Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Πρόσθετα εργαλεία

Για εισαγωγείς

Οι κατασκευαστές έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των προϊόντων και να τοποθετούν σε αυτά τη σήμανση CE. Ωστόσο, οι εισαγωγείς (και οι διανομείς) παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην προστασία της αγοράς από προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία ή δεν φέρουν τη σήμανση CE. Αυτό συμβάλλει, αφενός, στην τήρηση των απαιτήσεων της ΕΕ όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία και, αφετέρου, στη στήριξη του θεμιτού ανταγωνισμού, αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες υπόκεινται στους ίδιους κανόνες.

Όταν τα προϊόντα παράγονται σε τρίτες χώρες και ο κατασκευαστής δεν αντιπροσωπεύεται στον ΕΟΧ, οι εισαγωγείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά ικανοποιούν τις ισχύουσες απαιτήσεις και δεν αποτελούν κίνδυνο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο εισαγωγέας πρέπει να επαληθεύσει ότι ο κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος εκτός της ΕΕ έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες και ότι η τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη σε κάθε ζήτηση.

Έτσι, πρέπει να έχουν συνολική γνώση των αντίστοιχων οδηγιών και είναι υποχρεωμένοι να υποστηρίζουν τις εθνικές αρχές, αν ανακύψουν προβλήματα. Οι εισαγωγείς πρέπει να έχουν γραπτή διαβεβαίωση από τον κατασκευαστή ότι θα έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη τεκμηρίωση -όπως είναι η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ και ο τεχνικός φάκελος- και πρέπει να μπορούν να την προσκομίσουν στις εθνικές αρχές, αν τους ζητηθεί. Επίσης, οι εισαγωγείς πρέπει να εξασφαλίζουν ότι θα είναι πάντα δυνατή η επικοινωνία με τον κατασκευαστή.

Αν οι εισαγωγείς (ή οι διανομείς) εμπορεύονται τα προϊόντα υπό τη δική τους επωνυμία, τότε αναλαμβάνουν ευθύνες κατασκευαστή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να έχουν επαρκείς πληροφορίες για το σχεδιασμό και την παραγωγή του προϊόντος, αφού αυτοί θα αναλάβουν τη νομική ευθύνη όταν τοποθετήσουν στο προϊόν τη σήμανση CE.

Δεν χρειάζεται όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ να φέρουν τη σήμανση CE. Η σήμανση CE ισχύει για ευρεία γκάμα προϊόντων, από ηλεκτρολογικό υλικό μέχρι παιχνίδια και από εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης μέχρι ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες Οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν για να φέρει τη σήμανση CE. Δείτε τον πλήρη κατάλογο με αυτές τις κατηγορίες προϊόντων.

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο