνει παρέκκλιση ως προς την παραπάνω ελάχιστη διάσταση για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας μικρού μεγέθους.

Η σήμανση CE πρέπει να ακολουθείται από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο ετέθη και από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που ασχολείται με τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα μόνο με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Περισσότερα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_el.htm.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα μόνο με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη φάση ελέγχου παραγωγής, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα μόνο με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν αισθητά την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων πτυχών των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη φάση ελέγχου παραγωγής, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη φάση ελέγχου παραγωγής, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα μόνο με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη φάση ελέγχου παραγωγής, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, η σήμανση CE πρέπει να τοποθετηθεί στο ιατροτεχνολογικό προϊόν που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση in vitro. Η σήμανση CE πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο βοήθημα ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα μόνο με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Θα πρέπει επίσης να εμφανίζεται ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που εμπλέκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, η σήμανση CE πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα μόνο με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE πρέπει να αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει τη συμμόρφωση μόνο με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα μόνο με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Η σήμανση CE για τα όργανα μετρήσεων πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρωματική μετρολογική επισήμανση που θα αποτελείται από το κεφαλαίο γράμμα «M» και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους τοποθέτησής της, εγγεγραμμένα σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Και οι δύο σημάνσεις πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 5 mm.

Εάν το όργανο μετρήσεων αποτελείται από πολλαπλές διατάξεις που ωστόσο λειτουργούν από κοινού, οι σημάνσεις πρέπει να τοποθετούνται στην κύρια διάταξη του οργάνου. Εάν το όργανο μετρήσεων είναι πολύ μικρών διαστάσεων ή πολύ ευαίσθητο για να φέρει αυτές τις σημάνσεις, αυτές τοποθετούνται στη συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη φάση ελέγχου παραγωγής, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, η σήμανση CE πρέπει να τοποθετηθεί στο ιατροτεχνολογικό προϊόν. Η σήμανση CE πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση CE πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της εγγυημένης στάθμης ακουστικής ισχύος. Ένα υπόδειγμα αυτής περιέχεται στο παράρτημα IV. Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα μόνο με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη φάση ελέγχου παραγωγής, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη φάση ελέγχου παραγωγής, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν αισθητά την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα μόνο με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος π.χ. είναι πολύ μικρό, να επιτίθεται σε ετικέτα που θα τοποθετείται στον εξοπλισμό υπό πίεση. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη φάση ελέγχου παραγωγής, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν αισθητά την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσηςCE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν ότι το προϊόν συμμορφώνεται επίσης και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Στην περίπτωση των πυροτεχνημάτων για καταναλωτική χρήση, βάσει του εφαρμοστέου προτύπου, θα πρέπει να τοποθετείται αριθμός καταχώρησης για τον εντοπισμό του προϊόντος σύμφωνα με το παράδειγμα που ακολουθεί:
XXXX - YY - ZZZZ...
όπου το XXXX αφορά τον αριθμό καταχώρησης του κοινοποιημένου οργανισμού που εκδίδει το πιστοποιητικό, το YY αφορά την κατηγορία του πυροτεχνήματος σε συντετμημένη μορφή (F1, F2, ή F3 για τις κατηγορίες 1, 2, ή 3 αντίστοιχα) και το ZZZZ... τον αριθμό επεξεργασίας που χρησιμοποιεί ο κοινοποιημένος οργανισμός.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν αισθητά την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη φάση ελέγχου παραγωγής, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν αισθητά την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπόκειται και σε άλλη οδηγία που καλύπτει άλλες πτυχές και η οποία επίσης προβλέπει την τοποθέτηση της επισήμανσης CE, η δεύτερη θα δηλώνει ότι παρόμοια προϊόντα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις άλλες οδηγίες.

Η σήμανση CE θα αποδεικνύει την πιστότητα με τις οδηγίες που εφαρμόζονται ή τα σχετικά μέρη αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εν λόγω εφαρμοστέων οδηγιών που ακολουθεί ο κατασκευαστής, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις δηλώσεις πιστότητας ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη φάση ελέγχου παραγωγής, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Περισσότερα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο παιχνίδι, σε τοποθετημένη ετικέτα ή στη συσκευασία. Εάν αυτό δεν είναι τεχνικώς εφικτό λόγω του μεγέθους του προϊόντος, η σήμανση CE μπορεί εναλλακτικά να τοποθετείται σε ετικέτα ή συνοδευτικό φυλλάδιο. Εάν η σήμανση CE δεν είναι ορατή από την εξωτερική πλευρά της συσκευασίας, θα πρέπει τουλάχιστον να τοποθετείται στη συσκευασία. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα μόνο με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα απαραίτητα βήματα, το λογότυπο πρέπει να τοποθετηθεί στο προϊόν.

Η σήμανση πρέπει να επιτίθεται με τρόπο ορατό και ευανάγνωστο στο προϊόν ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης του προϊόντος, να επιτίθεται σε αναγνωριστική πινακίδα. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη μορφή:

Affixing CE marking

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν αισθητά την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που προβλέπονται από την ανωτέρω βαθμονομημένη γραφική απεικόνιση.

Όταν το προϊόν υπάγεται και σε άλλες οδηγίες που καλύπτουν άλλους τομείς και προβλέπουν επίσης τη σήμανση CE, τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν επίσης ότι το προϊόν συμμορφώνεται και με τις εν λόγω οδηγίες.

Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιους διακανονισμούς θα εφαρμόσει, η σήμανση CE πρέπει να υποδεικνύει την πιστότητα μόνο με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εφαρμοστέων οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναφέρονται στα έγγραφα, τις ανακοινώσεις ή τις κατευθυντήριες οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Εάν ένας κοινοποιημένος φορέας έχει εμπλακεί στη φάση ελέγχου παραγωγής, θα πρέπει να εμφανίζεται και ο αριθμός αναγνώρισης αυτού.

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο