Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ytterligare verktyg

För importörer

Medan tillverkare ansvarar för produktöverensstämmelse och CE-märkning av produkter, har importörer (och distributörer) en vikig roll att spela för att se till att endast produkter som överensstämmer med lagstiftningen och som är CE-märkta släpps på marknaden. Detta bidrar inte bara till att stärka EU:s skyddskrav beträffande hälsa, säkerhet och miljö, utan gynnar också rättvis konkurrens då alla aktörer måste leva upp till samma regler.

Om varor produceras i tredje land och tillverkaren inte finns representerad inom EES, måste importören se till att de produkter de släpper på marknaden överensstämmer med tillämpliga krav och att de inte utgör någon risk för den europeiska allmänheten. Importören måste också kontrollera att tillverkare utanför EU har vidtagit nödvändiga åtgärder och att dokumentation finns tillgänglig vid begäran.

Det betyder att importörer måste ha en generell kunskap om respektive direktiv och att de måste hjälpa nationella myndigheter om det uppstår problem. Importörer bör ha en skriftlig försäkran från tillverkaren att de kommer att kunna få tillgång till nödvändig dokumentation, exempelvis EG-försäkran om överensstämmelse, och att de vid förfrågan kommer att kunna vidarebefordra sådan till nationella myndigheter. Importörer bör också se till att de alltid har möjlighet att kontakta tillverkaren.

Om importörer (eller distributörer) marknadsför produkter under eget namn, tar de över tillverkarens skyldigheter. I sådana fall måste de ha tillräcklig information om produktens utformning och tillverkning, då de åtar sig det juridiska ansvaret för CE-märkningen.

Alla produkter som säljs inom EU måste inte ha CE-märkning. CE-märkningen kan tillämpas på produkter från elektrisk utrustning till leksaker och från explosiva varor för civilt bruk till medicinsk utrustning. Sådana produkter hör till ett eller flera direktiv som specificerar vilka krav en viss produkt måste uppfylla för att få CE-märkas. Se alla produktkategorier

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän