Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ďalšie nástroje

Pre distribútorov

Hoci sú za zabezpečenie zhody výrobkov a umiestnenie označenia CE zodpovední výrobcovia, aj distribútori (a dovozcovia) zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, že na trh sa dostanú len také výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi a majú označenie CE. Taký prístup nielen pomáha presadzovať požiadavky EU na ochranu zdravia, bezpečnosť a ochranu životného prostredia, ale aj podporuje poctivú súťaž, pri ktorej sú všetci zúčastnení zodpovední za dodržiavanie rovnakých pravidiel.

Distribútori musia venovať náležitú pozornosť tomu, aby zaobchádzanie s výrobkom nepriaznivo neovplyvnilo jeho súlad s právnymi predpismi. Distribútori musia mať aj základné znalosti o právnych požiadavkách – vrátane toho, ktoré výrobky musia mať označenie CE a sprievodnú dokumentáciu – a mali by dokázať identifikovať výrobky, ktoré sú zjavne nevyhovujúce.

Distribútori musia byť schopní preukázať štátnym orgánom, že si počínali s náležitou obozretnosťou a že majú potvrdenie od výrobcu alebo dovozcu, že boli podniknuté potrebné opatrenia. Okrem toho musí byť distribútor schopný pomáhať štátnym orgánom pri ich snahe získať požadovanú dokumentáciu.

Ak distribútori (alebo dovozcovia) predávajú výrobky pod svojím menom, preberajú zodpovednosti výrobcu. V takom prípade musia mať dostatok informácií o technickom riešení (návrhu) a výrobe výrobku, keďže umiestnením označenia CE preberajú za výrobok právnu zodpovednosť.

Nie všetky výrobky, ktoré sa predávajú v EÚ, musia mať označenie CE. Označenie CE sa vzťahuje na výrobky od elektrických spotrebičov po hračky a od výbušnín určených na civilné účely po zdravotnícke pomôcky. Tieto výrobky sú upravované jednou alebo niekoľkými smernicami, ktoré špecifikujú požiadavky, ktoré musí daný výrobok spĺňať, aby mohol mať označenie CE. Pozrite si úplný zoznam týchto kategórií výrobkov.

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi