Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ďalšie nástroje

Pre dovozcov

Hoci sú za zabezpečenie zhody výrobkov a umiestnenie označenia CE zodpovední výrobcovia, aj dovozcovia (a distribútori) zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, že na trh sa dostanú len také výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi a majú označenie CE. Taký prístup nielen pomáha presadzovať požiadavky EU na ochranu zdravia, bezpečnosť a ochranu životného prostredia, ale aj podporuje poctivú súťaž, pri ktorej sú všetci zúčastnení zodpovední za dodržiavanie rovnakých pravidiel.

V prípade, že tovar sa vyrába v tretích krajinách a výrobca nemá v EHP zástupcu, dovozcovia musia zabezpečiť, aby výrobky, ktoré dodávajú na trh, vyhovovali príslušným požiadavkám a neznamenali pre európsku verejnosť žiadne riziko. Dovozca si musí overiť, či výrobca mimo EÚ podnikol potrebné kroky a či je na vyžiadanie k dispozícii príslušná dokumentácia.

Teda dovozcovia musia mať celkové znalosti o príslušných smerniciach, a keď vzniknú problémy, sú povinní poskytnúť súčinnosť štátnym orgánom. Dovozcovia by mali mať písomné uistenie od výrobcu o tom, že budú mať prístup k potrebnej dokumentácii – ako je ES vyhlásenie o zhode a technická dokumentácia – a že ju budú môcť na požiadanie poskytnúť štátnym orgánom. Dovozcovia by sa mali tiež uistiť, či bude možné kedykoľvek sa s výrobcom skontaktovať.

Ak dovozcovia (alebo distribútori) predávajú výrobky pod svojím menom, preberajú zodpovednosti výrobcu. V takom prípade musia mať dostatok informácií o technickom riešení (návrhu) a výrobe výrobku, keďže umiestnením označenia CE preberajú za výrobok právnu zodpovednosť.

Nie všetky výrobky, ktoré sa predávajú v EÚ, musia mať označenie CE. Označenie CE sa vzťahuje na výrobky od elektrických spotrebičov po hračky a od výbušnín určených na civilné účely po zdravotnícke pomôcky. Tieto výrobky sú upravované jednou alebo niekoľkými smernicami, ktoré špecifikujú požiadavky, ktoré musí daný výrobok spĺňať, aby mohol mať označenie CE. Pozrite si úplný zoznam týchto kategórií výrobkov.

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi