Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

За вносители

Въпреки че производителите са отговорни за осигуряване съответствието на продукта и нанасянето на СЕ маркировката, вносителите (и дистрибуторите) също играят важна роля за осигуряването на пазара да се пускат само продукти, които са в съответствие със законодателството и носят СЕ маркировка. Това не само допринася за спазване на изискванията относно опазване здравето на гражданите в ЕС, осигуряване на безопасността и опазване на околната среда, но също така спомага за лоялна конкуренция между всички участници, които са подчинени на едни и същи правила.

Когато стоките са произведени в трети страни и производителят няма представител в ЕИП, вносителите трябва да са сигурни, че продуктите, които пускат на пазара, отговарят на приложимите изисквания и не представляват риск за европейските граждани. Вносителят трябва да провери дали производителят извън ЕС е предприел необходимите стъпки и дали документацията е на разположение при поискване.

Следователно, те трябва най-общо да са запознати със съответните директиви и са длъжни да подкрепят компетентните национални органи, в случай че възникнат проблеми. Вносителите трябва да имат писмено уверение от страна на производителя, че те ще имат достъп до необходимата документация (като например ЕО декларацията за съответствие и техническата документация) и ще могат да я предоставят на компетентните национални органи при поискване. Вносителите също така трябва да са сигурни, че винаги може да бъде установен контакт с производителя.

В случай че вносителите (или дистрибуторите) продават продуктите под тяхно име, те поемат отговорностите на производителя. В такъв случай те трябва да разполагат с достатъчно информация относно проектирането и производството на продукта, тъй като ще поемат юридическата отговорност при нанасянето на СЕ маркировката.

Не всички продукти, продавани в ЕС, трябва да носят СЕ маркировка. СЕ маркировката се прилага за продукти, които варират от електрически съоръжения до детски играчки и от граждански експлозиви до медицински изделия. Тези продукти попадат в обхвата на една или повече Директиви, които определят специфичните изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да носи СЕ маркировката. Вижте пълния списък на тези категории продукти.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел