Navigation path

Additional tools

For distributører

Selv om produsentene er ansvarlige for å sikre at produktet oppfyller kravene og for å påføre CE-merkingen, spiller distributører (og importører) også en viktig rolle når det gjelder å sikre at kun produkter som er i samsvar med regelverket og er påført CE-merking, settes på markedet. Ikke bare er dette med på å styrke EUs krav til beskyttelse av helse, sikkerhet og miljø, men det støtter også opp om en rettferdig konkurranse, der alle aktørene holdes ansvarlige i henhold til de samme reglene.

Distributører må handle med behørig aktsomhet for å sikre at deres håndtering av produktet ikke har negativ innvirkning på deres regeloppfyllelse. Distributøren må også ha grunnleggende kjennskap til de lovbestemte kravene – herunder hvilke produkter som må være påført CE-merking og den ledsagende dokumentasjonen – og må være i stand til å identifisere de produktene som klart ikke oppfyller kravene.

Distributører må være i stand til å vise nasjonale myndigheter at de har handlet med behørig aktsomhet og å få en bekreftelse fra produsenten eller importøren om at de nødvendige tiltakene er blitt iverksatt. Videre må en distributør være i stand til å bistå de nasjonale myndighetene i deres anstrengelser for å få den nødvendige dokumentasjonen.

Hvis distributører (eller importører) markedsfører produkter i eget navn, tar de over produsentens ansvar. I et slikt tilfelle må de ha tilstrekkelig informasjon om produktets utforming og produksjon, da de vil ta over det juridiske ansvaret når CE-merkingen påføres.

Ikke alle produkter som selges i Europa må påføres CE-merking. CE-merking gjelder for alt fra elektrisk utstyr til leketøy og fra eksplosiver til sivilt bruk til medisinsk utstyr. Slike produkter faller inn under ett eller flere av direktivene som fastsetter de spesifikke kravene produktet må oppfylle for å kunne påføres CE-merking. Se hele listen over disse produktkategoriene.

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend