Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Допълнителни инструменти

За вносители

Въпреки че производителите са отговорни за осигуряване съответствието на продукта и нанасянето на СЕ маркировката, вносителите (и дистрибуторите) също играят важна роля за осигуряването на пазара да се пускат само продукти, които са в съответствие със законодателството и носят СЕ маркировка. Това не само допринася за спазване на изискванията относно опазване здравето на гражданите в ЕС, осигуряване на безопасността и опазване на околната среда, но също така спомага за лоялна конкуренция между всички участници, които са подчинени на едни и същи правила.

Когато стоките са произведени в трети страни и производителят няма представител в ЕИП, вносителите трябва да са сигурни, че продуктите, които пускат на пазара, отговарят на приложимите изисквания и не представляват риск за европейските граждани. Вносителят трябва да провери дали производителят извън ЕС е предприел необходимите стъпки и дали документацията е на разположение при поискване.

Следователно, те трябва най-общо да са запознати със съответните директиви и са длъжни да подкрепят компетентните национални органи, в случай че възникнат проблеми. Вносителите трябва да имат писмено уверение от страна на производителя, че те ще имат достъп до необходимата документация (като например ЕО декларацията за съответствие и техническата документация) и ще могат да я предоставят на компетентните национални органи при поискване. Вносителите също така трябва да са сигурни, че винаги може да бъде установен контакт с производителя.

В случай че вносителите (или дистрибуторите) продават продуктите под тяхно име, те поемат отговорностите на производителя. В такъв случай те трябва да разполагат с достатъчно информация относно проектирането и производството на продукта, тъй като ще поемат юридическата отговорност при нанасянето на СЕ маркировката.

Не всички продукти, продавани в ЕС, трябва да носят СЕ маркировка. СЕ маркировката се прилага за продукти, които варират от електрически съоръжения до детски играчки и от граждански експлозиви до медицински изделия. Тези продукти попадат в обхвата на една или повече Директиви, които определят специфичните изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да носи СЕ маркировката. Вижте пълния списък на тези категории продукти.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел